Goudsche Courant, donderdag 18 augustus 1864

Frankfort l Aug De ministeriele crisis in Beijeren is nog nxet ten einde Volgens een der augsburgsche bladen is de aftreding van den heer Mul er minister van justitie iUeen toe te schrijven aan ile pogingen der olericalen die zich op hem viildsn reken omdat hij geweigerd heeft het bekende e k van Renan het Leven van Jezus ia Beijeren te veibieden öinncnlaRÖ Gouda 17 Aug Op de heden gehouden groote kaasmarkt ziju aangevoerd 222 wagens de prijs naar kwaliteit van ƒ 22 tot 29 Ue fioiierdamsche Diergaarde heeft o a ten geschenkeontvangen twee steenuilen vanden b erJ B Peeters j alhier De officier van gezondheid der tweede klasse bij de zeemagl i 3 van Leent thans non act ef wordt met 1 septembera s geplaatst op Zijner Majesteits vachtsehip te Willemsoord £ en der voornaamste schoolaLtoriteiten uit het noordenonzes rijks heeft onlangs den wensca kenbaar gemaakt om hetbuitengewoon groot aantal onderwijzers kweekelingec dat sicbin alle oorden des lands aan rijks kweekscholen no maal enhulpnormaalscholen op ontvettende wijze vermecigvuldigt nietnosr meer te vergrooten daar he zóó vjortgaande niet veeljaren meer zal duren of het land wordt overstroomd met eenlegio onderwijzers die elkander a s t ware zullen verdringeneu bij den overvloed van exemplaren zich nog gelukkig zullenmogen achten wanneer zij eeue betrekking met de geringstedoor de wet bepaalde bezoldiging bekomen mogen Gemengde Birigten Be onderhaudtlicgen o er dcu iIlêu ieveu vrede zullen eerst 20 Aug te Weeuen aanvangen Er beslaat jlan ter oprigtmg eener maatschappij tot bet doodfcQ van tijgers m Iniie De keizerlijke regering ia Meiico ial ouk ten Mumtecr uitge t i De Denen roepen de dienstpligtigen vaj h t Ingezonden Trichinen ziekte Slot van n 2i7 Haarwormen zijn met goede vergroDtglazen te ontdekken Het spreekt van zelf dat men van eene zoo bijzondere bezigheid de handeling moet bezitten Tet is van kok en keukenmeid wat veel gevergd dat zij er czichtkundige werktuigen op nahouden om het vleesch in d keuken op trichinen te onderzoeken Het is trouwens niet te min waar dat het onderzoek van varkensvleesch met het oog op haarwormen een gewigtig punt van zorg wordt voor ben die zich met de belangen der algemeene gezondheid belast zien het kan dus in eene gemeente niet overbodig genoemd werden om het vleesch lijzonder het variensvleesck dat als slarhtï leesch ten gebraike voorkomt aan eene wetenschappelijke kear jig te onderwerpen alvorens het verkocht worde opdat bij het gebruik van var kensvleesch oorzaak en vrees voor trichinen ziekte zouden afgewend worden Het gerookte varkensvleesch dat van buiten s lands wordt aangebragt mag van dit onderzoek niet uitgesloten worden In Armterdam is daarin reeds voorzien Wilt gij lezer een benaderend beeld van trichiner ziekte Bekwame geneesheeren toen ze nog niets van trichinenziekte konden weten moesten zich meermalen wegens haren aard vergissen immers kwamen hare verschijnselen met die van andere ziekten overeen Men zag algemeene ligchamelijke afmatting onrust slapeloosheid zwelling van t gelaat rondom de oogen het meest pijnen in de ledematen met jichtige of rheumatische overeenkomende weerzin in spijzen verstoppingen diarrhoeëu koorts hoofdpijnen darmpijnen krampen verschijnselen als of er vergiftiging had plaats gehad longontsteking van zenuw rotachtigen aard met doodelijken afloop waterzucht waarlijk een reusachtig zamenweefsel van ziekteverschijnselen uit eene naauwelijks zigtbare oorzaak Een uiterst klein wormpje verwekt immers die smartelijke stoet van martelingen die dikwijls slechts met den dood des lijders eindigen vóórdat de onruststoker op zijne plaats is aaugekomen om lick in ie kokeren Dit inkokeren schijnt voor den worm de pause te zijn in het drama dat hij opvoert en voor den lijder het einde er van want indien de zieke het tot dit tijdperk heeft kunnen uithouden dan begint gewoonlijk zijne herst Uing Daarom mag men aannemen dat de ingekokerde toestand der haarwormen een neutrale is In lijken van aan deze ziekte gestorvenen vindt men dan ook steeds veel levende eu weinig ot geene ingekokerde wormen Na dit gelezen te hebben volgt de natuurlijke vraag hoe kan men zich van zulk eene plaag verlossen hoe kan men die fweeren De schrijver in de schatkamer zegt geneesmiddelen zijn tegen deze ziekte nog niet bekend De ondervinding heeft voorbehoedmiddelen aan de hand gedaan hij deelt ede dat wanneer er na het gebruik van ziek varkensvecch braken en doorloop ontstond dit een meer gunstiger afiocp aan de ziekte verzekerde dat de kookhitte eeiiigen tijd voortgezet alsmede het door en door gaarbraden de wormen doodt dat goed inzouten en rooken rooken namelijk in den heeten rook evenzeer den dood voor de wormen bereid en bij gevolg onschadelijk maakt Als voorbehoedmiddel is dit nog iets iedereen kan hieruit het gevolg trekken hoedanig het te gebruiken varkensvleesch vooraf zal moeten behandeld worden zr het ook ïiict van ziekte verdacht terwijl in allen gevalle braken en doorloop verwekken bijaldien men na het georiiik van varkeusvh csch mogt ziek worden ook wel tot de voorbehoedende of liever tot de ziekte stoorende middelen mogen gerekend worden Dus als geneesmiddelen staan de braak en stevige purgeermiJdelen de laatste liefst uit de zekerwerkende zoute middelen engelschzout bijv op den voorgrond en hoewel er nog geene bjzondere bekend zijn zoo kunnen wij verwachten dat mettertijd wel het een en ander daaromtrent zal bekend werden immers naardien het rooken zulk een vermogend trichinen doodend middel is zullen die stoffen welke in den rook gevonden worden dus bepaaldelijk die welke het voortbrengsel van verbranding zijn ge ijk koolzuur creosoot koolwaterstof azijn als de voornaamste wel etne proef waardig zijn zoolang wij niets beter weten Die over dit onderwerp iets degelijks wil lezen leze d D J Coster s vertaling uit het hoogduitsch van K Virchows beschrijving over de haarwormen bij C v d Post te Utrecht L Schoolgeld heffing Andermaal is ia de lomervergadering der provinciale staten van ZuidHolland schoolgeld heffing ter sprake gebragt en weder is gebleken dat de meerderheid der staten in strijd met den minister van biiiaeniandsche zaken het heffen van schoolgeld niet verpligteud wil maken voor die gemeenten die ten behoeve van het onderwijs rijks en provinciale subsidie verzoeken waarna ook met 32 tegen 15 stemmen werd aangenomen het voorstel om een gemeente waar geen schoolgeld werd geheven subsidie te verleenen Een der hevigste bestrijders van het schoolgeld motiveerde zijn uit te brengen stem o a door te zeggen wWat de zaak zelve betreft ik kan nu zij is ter sprake gebragt niet anders dan mijn vroeger geuite meening herhalen dat ik niets nadeeliger voor het onderwijs acht dan schoolgeldheffing Zoodra men deze als conditio sine qua non vast hecht aan het verleenen van subsidie is het noodzakelijk gevolg daarvan dat daar waar de heffing verpligtend is inzonderheid ten platten lande het vlijtig schoolgaan zal worden benadeeld en dit acht ik zeer noodlottig Of ieder onderwijzer den geachten spreker dit zal toestemmen ii tt betwijfelen Er zijn gemeenten in èt provincie wa ïr de schoolgeldheffing heilzaam werkt en juist het schoolverzuim het ergste is onder de niet betalende leerlingen in de steden moge het anders zijn op het platte land heerscht nog Vlij algemeen het denkbeeld dat wat niets kost ook weinig waarde heeft en daaruit volgt van zelf slordig schoolbezoek terwijl integendeel de betalende leerlingen prijs op het onderwijs stellen en getrouwer de school bezoeken Bekend met de school in een aanzienlijke plattelands gemeente waar ongeveer de helft der kinderen om niet gaat terwijl de andere helft een matig schoolgeld betaalt volgen hier eenige opmerkingen omtrent het schoolverzuim der betalende en niet betalende leerlingen In de hoogste klasse dier schooi vindt men meer betalende dan niet betalende terwijl er slechts 7 leerlingen boven de 12 jaren zijn waarvan slechts een niet betalende een bewijs dat het schoolgeld de ouders niet noodzaakt hun kinderen vroeg van de school te nemen Des zaturdags morgens een schooltijd die vrij ongeregeld bezocht wordt zijn altijd in alle klassen naar evenredigheid meer betalende dan niet betalende leerlingen ter ochool hoewel de meesten te huis niets te verrigten hebben Vroeger verzuimden de niet betalende de school veel meer dan de betalende leerlingen dit is nu evenwel niet meer zoo iu het oog loopend daar bij het gemeente bestuur besloten is om de vergunning vun kosteloos schoo aan in te trekken wanneer de begunstigden zich aan schoolverzuim schuldig maken Dit heeft ten gevolge gehad dat dit jaar 30 leerlingen die vergunning hebben verloren van die 30 zijn er 21 betalend geworden en deze behooren nu zij betalen moeten onder dö getrouwste bezoekers der school Ook in dit op igt werkt dus ie schoolgeldheffing heilzaam zonder die heffing zoude men geen middel hebben om de kinderen tot het schoolbezoek te noodzaken en na de invoering van dien maatregel heeft men gemiddeld 50 a 60 leerlingen meer school dan verleden jaar om dezen tijd hoewel het getal leerlingen op de schooilijsten niet vermeerderd is Uit een gezin heeft men een betalend en een niet betalend kind van nagenoeg deuzeUden ouderdom de betalende bezoekt de school getrouw en verzuimt nooit de niet betalende verzuimt meestal 2 schooltijden per weel Ziedp ir eenige feiten die toonen dat school geldheffing in plaats van voor bet onderwijs noodlottig te zijn op sommige plaatsen heilzaam kan werken Door het heffen van schoolgeld heeft mei bovendien een middel om de niet betalende leerlingen wegens schoolverzuim van de school te verwijderen dan staat hun altijd de gelegenheid nog open om betalende ter school te komen ea behoeven zij niet geheel van onderv gs verstoken te ziju Wil men alom kosteloos onderwijs dau ook leerpligtigheid dan dwang en daar voor moge ons onderwijs bewaard blijven Maar genoeg nog een kleine opmerking over de gehouden discussie voorzeker met belan2 stelling gevolgd door den heer Groen en de antirevoiutioii lre partij daar juist een der punten die men veranderd wil ter spiake kwam De uitkomst is voor die partij niet bemoedigend de bondgenooten van de stembus stonden nu reeds bij de tegenpartij en de minister van binneniandsche zaken wilde de schoolgeld heffing verpligtend stellen Was het dagblad nog niet zulke goede vriei den met deantirevolutionairen dan voorzeker had het uu stof om iu ellenlage artikelen over het monster verbond tusschen iiberalisraeeaantirevolutie te schrijven en allerlei gissingen en feronderstellingen aan zijn lezers op te disschen De heer Groen kan daaruitreeds zien welke belooning hij te verwachten heeft P Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Dingsdag 16 Augmtufif Tegenwoordig zijn de hh Viruly Kemper Prince Braggaar Reutinger v Gennep Buchner Kemij Kist vaa Straateo Luijteo en later Dioogleever Voorzitter mr J L A de Grave De notolen van het verhandelde in de vergadering van 8 dezer worden goedgeltenrd Voor notif wordt aangenomen eene dispositie van den commies des konings inhoudende verlof aan den burgemeester om tot 15 september a s buiten de gemeente te verblijven Op een verzoek van W Westbroek terwijl hij beschikbaar stelt het huisje va de oabijheid van de havecsluis door hein om oiet bewoond om bij voortduring in het geuot te blijven van het hem toegelegde wachtgeld van f 59 als gewezen sluisknecht wordt besloten het nemen vai eene beschikking oit te stellen tot dat de begrooting oo 1865 zi 1 aan de orde zijn en inmiddels B en AV te magtigen bedoeld huisje in het openbaar te verkoopen warop de goedkeuring van hh ged staten zal worden aangevraagd De hr Terbrugge geeft kennis zijne benoeming tot lid van het collegie van regenten over het vereenigd Wees en Elemoeseniershuis aan te nemen Notif De hr N IJzendoom daarentegen voor zijne benoeming bedankende zal daarvan mededeeling worden gedaan aan regenten ten eicde op nieuw een aanbeveling ter vervulling aan de raad in te leveren Aan de orde is het voorstel om de tweede afdeeling van het gymnasium op te heffen en de lat school te organiseren li rjvfr voeren b t v oord de hh Prince dt Grave I it t i Reüiij Biuiiutn CU Ri Utmger de hr Droogleever koutt biuncul w iari a cLi pang woi k btslütcu het gymnasium op te hetfen zoodra de rijks hooi£ r bur rtrschji zal Zij a opgengt als wanneer gelijktijdig de lat school bij hcrnieuvviug zal worden lo het Ifven geroepen ii aiis nordt iu ovtrwtigiug gjiiumeu het voorstel van curatoren over het 7mnasiam tot organisatie van de lat school houdende wit het onderwijs betreft dit te doen bestaan ia de latijtibche en griek=che talen ïat en gr letterkunde oude eu nseuwe gpschicdem ouJc en nieuwe aariliNjkskuiide gr eu rom oudheidkunde fabelli er reken meet en stelkunst eu daareuboven hollaudscli fcansche hoo duitsche en tngeUche taalkunde AVat de docenten betreft stellen ZIJ voor ccn rector op crr bczolli iiig voor gimis van vrije v i r v s va ging van ƒ 1600 en scliudeloos iiell verjioeding van de personele bela tii ir aI de drie eer te vv x u hetrejt een courector op eene jaarwedde vau ƒ l iOd tf u docent i i rtkt ii me t en stelkunst tevens beU ït met het ondenvijs in de o eL emde talen Aan dezen wenscbcn zij een tractement xau léüO te zit jT Vsd Ji en W vereeoigen zich met de voorstellcu intt wijzisïin m 7oövrre van hetgeen wat de inkomsten betreft van den rector aan mmi zij f UüU met ƒ 400 daarenboven zonder meer voor huJ huur wcuscbe toe te leggen Dü discussien geopend zijndo wordt in de eerstr plaats het woor 1 s voerd door den heer liueluier d e betoogt dat de ontvang van het oi derwijs op de lat school te geven veel te uiuebrcid wordt voorjesteU dat meu zich moet bepalen bij let een de v t or I rt e daa niet bovtn moet gaan ZEd dit voorop zelteudo geuit als zijne meen te k im ri dat de organisatie en bet bepalen van tracteimnteii mo t blijven iJitjr fiteld tot dat bekendheid zij verkrpgm mot het tijdstip op tw Jk J herboren lat school in werking kan komen Wat het gc eu iin ondrnMis in de wiskunde belrelt op het thaii nug best taude gijfii i =ium waai door vertrek van dcu heer van Aken zal dieueu vuürzieu te worden bestrijdt ZEd htt vuji ti i van curatoren om etne ojjrotp ng Ie doen ter vervulling an die iietiLkkiugj achtende ZKii het mier rü aaiiï een der alhier in Gouda tot het geven van dat onderwijs bevoegd jude persojen daarmede voorloopig te belasten De heer Keutinger verzoekt te weten op welk tijdstip waarin hijulijtc de rijks hoogere burgerschool alhier n werking zal komen wjiarop de voorzitter en ook later de heer De heer Luijten oudersteunt hetgeen door den heer Biu hner is in het midden gebragt waaibijZKd tevens gewaagt van het uiterst gering aai taï leerl igen hetwelk op de t fcede afd vau het gijmuasinm bij het optnen an den nieuwen cuisus zal overblijven De heer Prince aprtekt lu gthjken zin De hh üe Grave Viiulij en Kcutinger mede het woonl pvoerd hebbende wordt het eerste gedeelte an het voorstelden h rtu Huchner om de regeling vau het onderwijs btpaling der docenten en jn ir ddeii op de lat school uit te stellen tot het door bun aangegeveü tijil tip eenparig aangenomen Ha tweede gedeelte van het voorstel des hn BialiiiiT nu curatoren te magtigen het gevtn van onderwijs in de vTi kuudi eten Hnpp a voorloopig op te dragen aan een bevorj d persoon in lOO a tiLVfstiLJ wordt bestreden door de hh de Grn e iruiy en Renin elr e vernie nen dat welk geriog aantal leerlincen ook van h t umkruijs telruK moge maken de gemeente leh jetreus lU uader lOt het vii litk tu v a allt zius doelmatig ondennjs verbouiieii hctr bL v tlk na ir liuiiat ziru wijze niet bereikt wordt door hetge n de hr iJuehner w it In anderen zin spreken vooreerat de oot telIir i io et l dedigd benevens de hh Luijteu Kcmp r en I nncp de i i ui i r motiveert in t kort zijn ge oelen om af te wijzen het i iitc oi i waarna het in stemming gebragt en wnidt aangeuomLU m t j a j imen die der hh de Uravc Virulv Reniij Üroogleeve iii li miu r Op vocstel van O eu W wordt gujJgevonden cnraioreii keun c geven dat het onderwijs in de holl taal ea letterkunde 3 het veitrtk van den heer Jorissen al dienen te worden op z ch genomen vullens buhuc iustructien door rector er conrector Tot lid van de gezondheids commissie wordt benoemd de hr Kist eo tot curator over het gymn i ium de hr de Grave beiden eenparig zij ztheu niet medestemraende B en W verlangen dat de raad zijn gevoelen kcibaar make tpu einde daarvan bij het opmaken der begrooting zou kunnen worden neht l i jItgen of hij bereid is gelden beschikbaar te stellen voor eme niLr w op te rigten rwemschool vele leden voeren hierover bet wo irJ en i 1 de hr Viruly had gezegd dat de kosten muiatens l j f 7ol beloopen en z i het gebruik der bestaande iurigting nu i ai a idLrn g san eenige uren voor het g lnizocn vrij moest v ordeu g tclJ vati taling en de meer gegoeden verlangen zij voor zich eene inrigtiug iiiV ü lijk haar bij actiën kunnen oprigten In stemming gebragt verklaren 10 leden zïcli t 2 Pü het opritten vau eene nieuwe zwemschool en 3 de hh Remij de Grave eu Ki t er voor Burgerlijke Stand GOUDA Gebohen 12 Aug Pieter ouders P Broekhuisen en J Schoonderwocrd Leonardus ouders L Steenwinkel en M Heetman 13 AdriarusNicolaas ouders J A van der Steur en P van Wierin en 14 Arieouders L Rietveld en W Vsseisttjn Maria Miiiidulena ouders A Kwinkelenberg en A M Kruisheer Johanna Maria ouders P J Koemans en N van der Maas 15 Christiaan ouders F van Hofwegenen M JoMgeneel OvERLEDïN 10 Aug T vau Steinvoorf wed K Xieuwlaiid 61 j 13 J H Jansen 59 j 13 V Baane 12 d l j S Tom 2 i m A den Hertog 20 w = woerden van 3 tot en met 11 Aug 1S64 Bevaixkn G Boekenoogen geb Romeijn d J Küijf geb van Leemven z Overleden Cornelis Pennewaard 5 j 6 m Hermanu Kauierskig 13 m