Goudsche Courant, donderdag 18 augustus 1864

ADVERTENTIEN A oor de vele blijken van deelneming ontvangen bij het overlijden van mijnen geliefden echtgenoot P KORVEE betuig ik bij deze mijnen hartelijken dank Gouda J C BEON 1 Augustus 1864 Wed P KOEVER Te Dordrecht wordt gevraagd tegen vast Werk een Loodg ieterskiiechl Adres met Franco brieven onder letter K bij den Boekhaddelaar P C MAAS te Gouda Sociëteit Ons Genoegen Met toesteorming van HH Commissalissen aanstaanden Woensdag 17 Augustus beslotea gezeUthap J F van der VLIST Kastelein Bij P HEUSY hulponderwijzer aan de openbare BurgerscL lol te GO VDA bestaat gelegenheid tot inWOning van 2 JONGELINGEN met wier gedeeltelijke opleiding hij zich tevens wil belasten 60FR JASPERS Eleederbleeker te GOUDA heeft de eer te berigten dat hij op heden lijne nieuwe Bleekerij DE Moegekstee geopend heeft aan den Eluweelen Singel Deze veel uitgebreidi r dan de vorige stelt hem in staat om zijne geëerde Stadgenooten en verdere begunstigers gced te kunnen behanuelen belovende van zijnen kant tene prompte en civiele bediening GoDDA 1 Augustus 1864 7rijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENETEEa46 o per kan 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a 46S j o per kan 57 Vs cents inl BRANDEWIJN 46Vi o o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoCDA 13 ug 1864 Openbare Verkooping te fiOïïHiS Op Maandag den 22 Augustus 1864 des voormiddjgs ten elf ure in het Logement dï Zalm aldaar van Eene BGUWMANSWONING en 22 Bunders 49 Roeden 72 Ellen WEI en HOOILAND liggende in den Tempel te REEÜWYK Verhuurd de Woning tot 1 Mei 1865 en het Land tot 20 Noremier 1864 voor ƒ 1150 s jaars Eene BOUWMANSWONING en 13 Bunders 74 Eoeden 56 Ellen WEIcn HOOILAND liggende op Nituwdobp te REEUm K Verhuurd de Woning tot 1 Mei 1866 en het Land tot 20 November 1865 voor ƒ 650 in het jaar en betaling van alle lasten Eene BOUWMANSWONING en 8 Bunders 67 Eoeden 7 Ellen WEI en HOOILAND liggende op de NoordzijDER en Weilandsche Polhehs te BODECVAVEN Verhuurd de Woning tot 1 Mei 1865 en het LauJ tot 20 November 1864 vo r ƒ 500 in het jaar en betaling van alle lasten Een perceel WEILAND groot 2 Bunders 34 Tl ïden liggende aan den hoogen Zeedijk te EOEK verhuurd tot 20 November 1864 voor ƒ 300 s jaars en betaling van tlle lasten behalve de grondlasten Vier perceelen WEI en IiOOILAND groot 3 Bunders 69 Eoeden 54 Ellen liggende aan den hoogen Zeedijk te M00SDREC3T Verhuurd tot 20 November 1864 voor ƒ 310 in het jaar Ecnige perceelen HOOI en BOUAVLAND liggende in de Vgokwiuens in de gemeente STEIN groot 1 Bunder 35 Eoeden 7 Ellen Verhuurd tot 1 December 1864 voor ƒ 66 in het jaar Een Kapitaal HUIS en EEF met een fraaijen XJIN daarachter staande en liggende aan de Mabkt te GOUDA wyk A N 103 zijnde in het Huis verscheidene Behangen en Gestukadoorde kamers met Marmeren Schoorsteenmantels tea met Marmer bevloerde gang en hetgeen verder tot een aangenaam Woonhuis behoort Te aanvaarden 1 October 1864 Een HUIS en EEF staande en liggende aan de Naaijersiraat te GOl DA wijk H NO 19 Verhuurd tot 1 Mei 1865 voor ƒ 65 in het jaar En een goed onderhouden HUIS en ERF staande en liggende aan d Turfmarkt te GOUDA wijk H NO lil Terstond te aanvaarden Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FOETÜIJN DEOOGLEETER te Gouda Aan de Kiezers Bij de verkiezing van 3 Leden voor len Israel Kerker iad op morgen wordt ten dringendste aanbevolen j altredende Leden te hei kiezen bijionder Levie Jüda Sanders niet om zijne laatste daden maar wel omdat ZE meer zitting heeft gehad Namens de Vergadering Weetgkaag SMELTKROES F ice President NB Deze advertentie is daarom eerst heden geplaatst om tegengetchrijf te weren want op die persouu eet immers niem ind iels te zeggeu Openbare Verkooping Men is van nieening op WoeUSdag den 24 Augustus 1864 des voormiddags ten 10 nre in het Regthcis te BERKEXWOÜDE ten overstnan vau den Notalis G J SPKUIJT residerende te Ouderkerk aan den Tssel iu het opf iibiVir te Veilen en te Verkoopei negen perceelen WEI HOOI Bouwen GJKiË DLAi D WEG en WATERING gelegn in de Gemeente BERKENIf O Vim in het westeinde groot 11 Bunders 96 Roeden 18 Ellen breeder bij biljetten onisi hrcvni Nadere informatien zijn te lit koiKeii loii Kantoie van genoemden Notakis Prijzen der Effecten pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijud S a Handelm op resc België Eoths 2V2 Spanje obl 2V4 Pcrtugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 dO 5 serie 5 d 6 serie 5 dO bijH l 86041 3 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2V3 do renteAmst 5 do nat 1854 £ Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 dO 1871 5 d dO 6 do 1882 ö Mexico 1851 3 AMSTERDAM Vrijdag 12 Augustus J agste koers Hoogste Gebleven 63 73 8 97 V4 C2Vl6 9rVi 140 140 140 44V3 47 V 96 99 96V8 96 72V2 83 83V3 I86V4 29 V 6 653 4 83 2 I86V2 58 Vlo 29 l6 80V8 65 1861 4 58 V 65 Vl6 22V4 46 46 4 46 28Vi8 43V8 383 8 427 g 28 Ter BoekdrakVerg vao A BRINKMAX 8 864 Donderdag 18 Augustus GOUDSCHE COüRAlfT Deze Coarant verschijnt des Doüderdags en Zondags m iT v T ni i xr In de Stad geschiedt de uitgave des ayonds te voren UltgaVC Van A öKIiNKMA A Dcprijsperdriemaandenis 2 franco p post S gö r j i o en De inzending der Advertentie kan geschieden tot a lie ldeweg U n 60 morgensten 11 ure I De prijs der AdieilLimcu aii e en lut zes regel luct inbcgr p ia iut zcgtl is 6Ü C eiit oor eltveu retre ddarbo eii lil C ttit BuiTeugewone leittrs wordio berekend naar plaatsruimte öuttcnlonö IJOIldeil 15 Aug Berigten uit New ïork loopende tot 6 Aug melden Na de eerste defensielinie van Petersburg genomen te hebben is generaal Grant meer eu meer voorwaarts gerukt doch werd hij later teruggeslagen Daarop den aanval hervattende werd hij op uieuw teruggeslagen met een verlies vau 5640 man Er loopt nu een gerucht volgeus hetwelk Grant naar Washington zou terugkeeren Ook generaal Sherman en Ilood zijn slaags geneest a irbij eersitgenopinde der noor lelijken met een aanzienlijk verlies werd tci ii4 e3iagen De zuidelijken hebben op nieuw in Mar i iud een inval ged ian en Hagerstown bei e Njg li oos loopt het gerucht dat Gr iut naar Washington al terjgaekkeu De Times w ij=t op de moeijelijkheid om iemand te vinden dii bereid eu gebcliikt is tot a luv i ir li ig der thans vacerende waardigheid vau ouderkoning v m leri md Het blad maakt dienaangaande de opmerking dat wanneer daaromtrent zooveel be vaar bestaat eu ds werk aamheden dier betrekking toch pisentlijk door een eersten secretaris verrigt worden het welliirt beter oa zijn de i aari i 4 heid eenvoudig af te schaffeu De Schotteii wier land en u ler hootdsta ook ver genoeg van hier gelegen ijn hebben nooit om een cuilerkouiug gevraagd eu schijnen l iar tan ook geen behoefte ie hebbfu De baron BentincK eu sir John Bownug hebben vrijdag iu het hotel der upderlandache legatie de ratiticatien uitgewisseld van een wederkeerig tractaat vau vr endscli ip eu koophandel tusscheu de nederlaudsche en hawaische gonvernementen De Mormonen hebben alhier in dt laatste dagen onderscheidene bijeenkomsten gehouden ouder de leiding van Brigham Young de zoon die iis gezeUclMp van een aantrd leüen zijner secte onlangs uit Amerika naar hier is overge komen Iu de laatste dezer ver rJ ler ngen werd besloten tot zijne benoeming als apostel en eu opeesch president onder gezag zijns vaders die in Utah in ztfl heeft gevestigd als hoofi van de Mor monen der geheele wereld Parijs 14 Augustus Uit Bern wordt geschreven dat de generaal Dufour president der internationale conferentie die aldaar zitting toudt om te ber iadslagen over de imüJeleu tot het in het leven roepen eener algeraeene overeenkomst tusscheu de verschillende staten met betrekking toe de icrpleging van gekwetsten in oorlog aan den bondsraad heeft lueilegedeeld dat de conferentie binnen neinige dagen Lareu n beid zal hebben geëindigd en dat het meerendeel eer staten tot de ovreenkomst zal toetreden Onder de staten op de conferentie ïertegenwoor j u bevindt zich ook Nederlanti De bondsraad 20U aau de leden van het congres een banlet aanbieden De Moniteur deelt thans de benoerningeu eu bevorderingen bij het legioen van eer mede Zij baslaan eene lange lijst Gelijk reeds te voren was aangekondigd is Eossini bevorderd tot grootofncier De grnaf de Li borde directeur generaal der archieven van het keizerrijk heeft het commandeurskruis ontvangen De heeren Legouvé de bekende dramaturg Hector Berlioz componist et Belloc historieschilder zijn o a tot officier benoemd en voorts is aan verscheidene personen waaronder vele knnstei aars de ridderorde geschooLen rüi erect des keizers i onder den iia im van grooteprijs des keizers en ten laste der civiele lijs ecu prijs van 100 000 fr ingesteld welke telkens om de vijfjaren zal orden toegekend aan den auteur van een groot werk van schilderkunst hetwelk die onderscheiding wordt waardig gekeurd 15 Aug Bij keizerlijk besluit is op nieuw eene verhooging van 50 francs toegestaan aan kapellaans die meer dan 60 jaren oud zijn Tot grootofficieren van het legioen van eer ziju benoemd de heeren Btïhic Stourm Forcade Eoquette Vuitry en de kardinaal Bonnet en tot komutandeurs de heeren Duruy Emile Pereire en TalaBot Brussel 12 Augustus De mtiilag der verkiezingen is bekeud Gekozen zijn M liberalen en j katholieken De liberalen verkregen eene venvinning sriinoiicr iLui im n h id kunnen deuken Algemeen i = de vr ugile ni iar o eral heerscht rust Den 23 komt de kamer b jeci De vreugde is algemeen over ile n uitslag t was aardig de opgewondenheid gisier iu de stad te zien Bruirge Gen i eu Niveiles hebóeu de meerderheid aan deiiberiien vVivekerl Vooral is van bei mg de nederl i ig van den hitr l ec i imp die het hoofd v u het clericaal kabinet zou ge vfp t n Bij de inierjerheid vau 1 stein ueii zal 1 nrb Orts nog 6 st v i neu brengen zoodat d in het iiir 1 kajinet voor goed gezeteld is ilen zegt ilat Z M de k ii ir ee ingenomen is met den uitslag die een t 1 v in 11 01 J leJe l ui den weg ruimt Weenen Iö Ang Vroeger is her i nlJel jk 1 s riicüt verspreid dat het aantal v ijuiUigers vuur het nieiic insche leger het beuoodigde aantal verre te boven giuü du blj Kt gelieel ougegrond te zijn want men giat ijverig vo ii met het aauwerveu van scL t manschappen Uit Konstaui uopel wordt medege iccld dat de geiier ril der artill rie Aali Facha is beuoemd tot gouverneur va elgrado Het turk che leger heelt de rebellen te Bigdad veiliezen toegeb igt zoodat zij zich hebben onilenvorpen last der regering wirdt een groote weg aingeleiil vin ïrebii je na ir de Suurina aUvaar eene haven wordt aantre j i Berlijn 14 Aug Volgens de Nordd Ztg heeft Hannover verklaard dat de regering geen konuis heeft gehad van de bezetting van Liuenourg door hanoversche tn epeu met de bijvoeging dat zij d iarduor zelve verrast wis Geuerail Hake is tot dien maatregel overgegaan op eene a inschrijving vuu het kabinet van Diefden Uit Kopenhagen berigt men dat de koning eeiia prooi 1matte heeft uitgevaar ügtl iu het bjzimler 2 eri L am het lezer Daarin wordt o a gezegd dat de oorloj zua e F r heeft gekost maar dat de Dagelijks worden door middel van de spoorwe en ileen cfiekrijg5gev ingeüeü verv oerd die na ir iinn vaderlan I te ugkeeren Den lO dezer heeft een transport pooisci e gevangenende citadel van Warschau verlaten De behandeling dier nieiischen 5U0 in getal was ditmaal mensehelijker iian vroeger zelfs zij die veroordeeld waren om iiaflr Siberië ge ingt teworden waren niet geboeid Acht of negen dame bevoudeu h in het tr u3port 15 Aug e Nordd Ztg bevestigt dit Sikken voornmens is in de bondsvergadering voor te stellen iLv die vergadering Oottenrijl en Pruisen zal ui naoliiieu te vei xl iriM waarom deze mogendheden zich van den koiun va 1 i ne n ir euregten hebben la eu afatain die de e zei met bc e e i lieeft In een dreigend artikel egt boveu ïenueind blad dat l lü een voorstel een beleedi ting voor de over iinu nirs zijn z j 1 Heden ziju de atificitien van de tractaten des tolverbouds alhier uitgewisseld Gisteren namiddag is hier een extra rein aangekomen met deeusche krijgsgevangenen zijnde GO otiioierpi ea 45 J onderofScieren eu manschappen ztj vertrekken verder naar Sp ud i ten einde zich aldaar met andere krijgsgevangenen te vereciigen om gezamentlijk naar hun vaderland terug te keeren 10 Aug A olgei s de Weimarscfae Zeitung stelle Frui sen en Oostenrijk voor om eene interimaire regering in de hertogdommen te benoemen uit drie leden zamengestelj ea welke regering onder toezigt van den boud zal sU n terwijl de bondstroepen iu Holstein zouden blijven