Goudsche Courant, zondag 14 augustus 1864

j cvs i a u l brief wcKe i de keizer voonieineui iv is in den Moaileur te oen jjl ui seii i 11 as 1m mirkics van Pepoli die deze hoofdstad be reiii veriaieiï hee i is naar üen vern mt de overbrenger van yp TeivJL tise ciépjclies be rikkin i helil cade op den nieuwen tCLt ad H i iri i he konin r jk Italië ich gepl iat t ziet zuo V i jor de cc iivcat eu uisscheu Pruisen en Oostenrijk als de coufereiiiien tusschen de souvereinen van het noorden rlsbnd en kissiugen IK t hof v in assises van het dep i ier Seine heeft FranV aeeiit van hei nationaal beslunr in Polen veroordeeld r n gevangenisstraf zijnde het minimum wegens het V j v n nommers van pandbrieven van het credit Po en tij leii den opstand as de Lials e berigten uit Mexico was de finanvaa aken aldaar iets gunstiger Te Puebla Ori ico schijnt kipitaal in overvloed te zijn evenwel litti d in hau len v ui Engelschen die zich daardoor op den gang van z ken verschaifen Deze iaatstea j O en zelfs lee ls l er den a ui e van spoonvegen 1 rugrocpen uuzer treepen uit Mexico aangaat ver jf I dat dit jaar 10 0iJü man na r Franknjk zullen I en in het aanstaande voorjaar aiiderinaal lO UOÜ man Coiistiti tioiiel deelt berigien mede nit China volgens c ke h u ie ünnen gedrag der zendelingen in verscheidene s rckc i 1 1 land treurige gevolgen had gehad In S eT i e k Tcldv waren de woningen van vele da r i evt5 i chrircne gcpiniiderd versclieideue christenen waren vermooi eu de pi itje i e regering in iele van de genek dadigla en te keer te gaan toonde zich nieesial vijandig gczinc De fran gsz iiit te Peking had d iariegcii officiële vertoogeninired a bi de chi f rlip rt gering ma a nog geen antwoord untvanj n BrUSSöi li Xu Z Voor zoo ver de verkiezingen hedenz jn beüci d gei onien heeft het ministerie daarbij eene meer I dena van li 5te ain n verkregen tTeeneïl v z Men l eeft niet bevreemding ojjgemerkt dat na afzr i c van ten i HM tal decnsche krijgbgLvan enei deze miatre rei is gcs a ikt Zcin vele v m de Jépois als dief Hr iiüi K ius en ni veie audrre pla itrfii geve iigd heijben teL eubevf utvanzen be gecn nog grouter verbazing heeft verv ekt Berliin 1 in De gea ILike en de llanoveranen scbijuenvoor Kendsbiirg in Laneub rg revanche te willen nemen Men ernucau namelijk dat een baiaiilon van het 7e regiment hanoversche iefaiiterie in de steden Uitzebnrg en Mölnn kantonnementen7ai en l it heeft de prui ische regering buiten twij elzrcf iiisenaam err t en men is hier dan ook van oordeeld tt d j i lmg van lat gewest niet geregtvaardigd kan woraen = reden waaruin onze regering zich niet haast den herlog v n Vugustenburg als hertog van Sleeswijk Holstein teerkennen wordt het volgende aangevoerd De tegenwoordigedvni s i te Kopenhagen is zeer inpopulair Dat dit verbeterenzal nu de hciiogdcmmen verloren gegaan zijn is niet te verwachten TV irbij komt dat de dynastie niet vee led u telt Het zou dub zoo redeneert men verder mogelijk zijn dat de hertog van Ang istenbnig eens koning van Denemarken wierd en de nu van de monarchie afgescheiden deelen weder in ipersonele unie kon vereenigen Zulk eene gebeuriijkheid mag niet uit het oog verloren worden en Pruisen zal maatregelen nemen d t dit d zich niet kan voordoen Wanneer Let zich bevestigt wat uit Mnnchen geschreven wordt dat Frmkrijk in eene ciiculaire depêche zich de zaak der mi idenstattn tegen Pruisen met betrekking tot het te Bendsburg gebear le sterk heefl aangetrokken d m acht men hei hier vcor ontw j eibaar üat Beijeren de bescherming van Frjiikr k heeft ingeroepen omdat men anders te Parijs eene zoodanige acte wel iet zon hebben uitgev tardigd 11 Ang Men meent te k innen verzekeren dat de onderhandelingen der groote mogendheden over een voorstel aanden bond tot het instellen eener regering ad interim in dehertogdommen eene beslissing nabij zijn De rus ische Inval de wijst op den heugelijken afloop van den kaukasischen oorlog Het veroverde land belooft belangrijke ïoordeelen aan Paisland Het ophouden van dei oorlog geeft eene besparing vap SO millioen roebels jaarlijks daarenboven rr l na ook het leger in die streken ingekrompen kunnen worden Indien nu de rnssische regering een spoorweg aanlegt van Tiflis naar Baku as n de kaspische zee met een tak naar de perzische grenzen dan mepnt dit blad zal zij eerst de sleutels van zie in handen hebben Turijn 11 Aug Te Florence zou eene meeting plaats hebbeu ten einde de ontbinding der kamer te verzoeken De autoriteiten daarvan onderrigt hebben gemeend eene vereeni ing tot dat doel niet te kunnen toestaan Z todat de mee j ting niet heeft plaats gehad Fe spoorweg van Foggia naar 1 Tran ter lengte van SO kilometers is gisteren ingeivijd Te Piukara zijn italiaansche gevangenen door de russische autoriteit geconsigneerd ömnenianiï Gouda ia ing Uen meldt uit het Westla ad De opbr i gst van aalbezien is dit jaar tamelijk gunstig doch daar het buitenland niet trekt blijft de verzending tot de vooru lamste steden binnenslands beperkt Einuelijt is een verkwikkende regen op Ie aanhoudende droogte gevolgd doch terstond daarop heeft de hevige en laugdure wind zoo hier als eldera grooie schade aan vrachtboomen en andere gewassen toeg bragt Talloos is het afgeivaaide ooft dat alsnog te groen zijnde voor ge iaik ongeschikt is De appelen en peren die nog gespaard zijn zullen door de langdurige koude traag ontwkkeld klein van stuk blijven Warm najaar Gciiicngdc Berl2 ten 1 Wooluicii ujn ilüor de oiitl rüÜic iLTcti dvuk jrc lolfii uit du magaz ij UI 11 van militaire kkediu Hanovcv v il oiu tn t gt bturde ttKends burjr ziji B tl ocpfii tti ug rocpeii uit de lii rto d nnmen Iq China v üriifu du iüiiiudache christcuLU loishiiiidLlil Oe k Muug vaa Sp uije praat zijiu roii ua D IiverpooLche wcrklit Jeu gc eu san Garioaidi n Yacht BiriiiaicL lerzckert dat hij de tv eede kamer wel klein 1 krij fü Te Madrid zija ix publi vv i bche woclmfren ontdekt Mcii viLP t te London oot eeue geldcrisis De Priüsoa zullen een g fd uktuei L ii opuyttu i i veroverd dceii cU chut Aiesaiider Jau 1 litcft te Paiijs i eue 1 e iin r gf loten Ganhaldi is voovtdurend sukktdeüd Te Barcclnii i vvi l ibiiek door braud Keuer iS i p li oii i iiaar racn zegt L er gebrouuii i Fd uict rijCi wid Thelft Men btwcirt d it de jouge koaiiig ju lieijeieu eriooid is metdl ioi t or5ten Mari i di elfjarige ducUter vau di u kei i r iii il hud l al ti=rou Itcet t te bradport eeii lofrt b g boud u op di ii i j i iai d l t i aj au klaagt uien o er den ondragLl kf i lo taud acr ib i v cin Pi iiis Cuüza lieert ecfic algeuueue amnestie aitgLvaard gd t tr bukp T d licteü maar de vreei ide o f tredi rs mneteu het bind Uti ib a id uz il hi i t IiQis wA iiid n Iu r euthe plaat men ino f bo i iit iivoor de ï deteelt Aan h t Nieiiv e Diep is een urk i ei i a toingjtlag n eu ziju dne persüiKii veidri nktu Vergadering van dea Gemsaiiteraal Zitting van Maandag 8 At guHtii i Voorzitter Mr A A van Bergeu IJztudoorn Tegeuwoordig zijn de hh de Grave Viruly Kemper Prince Braggaar Buchner Drooglcever v Gennep Kiat Mraatm en Lnijten Later de hr Rtutic tr De notüb i van het verhaudelde iu de vergadering van I d jnlij uorden goedgekeurd Eene missive vau den hr R raij aarbij hij kennis geeft deze vergadering met te kunueo bijwonen wordt aaugenomeu voor nut Zijn ingekomen de navolgende stukken Iq Kene dispositie an ged staten diarbij goenkeurende de ouderbandsche aG een stukje gronds aan Jt n hr Licsker Not 2o Eene missive van dto athuttersraad gcleid ude de begiooliui van J 65 Iu bauden eener commissie bestaaudf uit de hh Reiry vrn Gennep en van btraaten 3o Bigrootiügen voor 1865 van het burgerlijk armbestuur van de beide gasttmizeu van het bestedelinghuis en van het isracl armbestuur lü handen eener commissie waartoe de B benoemt de hb Bnchner Braggaar en Kist 4o Eene missive van het Israel armbestuur met eene suppletoire begrooting van 1S64 vau bet O M en Vr huis In handen van dezelfde commissie als voren 5o Eent missive van curatoren van het Gymnasium herinnereude aan 3e ophanden zijnde aftreding van a curator de Grave Benoeming in de te erlangen als directeur der zwemachool Ter visie 8o Eene missive der gezondheids commissie aanbiedende eene lijst van aaubeveliiig ter ver ulling der in haar collegie bestaande vacature r tstaan door het nemen van ontslag door deu burgem De aanbeveling bestaat uit de bb mi Kist eu Fortuijn Droogleever Benoeming in de volgende vergadering 9o Een adres van Jelle Mai daarbij verzoekende tegen 15 dezer eervol te worden ontslagen als bulpondervvijzer op de openbare burgerschool als zijnde benoemd tot clu andere betrekking Eervol ontslag verleeud löo Eeue missive van deri br N JJz ïndoorn verzoek nd niet u aanmerking te komen bij de benoeming vj u een legent over het Wees en ïlemoeseniershttis Not Aan de ordt is het voorstel van B eu W tot regeling van Let onderwijs in deze gemeente m verband met de van rijks wtge on te ri tenhoogere burgerschool van Sjarigen kursus De B deelt mede dat na let indienen van het voorstel van B eu W door denhr Inspecteur over het middelb onderwijs de opmerking was gem kt dat het achterste gedeelte gelijkvloers van het gi bouw thans door het gymnasium ingenomen te laag van verdieping is om te kunnen dienen voor de van geraeente Htge op te rigten school met dm naam van ambacktsscliool benoemd Veshalve ZEd voorstelt dn school te vestigen in dat gedeelte van het gcbou der ttgenwoorJige bur irsLbool hctv elk door de verwijderiug der jongen zal b sthikbudr komui Daarbij iznÜ ZEd keunis dat de Inspecteur van bet oud i ijs verUni d heeft ddt de lokalen in het Gymnasium tot leerzaleu zullende dieuen n het behangwerk ontdaan woideu tu het mnunverk b plcibterd hutueik bij raming eene som van ƒ 1000 zal vertischcL De bovenzaal lu liet achterbrè gedeelte van Let trgeuwoordige gymnasium lokaal zal voor teekeuschool kuLueu dienen zoo Is aanvankelijk was voorgtsteld Ep wordt hierna na eeuige bespreking op de door B en W voorgestelde voorwaarden de afst nd aan bet rijk van het gebouw waar thans het gymnasium gevestigd is aangenomen Vervolgens komt icr sprake de sphtsiug van de school des heeren Kramers en de oprigtmg van eeue nieuwe school Ueen voor jono eus tegen hetzelfde schoolgtU als thans op de hoU burgerschool wordt betaald op welken nieuwe school ook de beginselen der wiskunde en de beginselen der frausche taal doch ook niets meer zullen worden onderwezen Hierovir voeren verschillende sprekers het woord De hh Luijten Kemjjer Droogleever eu Kist zijn van oordeel dat de burgerschool in haar geheel moet blijven en de ni jwe op te rigteu school tegen letaling vau iets huoger schoolgeld gekgmheid moet aanbieden om meer kuodigbtden op te doen dan bet voorstel van B en W inhoudt i e heeren Reuting M en Princp zijn daarentegen met het plan van B en W ingenomen terwi l de beer van Gennep verklarende veel waars te viodea m hetgeen dojv de bestrijders in het midden wordt gebrast in dv gegeven omstandigheden echter zijn stem aan het vooistti meent te moeten ev u D heer iruly btsprekende i t verlangen door de bestrijders uitgeurukt dat cp de uieuu school meer mogt warden onderwezeL dan het voorstel van B en V inhoudt brengt oi der de aandacht der vergadering dat dit vou btr jden met icu vveusch der gering die iu het hooger opvoeren i h t ouderwijs op de school uadtel voor de rijks burgti=cliool voorziet waarop de beer Kemper aanmerkt dat is bet nu t g oo l otd van g iuecuteWv ge tcgtn zeer matit t ehoolp ad eene nrig JLg au onderwijs cp te r ter waaraan alhier belioeite bestaat bij het vveuschL jk zou vinden at di beo ere burgerschool alhier met tot otaud k ame omdat hij vreest dat hot schoolg altoos te hoo zal zijn om onder het bei tik van den burgerstand te vall n Het voorstel ui roi dvraag gcbra t eu door den B verdeu gd wordt aaagennmen met ö tegen 5 stemmen zijrd die der hh Luijteu Kempcr Diooglee er Kist lj van Straaten liet üciioolgcid wordt daarua zonder hjofdjlijke stemming bepaald op 85 centen in de maand zoo als op de hoU burgeisc ool betaald wordt Over dc opbouw van het schoollokaai op Let terrein van hrt voormalig tuchthuis heeft eeuige wisseling van gedacht n plaats en wordt het voorstel daartoe aangenomen nad t de hh Buchner en Reutln tr leden der commissie van plaataelijk geueesl üdig toevoorzigt bij eeue vorige gelegenheid gestemd tegen de oprigtiug van een schoolgebouw op het voorgestelde terrein hadden te kennen gegeven op grond van thans uit deu weg geruimde of niet meer bestaand bezwaren de loüaliteit niet meer zoo schadelijk voor de pezondheid als vrjeger te ach en Hit Dit besluit wordt genomen met 9 tegen 4 stemmen die der hh Luijten van Straaten Prince en Virulij die van oordeel waren dat tot de opheffing van de tv eede afd van het gymnasium zonder bezwaar onmiddellijk kon worden besloten Aan de orde is het verzoek der gasmaatschappij om verlenging van den huur der in gebruik zijnde groi deii en gebonwen tegen betaling van gelijken prijs als thans voldaan wordt tot het einde van het verlentrde contract Hierover ontstaan breedvoerige discussien De h Kist is van oordeel dat eene verlenging zoo als thans geviaagd wordt voorbarig i en nog niet te pas komt ïn gelijken zin sprtkeii de hh Luijten Kemper Prince eu Retitinger Xa afloop van de nu nog loopende huur zal kunnen worden nagegaau welke waarde de in gebruik zijnde zaken bezitten en tot M lkeu prijs zij iu billijkheid alsdan verder in gebruik kunnen worden gegeven De heer Kemper wijst in den loop zijner rtde op de ellendige wijze op welke den avond te voren ten elf ure de gaslichten op de Haven gebrand hebben en raagt den B of daarover bekeuring pla beeft waarop ZEd A tot antwoord geeft dat de politie en de stads bouw meester belast zijn met het na au van hetgeen waarover de opmerking loopt en de rapporten te dier zake gewoonlijk een dag of wat later bij hem inkomen en dai zijn er termen voor bekeuring plaats heeft Het verzoek der gasmaatschappij vindt verdedigers in de bh Bnchner Droogleever Viruly en den Voorzitter en nadat een voorstel om de aangevraagde verlenging toe te staan ouder bepaling di t de huurprijs na afloop van de tegenv oordig nog loopende huur daarna voor den verderen duur op nieuw of door arbiters zal worden bepaald was verworpen wordt de aauf raagde verlenging zoo als zij is liggende toegestaan met 7 tegen 6 stemmen zijnde die der bb Luijteu Rentinger Keraper Kist Prince en var Straaten Tot regenten over het vercenigd Wees en Slemoeseniersbuis worden benoemd de hh N IJzendoorn bijkans met eenparigheid van stemmen en de hr Terbrugge met 7 tegen 5 stcrumen die aan den hr C Kramer te beurt vallen De voorzitter deelt eindelijk der vergadering mede dat hij voor eenigen tijd de stad verlaat en verzoelct dat een raadslid benoemd worde om ge durende zijne afwezigheid zitting te nemen iu het collegie van B en V en wordt bij eene derde stemming daartoe benoemd de heer Remij Hierna eindigt de vergadering Marktberigten Gouda llAllJ Tcirvve Poölsche pr 24U0 nel ƒ 325 Zeeuwscbe pr mud 9 fJ0a iÜ Rofrire Konii g prger ƒ ö öO a 6 75 Dant i er ƒ 6 50 a ƒ G To Z euw chc ƒ 6 40 a 75 Gerst ƒ 4 75 a G Haver 4 a 5 linek eir transche pr 2100 ned ƒ 210 N BraijuuLci e y 250 De ï eemarkt met eriuiTRii aanvoer terete k valite t v elte verkoopeu tweede kwaliteit niet aliea verk it a Veüe = erinpea i lamineren vïujj magere tra r M rt virkeii iibi gen moeijelijk te verkoopen Kaas A n e ri 5 p trL L n prijs 22 a 25 Goeboïer 1 10 a l i U Weibotcr iJSiÖ ay i 02 Dordrecht ll Aug Tarwe slap on iret l n a xn brut ers lot 20 c iager e pi tatsen De puih ic n ft Z 9 10 a 9 40 mindere en g liuge 8 10 a f 8 9 1 bl uuwt Ha 8 40 Xumenarwe met ter veil Kogire J iri r V Overm Z hoogstens prijshouaend met kieiuèu liaudel G a 6 40 Van uieuwe eea begin van aanvoer waar udtr puike kwaliteit 5 S0 a Ü 20 150 2 iÈ jarige pruis J l geveihl Gerst Jarige winter zakmaat 5a ö liO ge rort J 5 SO nieuwe do 5 a ï 20 gestort ƒ 5 40 Zomer f 20 c h ger jarige zakmaat f 5 uf 5 20 g stort 5 40 nieuwe 5 a 5 40 Speit 2 90 S 30 Havtr ais voren In ucder ƒ 3 50 y 4 d dikke 4 2C a 4 SO Paardeb ƒ i 20 Erwtei Voor enkele kiusjes bia utue 7 a 7 i bc teed Witte koningsb 7 a 7 20 aahgeboden Borlvuei Pcd 230 verkocht Dölrt 11 Aug Ter graanmarkt bedeu geen uiuw er geen handel eu einig be oekers van nieuw koal aad w reu eeuge klusjes aangeboden doorccn t er ilro rj ra t ir nier et r lu n van nieuwe gerst uit het We tbin i waren er tut m h ter welke niet meer dan 5 20 op 1 J2 2 konden nA i n Ao a niet verkocht Tarwe 9 i H 0 Kogge f uf UK Korte haver 5 Lange d 4 Ü0 Duiveboüuen ƒ IS i SO Witte erwten 7 a i 50 Kool aad Wt tl n N l j 75 Püiiltr 12 25 j 13 Arn stads waag gewogen van 4 11 Aug IS S 70 lo boier te zamen 1S 0 n Boter ƒ 50 i f 5 het vierde 1 25 1 45 p n Ter markt 452 mud aardapp 1 60 a 2 20 Deventer i2 Aug Tarwe 9 a 9 75 Rogüc e 25 ii f 1 75 Boekweit 7 t ƒ S Gerst 5 a 5 50 Haver 75 a 4 25 Boter per 20 n 1 s 22 a 24 m s IS a 19 Zwolle 12 Aug Middriprij en Tame 2 Eogge n 7 75 o 7 32 Boekweit f 7 75 Aardapp 1 70 Boter per u 1 10 20 n HÊ 24 25 Groningen 12 Aug Tarwe linage Ïjek eii Gerst en Koolzaad onveranderd Witte Il vver 5 e hougcr Zwarte 5 c lage Weinig zaken Londen S Aug Granen H t we r is 700 g u tig voor den oogst dat er reeds eene grooie liot Lrih id i r e is binnen gebragt waardoor de markt natuurlijk in tlaauv e stemraiu verkeerde Kr werd veel eng tarwe aangeboden waarvan een paar honderd qr nieuwe van goede kwaliteit die 41 voor roode en 46 a 50 voor witte opbragt oude eA ea vr tarwe met weinig vraag en 1 a 2 lager ari erik meel O d gedaald gera stil haver goed gevraagd Aanvat u Aug 1300 qr eng eu 20süO qr vr larue 449 ir i x i 3423 qr vr gerst eu € tj2 r in en 5 j524 qr vr h r Aan de veemarkt van heden Merdea a iiigt jü i i m Sjürunderen 301 kalveren 30 110 schapenen 470 varkeus Voorbeste runderen werd 5 6 a 5 t voor d kalveren 5 en voord vailcens 4 i pr steen betaald 9 Aug Boter Friesche 106 Kamper en Zvolle 102 a 10b Kaas Eiam gras 4 ö a 54 Gouda 42 a 47 10 Aug Granen Voor tarwe was weinig vraag tot deprijzen van maandag gerst vrij vast en haver goed gevra ig tot voile prijken Aanvoer van 6 9 aug 490 qr ïni en 6710 qr vr tarwe 610 qr vr gerst 710 qr inl en 24970 qr vr haver 11 Aug Aan de veemarkt van bedea werden aangeboden 1750 rundereu 499 kalveren 11340 schapen en 1 f varkens Voor beste runderen werd 5 2 voor d kalveren 5 2 voor d schapen 5 G en voor d varkens 4 d pr steen be aald Burgerlijke Stand GOUrtA Geboees 9 Ang Gideon ouders J G Boekenoogen en J Reijs Johanna Catharina ouders J van Leeuwen en il van Riemsbergen OvEBLEDEN 8 Aug A A ajou 27 j 9 P de Loos z2 m 11 C Bezem 4 m GtHTwn 10 Av P van Hof egen en A Schrave H de Zeeuw en E Sluijter A van der Windenen E van Zijl 12 J van Zandwijk en G Herfst