Goudsche Courant, zondag 7 augustus 1864

E804 246 Zoiida £ Auiüusius ö B E R I G T VOOR HET EERST IX GOUDA Het groote THEATRE Maritime Hlécanique of zoogenaamd ZEEÏOOXEEL vui de Oeb OUVRIER Dit vreemde schouwspel bestaat uit meer dan 5000 MeChanlSChe figuren Levensgroot en Xatuurlijk voorgesteld waaronder voorkomen 1 De Storm op P ee 2 Het verbrijzelen der Schepen tegen de Rotsen 3 De Reddingbooten 4 De reis ter Land en ter Zee van Londen naar Californie 5 De jagt op den Witten Beer in de Ijszee enz Het publiek wordt opmerkzaam gemaakt dat dit spectakel eenig in zijn soort is en dat dit alles niet wordt voorgesteld door Glazeu of Vergrootgaten terwijl hel kunstgenot nog aanmerkelijk zal verhoogd worden door üe geheele nieuwe werkzaamheden van den Heer ALBERT beroemd Prestidigitateur Professor der Physiek gebreveteerd en gemedailieerd De voorstellingen geschieden op een ruim groot tooneel van 10 tl breed eo 12 el diep De7e sierlijke wondertent zal geplaatst zijn op de Groote Jliirkt nabij het Herthuis De eerste voorstelling zal plaats hebben op Maandag 1 AugUStUS eu vervolgens gedurende de Kermis t ee groote voorstellingen per dag de eerste ten 7 de andere ten 9 UUr Prijzen der plaatsen 1 = Ranï 50 Cents 2 = Rang 25 Cents o GOUDSCHE COURAIÏT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiejideweg D n 60 Opeobarc Verkooping 1e tiOVÊiJ Op Maandag den 22 Jvgmtus 1864 des voormidiiags tei elf ure in bet Logement de Zalm aldaar van Eeiie BOUWMAXSWONIXG en 22 Bunders 49 Roeden 72 Ellen WEIen HOOILAXD liggende in den Tempel te REEUJrrK Verhuurd de Woning tot 1 Mei 1S65 en het Land tot 20 Xocemler 1S64 voor ƒ 1150 s jaars Eene BOUWilANSWONING en 13 Bunders 74 Roeden 56 Ellen WEIcn HOOILAXD liggende op Nielwdobp te REEUWYK Terliuurd de Woning tot 1 Mei 1S66 en het Land tot 20 Noremler 1S55 voor ƒ 650 in het jaar en betaling van alle lasten Eene BOUWMANSWOXING en 8 Bunders 67 Roeden 7 Ellen WEI en HOOILAND liggende op de XoordzijDEK en Weilaxdsche Polbebs te BODEGRAVEN Verhuurd de Woning tov 1 Mei 1365 en het Land tot 20 November 1864 voor ƒ 500 in het jaar en betaling van alle lasten Een perceel WEILAND groot 2 Bunders 34 Roeden liggende aan den hoogen Zeedijk te BROEK Verhuurd tot 20 Vorewier 1S64 voor ƒ 300 s jaars en betaling van alle lasten behalve de grondlasten V er perceelea WEI en HOOILAXD fc oot 3 Bunders 69 Roeden 54 Ellen ligguide aan den hoogen Zeedijk te MOOal RECHT Verhuurd tot 20 Noeemher 1S64 voor ƒ 310 in het jaar Eeuige perceelen HOOI en BOUWLAND liggende in de Vooktvillens in de gemeente STEIN groot 1 Bunder 35 Roeden 7 EUen Verhuurd tot 1 December 1864 voor ƒ 66 in het jaar Een Kapitaal HUIS en ERF met een fraaijen TUIN daarachter staande en liggende aan de Mabkt te GOUDA wijk A X 103 zijnde in het Huis verscheidene Behangen en Gestukadoorde kamers met Marmeren Schoorsteenmantels een met Marmer bevloerde gang en hetgeen verder tot een aangenaam Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 October 1864 Een HUIS en ERF staande en liggende aan de Naaijekstraat te GOUDA wijk H N 19 Verhuurd tot 1 Mei 1865 voor ƒ 65 in het jaar En een goed onderhouden HUIS en ERF staande en liggende aan de TrsrMARKT te GOUDA wijk H N 111 Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Noiabis W J FOBTUIJN DBOOGLEEVEB te Gouda LükaalXüTeii VERMAAR Oosthaven GOUDA Buitengewone MATINEES en SOIREES MUSICALES gedurende de Kermis op 4 5 6 7 en 8 Aiigiistu Mitinées Musicales s middags teti firaatf Vre door de Familie van DOESELAER met medew erking der Dames COLSONS VERSTRATEN BEERSMANS enz bestaande uit 14 Personen DeCO CERTE enBALS hebben plaats op 4 6 fn 8 Augustus s avonds ten s negen ure Het BAL op Zaturdag avon l zal afgewisseld worden door een prachtig füülWIEK te leveren door den Heer G J RUIJSCH Leverancier aan de Hofhouding van H M de Koningin Moeder Alles breeder volgens groote en kleine Programma s EXTBÉE s morgen 25 s avonds 49 en op den avond van het Vuurwerk 75 Cents J K E N P Dingsdag 9 en Woensdag 10 Augustus Tooneel Voorstelling in bovengenoemd Lokaal De ondergeteekende heeft de eer UEd te berigten dat hij alhier is gearriveerd met zijn wel ingerigl ATELIER tot het vervaardigen van PORTRETTEN op Papier zoowel als op Glas belooft een goed Portret te leveren tot een billijken prijs hij concurreert niet tegen inderen van zijn vak staat ook naast zijn Atelier met een goede sortering van KINDERSPEELGOED en GALANTERIEN voor Heeren en Dames hij is voor het eerst alhier op de Kermis en hoopt een t a 1 r ij k bezoek van geheel het geachte publiek te mogen genieten staat over den Heer J de GIDTS op de Haven M de Groot uaiv i 31 sfwjdpniyii aa mvvuio iBjooA aqDozjoA ipaoM uaiï HK i9X99pjOO na G tZ etnOJf nam uadaoj jo Ejqo3 s fiz uauun ooz aajBjjaA 3 n3A30H3q apnsqfis iSKi 3on puuijspo sj sj9puE jap3n siB saoons uoo uaSuaiinq uuq joop nf gg uua tuiu nog sqDsjqoaJTj na gr ncA piqqsiapiiBfj laq ui apuaujo jJOOA aisuaaaj auaa jübu S qoa s jaza uapja ijS ujp fi ua r Mja i aa jBm a jajüoqj tinq uua jaqdo UtXio w aSuajinq naa apnfii uooA aS jam uaAaS uauuuj ua2tiii a SJ00A i sujcais oozje ua snjsnSny puoAV ütspuo 0 nap aq jt UBA fiz Bp assiuuj j jd i qud apiaaaS jaq ua uajq uapmao iaSuaAoq a j ju i 8 i8 naj ua 9 tra Shi aubi naSiijijaisjoo aa Mj S ri d2up ir i j iiay Ainoqsg laq jaAOnaSa t1 j sjoojq ap do apnimis djjB0i X u3dv o uapuon ooj2 a a i9ui guipiiiqjaA ui J C SIBBES v n GOUDA maakt aan zijne geëerde Stadgenooten bekend dat hij alhier gearriveerd is met zijne zeer nette smaakvolle en weiingerigte Broeder en Wafelkraam Daar hij zich reeds een groot aantal Jaren met een druk bezoek heeft vereerd gezien en dit Jaar niets heeft nagelaten om zijne begunstigers eene nette en zindelijke bediening met zilver te verschaffen zoo hoopt hij ook thans weder die algemeene gunst en voorkeur te mogen ondervinden NB Zijne Kraam staat de derde van de Korte Tiendetceg tegen over den heer de KEIJZER Goud en Zilverkashouder zullende zijn naam des avonds door Gas verlicht worden Ter Drukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad gi scliiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der 4dverténtiénkange Jiiedentotdes uiorgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 6 Augustus AUes doet gelooven dat het deensche onwe ier nu zonder verdere uitbarsting voorbij zal gaan en Europa bewaard blijven voor de rampen van eeneu onafzienbaien algemeenen oorlog De grondslagen van den vrede zijn gelegd wat der conferentie onmogelijk was is te Weeneii gelukt het van allen verlaten Denemarken buigt voor de overmagt De drie hertogdommen ziju voor Denemarken verloren maar hel is nog gsheel onzeker wiin de buit te goed zal komen De duitsche bond speelt als altijd eene armzalige rol Oostenrijk en Pruisen daarentegen treden op als willekeurige geweldenaars Saksen en Begeren protestereu nu weder hevig tegen de verdrijving der bondsbezetting uit Rendsburg Maar protesteren is een vergeefsche uitvlugt als men verzuimde te handelen Zoo zal Engeland nu tjezieu bij de verdeeling der deensche monarchie en Fr tJikrijk boe ontevreden ojk moeten wachten op een gunstiger tijdstip dat misschien niet lang zal uitblijven De heugelijke vrede toch wordt op schandelijke wijze bewaard het zegevierend geweld z il wrange vruchten dragen Nog is feu ander treurig gevolg van den vrede te duchten de overmoedige pruisische regering zal minder dan ooit genegen zijn naar de voorschriften der grondwet te regeren en het zal nu de vraag zijn of de pruisische vertegenwoordigers zulien volharden in hun verzet En wal er ook moge zijn van üe ia Engeland openbaar gemaakte documenten betreifende een vernieuwd heilig verbond zooveel is wel zeker dat sommige vorsten bedacht zijn om den voortgang te stuiten der steeds toenemende vrijzinnige rigting lu de meeste dagbladen heerscht ten aanzien der noordamerikaansche staten eene onverklaarjare vooringenomenheid met de zuidelijke slavenhouders Voor ons schijnt het einde van den strijd nabij het zuiden is uitgeput en iifgestreden meer dan drie vierden der opgestane landen zijn onderworpen een kleiue kern verdedigt zich met den moed der wanhoop en als Lincoln over vrede wil handelen dan beteekeiien zijne woorden integriteit der unie en afschaffing der slavernij volkomeue onderwerping Dit is immers het doel waarvoor het noorden strijdt De rool logt der zuidelijken beleekende niets en was misschien goed om velen wakker te schudden doch indien de inname van Atlanta in Georgië wordt bevestigd zal dit beter bijdragen tot het einde De turksche regering heeft maatregelen genomen legen den toenemenden ijver der christen propaganda de ge auten zijn reeds opgetreden tegen die barbaarsche onverdraagzaamheid Men bedenke echter hoe het in elke chrisien lioofdstad zou opgenomen worden als mohammedanen zulk eene proael jteumakerij organiseerden In Tunis heeft de bey door toegevendheid eene schikking tot stand gebragt In Peru en ook in Chili bereidt men zich ten oorlog om bet geweld van Spanje te keeren In Griekenland treden de bewindslieden weder af De jonge koning worstelt met zooveel bezwaar dat hij de toekomst wei duister moet inzien partijschap verscheurt het land belet den vooruitgang en vernietigt de laatste schaduw van welvaart buitenland IiOnden 3 Aug De mogendheden die behalve Frankrijk het mexicaansche keizerrijk hebben erkend zijn Oostenrijk Beijeren Pruisen Rusland België en de N derlandeii De liberalen houden zich overtuigd dal Engeiand alsnu dit voorbeeld weldra zal volgen en zich zul houden aan de verklarii g van lord Palmersion dat de britsche regering voornemeos is tot de erkenning over te gaan zoodra het hoofd van het nieuwe gbuvemement in zijne hoofdstad zal zijn gevestigd De prij der Adverteutien an éi i tot ze regels met iubegrip van het zegel is bü C ut vrM r elkcu regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters orden berekend caar plaatsruimte Men vleit zich dan ook dat Spanje het nieuwe keizerrijk zal erkennen De Times over de na vastgestelde vredespreliminairensprekende toont aan dat de engelsche regering op de londensche conferentie veel beter voorwaarden voor Denemarkenheeft trachten te verkrijgen dan hei thans te Wecnen bedongen of liever aangenomen heeft Door haren invloed tochhadden Pruisen eu Oostenrijk eene schikking aangenomen waarbij een gedeuiie van Sleeswijk ain Denein irkeii zou blijven Nu verliest het dit geheele gewest Ook waren zij geueigil het eiland Alsen aau Denemarken te laten De Denenhebben zeker wel eens gehoord en gelezen dat de fortuin destüutmoedigeu helpt dat oorlog soms beter is dan vrede diter soms huip opdaagt van een kant van waar men die we nig verwacht en hoe die gemeenplaatsen verder luiden Ookrekenden zij op de oppositie in het pa lement D iaroin wilden zij te Londen van geen vrede hooren En wal is edertgebeurd vraagt de Times Zij zlja er thans nog veel ergeraan toe De correspondent van de Timea te Konslintinopel verklaart ook dat de turksche regering in haar eigen belang welverpligt was om maatregelen ti aemea tegen de zeudeiiiigenin de hoofdstad want bij de pogingen van deze om bekeerlingen onder de Turken te maken werd zoo weinig acht seslagen op den volksgeest dat eene groote agitatie daarvan hetgevolg zou zijn geweeat De correspondent 7egt voorts ookddt door den ijver der zendelingen verscheidene aanzienlijkemuzelmaasche familien tot het christendom ziju overgegaan Te Alexandrie heeft metl vrees gekoesterd voofnadeeligegevolgen van het buitengewoon spoedig wassen van den Nijl Die vrees is echter thans verdwenen daar de regering aiiemogelijke middelen had aangewend onder an if rc n door hetverbeteren van de dijken om de nadeelige gev gen te keergaan Eu w at meer zegt het onverwachte w ts e j v in den N j zal zelfs van gunstigen invloed zijn op den k uueuoogst du rde hooger gelegene gronden die voor de katoeu cuituur geb zigd worden vroeg in het saizoen geirrigeerd ïjn Parijs 3 Aug De Pays bevat een artikel waarin te verstaan gegeven wordt dat ons kabinet niet geheel ouverschilig de aanhechting van het Scandinavisch gedeelte der hertogdommen aan Duitschland kan aanzien en dat het ronduit zal zeggen wat het er van denkt dat wil zeggen dat het zal protesterea tegen deze inbreuk op het beginsel der E tioualiteiten Marseille i Aug uit Konstaminopel wordt van den 27 julij berigt de fransche eu engelsche gezanten zullen den 8 aug gelijktijdig naar Parijs en Londen vertrekken Behalve de arrestatie van 10 hoofden der protestantsche propaganda heeft het gouvernement hunne bijbeldepots in beslag doen nemen en de bibliotheek der engelsche en amerikaansche zendelingen verbeurd verklaard Men heeft ook eene geheime drukkerij overvallen De heer Bulwer heeft ernstige pogingen ia het werk gesteld om de vrijlating der gearresteerden te verkrijgen doch te vergeefs Aali wendt voor dat vele muzelmansciie priesters in de zaak betrokken zijn en de kwestie het behoud v m den staat geldt Brussel 3 kag Over t geheel acht men de kansen van de liberale partij bij de volgende verkiezingen voor vrij goed er heeft n iar men meent bij de bevolking een omkeer piait ter gunste van de beginselen Van vrijheiil De cieriuMieii schijnen buitendien ilen strijd alleen te willen voeren zonder zici aan de ndicileii aan te sluiten dit miakt de hoop uer liber iieu te grooer Weenen 4 Aug De Oesterr Zeitung mejjit dat in jle vredespreliininairen een paragraaf voorkomt wifcirbij Denema ken by voorbaat alle beschikkingen van de yfi Ie groote duit