Goudsche Courant, donderdag 4 augustus 1864

I 1 t ï ir van i 1 V a i Vijj dagen ga vangenisslraf ieder ter zake als voren des nachts Een in eene geldboete van ƒ 6 bij waubettding 7 dagen gevangenisstraf ter zake van het visschen zonder acte en zonder vergunning des nachts Een in twee geldboeten elk groot ƒ 3 bij wanbetaling 3 dagen gevangenisstraf wegens visschen in gesloten vischtijd in eens anders vischwater zonder vergunning van den eigenaar of regthebbende Drie ieder in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling dk in eene gevangenisstraf van 3 dagen ter zake v iu het vissclicu in gesloten vischtijd En al de veroordeelden solidair in de ko i Burgerlijke Stand GOUDA EoaE 20 Julij Bcrnanlus oadLrs A Gnjeneu 3U Lcfudert ouders J liiutveld ea G Jltsser D van Hiivezaad eu P Piiiiec Jl I ii n i on l en H Starre Johanna oudeis dt f iu i en um st i9 Houdewijn ouders U de v eu L Kü 0 11U L1 1 31 Julij h C t r jia 11 ilani IS lie bovpiis i iuJs beschouwing niet Ce donker gekleurd Tiiet Ie uegaliefr J i eene andere besciiouwing is mogelijk mits men de gefohie ieDis niet nil hooren en dwaas genoeg is om meer te vi r ach en van confereutien en verJragtn dan van deu niet ie stremmen loop van de onlwikkeling der volkeu Uit een particulier schrijven nit Padaug van 29 meijl onilcenen ij liet volgeude Het schroefstoomschip Metaleakruis en het raderstooraschip Amsterdam zijn naar Japan vertrokkeu om in vereeuigiug met de Djambi en de Medusa de Japmezeu eens een weinig te onderhouden Oe e 4 schepen tellea te zaraen 950 piardekr en Ui stukken waaronder 10 nrinstrongkanonnen Algemeen verwacht men dat deze zending de Japanezen in t vervolg voorzig i j t r zal maken om onze schepeu zoo te beschieten en hier roemt men zeer de euergie der bewindslieden die daarmede ben ijzen dat de hoUandscbe zeema t nog ergens anders toe lient dan om zich op de stationnemeuten dood te vervelen Gciiiengde Beri2 ieii Tïe revolotionaire Italianen worstelen met dtii vort vaii Garibaldi van deu pr us en van Victor Emanuel De arnheinsrhe schouwburg wordt onder vioolspel yebouttd Elba is mweini re jaren zi er pi utc staut chg v ü dl a lu 1 8tj3 wareo in Erit lji d lil baard=cheerders 1 9 modistea 21 suikcrballeumakers 2 haar iujJerSj 53 verlakkers ló paruikuiakers eu 18 eouranliers fïaribaIJi U weer Iijt ii le Vau Rija is uu toch eindelijk oor goed domme af Ktn achT iri jongeling is dezer dageu o erlt drn ten gevolge van het verkeerd naar biuticu gtaa van een kersensteen tervMjl een vijfjarige zonder lef cl Ie bekomen uU teu raam is gc jjriirigeii ter hoogte van 25 vo t lit de hervormde kurk te Epe heelt mi u muursciiilderiugen geTonden wdlut van voor 4 a 500 j reu I3c Arabitr u zijn m opst iiid zij eisch c Id JFfiesland en Groningen wordt het draineren t weilanden iigemeen Verledeo jaar heeft de hoedenfabriek te Veeotuda 14500 hoeden afgeleverd Het fabriceren van gouden oorijzera in Gjouingen vermindertaanmerkelijk Het britsch kabinet schijnt van plan om 6000 man naarJapan te zenden om Jeddo te bezetten De brieven van Cavour aanNapoleon zijn verdwenen denkelijk zijn zij in de nabijheid van Palmerston Aan het kralingsche veer is een schuit met 200 varkens op eenekribbe geloopen waardoor er 40 jammerlijk het leven h bben verloren Ingezonden Wederom i = hei jaarlijksche feest voor onze stad aangebroken De kermis is weer daar met haar vermaken en uitspanningen Spellen matinees soirees en kramen lokken bezoekers en Voopers en het gezang des volks bewijst dat alle standen deel nemen in de algemeene vreugde Het volk gedurende een geheel iaar bezig ontspant zich en zoekt vermaak Verre zij j het van ons om met sommigen laag op dr kermis neder te i zien tn haar afschaffing te wenschen i dat wij de mis bmikeu der kermis niet betreuren en ons de uiting der volksvreugde niet dikwijls onaangenaam aandoet maar waar is daarvan de schuil te zoeken Moet men die tooneelen van losbandigheid en ongebondenheid die maar al te dikwerf onze volksfeesten ontsieren alleen aan de weinige beschaving en aan de zucht to uitspatting van het volk wijten Bedenkt eens mijnheer en mevrouw wanneer gij op uwe wijze de kermisvreugde geniet en de elegante tenten binnen treedt of de soirees met uwe tegenwoordigheid vereert bedenkt eens wat het volk toch te genieten heeft Zij mogen de vele en schoone zaken ïien die voor u zijn uitgestald zij kunnen de muziek van verre aauhooren maar daarmede is dan ook het genot gesloten en kan men het hun dan zoo zeer ten kwade dulden dat zij vcor het gemis van zooveel eeu equivalent zoeken op een wijze die u mijnheer en mevrouw met ergernis vervult Ieder weldenkende betreurt de uitspattingen die velen de afschaffing der kermis doen wenschen m lar hoe weinig wordt gedaan om die tegen te gaan en om het volk in de gelegenheid te stellen andere en meer edele genietingen te smaken Is het te verwondereu dat men zoovele zinlooze zoo niet walgelijke straatliederen hoort als langs de straten orgeldraaijers en zangers door de meer gegoeden worden bezoldigd om hun deunen onder het volk te verspreiden Is het te verwonderen dat de drank té baat wordt genomen om schijnbare genoegens te verkrijgen daar de meer edele genietingen voor hen Biet te bereiken zijn Moge spoedig de tijd aanbreken dat dit anders worde en het volk de gelegenheid worde aangeboden om ziel op een betere wijze te ontspannen Dat het volksgezacg zich uit de diepte waarin het verzonken is weder verheffe en spoedig beivc eu worde dat ook ons volk niet van muziekaal gevoel ontbloot is Geniet allen w t de kermis te genieten geeft dat de kermisweek als van ouds een week van vreugde zij voor onze stadgenooten en dat niemand bij het einde der kermis eenigon spijt moge gevoelen de kermisvreugde te hebben bijge voonJ Mijnheer Uw schrijven in n 241 van dit blad betrekking hebbende op het gymnasium hier ter stede trof bijzonder mijne aandacht Aan de hoofdstrekking van uw artikel de opheffing van het 2ymn sium zal zeker wel voldaan worden Zulks echter beircur ik geenszins Dat tiouda oij die verandering zal achteruitgaan is onmogelijk Daarvoor was het gvmna iimi in den laalsien tijd alles behalve bloe jpud Ook wil ik niets afdingen op Ip uitdrukkingen de al zwakker en wakker wordende Zieke Ie bijna levenlooze ampliibie de oude afgeleefde en glad versleten grijsaard ofschoon zij menigeen wel wat al te dichterlijk en overdreven zuilen voorkomen Mijn bezwaar echter is van anderen aard Volgens uw schrjven schijnt gij geheel en al met hart en ziel een kind der eeuw van sloom telegrafie en industrie Van daar zoo ik mij niet vergis hoog ingenomen met de nieuwe wet op t middelbaar onderwijs Gij schijnt daardoor uw hoofdidt e opleiding der hull j ngd tot bekwame practische mannen en verwijdering v lii alle wisselvallige eu bijua onuitvoerbare tlieuricn meer of intn verwezentlijkt te zien Maar mijnheer nu vraag ik u in i emoe le af wat zullen onze nakomelingen voor fen volk zijn als zij in hiiuie ontwikkeliiigs j ucn met niets anders worden bezig gehouden dan met allerlei mathematische construotien natuurkundige proeven en de in en intn eulige zamenstelling der verschillende machines Voorzeker niets racer eu niets minder dan een materialistisch voik in t volstet zin des woords en bij gevolg bijzonder geschikt om te leven in eene eeuw die nu reeds zoo menigmaal wordt betiteld met den naam de materialistische eeuw Wanneer het middelbaar onderwijs in vollen gang is danzullen wij ongL lWijfeld tie gehoorzalen en schooUoctilen van nu veranderd zien in zalen waarvan de wanden beplakt zijn metteekeniugen van stoomwerktuigen statistieke opgaven van hetaantal arbeiders eener fabriek de grootte der kracht euz Wijzullen er hooren gewagen van de stellingen Kennis is magt tijd is geld enz wij zullen er zien bewijzen dat oneindig grootplus oneindig groot nog oneindig groot is en den kntiap wienshoofd bij dit alles duizelt maar toch nog deu moetl heeft om te vragen wie Homerus was of waarin de wijsheid der Grieken en Bomeinen bestond zal triumferend worden toegevoegd Aanschouwde stof leer die kennen in al hare declen eu met dit antwoortl zal hij drnipstaartend wegsluipen met den uilroep opde lippen Ach kwam de tijd mtuir dat ik ook weer stofware Zie mijnheer dit beeld zal mijns inziens het resultaat zijn van dat materialistische middelb onder ijs eu omdeze reden betreur ik het in u dat gij met zoo u verachtingneerziet het gj mnasium buiten kwestie latende op al het onderwijs dat niet begrepen is in meergenoemde wet L Kantongeregt te Gouda Door het kantongeregt alhier zijn op den 27 Julij jl veroordeeld Een in twee geldboeten elk groot ƒ 25 bij wanbetaling 1 dag gevangenisstraf ter zake van het laden en lossen op eene andere plaats dan daartoe is aangewezen voor stoombooten te Gouda Een in eene geldboete van 3 bij wanbetaling 3 dagen gevangenisstraf wegens het visschen in gesloten visohtijd ïwee elk in eene geldboete van ƒ 6 bij wanbetaling zeven ADVERTENTIES 60JAKIGE ECUTVEREENIGING van P V VN DER KLEUN Sr G LA CROIX i Hunne DanHare Kinderen g en Behuwd Kinderen Gouda 5 Augustus 1S64 Ejl iMJ j itj m ï J i f II dSJSJSJE G ï 0 S V2 SJCt51CÏÜ © Te HUURT te GOUDA eene zeer gunstige gelegenheid tot het uitoefenen van eene Kleerbleekörij bestaande uit een half morgen Weiland met Huis eu Schuur Te bevragen bij den Uitgever dezer Cou rant Brieveu franco De ondergpteekentle heeft de eer te berigten dat haar MAGAZIJN gedurende de Kermis ruim voorzien is van allerlei voorwerpen behooremle tot het vak van Galanteriën en Parfumeriën enz Zij beveelt zich gedurende deze dagen ook minzaam aan tot het leveren van verschillende nieuw ontvangen Kinderspcelg oodoreii welke heden voorhanden zijn zicfi in aller gunst aanbevelende noemt zij zich üe Wed A C Schouten Markt GOFR JASPERS Kleederbleeker te GOUDA heeft de eer te berigten dat hij op heden zijne nieuwe Bleekerij DE Mohoenster geopend heeft aan den Fhiweelen Singel Deze veel uitgebreider dan de vorige slelt hem in staat om zijne geëerde Stadgenooten en verdere begunstigers goed te kunnen behandelen belovende van zijnen kant eene prompte en civiele betiiening Gouda 1 Augustus 1864 Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te gouda met inbegrip van Hijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVEH a 462 i o per i an 59 cents Jenever ï soort Moutwijn a 462 o per kan 57 Va cents inl BRANDEWIJN 462 20 o per kan 62 een IS Meerdere cf nindcre sterkte naar evenredigheid Gouda 4 Ang 1864 Het Groote Nederlaiulsche HONDEN c APEN THEATER en Kunstrijderij in Miniatuur VAX Louis Broekmanii van AnmasiKttAM in de Groote Tent tegenover de StadsKaag Gedurende de Kermis worden dagelijks twee voorstellingen gegeven ten 6 eu ten 8V tJur met gedurige afwisseling Het geëerde publiek iler stad Gouda en OMntreken worilt opmerkzaam gemaakt dat mijne zaak niet veruisseld mig v or 1 deu met andere die denzelfdeu naam dragen en waar het publiek alleen door licn naam wordt aangelokt maar niet bewcdigd door de uitvoeringen G iarne bied ik den geeerden begunstigers elke in den voormiddtig biljetten nemen het grafm bijwonen aan der proeven en de beschouwing van de zeldzame en schoone esempUtren van Apen zoo als die in geen zoologischen tuin gevonden worden alsmede der kleine echt javaausciie l aardjes Prijzen der plaatsen 1 = Eang 99 Cents i Eang 60 Cents 3 = Eang 40 Cents 4 Eang 25 Cents Kinderen beneden de lü jaar betalen vergezeld van volwtissenen op de drie eerSie rangen half geld Plaatsen kunnen a 10 Cents besproken worden Nadere bijzonderheden op de dagelijks uit te geveu biljeiten L BKOEKMAJSfN Dirtt teur van A usterdam lerlaodsch Faardenspel onder Directie vrin den Heer W SCHOUTEN slaande op de MarM over de Stadswaag te G O U D A De Direcieur heeft de eer het Publiek ie berigten dat hij alhier verscheidene grOOte vertooningen zal geven Hij hoopt dien bijval te mogen hebben die hem te Vlaardingeu te Schiedam en te Leyden is ie beurt gevallen Dagelijks drie Voorstellingen ten 3 6 en 8V2 ure W SCHOUTEN Directeur De 011 iergcle kei den beiigteu dit gedurencle de KEK MIS van i i i ia rscus 9 tot les namiddags 2 2 en vin dt s iiamiildags 31 tot 7 ure voor giaii in het Lokaal NUT en Vl i IA K op de 0 liijixii met liet preseiitrrpii lninnr r lAGHINEEIËN MAKTIN KAUFMAIï N J De Geest I e Geest e Geest I hicft de eer ii l i riL tcn ilat I ir Krrmis I komt be Li kei nu t jif I Optische toesteiien 1 om te vertoouen ijtic V ergilnf p WinI dervollf en Dnnavol liare ILLUSIE I gcnaatud DE GEEST SALOX des VARIÉTÉS onder directie v n P BOAS en TT JUDELS Staande op ilen Sitigrl it i er tatiunsKcffijhuis van ilcu iluT L i rti De Directie maakt l et O i n i pMblie bekei d d i z j leclits tweo vour dingen zullen given en wc p u idug en ilaoiidag 7 ca 8 Augnsiuj i o t dt I te geven stukken zuilen Xe ojr irro iI en kleine Biljetten worden bc J rreraaakt Boas en Jiidels = De ondergefcekende heeft de err bc geachte publiek te verwittigen d it l j iiiec zijl grooi museum ailiicr is geirrivecrd waarin men aantreft de vdioowie Lauden ZfcgezLchten dtr t v f U ruorgc ttïd door Photograf e Men zal zich nioeijetijk een denkbeeld kunnen vormen w a al het Schoone en Prachtige w tt zich hier aan het oog des waarueiners voordoft Door middel van Elektriöke Ga lobeS ziet men in t Lroot op 1 ii r afstauds 20 verschillende vijorstci L i alle uitmunicnde in Schoonheid ctt l i ur De z iak is te breedvoerig om n i i r te beschrijven hoe alles werkel jk h t ik ootreiiblik is er gelegenheid r n dit Alns iiin te bezigtigcn De prijs is 25 C nts de persoon Kinderen en Dieiijtboden betalen slechts 10 Cents De tent is geplaatst schuins ovtr het Bureau der Staatsloterij VEd Dir Dienaar A MULLENS