Goudsche Courant, donderdag 18 augustus 1864

OÜDEWATER Ingeschreven van 9 tot 17 Augustus 1864 BrTALiEN JühaEna Kooings geb Duita z Januigje Weperwijk geb den Brave z Johanna Pieternella Külesteiu geb Gravel z Overleden Adriaua an der Wel C4 j 6 m weduwe van Floriis vaQ der Rbee 1 64 Zondag 21 Augustus W 25 OUDSCHE COURANT ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg X n 60 SHIDSKNEGHTS KAGCHELMAKERS vast werk begeerende tegen goed lOOn kunnen dadelijk geplaatst worden Adres franco of in persoon bij den Uitgever dezer Courant Slijm en Maagpillen Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagverstorkend gebruikt worden door hare zachte werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn zijn tegen 321 2 cent het Doosje met berigt van het gebruik verkrijgbaar door tusscheukomst van de heeren Amsterdam Euijs en Weissenbruch Apolh bij de Stilsteeg Am tem W F Versier Deventer G J Erenst Dordrecht H J Gilfay Gouda Wed J v d Heijden Wijdstraat s Saffe J Visser en Zoon Apoth Spuistraat Zei den O A van Tricht Apoth Haarlemmerstraat Oudahoorn G van den Boom Rotterdam v Sanfenkoiff Apoth korte Hoofdstesg Schiedam Wed A Piombonts f iihoonJioven L Okhuijsea Ü ijk A Zijderlaan Utrecht F Altena Apoth en Drog ophet Steenweg over de Donkerstr n 372 Zetenhuizeti A Prins 2 Om elk doosje der echte en sints on heugelijke jareu gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de haudteekening van J J SCHEEUDER welke handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarirede het doosje verzegeld is De ondergeteekende heeft de eer mede te deelen zij tot nitbreiding bij haar vak van Wollen en Linneimaaister thans eenp NAAI MACHINE in werking heeft om met spoed en netheid hare begunstigers te kannen bedienen waarvoor zij zich bij voortduring aanbeveelt J M TEN BEüMMELER AKDMESSE GOUDA GouKe wijk C n 63 OPENBAEE VRIJWILLIGE Verkooping De Notaeis G J SPSUIJT residerende te Ouderkerk aan den Tssel zal op Woensdag den 31 Augustus 1864 des voormiddags ten 10 ure ten huize van H KUSTEES te KJilJ PEN aan den YSS£Z in het openbaarYerkoopen Een voor weinige jaren nieuw gebouwd HUIS bevattende hcee afzonderlijke Woningen in eene van welke eene Tapperij en TVinkel Affaire wordt uitgeoefend met Schuur verdere Getimmerten en Erf in den Stoempoldeb onder KMIMPEN aan aen ÏSSEl Nadere informatiën ten Kantore van genoemden Notaris BOVENHUIS Te HÜTJK met lo Sepiemher het BOVtinllUiS van het Kantoor der Stearine Kaaksenf ibkiek GOUDA Te bevragen bij G J STEENS ZIJNEN Ontvangen eene groote SoiTtöring PORTEMONNAIES SIGAKKNKOEERS en ALBUMS voor POE TiiKTTEN A QUANT Wijdstraat GOFR JASPERST Bleederbleeker te GOUDA heeft de eer te berigten dat hij op heden lijne nieuwe Sleekerij de Morgensiek geopend heeft aan den Fluweelen Singel Deze veel uitgebreider dan de vorige stelt hem in staat om zijne geëerde Stadgenooten en verdere begunstigers goed te kunnen behandelen belovende van zijnen kant ene prompte en civie e bediening GornA 1 Augustus 1864 SCHOONHOVEN lügeschreven van 29 Julij tot en met 5 Aug 1864 Geboren Johanna Maria ouders L Okhuijsen en G Pousioen Jan onders C Verhaar en O van Ipenburg OvEfiLEDEN Levenloos kind onders E Koteboom en W M Le Loep GtTEOL WD H BaTtman met A Satou In den Binnen en Buitenlandsehen Boekhandel van A BRINKMAN op de Lange Tiendeweg wijk D n 60 te GOUDA is vers enenHet A IJFTIGJARIG BESTAAN van het DEPARTEMENT GOUDA der MAATSCHAPPIJ Tot NUT van t ALGEMEEN herdacht door J HERMAN de RIDDER uilgf prokpn in het KKRKGEisoin der Eemonstbanten le GOUDA den SO Junij 1861 Prijs ƒ 0 30 Eecommandeert zich mede tot het leveren van Binnen eii BuitenlandSChO BOEKEN TIJDSCHRIFTEN enz alsmïde tot het plaatsen van ADVERTENTIEN in alle Couranten levert binnen den kor st mojrelijkeu tijd aile KANTOOR BOEK en STEENDRUKWIRK tegen zeer billijke Prijzen en heeft tevens voorhanden best Hollandsch en Yelin Schrijf Postpapier en Enveloppes Prijs van liet getiestilleenl bij G P van de VELDE te golua met inbegrip vau Bijks cu Gemeenle iccijus bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver oieitT haalde JEN EVER k 4 = per kan 59 cents Jeiic ver i soon Moutwiju ü + t 2 o o per kan i i s ini BRANDEWIJN 4B = o r u 62 cents Meerdere of niimlore s irkte naar eveiireiligiieid GoiDA 17 Aug 1 04 Prijzen der Effedeu pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm op resc België Roth3 2i j Spanje obl 21 4 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 di bijH 18604i 2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 21 2 do renteAmst 5 dO nat 1S54 5 Pnüsenl859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 d 1871 5 d d 6 dO 1882 6 Mexico 1851 3 AMSTERDA Al Dingsdag 1 Augustus Laagste Hoocstp Gebleve koers kurrs kcers G17 62 62 72 V 731 4 731 4 90 963 4 963 4 140 54 4 ii U 4 V 4 V 6 95Vs 96 957 8 9V2 73 83V 837 6 S3 831 4 831 4 186 I86I 2 1861 58 58lVw 587 8 is 29V8 8Ü5 8 03 4 SVs 65 65 231 45 451 4 431 4 41 4IV4 41V 281 8 a8 8 281 8 Ter Boekdrukker van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Deprii per drie maanden is 2 franco p post S 25 De inzending der Advertentieu kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 20 Augustus De vredehandeling te Weeneu gaat geeu stap vooruit omdat het den deenschen gevolmagligden onibreekt aan instructien die men eerst heden verwacht Over het voorloopig bestuur der hertogdommen zijn Oostenrijk en Pruisen tot eenstemmigheid gekomen het is naar men verzekert aan den invloed van Oostenrijk te danken dat de bond een derden commissaris zal mogen benoemen De onverhoedsche bezetting van Lauenberg door hunoverschf troepen is uit Dresden bevoien en schijnt stilzwijgend geduld te worden Prins Frederik Willem van Hessen heeft zich tot de bondsvergadering geneud om gesteld te wonleu in het be it van dat hertogdom daar hij aanspraak maakt op de geheele deensehe monarchie tlij had wel den 18 Juiij 1S52 daarvan atstand gedaan ten behoeve zijuer zuster de gemalin van koning Christiaau Ia mitar Irij beweert nu dut aan de gestelde voorwaarden niet voldaan is en dat daarenboven de toenmalige overeenkomsten niet bekrachtigd zijn door den bond En ofschoon het nu niet waarschijnlijk is dat men veel acht zal slaan op deze reclames werken zij toch mede om de verwarring grooter te maken Dat is aangenaam aan Pruisen met zijne zelfszuchtige bedoeliugen en niet minder aan Frankrijk dat nog altijd in troebel water hoopt te visschen Oostenrijk alleen zoekt eene billijke schikking der kwestie en wil zich daardoor vrienden verwerven ouder de andere duitsche staten In Oostenrijk is men op Pruisen verbitterd dat erkelijk gevaar loopt geen enkelen vriend over te houden dan welligt Rusland alleen Italië beproeft nog altijd het onmogelijke om Frankrijk over te halen tot zijne wenschen het eenige waar kans op schijnt is de verwijdering van den exkoning van Napels uit Rome dat voor de rust van zuidelijk Italic belangrijk kon zijn Maar het bezit van Rome zal nog wel tot nadere gelegenheid uitgesteld blijven en wacht op grooter beroering De koning van Spanje is den grooten keizer te Parijs zijne hulde komen aanbieden en de schitterende ontvangst wordt slechts beneveld door de buitengewone opgewondenheid der Parijzenaars die der achterdochtige politie bekommering inboezemt Te Belfitst in Ierland zijn oproerige tooneelen en wel bij herhaling voorgevallen die getuigenis geven van den woedenden haat lusschen onverzoenlijke partijen De militaire raagt as naauwelijks in staat den wilden hoop te bedwingen die zich overgaf aan de onzinnigste uitspattingen niet alleen woedde vernielzucht maar men heeft ook een aanzienlijk aantal menschenlevens te betreuren De berigten uit Amerika vermelden belangrijke verliezen door Grant voor Petersburg geleden die gevoegd bij een vernieuwden inval der zuidelijken in Marijland den aftogt van het noordelijk leger konden doen vooruitzien Doch Grant schijnt hardnekkig vol te houden en latere berigten verzekeren dat de zuidelijken met groot verlies terug geslagen zijn doch slechts nadat zij Chambersburg om het i De prijs Jpr Advcrtentien van évr tct zcï l regels met inbrcrip van het zej el is Sü Lebt or i eiken regel daarboven 10 ent li u i e n g e n o i e letters w orde u bcrekt i d u ar plaatsTuiHite weigeren der oorlogscontributie verbrand had eti Sherm lu benaauwt Atlanta in Georgië meer en meer en meu r vi ii Ut hij dit belangrijk punt den zuidelijken zd ontrukken Met bloedige offers koopen de noordeljkea elke schrc le voi rivaarts toch naderen zij altijd tot het doel besluiten den opstand in steeds beperkter kring eindelijk bhjl t de zije umi f vo hiruen le kracht van het uoorjeu öuitcnUniï Londen is Aug De voonaal ruw k itoin ic Lrv ordt door den beiaugiijkeu aanvoer ii i enot op hoogte gehouden Iioeuei het verijrutk v ir die i r a grootelijks toeneemt liij werd op den 5 do er gei t de es e zes u lil de or d UI 11 lig 1 kau e koop ie ien J riii id ac r cu v ui r v i irt lU UI 1 rj cn UI te U lvü te d jien balen te bedragen De a uivou beliep iii de eer j iars o97 260 411 Hf tegen 23ü il3 j J l i lÈ iu maauüen an iiet M inge j iir eu slecii l i eers e lieii t van 1 02 In de berigten uit Lu trp jüük gelegd dat de schaartthheid van katuea worden beschou d De jury te Liverpool heeft twee voorii une aldaar schuldig verklaard a iu het scbendcii dndoor het uitrukten an eeu kaper voor de iiuiel NooriAmerika ouder den scliijïi dat hel sei pop China bestemd was en aan hel aair erven voor eeue koopvaardijreis na ir China ler yl u men zijnde gedwongen werden op het k iperii Het vonnis zal eerst later uitgesproken uür eu Wat men hier algemeen gevreesd iu ei is ihaiis j ji ied De beweging te Belfast wel e met eenige ouuergebiiie ieiibegon is iu een algemeen oproer üut uiru ilee eve i durenlang hebben de vree iclijkste tooiu eiea oüd r f v up iii r i in die stad plaits gelia 1 en ic ui o iiei rii u r ju i n itin geslaagd de ust te herstelien l e st 11 is reiieel r i 1 in de magt vau het gepeupel d il ieii niet iu hel ui u r n deoverheid bekommert eu ofschoon er nu eeue jre v tpt i jtvan 40iHj militaireu beueveas lüOiJ politie igenten op uzijn zetten de oproena ikers hun uer v van verwoei erimoord met verdub lel ie woede vouit ludiea de rcjTer i uictonmilddelijk tot de uiterste eu meest gestrenge muitie iccii detoevlugt neemt dan kunnen de gevolgen allertreuriu sl zijn Een later berigt uit Belfast zegt dat het nu lu de 5r ul een weinig rustiger is en men dus d hoop koestert d it het oproer spoedig gedempt zd worden Gisteren avo id 1 lat zijn er wedei verschillende korpsen infiinteric artillerie ea ruiterij met extra spoortreinen gc irriveerJ In verschillende wijken er stad l oort men nog met tussc ieupo iugeu vuren Men berigt uit ew York De zuidelijken ijn uit Maryland terug getrokken doch werden door genen il vcri l leMoorefield iugehaald en geslagen De vloot ou Ier het bevelvan Parragut is het fort Morgan gepasseerd en den S nabjMobile genaderd Parijs 17 Aug Binnen een p iar dagen vertrekt het transportschip Citon met nieuwe instructien voor den viceadmiraal BouetWillaumiez bevelhebber vau het fraiische es a Ier voor Tunis Men verzekert dat zij het bevel iuhoiulen da het smaldeel moet terugkecreu ZGodra de vrede tusseiien den bey en de arabische volksstammen zal zijn gesloten Dit heeft nog niet plaats gehad gelijk door sommige dagbladen verkeerdelijk is beweerd maar dia schikking zal zich uiet lang me ir doen wachten Men verzekert dat de aartsbisschop van Parijs bepaaldheeft dat voortaan ook lijken van acteurs in de kerk zullenmogen worden toegelaten en dat de lijken van zelfmoorden in sniet langer volstrekt van de kerkelijke plegtigheden zulieazijn uitgesloten Ouder voorzitterschap van den hertog de Xoulics is f comité gevormd om aan de onbemiddelde OJ voorma Cy