Goudsche Courant, zondag 21 augustus 1864

j j jls he uld i i n dii iiaur Frankrijk de wijk hebbeu genomen eeu oudeTkomen en middeleu van bestaan te verschaflen Volgeus statistieke opgaven van het bestuur der posterijen z n aan brieven iu het jaar ls53 voor ISl millioeu inbet jaar l i3 vour 290 millioeu aan dagbladen en drukwerken in 1S5 2 voor y4 ö3 66 i iu Ibtiij voor 212 mill IVs verzondeu te zamen genomen heeft de post aan voorwerpen vanallerlei aard in het jaar lb52 voor 27t 301 7 ll in lsti3 voor5 JU 7 00 0 111 frs vervoerd 19 Aug Ondanks eeu Lgte regen as de revue allerpraohligst er as eene groole menigte volks op het Champ deMars aanwezig en venlroug zich allerwege waar de keizeren de koning van Spanje zich vertoonden I e hier uit Kopenhagen outvangen berigten luiden niet zeer l vredigend voor den koning Men verzekertten stelligste dat zich aldaar eene partij heeft gevormd methet doei om den hertog van Augustenbnrg indien hij deutrofn van Sheswijk Holslein verwerft ook tot koning vanDer en irken uit te roeoen Het is trouwens niet de eerstema i uat deze combinatie op het tapjt w jrdt gebragt Uituiterste middel om de integriteit van de lieensche monarchiete h ndUaven is vroeger herhaaldelijk besproken tu men heeft ook reeds verzekerd dat de koning van Ueuemarken bij 1 sluiten van den vrede de voorn aarde heelt gesteld dat yf epne i udere kroon dan die van de hertogdommen i j viii a mnemeu Men voegt er thaus bij dat ouk PruisenCl js enrijk tegcu vorenbedoelde combinatie gezind zijn enml uit vrees dat dt hertog eenmaal over Denemarken en dehertogdommen regerende geneigd zou zi u om naar het voorbi f ld v ui den tegenwoordigen koning Dnitschlaud het hoofdte bieden Weenen 19 Aug De Abendpost ziet in het bezoek des konings van Pruisen een der beste waarborgen voor het behoud van tien europeschen vrede van de veiligheid en onafliankelijkheid van Duitsci iand en tevens van de welvaart ontwikkeling en rü van tie staten van Duitschhind Berlijn 17 Aug De Berlingske Tidende van 15 dezer bev t deu inhoud van 14 documenten gewisseld sedert de l iu iensche conferentie uiteen is gegaan De deeiische gezant geelt daarbij o a kennis aan zijne regering bij depêche dd 16 Jul j dat Frankrijk met het oog op een waarschijnlijk verbon 1 der Irie groote mogendheden namelijk Knslanu Oostenrijk en iiuisea pogingen lecfi in het werk gesteld om zich met Eugeland te verstaan nopens hetgeen in geval vau een loriog met de bedoelde staten behoort te geschieden Hierop is door Engeland slechts ontwijkend geantwoord dewijl het tiovenal hierop het oog gevestigd bleef houden dat het vrij in zi e handelingen zou zijn welke gebeurtenissen de rust van Europa ook mogten schokken of in gevaar brengen Een ander stuk beheist een berigt van den deensehen gezant te Parijs dito 7 Julij betredende eeu onderhoud hetwelk hij had gehad reet den minister van buiteniandsche zaken den heer Drouin de Lhuys waaruit blijkt dat de keizer vroeger door den minister van buitenl zaken den dringenden raad had gegeven tot het doen van vredesvoorstellen van wege Denemarken aan de geallieerde mogendheden De minister gaf te kennen dat naar zijne wijze van zien Sleeswijk zou verloren worden zoo Denemarken niet tijdig genoeg den raad van Frankrijk volgde onder bijvoeging dat de Keizer zich dan zelfs niet in het conflict zou mengen ingeval Sleeswijk bij den duitschen bond werd ingelijfd De minister verklaarde wijders dat het pruisische kabinet stellig het voornemen scheen opgevat te hebben om den oorlog vertier voort te zetten Funeu binnen te dringen en Kopenhagen aan te tasten welke bedoeling echter door de oüstenrijksche regering niet werd gedeeld Laatstgemelde regerintr ondersteunde de candidatuur van den hertog van Augustenburg terwijl von Bismarck ter gunste van den groothertog van Oldenburg gestemd was 18 Aug Volgeus de Nordd Ztg is de vertraging welkede vredesonderhandelingen ondervinden alleen het gevolg vande moeijelijkheid die de regeling der financiële aangelegenheden tusschen Denemarken en de hertogdommen oplevert waarvoor veel gedaan moest worden Het berigt als zoadende duitsche groote mogendheden ten opzigte ui de interimaireregering reeds een definitief besluit hebben genomen acht bovengenoemd blad onwaarschijnlijk Saksen heeft zijn voorstel bij deii bondsdag ingetrokken in het vooruitzigt dat het toch de meerderheid niet op zich vereeuigen zou Eene interimaire regering in de hertogdommen reeds nute benoemen is zoo als meu onlangs deed opmerken daaromonmogelijk dewijl wij pas vredes preliminairen en nog allesbehalve den vrede zelven hebben Zonder vrede echter is geeninterimair bewind denkbaar want alleen in het vredestractaat wil koning Christiaan van zijne regten op de hertogdommsnafstand doen I De geallieerden moeten het overigens met Denemarken reeds j volkomen eens wezen daar hier in de best onderrigte kringen I hoegenaamd geen twijfel aan het tot stand komeu des vredes bestaat Alleen de financiële aangelegenheden en de regeling der grenzen moeten zoo veel moeijelijkheid opleveren dat de conferentie te Weenen hare werkzaamheid nog niet heeft kunnen beginiieu Dresden is Aug Het Dresd Journal verzekert betreffende het bedoelde voorste van Saksen in de bondsvergadering dat daaromtrent geene nota ontvangen is Voorts deelt het blad den woordelijken inhoud van het voorstel mede daarop neerkomende üat de duitsche groote mogendheden verzocht worden den bond geruststellende ophelderingen te geven Het blad voegt er bij dat de Saksische regering ten einde aan dringende wenschen te voldoen van het voorstel heeft afgezien Frankfort 17 Aug De appeuzeller dagbladen maken melding van eeu zouilerling verschijnsel in den tegenwoordigen tijd namelijk dat onmiddehjk na de buitengewone hitte welke gi hirende de eerste dagen ds er maand heeft geheerscht eene plotselinge verandering in de tempi ratuur zich heeft geopenbaard In een wijden omtrek van Appei ol is zoo veel sneeuw gev dien niet slechts op het gebergte maar zelfs in de lagere deelen des lands dat men slcjevaanen zou hebben kunnen houden indien men een vroegt jdig ochteutluur daartoe gekozen had Gelijke berigten meldt men uit Gais St Gallen en andere oorden van Zwitserland 1 lu iiplomatickc kringen alhier verzekert men dat b j 1 geheime bepalingen aan Eusland de verzekering is gegeven dat de geallieerde mogendheden geene Scandinavische unie tot stand zullen doen komen Volgens een ij Igemeen verspreid gerucht beeft de badensehe regering het vourneuicn opgevat om het volgende voorsiel te doen aan de geallieerde incgendheden dat zij eene provi ionele regering in de her ogdominen zuilen benoemen uit SleeswjjkHolsteiuers bestaande onder voorbehoud van eene bespoedigde beslissing der snci e siekwestie welk voorstel misschien geschikt is om de uitcenluopende denkbeelden over geuoemtie kwestie nader tot elkander te brengen ötnncnlttnö Gouda 21 Aug Te Utiechl is benoemd tot leeraar iu de nederlandsche taal letterkunile geschiedenis en atrdrijkskunde aan de technische school de lieer A Pelt die zijnc betrekking reeds heeft aantaard Jlaandag jl had u Vaisterdain de inwijding van het paleis voor volksvlijt op iIl i paaide uijze jilaals lluf el zic i eene talrijke menigte iu l ii enüu v had verzameid was de overgeblevene ruimte nóg oan iculijk Ten half 1 ure namen de le en van het koor en het orchest ten getale van ongeveer 500 hunne plaatsen in Z K H prius FrcJerik kwam een kwartier uur later iu het paleis aan en erd door fanfares van het orchest eu toejuichingen van het publiek ontvangen Onmiddellijk daarop had ouder de leiding van deu heer erhulst de uitvoering plaats van de jubel ouvertnre van vou Weber waarvan het slot het volkslied door het publiek staande werd aangehoord A ervolgeus nam ds heer Sarphati voorzitter van het bestuur het woord om iu het kort de gesehiedenis der oprigting van het gebouw te herdeukeu en lof te brengen aan Z K H voor de eer zijner tegenwoordigheiii en aan allen die tot het welgelukken der zaak hadden bijgedragen Hij drukte de hoop uit dat het paleis v m volksvlijt goede vruchten voor de toekomst zou afwerpen Z K H prius Frederik nam daarop het woord om in eenige korte maar krachtige woorden lof aan de oprigters toe te zwaaijen en zijne beste wenschen voor de toekomst der inrigting uit te spreken Na het uitspreken dezer rede overhandigde de prins aan den heer Sarphati het ridderkruis der orde van den ned leeuw als beloouuig voor s mans verdiensten ten opzigte van het paleis De commissaris des konings iu de proviucie Noordholland sprak eveneens een toepasselijk woord Eeu der hesren wethouders wenschte ook het bestuur namens het gemeentebestuur geluk en zwaaide daaraan lof toe voor de volharding in het overwinnen van zoo vele moeijelijkheden Het gemeentebestuur wenschte ook de gemeente in het algemeen geluk met een paleis waar de voortbrengselen van volksvlijt welkom zullen zijn Deze over het algemeen korte toespraken werden onmiddellijk gevolgd door de voordragt van het Halleluja van Handel en de uitvoering van het Lobgezang van Mendelssohn Bartholdy Na den afloop der uitvoering liet Z K H prins Frederik zich den bouwmeester van het paleis en eenige andere daarbij betrokken personen voorstellen en bezocht daarna gevolgd door een aanzienlijken stoet eerst de verzameling schilderijen en daarna de verzameling kunstvoorwerpen in de twee bijzalen Des avonds had er in het paleis nog eene muziekuitvoering plaats door het muziekkorps der grenadiers en jagers onder de leiding van den heer Dunkler eu het orchest van den heer Stumpff Beide muziekkorpsen kweten zich voortreffelijk van hunue taak terwijl mevr Olfermans van Hove door het voordragen vau aria s van Verhuist en Alozart algeraeene toejuichingen verwierf Dit concert werd door Z K H prins Frederik en een talrijk publiek bijgewoond Het feest werd besloten met het afsteken van een prachtit vuurwerk op den Buiten Amstel dat den vervaardiger den heer van der Brugh eer aandeed Eene groote volksmenigte was daarbij tegenwoordig Ook Z K H prins Frederik vertoefde eenige oogenblikken op die plaats en keerde toen naar s Hage terug olgeiis de haagsche correspondentie der Moruing Starzal ten gevolge van het voorstel der loudensche postautori teiten eene nieuwe postdienst tnsschen Eugeland en Nederlandtot stand komen De nederlandsche regering zou de voorloopigebepalingen dienaangaande goedgekeurd hebben De nieuwe dienstzou door de stooinbooten tusschen Harwich en Rotterdam verrigt worden en de loudensche brieven zouden dan den volgenden morgen te Kotterdam en Amsterdam aaukomen a 20 centporto Men schrijft uit Wijhe De oogst belooft hier zeer grootte zijn De rogge wordt binnen gehaald en is zeer goed vankwaliteit ïarwe haver en gerst zuUeu medt een goeti beschotopleveren De paardcbooncn staan minder gunstig De late a irdappeicn worden door de ziekte aangetast De vi oege soorten zijn groot van stuk en lekker van smaak Gras groeit erweinig De opbrengst van de toeniaat zal zeer klein zijn Uedruiven zijn nog zeer klein en zullen waarschijnlijk dit jaarwel niet rijp worden Anp len peren en praiujpn komen erin overvloed De heer Groen he i eindelijk eenig antwoord gegeven opden brief van den he Fruiu Het is vervat in een vliegendblaadje onder het opschrift Ii dit oo Al aanstonds trektilat opschrift de aaiid iclit en geeft het den indruf die door delezing krachtig wordt versterkt dat de heer Groen in plaatsvan te antwoorden up de tegen hem ingebragte klagt zich meteene vraag daarvan wi afmiken als of een ander bewijzenincest wal hij dient te staven Doch ook de hoofd aak vaniiei betoog laat niet alleen onbevredigd zij wekt het vermoeden dat hier eeu uitweg gezocht wordt omdat men antwoorden moet en eigenlijk niet antwoorden kan Bij al den eerbied ttien wij hebben voor de groote talenten van den heer Groeu kunnen wij niet nalaten onze verwondering uit te spreken overhet onbeduidende om geen ander woord te gebruiken van deingebragte ontschuldiging Er is van de conservatieve leden die met de hulp der antirevolutionairen iu de kamer gekozenzijn geene belof e gevergd maar zij hebben eene verklaringafgelegd zoo wordt door den heer Groen verzekerd ls ofdoor den uitleg van een woord eene zaak g heel van gedaanteveranderde Als of niet het oogeublik waarin de ijze waarop de personen voor wie de verklaring werd gedaan deze toteene bclofie hadden gemaakt Was de heer de Brauw overtuigd dat hij niet zou gekozen vordeu als hij niet verklaarde dat hij zou kunnen medewerken om de pogingeu van den heerGroen ten aanzien van het onderwijs te doen gelukken danLeeft hij zich zedelijk daartoe verbonden toen hij zij het ookin slim gekozen v oorden van zijne bereidwilligheid daartoegetuigenis gaf Wanneer nu de heer Groen zegt dat zoodanige verklaring eene belofte is dan valt het toch ietleieenin het oog dat hier met woorden wordt gespeeld om eeneslechte zaak een glimp van eerlijkheid te geven Wij vragenop onze beurt Is dit zoo niet In iedei geval heeft de heerGroen aanleiding gegeven om hem voortaan waar het de opvatting en uitlegging van woorden door hem gebruikt geldt met zijn eigen woord allercer = de vraag voor te houden Isdit zoo Goess Cour Anunerstol 19 Vug in de twee laatste weken is de zalmvisscherij zeer bevredigend geweest Gehangen werden 673 zalmen en 4 steureu De prijs heeft nog al gevarieerd van 70 ets voor de kleine St Jacob zalinpjes en 75 a SO ets voor de grootere soorten i i zij op het einde der vorige week tot ƒ 1 a ƒ 1 05 per half ned pond gestegen Maandag is deze prijs weder teruggegaan op 75 a 80 ets naar grootte waarop zij tot heden gebleven is Gemengde Berigten De oosteDrijksche rijksraad al bijeen geroegen worden tegen 8 november liet frausche bezettingsleger te Home zal ïermmderd worden Te Madrid maakt men zieh ongerust over polit Vke woelingen De Porte heeft den muzelniaiiuen verlof gegeven om hiisten te worden Prins Humbert van Italië gaat op reis om eene viouw te zoeken Bij het Caniden road htation aan den nooidelijken eng spoorweg s de stoomketel eener loeomotitt gesprongen de stoker werd gedood eenige personen gekwetst een aantal wagens zwaar beschadigd De koning v m Spanje IS op bezo L bij Napoleon Men spreekt iu Fiuisen over eea DÏenwe bisHiai eksehe kie iwet Ce parijsche volksmeuigte is zeer opgvwonden en luidiuctiLig Te Warschau gaat men steeds voort met bet hangen eu cleporterLU der landverraders Te Limoges znn nagtnoeg 2nu buizen door brand vernield De tempel aan de godtu Voksvlljt is te Amsterdam ingLwijd Te Z lt BuniulLl en ook te h atwijk ziju uce persouea met badeü verdronken De bergiu nabij luveroess nar n d ze week door eeue laag versche sneeuw bjdikt Te Huil heeft een virwbrikkeljjke brand gewoed waardoor verscheidene mai azijnen zijn vernield Men Wil Ie i arijs het legloeu van eer ook voor dames open steiien Een engelseh bediende is van deu Mout iJIauc iu J Jieple gt lort Tw e leeuwen te outbamptüu nit eeue menagerie uulsiiapt z ju zouder oubtii weder opgtvani eu Te Sbau ai iu Cbiua i ei ui de ebui ra toe Oe enj sold leu iU Iiidie ziju op li lf reut O u In M a Chlua v u dt eeu t legraaf iiigeriel tu eiun deelisrbe gevuluiagligdeu te Vïeei m ijn l schrijft uit V eeueu dat i m laait zak uut 1 ii waieu er slechts 17 gers hebbeu bij geUgeuheid vau LlI iot ndderKiuis vau het legioen vau e r i ziju de bos ebcu langs den vv g uaar M i geraakt Te Btliiist lu letlduj zlju oji gevallen Men zal te Bei lij j eeue u giiioig voor 2ü00 pii soueu iitt d jiji li heel door brand viruieM Kouaig Kan benoemd tot voorbereiding eeuer laiz Wich eilaudeu Te Luud u iiebbeu d de eomiui rcial docks g wng rd d ii arb ia j boüging au loon lu Ite Kti d lioo doipen aau di u weu v i i vlu jil zlj i dobsk ZIJU 4ÜÜ hui u vubiai a tijdingen voor de i e Keb ii ou Maz van deu koreniu jL u ir U ai t door bet breken dei loopplank ui i water gtatort eeu huiiu r is ja nii i l 1 drie hulzen twee avtitrt ui u t i ee i J 1 IU 1 K 325 It 50 V i i i r Ir iische Marktberigten Gouda 1 Aug T irwe l ei iKZeeawsclie pr mnd it öO a f 10 It i a ƒ j 7 J D iutziger ƒ ii 50 ii 7 J Z Gerst y 4 75 a ƒ Haver ƒ 4 a ƒ pr 2IU0 n ffiy 2iU N Hr ibantsclie J e veemarkt met taiiieiijken aa ivur de h n Iel tli tu v alles kon niet verkocht uortien vtte sc ipe en i tiuinercngingen ving weg magere tr u g m igerevarkci s ei bigji i lusteloos tiuc iüter ƒ 1 14 i ƒ 1 2 j Ueiboter ƒ II J2 ƒ 1 Dordrecht is Augustus Tarwe Te kicflie b hopfte totopruiming van den aanvoer gaf aanleiding d it het iieveiideslechts gedeeltelijk tot 20 c lager te piailjcn v as 1 u z ƒ 9 i i ƒ 9 20 mindere en geringe ƒ li ƒ o t ƒ 7 t Ü ü f S 20 Zomertar ie niet tiii It s i a ive 1 it 1 50 II ver 4 20 a ooiaa 1 De I te t 20 c ia er Jar overm z en vl ƒ r s i i f i j i d ƒ 5 Ü0 a ƒ li Vreemde niet ter Viil irr r wiuti r f 5 k 5 20 gesort 5 HO Zoin o c I L r a ƒ 4 SO gestort ƒ 5 Sp lt 10 c 1 i r r 2 i onveranderd Inl voe ler y 3 V t 4 d d ƒ 4 80 Pat rdebooneu prjshoa lei 1 i ƒ C eo en wiite en bruine boonen zon r h n ii 1 Er s puik kookeiide nieuwe bl 20 c lager ƒ 7 J J e voren ƒ 6 90 a 7 Bjek veit ieis in oiag gjia sche voor ƒ 21 en Peel ƒ 220 i inzebo len het Delft 1 Autr Ter gr ianin irkt a invoer en h ti vorige pi ij en voort liirea l sl p T ir ie 3 20 sj lbi 4 enkele partijtjes ƒ J IO ƒ 6 50 Zomeriiersi 1 s a ƒ 5 50 Paardeb u l Witte enilea ƒ 6 O ü 7 Aan stads waag gewogen van 11 IS Aug 27 K 71 64 16 boter te zaleen 172 0 n S Boter 50 s ƒ vierde 1 25 ii 1 17 p n 11 Ter m arkt 477 mud aardapp l CO ii 2 20 Middelburg 8 ug Van n z t irwe niet vee ter markt terwijl putke kwaliieit tot S 50 slechts lai gea m opröimde A oor walch t true slechts weinig kooplust Bj matigen aanvoer 8 75 ii 9 N z rogge voor de eitii ƒ 6 a ƒ 6 25 Puike j z fi 50 Puike wint ergerst 5 2 i f 5 50 Zonergerst 4 75 ii 5 X Walch gr erwten 2 1 gfvr i sJ weinig aangevoerd 7 25 ii 7 50 Zceuwschc 7 25 W dch koolzaail niar deugd 12 hf 13 25 Deventer 19 Aug T ir ve U a 9 50 Rogge 6 a 6 40 Boekweit 7 i s Ger ƒ 5 ii ƒ 5 7 5 H iver 3 50 ü ƒ 4 25 Boter pr 20 n tï l s 23 a 2 50 2 s 19 a ƒ 20 Zwolle 19 Aug Middfiprijzen Tarwe n 9 50 Rogge n 6 25 Boekweit 7 50 Airdapp 1 80 Boter pr u ® ƒ 20 n ffl ƒ 24 75 Groningen 19 Aug Grane onveranderd Koolzaad aangevoerd ongeveer 60 last meestal inferieure twaiiteit Weinig kooplust Londen 15 Augustus innen Oude tarwe niet grif te plaatsen en 1 lager Geist flaauw en haver 6 d lager Aanvoer van 1 13 Aue 953 qr inl en 22606 qr vr tarwe 195 qr inl en 1705 qr vr gerst en 205 qr ini en 772ÜO qr vr haver