Goudsche Courant, zondag 7 augustus 1864

Dölft i Aug Ter gra inraarkt weinig aanvoei en vini j auuel Tarwe 9 a 9 70 Paardeb 6 50 Wiue erwteü V f J 75 a 7 25 j Aan stiulswang gewogen van 28 julij 4 aug 2S 4 846 S I en 55 16 boter ie zamen 1S590 n S Boter 50 a 58 het viorde 1 25 n l iS p n U Ter tnarkt 470 mud aardapp l SO k f 2 2 Middelburg 4 Au X Z Tmve p iikn kw tlit 9 I aanvoer gering Walclier che matig a iUgovat rd 9 a 9 50 I bij weinig handel Puike n Z Koage 6 25 k G 50 Z mergerst 5 40 Burgerlijka Stand GULM A ik ou K s D van Havezaad en P Prince iliiL ui in II iriv 2 ii loI aMia K i ik 4 ahütin ouders P H A HcnUj J uK UKt Ji üU Julij 31 Johanna ouibr CKlara ouders P Rond enHerïiju en M de Rond ÜVERLKDïS 2 Aug E sd in hui vr van C Klijn van Werkhouven ü j J van Mren leren 76 j 4 X 5 H SoulTieu 5 j W iï vaa dtr Ker i 1 j ft m Glhuwd 3 Aug G Witzer en J M Koclee G Laurier en P J Tratacolla H Aartii en H vau ijmeo J A van Ciua eu G de Jong P Koppeudraaur en A i L l=teiJll W F W iltenbar en J H van der pe t J Wenbroek u M C Juu J Zorgen L Xoordcman G J Niekeik en J de Jong H Natzijl en E Sluijter 3 M 15 w J WOERDEN van 22 tot en met 2=ï h IS M Bevallen C Rujs geb Stokvis d M E van Zoelen geb Schick z E Rateland geb killestein d V Vermeulen geb Samsom OvEKLEDP N Johanna Antonia Voordouw l l d 0 DKKTKOiwj Güo3e Langbroek 24 j met Aaltje PHnp 21 j GfcTROL W Gerrit blagt 42 j weduweuaar van U rm oa Hanag met Dirkje Doornbos ruim 3 J j Johannes Cornelis van Loo 30 j weduwenaar van Maria Catharioa de Maagd met Jacoba vaa Rossum 37 j wed van Frederik van Leng SCHOOXnOVEN Ingeschreven vau 22 tot en met 29 Julij 1S64 GhBORt N Jan Johannes ouders C HoUobeLR en M Kok Elisabeth ouders G van Ipcuburg ca M Verschoor AV liem ouder C Kuijlenburg en P Mouteban OvERLtDKN I vei loos kind van J C vaa Sonsbeek cd E P van Geelen G Labeij 4 w OUDEWATER Ingeschreven van 27 Julij tot 2 Aug 1364 Bfv t len Adriana Oskam geb van Lint d Ut rmdf n A icolaas Mouwc 7 d o ieli Ho geui orn 7 m GtHrwD Barend den llertOL jm 2S j en Cl i iiDa HogTvorst id 35 j verzoek ik beleefdelijk mij in genegen herinnering te herdenken Met hoogaeliting L BEOEKMANN Directeur van Amsterdarn Prijzen der plaatsen l Kang 99 Cents Met den = a 1 5 fkptember e k of vroeger wordt alhier bj r i bsjaard esnig Burgerman i r udg een i meid of werkster is f us HUISHOUDSTER gevraagd tussclisn de 55 a 65 Jaren oud v m ie P 2 = Eang 60 Cents 3 Bang 40 Cents i G Alleen diegenen zullen in aaumerii 4 Eang 25 Cents Kinde en beneden de 10 jaar betalen vergezeld van volwassenen op de drie eerste rangen half geld Plaatsen kunnen a 10 Cents besproken worden De Geest De Geest De Geest Standplaats Groote Alarkt tegenover het Herthuis L K MAJU heeft de eer te berigten dat hij de Kermis komt bezoeken met zijne KONIXKLIJKE GEPATENTEERDE Optische toestellen om te vertoonen zijne Weerg alooze VVondervoUe en Onnavolgbare ILLUSIE genaamd DE GEEST komen welke eerlijk zindelijk en van goed humeur zijn Inclinerenden vervoeireii 2ieh in persoon of door franco brUrni onder het woorl HUISHOUDSTER b j den Uilgever dezer Counnt OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping VANEEN E B0UWMA 8 V0M G Hooiberg en verder Getimmerte ERVK TUDf en GROND bencx ens eenige peroee n Wei ïlüoi en Bouwland rp eren in de gemeenten STOLWYK en HAASTRECHT op VRIJDAG 19 AUGUSTUS 18 4 des ïoormiddags 10 nre ten hnize van G tax DAM te Stoltryt zijnde het vroegere Raadhuis Breeder bij biljetten omsclireven en na1 n fs informatien te bekomen ten kantore Aanvang eiken avond van af 6 UUr au den Notaris A N vervolgens elk UUr als 7 8 9 enz Ziddu addiiureen iIOU A R te ehe mogendheden ten a n ien der liertogJomraen goedkeurt Bsrlljll 2 Aiïii5 u3 Het gerucht aU zou onze regering Tooraemeni zijn Liuen jurg bij de pruisiache monarchie in te lijven als vergoeding voor de helft der oorlogskosten tenvgl de andere heh t ten lus e y u Sleeswijk zal kornen wordt in competente poüiieke kringen alhier voor zeer waarschijnlijk gehouden 3 Aug Üit Warschau meldt men hel hoofd der nationale regering de heer Traugott en de hoofden der afdeelingen van het nationaal bestnur de heeren Krajewsky Poezyski ZulinsKv en Jezioransfci zijn heden ochtend vroeg op het glacisvan de citadel opgehangen Elf beambten der nationale regering hebben gratie van de doodstraf bekomen doch zijn deelstot d vangarbeid deels tot vestingstraf in Siberië veroordeeld Triest t Aug Volgens berigten uit Kanstantinopel is de kwestie omtrent de zendelingen tnsschen den engelschen gezant en de pi rte geschikt De etablissementen der zendelingen worden weder geopend en de bekeerlingen voorloopig naar de provinciën ge onden KopeDhSgSn l Augustus Een groot aantal ieden van den rijksr iad hebben voorgesteld dat de rijksraad zal verklaren dat zijn stilzwijgen geen goedkeuring inhoudt van het gedrag der regering Ömnenlanö GiOUda 6 Augustus Z M heefi L uoemd tot notaris alhier H Ij van Buma kandidaut notaris en gemeente ontvanger te Maarssen Xaar wij vernemen vertrekt het alhier in garnizoen zijn de 3 bataillon van het 4 = regiment infanterie onder bevel Tan den majoor Hoogeveen mitsgaders de staf en de hoornmnzijk van gemeld regiment den S dezer naar het kamp bij Millingen ten einde aldaar in vereeniging met meerdere bataiUons gecombineerde manoeuvres uit te voeren het 1 bataillon van hetzelfde regiment dat insgelijks de kampoefe ningen zal bijwonen komt den 9 dezer alhier aan ten einde Bachtkwartier te houden Onder de merkwaardigheden op de kermis komt voorzeker de eerste plaats toe aan de optische illusie van den heerMnju die eerst gisteren hier aangekomen de meeste bewonderin bij aile toeschouwers opwekte Het is in de daad itts geheel nieuws dat men vroeger in deze volkomenheid althans nimmer aanschouwde De Geest is eene zinsbegoocheling zootreffend zoo buitenirewoon dat niemand de kennismaking ia berouwen de voorstelling zoo eenvoudig en de geheele vertoonin zoo vrij van al e gewone kermisbluf dat het niet genoegkan aanbevolen worden aan de algemeene belangstelling Men deelt ons het volgende mede Tot ons leedwezen mce fi wij mededeelen dat het Cirque in miniatuur onder directie van de Heeren Dassie en Verdi ons op aanstaanden zondag zal verlaten Gaarne hadden wij gewenscht dat dit schouwtooneel nog eenige dagen hier vertoefd had dan naar wij vernemen heeft deze directie eene uitnoodii ing ontvangen om de kermis te Oudewater te bezoeken en wij kunnen de ingezetenen van genoemde plaats geluk wenschen znlk een gezelschap in hun midden te mogen zien de werkzaamheden welke wij van deze jeugdige kunstenaars gezien hebben overtreffen alles wat wij tot heden van volwassene kunstenaars zagen en van al wat wij mogten gelezen hebben in handels en andere bladen omtrent den jongen heer Dassie bijgenaamd Le Jeune Prodige oud 6 jaar moeten wij volledig bekennen dat daar niet genoeg van gezegd kan worden en nogmaals roepen wij jammer dat zondag avond de laatste voor telling hier plaats vindt ilen verneemt dat in de naburige gemeente Haastrecht zeker timmerman S zich door ophanging van het leven heeft beroofd Bi de 4 dezer in het boofdkiesdisttict Hoorn plaats gehad hebbende herstemming ter verkiezing van een lid der tweedekamer is gekozen de heer m Vi baron van Goltstein metS78 stemmen De heer jh m W T Gevers Deynoot verkreeg S4T stemmen Ter verkiezing van een lid van d tweede kamer derstaiengeneraal voor het kiesdistrict Winschoten zijn nitgebragt51G stemmen waarvan 298 op den heer Jonckbloet en 216 op den ieer Borgcsius waren vereenigd Derhalve gekozende heer D W J A Jonckbloet Men schrijft uit Ley Jen dd 4 dezer De berigten uitdeze omstreken omtrent den thans bijna geeindigden hooibouwr vn door elkander genomen gunstig daar er eene goede qoaliteit en eene bevredigende hoeveelheid hooi is gewonnen Ten gevolge der groote droogte staan de weilanden echterzeer schraal erg vooral langs de duinkanten waar volkomendorheid heerscht en het vooruitzigt i eds lang bestond dat erao hooijjonw zou kunnen worden gedacht Het hooi is hoog ia ptijs en zal naar men venvauht nog aanmerkelijk rg en üit den meerderen aanvoer v ui vee op de markten is gebrek aan voeder reeds duidelijk af te leiden en Jie aanvoer zal naar den stand van zaken te oord clen op de najaarsmarkten nog toenemen doch met flaauwen hiindel gepaard gaan Gemengde Berigten lu de laatste week vati Julij zijn 29 schtpbieuken bekend gewordeu makende voor het loopende jaar eea totaal vau 1000 Op den suikeroogst van Guadeloupe komt elf miUioeo kilogram te kort De wreede beeren te Bera hebben een hunner natuurgeuootea verslonden Men verhaalt dat te Petersburg eeu aanslag is ontdekt tegen het leven dts keizers In Suriname wordt eeue circulatie bank opgerigt De instortende koepel van eene kerk te Petersburg heeft hooderdc menseben onder de puinhoopea begraven Prins Napoleon onderiieemt eene nieuwe zeereis bestemming onbekend Een dülle hond üeeft te Scheveningen veel schrik veroorzaakt De bevolking van het koningrijk Italië bedraagt 21 777 334 inwoners geheel Italië telt ongeveer 27 millioen zielen Het grieksche ministerie Baibi is gevallen Op Sardinië heeft efn gemeenteraad den Oüderwijzer ontslagen om een ezel aan te koopen Te Madras is den 2f mei jl de tachtigste asteroide ontdekt Dit plaueetje is Sappho gedoopt In den omtrek van Zwolle heerscht de varkensziekte Ook ie irausche opera begint de crinoliue af te schaffen De b v vau Tunis heeft het hooidgeU van 36 tot 2U piasters verminderd Iul8ü3 waren te Amsterdam 1500 leerlingen ingeschreven voor de arm en tusschenscholeü die nit t geplïiatst konden orden De fraiische cchepnn die het belgisch legioen naar Meiico brengen halen 10 000 franscLen terug Te Oatende vertoeven 4766 vreemdelingen die de baden gebruiken behalve 2 a 3 duizend zondagh bezoekers De eng bank heeft 4 aug het disconto tot 8 pet vorhoogd In de maand Julij zijn van Liverpool iu 40 schepen 8291 meest leren naar Amerika verhuisd De koning van Pruisen gaat in September naar de hfitogdommen Op eene weide bij Middelburg zal een walchersch kinder ztiidingsfecst gehouden worden De meiicaaosche landverrader Almonte is tot grootkruis van het legioenvan eer benoemd Op den Z O eng spoorweg b j Maigatt ziju t eetreinen tegen elkander gereden vele personen ziju geliweii t tti eene vrouwgedood De doorgraung van den Moiit cii zal nog tuu jaar duren In den laat ten tijd zijn ruim 3000 üuibüiiiedaui u te Koiistai tiiiüp gedoopt Op d n Krie spoorweg in N Amerika is weder etn verschrikkelijk ODgeluK voijrgL allcn door de bot mg van twee tremen de etiievervoerde JöH landverhuizers behalve eeu vijftigtul dooien zijii zeir vf Iepersonen deerlijk geKWCtst liet eng k iriaal esr a er it naar de itrschewatertu vertrokken Te Nijmegen te J t en Ie llsuin b jtud geweest Te IJatavia verhaalt men dat de Otivemi ur generaji na ii liuiswil Jefferson Davis de president üer zuidelijken v oidt in pajjier btjtaald zoodat zijne jaarlijksche bezoldiging naauwtiijk ƒ StiOO bedraagt Het parijsche blad Figaro zal voor uiet uitgegevLU A urd n Ingezonden Het voorstel van B en V in de laatste raadsvergïKu tuj n r f rvim houdt o a in opheliing van eeu gedeelte der hoU burger rli n Iiogk onderwijzer Kramers Die school zoa voortaan slechts doo Dici t i 7r cl t worden de jongens zonJen nvei gaan naar de r ieuw op te TiirJen Jenii alwaar behalve de vakken tUaus aan de school van den lieer Krameig onderwezen in de begiuseleu der franscuc tial en der wiskiitide onderwijs zou worden gegeveu en aard rij kskuude en geschiedenis virder voortgezet dan op de scholen met gewoon lager o idenvijs plaats heeft Eene hollandsch burgerschool voor jongens zal derhalve niet meer bestaan Daartegen meencu wij eeuige bedeukiugPii m htt midde i ie uioete i brengen De opklimraiug in rang der opeubare scholen laat 7uo aU zij thans alhier bestaat weinig te wenschen o er Vooreerst arme ischool bestemd voor de kinderen dier ouders die uiets kunnen betalen Ten anderen Uisschensckooly waar de kinderen voorden onderwezen van welke de ouders niet veel maar toch iets knonen betalen Iu de derde plaats lóllandsrhe burgerseliool voor eene hoogere klasse besteird Zoo als het geval was toen de armenschool allééo bestond en er kinderen op werden toegelaten van niet behoettïge ouder zoo als plaats had toen de burgerschool nog niet was opgerigt en op de tnsschen chool kinderen werden onderwezen die daar met te huis behoorden zoo wordt ook thans op de bollandecbe burgerschool onderwijs gegeven aan kinderen wier ouders zonder bezwaar een hooger schoolgeld dan 17 stuivers in de maand kuüuen betalen en die het ook doen zouden wanneer eene openbare school op de daarstelling van welke reeds meermalen is aangedrong n werd opgerigt en op die school het onderwijs hooger werd opge t erd Aau zulk eene school bestaat behoefte Wij begroeten dan ook met vreugde het vooistel van B en W om eene dusdanige op te rigten maar doen wij dit met warmte esen krachtig Welke argnmenteu worden er aangevoerd doer B en W om hnr voorstel ingang te doen vinden lo Het schoollokaal der burgerschool 7z weldra te bekrompen worden bevonden en voor v r rooting bestaat moeijelijk gelegenheid Antvv oord Door de onrigting der nieuwe school zal eeu niet onbedni deod aantal leerlingen van de burgerschool naar eerstgenoemde overgaan ün daardoor van zelf plaatsrnimte ontstaan 2o Het 13 min wenschelijk dat joogens en meisjes op ééne school ge zamentlijk onderwijs erlangen Antwoord Het bezwaar zoo het bestaat hetwelk wy echter ontkennen zoa moeten geleiden om alle openbare scboteu waar kinderen van beiderlei kunne onderwijs ontvangen te splitsen En daa dan zal toch niet gedacht worden 3o De luiptcteur van het middelb onderwijs ontraadt het telkens vau de eene school overgaan op de andere Antwoord De Insptcteur heeft niet alleen de wijsheid in pacht Wij verschillen met hem en achten het veel beter dat op de nieuw op te rigten school geen A B wordt onderwezen zoo als op de school van den heer Kramers sedaau wordt maar wil men om des vredes wilie aaa den Inspecteur toegeven welnu laat dan op de nieuwe school mA het aanleeren der letters aanvangen De ouders hebben dau keus waar zij hunne kinderen het eerst ter school willen zenden B en W stellet voor het sehoclgtld voor de nieuwe school even hoog te bepalen als thans op de burgerschool Hiermede kuuoen wij ons in geeuen deele vereenigeu Het schoolgeld voor de rijks hoogere burgerschool bedraagt volgens de wet als maximum ƒ 61 Zou het uu te veel zijn op eene school de op te rigtene wa r men bekwaam wordt gemaakt om op eerstgenoemde over te gaan met mbegnp van all schoolbehoeften ƒ 2 m de maand te betaleu Niemand zal een bevestigend antwoord kannen geven Eu dan blijft bet altoos nog geringe schoolgeld onder het bereik van velen die geen voorueiien hebben hunne kindereu op de meer kostbare hoogere burgerschool onderwijs te doen geven De opheinng voor het oogeublik van de hoilandsche burgerschool wat de afdeelmg jongens betreft doet ons bij het voorgaande vreezen dat na verloop van tijd die opheffing ondoelmatig bevonden zijnde eu de tusschenschool weder bfvnlVt met kindere die er niet op behooren de oprigtiüg van eene nieawe hoU burgerschooL alléén voor jongens later ten koste van stads kas zal worden noodzakenjk geacht en aanbevolen Wij zijn derhalve van oordeel dit de hoUaudsehe burgerschool mott blijven bestaan zoo als zij is en dat opger gt moet worden met een scho lgeld van ƒ 2 iu de maand eene school waar onderwijs wordt gegeven betaanleeren van t A B daarbij of er buiten gesloten en de vakken thans p de perstgenoemtle school onderwezen met uitbreiding vau geschiedenisen aardrijkskunde en met toevoeging van de beginselen der fransche taalen wiskunde Wat vragen wij zou beletteu er de begiuaelen ook vannog andere moderne talen aau toe te voegeu A Marktberigtei £ Gouda 4 AiiErustu3 Tdrwe PooUcIie 2400 n ® ƒ 325 Zeeuwsche pr mud ƒ 9 60 a lü Rogge Kouiügsb ƒ 6 50 Jl 6 75 Dantz ƒ 6 50 k ƒ 6 75 Zeeuw chpy 6 40 ay C 75 Gerst 4 75 a ƒ 5 75 Haver ƒ 4 a ƒ 5 Boekweit Fransche pr 2400 n S ƒ 220 N Brab ƒ 240 De veemarkt met gtring en aanvoer eerste kwaiiteit goed te verkoopen vette schapen en lammereu vlug mage traag magere varkeus en bigiren moeijelijk te verkoopeu Aaugevoerd 50 partijen kaas ƒ 21 a 24 75 Goeboter ƒ 1 10 a 1 20 Wciboter ƒ 0 90 a ƒ 1 02 Dordrectlt 4 Aw Tarwe uiei dan lager te verkoopen Puike 11 Z ƒ 9 40 a ƒ 9 60 miudere en geringe ƒ 3 30 a ƒ 9 10 Blaauwe ƒ S lÜ a ƒ 8 60 Zomertarwe niet a ingevoerd Rogge 10 a 20 u lager Viiamsche ƒ 6 20 a ƒ 6 40 Z en M erm 6 a ƒ 6 20 1 50 2 jar pruisische tot 190 vergeefs aargeboien Gerst 20 c lager Winterzakmaar ƒ 5 a 5 60 gestort ƒ 5 80 Zomerzakm ƒ 5 ji ƒ 5 40 gestort 5 60 Spelt f 2 90 a ƒ 3 80 Haver inl voeder 3 60 a ƒ 4 u dikke ƒ 4 20 a ƒ 4 SO Paardeb Ca 6 50 Huiveb 7 50 a ƒ 8 Erwten blaauwe 7a 7 50 witte konirgsb 7a 7 20 Boekweit Ooi terhoutsche 233 Peel 230 ADVEiiTEi TIE V Het Groote Xedcrlandsche BONDEN on APEN THEATER en Kunstrijderjj in Miniatuur VAN Louis Broekmann van miiTEttU n in de Grcote Teiit tegenover de Sfadstcatig ZONDAG 7 AUCiUSTUS des avonds ten S ure Om te voldoen aan verscliülend aanzoeken zullen op MAANDAG S AUGUSTUS twee groote Voorstellingen gegeveu worden de eerste ten 6 ure Extra voorstelling voor Kinderen de tweede des avonds ten S a ure DINGSDAG 9 AUGUSTUS afscheidsvoorstelling des avonds ten 8Vs ure Nadere bijzonderheden op de dagelijks uit te geven biljetten Voor mijn vertrek an hier betuig ik aan het geëerde publiek van Gouda en oiiuireten mijnen dank voor de gunst aan mijne voorstéllinjren ten deel gevallen en