Goudsche Courant, donderdag 11 augustus 1864

ütimg au het beJr 5 der Irening door Denemarken in 1 bS ge 10 1 1 die geheel voor rekening van Deuet jirken blijft De jji o ko fa norden a in i e geallieerden door de hertog ü a ae 1 Jieres itueerd N i de o iderteekeiiiug der vredeaprclim 1 len vereeiueu t e cou ricierenle mogenü ieden zich tot let siuuLii vau een defiui ivea vrede De bezetting van Jut1 n 1 op sroud vau het uti possidetis daurt voort zij zal ec iler me terker tijn din uit een zuiver mditur oogpunt aoodiï 1 De verpki iug der troepen ae luknartienng en de IrinsponLo ten komen teu liste vau Juiluid at echter m lie bealri ding v m Jip uitenen uit i c genoae opbrengstea vin du se M t overschiet wordt bij de ontruiming terug gegeven JulljiiJ draaft echter met bij tot de soldij vaa ue troepen en de oorlöjcs oti igtu De st ajtkundige en kr jgsgevangeuea vvor ien te spoedigste m rjheid gi aleld de luiste op belofte ü i 7IJ L iurenJe deze i oorlog geen d eust meer zuUen doen I iiï Meu iD dt uit eene guede brou dat de regent ü lu m I loeii tha vordert ten ciiidL schideloos gesteldte vor Ptï voor de oorl iZsKOsten vv t beiicft de oosteurjjkscheregTUijT d e verlmgt slecht 10 ninlioeu ih il zoodat üetot le re titutie dojr Denim irkeu o de hertogdommen tedr geil b draaet 2 miUioeu thder Alen beïint met r ea meer lot de overtuigiug te komen i t de minister V on 8 ag Het is nu uitgemn ikt dit de vrede onJerhan le 1 a 1 1 hifr mi ir te t eaen pi i its zullen hebben dl eatf i z tl de successieknestie hier beh indeld vvor t i 1 deensche hof vveiischt zoo mea zegt lat m de sre u ig V u s tesvvijk llolatein eene bepaling zil wordenopzenuraea volgen nelke het den souve i n van dat landnie geoinoofa zil zijn de kroon van een lader land aan Iene aei ten einde m dier voege ie voorkomen dit eeae teK 0 fhigen Lttrscheade pi tij door hf nnbieden der dcensche kroon aan d u I eriog van Sleesmjk llolstein tea koste te au lu Dear I irkea bestaan Ie dja istiL de voormaliffp teaache mr i irchie vvetier tracht te herstellen Öinnenknö Gouda lu ig Bij Z ai besluit van den 29 ju ij üi l 4 is iia den htcr II F de Bock te Eot enlam concessie verleend tot oprigling der binneul hvpotheekb uk te Tïotterd im Geljk jiiig met de groofe tentoon elling van voortbreng elen van tuinbouw die m het vr jiarvin l f ö lu t paleisvan voiksviiji te A ia lerdam ai worden gehouden is bepaaldeen intern itionial Lit het vüorlocpig verslag betreffende het oatnerp tn rezeling van de ptusio nen der protestantsche predikanten enpielikants weduwen blijkt dit door verscheidene leden in de dteiu sen op rerschulendc gronden bezwaren daartegen zijngeopperd doch dat de meerderheid hoewel het gewigt van omuiige bedeukinsen niet ontkennende nogtans voor de regeling lier kerkelijke pensioeaen by 1e wet gestemd nas De aig v node der nederl herv heeft bij de voortzettingvan lare werkzaamheden voornamelijk hare zittingen genijdaaude behardehng van het concept regl voor de benoeming van ouderlingen en dnkenen en de beroep ng van predikanten tot uitvoeringvan art 5 van het algemeen regl en zoodanig rejl vistgesteld om naar de provinciale kerkbesturen te worden verzouden opdatde e er 1 yiwe stem over uitbrengen De nedtrlandschi onderwijzers in de gvrnna tiek hebben teBotterdam eene algemeens vergauering geht i Icii welker werkzaamheden £ ijn a eloo u met het resultaat i ai zich eene vereeniging Toil onderwijzers in de gjmnastiek voor Isederland heeft geconstitueerd Deze vereen ging stelt zich ten doel de invoering vaneen gelijkvormig onderwijs en beoefenen der gjmnas iek zij zal dezamenstelling en verspreiding van leerboeken en andere geschriftenover de gymn bevorderen ook is besloten tot eene uitreiking vaneereblijken wegens handelingen die blijken oragen van te behooren iot h t doel hetwelk de gymnastiek in morelen zinbeoogt en voort pruilende uit moed kracht zelfverloochening gehardheid enz bijv redding bq brand nit het water enz Kenige weken oeledea gat de hoogleer iir irum een opeabnei aan den heer Gioen vau Frinsterei in het licht waarinde hmdelwijze der inti revolutionaire pT tij in haren aard enstrekking juist werd voorgesteld en de e op hircn regten prijswerd esohat Htt weul daarin voldin end bewezen dat depjli le e moraliteit dier partij zoo zij al bestead ernstig gele lea had üoor het gebeurde bij de jongste verkiezingen Hetliet neh dei ken dat de heer Groen indieu hem eenige grondvu tegenspriik overbleef het antwoord niet zoude schuldig hljvea vooril diir de vruchtbaarheid van zijne pen sedertjaren bekend is M ir tot hiertoe n icht men te vergeefs Welheeft de heer Groen in een viiegentl blaadje tot het schrijvenwaarvoor hg den tijd viuden kon gPsehreven dat hem ilentijd ontbrak om den heer Irum te antwoorden mnr hjj neeftgeen nitzigt gegeven dat dit aatwoori komen zal legen overde blinde mgtnomeaheid vaa sommi pa met den heer Groenen zijne theorien tegen over tien eeibied die zelf zijne halvevolgeliugeu vooi zijne uitsprakeu hebben te e i over het geloofaan ijne politieKe onfeilbairheid dat ni o het muist bij denheer Groca zelven b 5tiit i het goed er cp te w j ea datde heer Groen wijgt op de bondije redenen vm tien heer 1 ruin Zw jgen kin ivriciit p Jiijr iim tnlwoordeu bed ichtzai nheidzja m lar ia sommige gevillen verraadt het een zuakhe 1 enbe aaJer gebrek aa arguineaten De h er Groen heelt zich onhngs beklngil dit hij nusedert vijfen dertig j ir n vruchteloos cpoogd heeft om zichdoor zijne landgenooten te doen er tiin en jne beginse endoor hen te doen a innemen Wij bevvondeicn niet alleen denvolhi denden moed van Hen prediker die schoon niet a ingeboord imaier voortgaat jne stem te verhelfeu miarookzijie zellzime ingenomenheid met eigen begrippen wi run hg onbezweken V isthoudt schoon ze op uen duur door de meerderheid veroorileeld woiden Mair am die bewouderiag paartzich ouv et ae ai i oiin ituurlijke Uevieemdiag tl tt nooit bijuen heer Groen u geil ichte schijnt op te komen dit de heinveroordee ea Ie meerdeiheid wel eens me r gelijk kon hebbendan liij Het iet er vviirljk voor oi s I tud mair tlrieviguit indien slech s zuo enkelen m hel bc it i r waarh li jn enhet aa tal nog kleiner is dat na ir hen laisiert Mm iliir IJ geen enkel spoor vinden vaneenige aehiue door het metluisteren niir den heer Groen te weeg gebrigt gelooven wijdat de heer Groen gelukkig e en zou s j de weikeljKheid meer dan ijne iheoiien riadp eegtle eu tl it tie nitie erbij ninneii zou als hij zijae krachten aanwendde met om hiir net gewe d na ir zjn veroudord si lu Ipunt teru tt tlriag i maar om met h nr vooiE it streven op de baan tin ij lieai in hare voortdurende outwikktliiig wijst Bij de wem ge svmpith die de rigtinir va i len heerGroen in ons 1 uitl via It is htt nel met ie verwo eren ththaar orgaan of org men zieh zwik noemen Zij zijiidit blijkensgemis aan uitwerking blijkens den oaverwiniijken afkeer diede meerderheid daarvan toont Jlen m ig het den zw ikkenniet euvel duiden als hij tracht door nuip an sterkeroT eenigzms vooruit te komen eu het 1 1 tt zich begrijpen dit het gevoel van onmagt er toe leiden kan om zich te ve eenigi u met degenea die men anders oa larne lOt bondgeaoo ea nemen zouMaar de vraag rijst of het rationeel is om de kracht buitenzich te zoeken en ot niet allereerst moest worden onderzocht waar tan de zwakheid toe te schiijven is U ie het onmogelijkewil verspilt zijne krachten en noult onseschikt zelfs oordennederigen werkkring waarioe hij bestemd was Zoo is het metde historische ngtmg van onzen tijd die bliud voor de lessender historie het volk zou willen terugdringen m klimmende I boeijen sluiten en eene glansrijke historie voor de toekomst I onmogelijk maken Die ngtmg is niet alleen zwak omdat zij 1 zich vergeefs tegen den magtigeren beeft uitgeput maar bovenal omdat ZIJ magteloos staat tegenover den allesoverwel digcnden stroom van waarheiden uoht Goess Cl Woerden 9 ug Gisteren omstreeks 10 uur arriveerd alnier het J b itaiUon van 4 = reg inf uit Gouda hetwelk op marsch nas naar de legerplaats bij MiUigen Het wasvoor het garnizoen een waren feestdag aangezien des miduags hh officiereu van het 4 = battaillon de officieren van net 3 = batt uitgeuoodigd hadden deel te nemen aan eenen feestmaaltijd I welke hen ten huize van den heer Koerman werd aangebod n I iVij noemen bet een feestmaaltijd want nelken naam zalmen er anders aan kunnen geven men behoefde naauwelijks een blik in de daartoe sierlijk ingerigte zaal te werpen en men was er ten volle van overtuigd Treffend was het te zien hoe daar tusschen de officieren van tn ee battaiUons van tien oudsten ♦ ot den jong sten de meest opregte kameraadschap heerschte en zoodoende blijken gaven bezielt te zijn met die gevoelens die men zoo giarne m een korps ziet met alleen maar die om verschillende redenen zoo hoogst noodzakelijk zijn Eere den battaillons kommandanten Hamming ScBepel en Hoogeveen die zoo rumschoota steeds bet hunne bijbrengen om die gewenschte harmonie te bestendigen en bij deze gele genheid neclerom de ondubbelzinnigste blijken g iven vau lu den waren zin des noorl kamerlid te zgn Jva afloop van het timer vereenigJe m a zich voor de cieteit alwaar de muzijk van het rc imeat ich deed hoorea en w lar men nog eenige oogenblikken regt vroijk uijeeu bleef naaraa een ieder zeer voldian over dezen dig leh ier ruste begaf om den volgenden dag wederom bij t ds op marsch te gaan AimnerStol 5 ug Ten op igte van den stand der veldvruchten iii de en oratiek zijn er niet dan ze gunstige bengteu mede te deeleu De henuip aa de lardappelen het meest algemeen geteelde gewis stalt weiig ea belooft een ruim en zn nr gewas De aard ippelen leveren althins de vioege ea niim beschot De lite Si tan welig te bloeijen en vertoonen schijn nocli blijk v in de vroeger hterschende ziekte De appel en pereubooraeu sta in rijkelijk Lel idea schoon een regenvla ig daar voor efr welkom zon zijn W it de üvingst betreft deze is in de hit te neek ook v j gunstig geneest terwijl de prijzen door vermeerdertle vriiü ecnigzins gestegen zijn Van zaturdig iOjalij tot ea met hede nerden gev mgen 393 waarvan ongeveer y gedf lie zoogeu nmde S Jacobs zalmpjes gemiddelde p js 65 ets voor de laatste 75 et voor de 1 beide per hilf ned pond Gemengde Berigtcn Gedurende he jaar 1SG3 zijq m de steenkolenraijnen van Groot Br ttannie 907 meno lien omsekoiiieu De keizer van bvssinie heeft kosiingm ll to ld ten huwelijk gevraagd De bcrigten bLiretTcude den rus ii icnen oo st zijn zfer gnnstijj In 18G3 ia 200 000 poad Diventc koek van Jaar uitgevoerd lu Bra ilie zijn uitgtstrekte stecnkolcubedd i en ontdi kt Een Osuibrucker httft zich doodgt open aan 9 Üf htii Lug porttr Nabij ChiUvorth is ren kiuidiuoleu gesprongto htn opataad ia uitgebroken onder dt In de maand Julij hebben te Parijs 129 failhsstmenttj piaats thad De Suez kdiTialinaatcdiippij zal spoedig e en voordeelig worden dU dearasterd doorgravinü miai c nppij Men wil üü Cobicufs een dirtctespoorweg aanleggen nanr Bru d oor de toekomst armee vau Sleeswijk Holstem ziju 60 O ll lige uniformen gereed lit China ijn tedurende de nnand N i ruim 600 duizend balen katoen verzonden naarEngeland Aleiander Jau I speelt te Bucharest hartig deo despoot Id Indie ziju nabij lJOmb door een spoorweg ongeluk 16 p rsoaeugedood en 30 gekwet t De st td Dtlft leent lid duizenl gjldeu tt nbehoeve der nieiwe ii ttUiUp ti van onderwijs In 18 3 hebben demijnen v m Grool Buttann e ruim 29 millioLu pouden sterling aan verBchilleak delistütfen opgeleverd die La de bewerking eene gebruikswaardeverkre en van 4S0 miUioeu gulden Op den siworweg tu rhen Briatol Cl Lxcter waar voor wemige dagen een trein uit het poor liep isetn pa ivigicrstreiu m gpweldige botsing gekomen mtt een goederen trein waardoor eenige wagens verbrijiteld en verscheidene rtii i trs gelwetstwerden De voor tad van Orenburir in H i land is dnur brand vernieldDrie duizend gezii nen va tcrk iedtn ziju daardoor van dik ui M Op Madagascar i eene omwenteling uitj f broken de koningin i op do vlugt Te bpijkeuisse IS de korenmolen verbrand Ingezonden Trichinenziekte Overwaardig om door ieder gele en te worlen is een ops el voorkomende in het maandwerk Schat der gezondheid n 6 dezes jaars Ik acht de kennis van hetgeen daann behandeld wordt v f roo veel belang voor de algemeene gezondht iJ dat ik ff een uittreksel van aanbied met het do l om het voornntiiste van den inhoud nog algemerner h J te miken ovciuigl ah ik ben dat ieder er partij van trekken kaa vooral in iCze omstreken Spiraalvormige haarworw is de lange naam van eene slechts door vergrootsl izea igtbare en niettemin eweldige ziekte oorzaak Deze haarworm die wij beneden wel iets natler zallen leeren kennn kiest het vleesch vap menschen en dieren tot ïijne ontwikkelmgsplaats onder welk bedrijf de levensgevaarlijke nekte word opgewekt die triclii en ziekte genoemd is naar den naam trichina spiralis die de rform in de wetenschap heeft verkregen en hierboven is v rtaald Bij menschen ontstaat deze ziekte door het gebiuik van vlecsch betnelk van een vo Ken afkomstig is dat nn gemelde ziekte Iijdt op het ooj enblik dat het geslagt wordt om Lter tot voedsel te diejen Het is bekend dat het varken bij voorkeur aan de nekte lijdt alhoewel zij bij i e vleeschvretendo dieren wel oorspronkelijk te huis mag genoemd worden omdat het gebleken is hoe het vieesch waariu zich de wormen bevintlen raaaw of ougiir genuitigd moet worden om de ziek e over te planten Van nelke bcteekenis deze bijzondertieid is zal ieder die verwonderd vraagt me eet er dan raaum varkenstleesch beantwüuid vinden m de daadzaik dit het eten van raaiw vleesch zelfs wat het varkensvleesch aangaat zoo zeldza im met 13 Men hennnere zich de grasraiaijers vroeger die v n over onze ooster grenzen jaarlijks met hunnen vojiriid ham of v irkeusv ee ch tot ons kwamen vele met onsmakelijk worsten bevat en ia iw ïleesch hoe vele raaune hammen worden er niet gebruikt De kok de keukenmeid de slister en menig snoeplustige proeft wel eens neemt er een hipjevan zegt de schrijver om hetzij deze uit kwade gewoonte ene om te oordeele i of het gehakt dat in de dirmen nl m varkens of runder lirmen gestopt zal worJei smikelijk zij kortom het gebeurt dikwijls duraauw varkensvlee ch in het spijskanial van ile 1 mens h tc m en ware dit herkoittstig v ia etn dier het lek ipn tnehinen ziekte leedi op het oogtnblik dal het geslikt werd gelijn bovei reeds ge egd 13 dm zou de gebruiker e er i in dezelfde ziekte ziek wortlen leveii rev mijk uj It a Het is hier mioiler noodig om t e vms op e i en boe het varken aan die haarwormen en bj cpvolsr a in lit ziekte komt ook het leven van n 01 men w i ron Ier er ztja d e in het dirmkinail vm het eene dier eene m lere ge 1 tante ain iemen als die ZIJ be iten ttjen zij m het i getand vin eea aa Ier dier wooailen miikt tie beiatwoor tins Ue e vr te lase wikkeld voor miju bestek g noeg ij het lui e hi en t at tie spirijlvormige hiirwonn het eerst lu eea mtu ljk i r I op emerkt zoader du men nist dit j het w i u ro opgeslotea zjnde m een kif in nit liircii timpje daar moeiten eeuiire jaren verloopen om iia ilin tl ig te brengen d ii in tlat cliaimpje een normpit wis verb ir pu dit hiuhjii 1 1 piriils gewijs op rerold he itW i w is ils tie biken Ic t 1 h a i pa ilis ter gerin e groo te via lui ae l streer er 1 1 oilmea hair doch tw jtclic if ï hij meerdere dieren trcj i chti dewijl er nog eene soort trithina aifiu i genoemd bes lU De schrijver vin het ops tl vernelli m rdcr tl i e dieren welken opzettelijk de spinuvorinig hurwurn u r r e neining nei l ingegeven allen trichinea ziekte kreiren t 1 tierven ge U op hje een duit ch geleer Je he o dar jek op deze no men luges eld en aiagetooaH heelt dit ij v 1 ijj l ca spijskanaai zijn voorzien dit er miaieiji e en vrni etii e voorwerpeu ouder h lar zijn dat het vrouwelji e zeer v r achtbaar i en damn talrijke ejeren zjii gevonden niet illeen miir dit de mjcder niet minder tl ia i J joi rea te ljK v Jjrtjrengt hetgeen zij binnen korten tij l vt r lei ene ni ilei rh t Dit nn heett pints m ie toe 1 i ml vt 1 men h winn ei hij r eescA hiet leiendt it ci lu i uezet he i enomen Tot heden toe 1 liet vii ei l 1 de li ïei I r irn 1 ne 1 gcv eest Het vareen toch illes Dit alleen kin hit iri en reeds meer la de gelesenhfid stellen tric unpn iekie ip e iloti m m lere lieren of heeft het varken buitengewonen aanleg meerdere voorbesch kiheiJ om de ontwiikel ag tier ir chiaen 111 zjue pie i i te b gaastigen De weti ischip zal wet ig hiero ntrenT hel nog te vragene liter wel aar den dig brengen tliins moeten w j ons tevieleu stellen met de kennis dat tie 111 de spijsbuis geru k e hair wormer tegelijk met raauw varkensvleesch dairin naiki of m v itte ligch i impjes als in kokertjes besloten aiuwezig waren v eike normen ni hare opname de grootte viu J 4 strepen verknjgende schrikbarend voorttelen en dan hoewel om der zelver hairtijnheid ea doorschijnendheid nog zeer moeijeljk waar te nemen niettemin de zeer heiige borengenoem Ie ziekte veroorzaken want de jonge dieren het voortbrengsel dier teling dringen door de wanden der darmbuis naar de plaats hunner bestemming het vlecch en gelijk ik bjlijsten lee naar de oppervlakkigst gelegen op de huid des ligchaams volgende spierlagen iVlen Kan begrjpen m welk eene wanorde de dierlijke huishouding door dit bedrijf gestort wordt De worraet ri sten niet eer om zoo te spreken tun nadat zij op de plaats hunner bestemming aangeland zjn om aldaar met een schaal kokertje of kapsel te worden omhuld Deze schaal bestait uit eene kalk of knj acht ge stof en Ziet er uit aL een andkorreltje De wormen z n diariii al de kiem m den graankorrel als het ei n den dop wachtende op de gelegenheid om dezelfde levmsrol te beginnen die i hiuine ouders hebben atgespeeld Slot tn eet volgend nommtr