Goudsche Courant, donderdag 11 augustus 1864

Burgerlijke Stand GOUDA Geboee 4 Aug Mari Mal ina ouders F P Wastiaui en li X Tan der Hauwert 6 Henrietta iJavina ouders H Begeer en D W Vuureub Vnna Sophia ouders J H Afcm en E H G Privé 7 Comelis Catharmus ouders P C Tuinman ea C lens 8 Pieter ouders W Stikker en C E Ypelaar Overleden 6 Ang H SCHOOix HOVEN Ingeschreven van 29 Julij tot en met 3 Aug 1864 Overleden P A Stomps 14 w OUDEWATER Ingeschreven van 3 tot 9 Augustus IS64 Bevallen Emmigje Kroneöburg geb Brouwer d Martijnlje de Heer geb Blakenburg z Ï8 4 H ïl 18 Zondag 14 xlugustus GOÜDSCHE COTmANT ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN lange Tiendeweg B a 60 OP NIEUW ontving ik weder dankbetuigirar van een Heer die door het rcbruik der SCHMIDTSCHE WALDWOLWATTEN en DBNNENOLIE geheel hersteld was in een langdurige RHUMAT1SCHE PIJN in zijn been Utrecht M J C HAM De heilzame uiti erking der SCIIMIDTSCHE WALDWOLARTIKELEN en aanbeveling en van H H Doctoren geven de vrijheid aan JICHÏ en RHUMATHIEKLIJDERS dezelve ten sterkste aan te beseleu men leze hierover deBrochnren die ratk verkrijgbaar zijn vooral de ANTI RHEUMATISCHE WALDWOLWATTEN a 25 eu 50 cents het pakje en ter inwrijving de zoo zeerberoemde DENNE vXAALDEXOLIE a 35 sn 70 cents het fleschje verkrijgbaaraan het Ceutraal DEPoT voor Nederland n België M J C HAM te utrecht en voor GOUDA alleenlijk bij Mej de Wed BOSMAN verder teOudewater A Buijs Harmeien W G Kr rvers Woerden C G L Ruiten i Rotterdam Wed P de Koster En verdere Depnts vermeld op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPoT Franco bij M J C HAM Virecht Heden werdt het ouderhart diep getroffen door het overlijden van ons xnarste kind PETRUS MAKT ia den ouderdom van ruim 15 weken G TAX DEK LAAR J GorDA G VAN DER LAaE 8 Aug 1S64 Geb Groexescheu Eenige K iningedag Voor de vele blijken van deelneming ontvnrgen bij het overlijden van mijnen geliefden echtgenoot P KORYFR betuig ik bij deze mijnen hartelijken dank Gouda J C BRON I Augustus 1864 Wed P KORYEE Voor de vele bewijzen van deelneming ons bij onze 25 jarige Echtvereeniging oetooad betuigen wij onzen hartelijken dank G BAARS GotDA en II Augustus 1S64 Echtgenoot Er wordt gevraagd ie Koop of fe Huur in GOUDA of in de onmidi eli e nabijheid een HUIS met i üIN en z= t of onder Erve Franco ofierten worden ingewacht onder Lelt P K bij den Boekhandelaar H J tan KESTEREN Warmoesstraat Amsterdam OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping van cemge perceelen TITMVNTEND GOEDE WEI e HOOILANBEN alsmede Bou trakkers gelegen in de Gemeente STOLWYK en HAASTRECHT Aug 1864 ae Veiling op Vrijdag 19 de ArsLAG op Vrijdag 26 des TTamiddags ten 1 Ure tra huize an G van DAM zijnde het TToegere Baadhvis te Stolicyk Breeder bij biljetten omschreven en nadere informiitiën te bekomen ten Kantore aii den Notams A N MOLENAAE te Aan mijne Israël Klanten Gepasseerden Zaturdag is er in de Synagoge alhier iets afgekondigd dat mij in mijne Zaak zoude kunnen benadeelen Ik vind mij daarom verpligi ter Uwer kennisse te brengen dat het door mij verkochte Vleesch door een bevoegd persoon was gesneden dat ik het door een Israëliet heb laten afhalen dat het door den StadsKeurmeester Ctoevallig een Israëliet was goedgekeurd dat ik het Vet aan een israël slager heb verkocht en geen lood daarvan bij mij noch bij eenig uitdrager op den Zolder gesmolten is Verzoeke VEd gumt en reconiMandatie L GEERIING Komt ziet en overtuigt Uü Door een voordeeligen koop in het bezit van 200 Wollen en Katoenen TAPELKLEEDEN die opgeruimd worden voor 50 beneden den gewonen prijs bij E S CATS op dea Kleiweg ENGELSCHE Gal Slijm en Maagpillen Bijna ct halve eeuw worden deze bijna in ieder huu ezin gebruikt daar deze boven vele de voorkeur verdienen dagelijks ontvangen wij hier de bewijzen van hunne werking is zacht zij drijven de Gal en SUjta af versterken de J aag verbeteren de vochten en bevorderen de gezondheid Enkele doosjes 25 cents dubbelde 40 cents Te verkrijgen te Gouda bij J H BOERS Te ScHOONHOYEN bij J W V LK J Prijs van liet gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOU da met inbegrip vun Rijk en Genieeuie iccijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JKXEVER i 4U2 o per kan 59 cents leiiever 2 le soort fMoutwijn a töVlo o perkiui 51 cents inl BRANDEWDN 46V o per km 62 cents McerJere of miuilcTe sle kte naar evenredigheid GoiDA 10 Aug 1S64 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Ding dag 9 Augustus pCt Laaj ite koers Hoogste koeri Geile VLO koers Ned w sch 2l j dito 3 62Vt6 73 2V 6 731 1 fi2V 6 dito 4 Amort Sijnd Sl j Handelm op resc 901 8 1401 977i6 UOS g 973 België Roths 2i j Spanje obl 2i Portugal obl 3 543 4 441 47Vi6 44Vi6 47 V Susl obl H 5 961 8 d 1828 29 5 d 1840 4 723 d 5 serie 5 74 d 3e serie 5 8313 16 83 d bijH 18604Vj Volgef Spw 5 Oost Metall 5 83 186 SSVs 83 Vi 1861 j 186 dito dito 21 3 d renteAmst 5 293 81 297 8 81 81 do nat 1854 5 Pruisen 1859 5 65 Vl6 103 63 i6 Italië 1861 5 63l j dito Amst 5 64I 3 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 d d 6 45 d 1882 6 Mexico 1851 3 43V8 28 43IV16 28Vi3 43 w 28 Ter Boekdrakkery van i BRINKMAN Deze Cooraat verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitea e des avonds te voren De prijs per drie maanden is Z franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ler kennis van belanghebbenden dat door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Züid Holland op den 9 Augtistu 1864 is executoir verklaard het kohier van het Patentregt over het dienstjaar 1864 65 N 2 Dat voormeld Kohier t r invorderinj is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verplipt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van DRIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOUDA dm 12 Atigmtm 1864 De Burgemeester voornoemd Van BERGEN IJ ZENDOOR N PA TENTEN KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente GOUDA brengen ter kennis van alle Patentpligtlge ingezetenen dat de PATENTEN voor het dienstjaar 1364 fi5 ingereedheid en op de Secretarie dezer gemeente voor hen verkrijgbaar zijn wanneer zij zich daartoe persoonlijk voorzienvan het aanslagbiljet aanmelden van en met MAANDAG den 15 Attgmtwi 1864 tot en met ZATURDAG den 27 Augustus daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot 12 ure de Zondaguitgezonderd zullende overeenkomstig 7 M besluit van 17October 1820 de binnen dien tijd door de belanghebbendenniet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der directebelttSitingen aan hunne huizen tegen betaling van tien centen worden uitgereikt terwijl de nalatigen vervallen in eene boetevan vijftien gulden bijaldien zij aangevraagd wordende hunPATENT ot een afsclirifl van hetzelve niet kunnen vertooneu GOUDA de 12 Augustus 1864 De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN Overzigt GOUDA 12 Augustus De vredesonderhandelingen worden met Denemarken voort gezetalleen door Oostenrijk en Pruisen de duitsche bond mag geen woord medespreken en het is nog geheel onzeker of het lot der hertogdommen ook niet buiten zijne bemoeijing geregeld zal worden De geldelijke aangelegenheden kunnen nog veel bezwaar opleveren Denemarken is nu eenmaal genoeg geteisterd en de door inlegering en afpersingen verarmde hertogdommen kunnen den last der oorlogskosten niet dragen bij het aandeel in de schulden Nu wil Pruisen edelmoedig zijn en een gedeelte op zich nemen doch daarentegen het hertogdom Lauenburg voor zich behouden Hanover dat met Saksen de bondsbezetting voor Holstein geleverd heeft en de verdrijving uit Rendsburg niet verkroppen kan en de oogmerken van Pruisen wantrouwt heeft troepen in Lauenburg dCen binnenruKken Misschien is dit niet geschied zonder voorafgaand overleg met andere duitsche staten en dreigt dan ernstige verwikkeling te doen ontstaan Maar het gemis van eensgezindheid onder de overige duitsche staten verzekert het overwigt aan Pruisen dat alleen getemperd wordt door de zucht van Oostenrijk om zich tegen volgende tijden vrienden onder de bondstaten te bewaren Men wil de groote toegevendheid van den deenschen koning in het aannemen der harde voorwaarden toeschrijven aan de vrees om alles te verliezen door het opstaan der Denen die met den loop der zaken volstrekt niet tevreden zijn en waar meu ïioh tot vereeniging met Zweden neigt of Augustenburg tot den troon kon roepen om geheel de monarchie te herstellen een t De prijs der A J er etitien an j regels niet lubcfrnp au liet zegel is bU ti i eiken regel daarboven l f Cent Buil tnge one letters uorder bfn l utl plaatsruimte Zoo zegt nien daa dat de koning om deze gevaren te ontg ian zich Denemarken door de beide raogen ihetlen allereerst heefr doen waarborgen Engeland schijnt zich geheel aan alle bemoeijing te onttrekken maar tei aanzien vau Franknjk is men niet zoo zeKer dat het zich van alle inmenging onthoudt Men spreekt van waarschuwingen en prote tt n en hoezeer tot nu niet meer daa geruchten is de tocst u d van geheel Dnitschland zoo dreigend dat het niet te voor ien is hoe de strijdige belangen in vrecTe veretiend zullen worden De belgische koning is voor de verkiezingen naar h ii terug gekeerd De stryd is daar hevig geweest groot w i de verbittering daar de partijen elkander nagenoeg opwegen toch is de liberale partij zegevierend en men berekenl d it Z j eene meerderheid van 12 stemmen verkregen l eeft In Frankrijk wordt de liberale geest met geweld onderdrukt maar hoe de pers ook in banden ligt het is blijkb iar dat de tijd der slaa che onderwerping voorbij snelt eu de vnje beginselen toenemen in kracht Het geneid is onmigiig dat volk op den duur te breidelen gematigde vooruitir tuir in tijds toegeven en langzamerhand de vrijheid vi orbereideu zouden eene krachtige regering op sterke grondslagen kunnen vestigen maar wie durft dit hopen vun den gewehlenaar die soraber in zich zelven zijne heersebzuchtige plannen uitbroeit en het gunstig oogenblik afwacht om zijner onverzadelijke eerzucht den teugel te vieren In Italië ziet men hopend uit en verblijdt men zich over de europesche verwikkelingen langs vredigen eg schijnt de verwezeutlijking zijner weuschen oamogelijk en het ware dolzinnigheid den knoop door te h Tkken en Rome en Venetië tegen wil en dank door opentlijk geu eld te willen verkrijgen Daarom moet de regering de oeliiigen der heethoofden bedwingen en geduld oefenen tot dat de tijd gekomen is In Amerika spilt men geld en bloed naar veier meening vergeefs Maar het doel is groote inspanning e i opoffering waardig Dat doel zal bereikt worden en ni het v il ieisel der slavernij uit hun midden weg ed ian te hebben ui t n de staten van Noord Amerika tot een nieuw en krachtwl leveu ontwaken Hoe bespot en vergui=J Lincoln houdt onwankelbaar vast aan zijn doel hoe onbekwaim zrjne gencra ils hoe cntelbaar de overwinningen van het uiden zijn toch hebbeu die botterikken onmetelijke landstreken hervvonnen tallooze steilen onderworpen en voeren den laatsten strijd met voorb eljigp volharding Geeu dwa e sympithie zi de slaveuhouders redden van den onvermijdeiijken onderging öuttcnlttnïr Londen 9 Aug Ter beurze heerschte gisteren eene groote tevredenheid Algemeen had men verwacht dat het disconto bij de bank tot op 9 pCt zou worden opgevoerd en natuurl gingen de koersen hieronder zeer gebukt Toen men nu Ie zekerheid had verkregen dat op de wekelijksche vergaderins zoodanig besluit niet was genomen verbeterde de steaimiusT Intusschen gelooven niet weinigen dat men zich te vroeg heett verheugd aangezien het in den laatsten tijd gebruikelijk is geworden dat zoodanig besluit door de directie een paar dagen later wordt genomen IG Aug De koningin heeft thans de wet op het stelsel van maten eu gewigten met hare ouderteekening bekia liti d Volgens dit ontwerp wordt het aan ieder vrij gelaten ot hij zich aan het bestaande dan wel aan net metrische s elsel wil houden Het daarop betrekking hebbende artikel zeg namt üjs dat een contract of koop op het metrische stelsel eo roiid voortaan daarom niet meer ongeldig zal zijn Parijs 9 Augustus Hoewel de stemming hier j T iWfe vend blijft neemt de regering toch eenigermiie trehouding aan alsof zij niet geneigd is bundeling te beryfen fh Ie voorwaarden door Pruisen en Oostenrijk aaii Denemarken opgelegd Zoo zal naar men zegt nog geen aevolj worden V