Goudsche Courant, donderdag 11 augustus 1864

1 04 Donderdag 11 Augustus B E R I G T VOOE HET EEEST IN GOUDA Het groote THÉATKE Maritime Ult caiiique of zoogenaamd ZEETOONEEL vai ilo Geb OUVR IEI Dit vreemde schouwspel bestaat uit meer dan 5000 Mechanische figuren Levensgroot en Natuurlijk voorgesteld waaronder voorkomen 1 De Storm op Zee 2 Het verbrijzelen der Schepen tegen de Motsen 3 De Reddingbooten 4 I reis ter Land en ter Zee van LotiOen naar Califomie 5 De jagt op den Witten Beer in de IJszee enz Het publiek wordt opmerkzaam gemaakt t dit spectakel eenig in zijn soort is en dat dit alles niet wordt voorgesteld door Glazen of Vergrootgaten terwijl het kunstgenot nog aanmerkelijk zal verhoogd worden door de geheele nieuwe werkzaamheden van den Heer ALBEBT beroemd Prestidigitateur Professor der Physiek gebreveteerd en gemedailleerd De voorstellingen geschieden op een ruim groot tooneel van 10 el breed en 12 el diep Jjeze sierlijke wondertent zal geplaatst zijn op de Groote Markt nabij het Herthmt De eerste voorstelling zal plaats hebben op Maandag 1 AugUStUS en vervolgens gedurende de Kermis twee groote voorstellingen per dag de eerste ten 7 de andere ten 9 UUr Prijzen der plaatsen 1 Bang 50 Cents 2 Bang 25 Cents MAANDAG voor hst laatst Uitgave van A BRINKMAN Lan e Tiende eg D u 60 j w orde 1 lember SALON des VARIÉTÉS VAN AMSTERDAM onder directie van P BOAS en N JÜDELS In de Nieuwe Groote Schonwburgtent vóór het Stations Koffijhuis te GOUDA ZONDAG 7 AUGUSTUS 18 4 BOHDENTRODW of de Misdaad in het woud van Bondy Geschiedkundig Tooneelspel in 3 bedrijven naar hei iiansch met nieuwe decontiën en cosiumes met medewerking van den heer MEEKGABTÉ en zijn gedres seerden Hond NA HETZELVE Famished Apartment English Spoken here Xicawe Kluchtige Vaudeville in 1 bedrijf naar t Fransch Aanvang ten S Ure Tot zekere slniting MAANDAG 8 AUGUSTUS 1864 De Bloemeoverkoopster Nieuw Melodrama in 5 bedrijven en 10 tafreelen benevens een Voorspel naar het Fransch van Anicet Bourgeois en Ferdinand Eugué met nieuwe decoratien en eostomes op het Theatre de 1 Ambigu Ccmique meer dan 200 malen achtereenvolgend met den uitbnndigsten bijval ten tooneele gevoerd I e gewone Pauze na hel 8 Tafereel Wegen uitgthreidhe ii der Voorstelling aanvang ï s lerlandseh Paardenspel onder Directie van U Heer AV sciïoute taande op de Marlt over de Siadaeaag te G O U D A De Directeur heeft de eer het Publiek te berigten dat hij alhier verscheidene gTOOte vertooningen zal geven waarvan de laatsten Zondag en Maandag zullen plaats hebben Hij hoopt dien bijval te mogen hebben die hem te Flaardingen te Schiedam en te Leyde is te beurt gevallen Dagelijks drie Voorstellingen ten a 6 en 8V2 ure w scHounaï Directeur De ondergeteekendd brengt ter kennis ïijner geëerde begunstigers dat hij zynen WlNKfctL in GARENS BAND WOLLEN SaAIJETTEN GEBKEIDE GOEDEBEN enz heeft geopend op de Soogttraat zich minzaam in ieders gunst en recommandatie aanbevelende is hij met ebting r a Dk Dienaar j j bokheitr J C SIBBES van G o U D A maakt aan zijne geëerde Stadgenooten bekend dat hij alhier gearriveerd is met zijne zeer nette smaakvolle en welingerigte Broeder en Walelkraam Daar hij zich reeds een groot aantal Jaren met een druk bezoek heeft vereerd gezien en dit Jaar niets heeft nagelaten om zijne begnnstieers eene nette en zindelijke bediening met zilver te verschaffen zoo hoopt hij ook thans weder die alftemeene gunst en voorkeur te mogen ondervinden 8 NB Zijne Kraam staat de derde van de Korte Tiendtweg tegen over den heer dbKEIJ ER Goud en Zilverkashouder zullende zijn naam des avonds door Gas verlicht worden Openbare Verkooping Men is van meening op WoBUSdag den 24 Augustus 1864 des voormiddag ten 10 ure in het Eegthuis te BLRKENWOUDE ten overstaan van den NoTAMS G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk aan den Tssel in het openbaar te Veilen en te Verkoopen negen perceelen WEI HOOI BOIVVen GRIE DLA D WEG en WATERING gelegen in de Gemeente BERKS1NW0VD in het westeinde groot U Bunders 96 Boeden 18 Ellen breeder hg biljetten omschreven Nadere intormatiën zijn te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan é contant Zuiver overgehaaUe JENEVEEa46S o per kan 59 cents Jenever 2 soort Monlwijn a 467 0 o perkan 57 Va cents inl BBANDEWIJN i lw P r an 62 cents Meerdere of mindere sterkte mar evenredigheid GOVDA 6 Aug 1864 A QUANT jyijdstraat A 174 heeft de e r te beriglcn dat zijn MAGAZIJN bijzonder ruim gesorteerd is in vele soorten van Artikelen tot KERMIS CADEAUX zeer gest i ikt als Photographische Albums zeer elegant en goedi oop Portemonnales Sigarenkokers Zak en Schrijfportefeuilles Papeteries Prenten Leesboekjes Heeren en Dames Necessaires en ee tal vin Anikeleii de Lnxe voor dagelijk ii gebruik als ook een FRAAI ASSOBTIMEXT Kiiidcrspeelgoederen alles tot buitengewoon lage prijZCn Schouwburg in het Lokaal Nut en A erixiaak op de Oosthaven te GOUDA Op DINGSDAG 9 AUGUSTUS 1364 DE BANNELING Toone lspel in 5 Bedrijven naar het Fransch van ï Soulie door C H B Spoob DA RXA EEN MOORDAANSLAG Vaudeville in 1 Bedrijf naar het Fran ch van E Labirke E Mannier en E Martin door G A Johnson Aanvang ten HALF ACHT ure Frijnen der Plaatsen Eerste Bang 1 49 Tv eede Rang ƒ 0 49 Bij Abonnement van 10 Kaarten ƒ 1 per Kaart De Plaatsen kunnen van heden af besproken worden van s morgens 10 tot s namiddags 4 ure tegen betaling van 10 cents De voorstelling van Woensdag zal later door kleine en groote programma s worden bekend gemaakt Ter Dmlkerij van A BKINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te vu reu De prijs per drie maanden is f franco p post 2 25 De inzending der Ad ertentien kan geschieden tot des morgens ten il ure KENNISGEVING De BUEGEMEESTEB van GOUDA brenjrt bij deze ter kennis van belanghebbenden dat door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie ZuiD HoLLVXD op deu 2 Angustas 18C4 is executoir verklaard het schaltings kohier voor de belasting op het Personeel dienst 1864 63 X 3 Dat voormeld Kohier tpr invordering is gesteld in h mlen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag up den bij de Wet bepaalden uet te voldoen en dat heden ingaiit de termijn van DRIE JLX iNDEN binnen welke de reclames behoortn te worden ingediend GOUDA den S Augustus 1864 De Bl kgemeestek voornoemd Van B e B G e N IJ Z E N D O O B X öuttcnlttnïr IiOnden B Aug Ten aanzien der heilige alliantie l de Dailv Ne s Er is écne zaak waarvoor de wereld uooit bevreeïil behoeft te zijn en waaraan men uooit behoeft te gelooven namelijk d it Frankrijk zich ooit zou aansUiitcu bij hetgeen men noemt een heilig verbond terwijl toch zood inig verbond zonder Frankrijk magteioos is Die alliantie zoekt de liberale beweging in Italië in Spanje en in Daiisclilaud te dwarfeboomen en met dat al heeft zij gelijk graaf liusseli zeide met hare zejiepraleii niets tot stand gebragt dan juiat eene meerdere magtsnitljreiding van den geest dien zij zocht tegen Ie werkun Zelft tol een oogenblikkelijfc succes he l t die alliantie Frankrijk als een erktuig of als een meden erker noodig gehad doch met Najuleun III gaat dit niet want hij kan ijn werk in Italië met vernietigen evenmin als hij den grondslag kan veranderen waarop zijn m igt in Fiaukrijk gebouwd is 9 Augustus Volgens de laatsten berigte uit Japanheeft de gouverneur vau Yokuhama ge ireigil den yrecmile iugen geene verdere bescherming te zullen verieenen en tegelijkertijil moet eene door verscheiden vijandig ge iiide Dainiosgesrae le zimeiizwering ten doel heb icnle het vermoorden vanalle buitenlanders zijn ontdekt De gouverneur moet denbritschen ge aut hebben verklaard dit met te kumicn beletten Avaarop de heer VlcocK antwoordde dat dit ook niet noodigwas want dat hij uit Hongkong versterking van troepen enschepnn h d ontbo len Berigten uit New York van 26 julij melden dat generaal Sherman op den 25 dier maand den aanval der zuidelijkenheeft afgeslagen Generaal Micpherson werd bij die gelegenheidgedood Den volgenden dag brgruc en de b ulo Krjaivoerentlelegers hunne dooden onder bpscherming de p rlement ire vlag Generaal Eousseau moet Montgomery in Alab ima bezet en elkvan het westen en het zuidwesten naar A lauta lei nd spoorwegverkeer gestremd hebben De zuidelijken hebben Martinsburg bezet en zijn begonnen den Baltimore en Oiiiospoorwegte vernielen Mea maakt aanstalten om een verderen inval derzuidelijken in Maryland af te slaan De expeditie van Smithis nadat de daartoe behocreude troepen het corps van Forrest in vijf gevechten hadden geslagen naar Memphis teruggekeerd In de stelling der troepen voor Petersburg is geeneverandering gekomen Tijdingen van den 27 deelen me Ie datde troepen van generaal Hunter zijn geslagen en gedwongenom naar Harper s Ferry terug te keeren Omtrent het plan tot oprigting eener noord westelijke confederatie wordt niets verder vernomen en men gelooft dat dit geheele geraoht berust op eene verregaande overdrijving Berigten uit New York van 30 juiij melden De generaal Grant is met twee corpsen naar den noordelijken oevervan de James rivier opgerukt en heeft zich op 10 mijlen afstands van Eichmond verschanst Volgens een gerucht heefthij iet beleg voor Petersburg opgeheven De generaal Lee ü 9 47 lOURANT De prijs der Adv rtent len an tén tot zes regels net inbegrip du het tg l ia bü ClüIj uur eiken regel daarboven 11 Cent Br itengewojie letter worden berekend naar plaatsrunnte heeft het noordelijke corps onder gener ial Butler b j Bermuda lie ii lehjken Hundred s aangevallen ii i ir is tcrugse Iasen zijn t liambersbiiiy in l ena lvaiiie hiniiri irenik P generaal Slier Keu An la il n i niuei ii Parijs 7 Au2 m m i j ititjiie JIJT iomincii or u en Berlijn l elaie i lii nne agni ea bg j leggen d it ue u de licr o I 11 1 i sleliiirs e d il l i i isen i n r j n h neil a in af tl met 11 ie ree i i c r un ier de blef n ten ein Ie i liou Irn il w e e eer irevijn ijnv iii liet i A i voor eene ieu oor die vei ïulei iiiT e i de verschillende pn i n ie en n men te kie en Kc de heer von jii m ire van daarop te specilifeitelijk in be it te In veel vre jiit X iar men Ineopcew inden iieid ilisvooruaarilen De koning e l moe dii v iir ieu liebli ii i door z jn eiiren lolk lerJMird Ie w orucu i i troon door Pruisen en Oostenrijk doen waiiri grond de vre iesvoorwa irdeii toegesiemd die nemelijk toeschenen Wat in dit gerucht v niet zeire en zoo veel 15 eoliier eker dii niiigs niet v in allen grond ontbloot sch jnt uavi inc elfs te K ipeiih ii en in het ooelo rj ei Weenen 6 Anin ius De Aben li ci l di vrede prtliuiin iireii mede De vojri iine ifi ê vm Dencmarnen doet al st n l aii z ne leir Uolstein en Laucnhurg ten be neie Icj kei en van den koningvan Prni eii i i verlim kingen van beide majesteiten Ie r lende it te zullen erkennen 0 J i lil d r 11 t lie i ri e he 1 f irreii i Hl 4 he i p lil i e = eite 1 Il cl 11 i I e i lil he i i 1 De afstand van Sleeswijk s iiit behüoieiide eilantlen Denemirke i til en t in c e w terei der lujciij trici Kipe daareutegin willigen bei equiv derend gedeelte vin Sleesw jk De zes inuri i i w ipen ulsi 1 weken vou tot it autriiï IS op te e vh X i de on niii der preliinin lireii urj over e n dclinitief vredeatr te Weenen üiiderli mdeki De kar liii ial aari bis c iop Ruis her heeft eec her lerlijken blief uiri tvaaidii d w i irin li j de L e IeI j heid e degeloovigen van het i r isdom Weenen opmkt om deei telemen aan de pausel jke ieeiiii van v jfiiijr milluen f s d irde opbrengst van den pieter n nninar niet void lende i geweest om in de be ioei ien van dtn h stoel te voor ieii i ekardinaal ontwikkelt in de en brief aii Ierinial z ie den vbeelden over de revolutie in Ii die het liberilisine enz e i irto a Het rijk dat tegenwoordig van uit Tiiryn geregeerdwordt mig geene aau praak op toekomst lariken het wordtslechts door den zame il 3 p van de verwikkelingen in Eui p i ter naauwernood in elkander gehouden 9 Aug De beide groote duitsche mogendheden oii Ierhandelen thans over een bj den bondsdag te iloen oortelbetreflFende de invoeriiijj v m ten gemeenschappelijk voorïooogbestuur voor de hertogdommen Berlijn 6 Aug De Siaatsanzeiger deelt den leks ine der vreJespieliminiiiren en van den wapenstilstand Duriiit blijkt dat deze behalve de reeds vroeger gemelde bep dinsen nog de volgende artikeleu bevatten De door Deneniarke voor eigen rekening aangegane sebnld blijft ten laste van die mogendheid even als de hertogdommen aansprikelijk blijven vour de door hen aangegane geldelijke verbindienissen De Gemeenschappelijke schuld van de deenscle monarchie wdffh fljiK evenredigheid van het zielental de verschillenii evolkin eï over het koningrijk en de hertogdommen irerJedfl inet uitzon é y