Goudsche Courant, donderdag 25 augustus 1864

Gouda den 2 + Aug Z M heeft bij de dd schutterij i alhier op verzoek eervol ontslag verleend aan den kapitein G J Sf ens Zijnen en benoemd tot kapitein B van Galen i thans 1 luit lOt 1 luit D J van Vreumingen thans 2 j luit en tot 2 luit il Spruyt thans schutter Z M heeft goedgevonden te benoemen tot burgemeesterder gemeente Zevenhuizen J B Xederveen onder toekenningvan eervol ontslag als burgemeesier der gemeente Bruinisse De achttiende algemeene vergadering der holi maatschappij van landbouw zal worden geopend op Zatiirdag 24 September a s des midd ten 12 ure te Leyden Onder dete behandelen voorstellen der afdeelingen Till komen voor A Van de afdeeling Gouda en omstreken De afdeeling i Gouda en omstrel en stelt voor gevolg te geven aan de vol gqpde voorstellen behoorende bij het rapport der commissie voor het landbouwonderwijs luidende Dat i maatschappij j 1 De plattelands gemeentebesluren in de beide provinciën uitnoodigt bij voorkeur onderwijzers aan jiellen d e kennis van landbouw bezitten en aan hen die daarin op bijzondere uren nderwijs geven daarvoor eene geldelijke belooning te doen toekomen 2 Aan eeiien daartoe geschikt geoordeelden practischen landbouwer van genoegzame wetenschappelijke ontwikkeling de vervaardiging op te dragen van een handboek van den landbouw in geheel zijnen omvang waarin de rationele landbouw duidelijk beschreven wordt zonder dat daarbij de hulpwetenschappen in zoo uitgebreiden zinbehnndeld worden beider doel a1 dau zij om de ïoorwaarden welke Prniseu aan SleesïV iikHolsieiu stelt onmogelijk te maken De protesten der Sleeswijk Holsteiners tegen het plan ora den baron Scheel Flessen aan de vredesonderhandelingen te Weenen te laten deelnemen werpen een helder licht op het k irakter en de denkwijs van onze vrienden in het noorden Zij hebben een afkeer van al wat naar de pruisische jonkerpartij zweemt en een jonker naar het hart van von Bismarck is deze von Scheel Flessen die in het lot der hertogdommen nooit het geringste belang gesteld heeft Het ministeriele orgaan neemt het heden den Sleeswijk Holsteiners zeer kwalijk dat zij van den baron von Scheel Flesser zooveel beweging maken en geeft te kennen dat hen dit meer zou kunnen benadeelen dan de benoeming van dien heer tot lid der conferentie te Weenen Dresden 23 Augustus Bij het sluiten van den landdag heeft de koi ing eene troonrede uitgesproken waarin hij wees op s l iuds gunstigen fiaancielen toestand en op het tot stand komen van nieuwe tolverdragen die de toekomst van Saksen in commercielen zin zullen waarborgen Hij uitte de hoop op eene spoedige gewenschte oplossing van de aangelegenheden van Sle swijk Hol3tein in den zin van de geregie nensehen van Duitschland Hij betreurde bet dat de Saksische troepen belet zijn geworden deel aan de krijssoperatien der geallieerden te nemen Zij hebben zich intusschen den roem verworven van in moeijelijke omstandigheden onverzettelijk te zijn waar het de handhaving van krijgstucht en strenge pligtsbetrachting geldt D it verdient even zoo veel erkenijing als de dapperheid op het slagveld bewezen De koniiiii zeide daarvan de e opentlijke getuigenis aau zijne dappere roepen verschuldigd te zijn Frankfort 21 Aug Men verzekert dat gedurende het verblijf te Weenen van den minister von Bismarck die den koning van Pruisen derwaarts vergezelt belangrijke onderhandelingen zullen plaats hebben niet alleen over SleeswijkHol stein maar ook over de kwestie der hervorming van den duitscheu bond en de reorganisatie van de bondsconstitutie Worden Pruisen en Oostenrijk het eens dan zullen ij gemeenschappelijk de duitsche souvereinen fot het houden van een Toroteu congres uitnoodigen hetwelk over het hervormingsontwerp zal beslissen Het congres zal te Frankfort worden gehouden Bem 23 Aug Te Geneve zijn hevige onlusten uitgebarsten men heeft barricaden in de stad opgeworpen eu er is reeds bloed gestort De kantonnale regering niet bij magte om de rust te herstellen heeft een beroep gedaan op dea bondsraad welke den heer Foruerod als buitengewoon commissaris derwaarts heeft gezonden hij is aan het hoofd van een bataillon troepen Geneve binnen gerukt Geneve 23 Aug Gisteren na de vernietiging de verkie dng van een lid voor den kautonnalen raad hebben de conservatieven het hotel van den raad omsingeld en de wapens opgevat ten gevolge waarvan een gevecht is ontstaan waarin 4 Dersonen gedood en 15 gewond werden Na de aankomst der böndscommissarissen is het rustig geworden öinnenlonïJ dat het werk daardoor de bevatting van jongelieden uit dea gewonen boerenstand te boven gaat 3 Die onderwijzers der plattelands lagere scholen die zich in het geven van landbouwonderwijs bijzonder verdienstelijk maken door alle zoodanige mi ldelen als het hoofdbestuur verkiesselijk zullen voorkomen aan te moedigen Teu opzigte der geldelijke uitgaven waartoe de uitvoering dezer voorstellen aanleiding zoude geven stelt de afdeeling voor zich te houden aan hetgeen te dien opzigte door voornoemde commissie is ia overweging gegeven in haar tweede rapport B Van de afdeeling Oudewater en omstreken Die afdeeling geeft in overweging om de volgende vragen op de aigemeene vergadering te behandelen omdat de schapen bij deveehouderij van meer belang worden eu er zich nog al gevallen van klaauwzeer voordoen welke zijn de oorzaken van hetontstaan van het klaauwzeer bij de schapen Welke middelenzijn ter voorbehoeding aan te wenden Welke tijdens hetgebrek aan te prijzen Worden andere schapen het volgendejaar in dezelfde weide of stallen ten gevolge van de vorigeook besmet zoo ja waarmede ki u dit worden voorgekomen C Van de afdeeling Velzen en omstreken Aangezien deduingronden nog bij groote hoeveelheden ongebruikt blijvenliggen en het bij de toenemende bevolking behoefte wordtHerkversohaffiug te bevorderen bronnen van bestaan te openenen alle gronden meer en meer productief te maken zoo steltde afdeeling Velzen eu omstreken de volgende vr iag ter behandeling voor welke wijze van bewerking van den grond en welke soorten van gewassen zulien op duingronden hetbest doel treilen en de meeste uciiLeu afwerpen IX Voorstel v u het hoofdbestuur Art 19 der wet op het middelbaar onderwijs schrijft voor Er is eene rijkslandbouw school indien in de behoefte aau landbouwonderwijs niet op andere wijs wordt voorzien Aan bijzondere landbouwscholen kan rijkssubsidie worden verleend Art 20 dier wet somt de leervakken op welke het onderwijs aan de rijkslaiid bouwschoül omvatten zal Het hoofdbestuur stelt voor ora in df algemeene vergadering de vr iag te behandelen of het in het belang van den landbouw wenschelijk en nuttig moet worden geacht dat de rijks landbounsclioo in voormelde wetsartikelen omsclireven worde opgerigt en geopend alsmede of er behoefie aan zoodanige tchool voor dea Luidbouw bestaat ten einde de meening omtrent deze aingelegenheid daarna aan de regering mede te deelen De commissaris des konings in de provineie Zuid Holl ind heeft ter kennis van de belanghebbenden gcbragt dat iugeI volge besluit van 17 dezer 1 de opening der jagt op klein wild opgenoemd in de 2 zinsnede van art 17 fier wet van den 13 Junij 1S57 Staatsblad n 81 voor dit jaar in de provincie Zuid Holl iud is vastgesteld op Donderdag den 8 September aansta uide met zonsopgaug 2 dat 1 van die opening is uitgezonderd de uitoefening van het jagtj bedrijf vermeld in art 15 lett e der vangehaalde wet en 3 is bepaald dat de korte jagt dagelijks en de iange jagt slechts drie malen s weeks en wel des Woensdags Vrijdags en Zaturdags zal mogen worden uitgeoefend I Onder de weldadige en nuttige inrig ingen waarop Ne derland teregt roem mag dragen behoort voorzeker het iiederlandsch gasthuis voor behoeftige eu minvermogende ooglijders Door den hoogleeraar Donders een mau die zich als oogarts een europesch n naam heeft verworven in 1858 met behulp van eenige menschenvrienden te Utrecht opgerigt heeft die inrigting gedurende haar zesjarig bestaan reeds onschatbare I diensten aau een groot aantal behoeftige lijders bewezen Uit i het statistiscii overzigt toch der behandelde en verpleegde lijders over de jaren 1859 tot 1863 blijkt dat o het policlinicum en in de inrigting 5454 personen zijn behandeld en daarvan 1453 in het gesticht verpleegd zijn geworden Van deze 1453 verpleegden behoorden er slechts 224 tot de provineie Utrecht terwijl de andere uit alle oorden van het vaderland aldaar genezing waren komen zoeken zoodat de inrigting dan ook met regt eene nederlandsohe mag worden genoemd In 1S63 werden er 411 oper atiën verrigt die in 1 het algemeen met een gunstigen uitslag werden bekroond I Maar behalve het weldadig doel der inrigting zal zij zeker I ook een voor de wetenschap hedzaam gevolg hebben immers I vermeerdering en verspreiding van de kennis der oogheelkunde mag daarvan met volle regt verwacht worden Daaraan zullen wederom velen het behoud van hun gezigt te danken hebben dat zij anders welligt voor altijd zouden moeten derven want het is gebleken dat van de 100 nu onherstelbare blinden 75 bij eene doelmatige behandeling hadden kunnen worden gered Eene inrigting die reeds zoo veel goeds heeft opgeleverd mag billijke aanspraken maken op krachtige ondersteuning Wel wordt haar die verleend maar toch nog niet in die mate dat zij alle behoeftige ooglijders kosteloos 1 kan opnemen Bovendien zal de stichting ook voor de toekomst eeii toevlugtsoord blpven voor dergelijke lij iprs dan moet voor hare instandhouding worden gezorgd door de daarstelling vaa een vast en onvervreemdbaar kapitaal Tot bereiking van een en ander wordt door bestiiurderen der inrigting een beroep gedaan op de meiischlievecdheid van het nederlandsohe volk Zondag middag vertoonde zich in de gemeente Stolwijkeene zware windhoos dis zoo hevig woedde dat van vrrsoheidene daken de pannen werden afgerukt en wesgeslingerd Ookwerden zware hoornen geheel ontworteld en eenige koeijen inhet land omver geworpen terwijl enkele schuren en hooibergen van hunne fondamenten werden gerukt Gelukkig heeftmen daarbij geen menschenlevens te betreuren Men schrijft uit Moergestel van 21 Augustus Wijkrijgen hier maar geen regen en dit is de oorzaak d it deboierprijs zoo hoog is want het melkvee heeft gebrek aanvoedsel in de kleistreken dezer provincie wordt hooi in deweide gebragt en in de hooge zandstreken wordt het eenj arige akkermaalshout afgekapt tot stalvoedering voor het vee Indien wij nog twee of drie weken zonder rejren blijven zaler geen knollen en spurrie oogst plaats hebben en zullen deprijzen van het vee nog meer dalen De vorst vnn 11 Vrijd ignacht heeft de rest van de boekweit vernietigd De rogjeen tarweoogst is goed het beschot is over het algemeen genomen een ned mud van het vim De hr ver wordt thansgeoogst en belooft ook goed te zijn De aardappels zijngoed geladen doch over het algemeen klein van stuk De examens voor het verkrijgen van acten v iii bekwaamhe dtot het geven van school en van huisonderwijs zullen voor detweede maal in het ioopende jaargehouflen worden op woensdag den 5 oct a s en volïrende dsgeii de aan ifir van hen die een dezerexamens wenschen af te leggen meet uiterlijk geschieden op den 21 sept e k bij den districts schoolopziener die den dagen de plaatsvan het ex imen aan de belanghebbenden zal bekend maken De conservatieve partij zoo schreef de heer Groen ineen zijner vliegende bladen wordt me Ie gesleept door hetliberaal beginsel door de gemeenschappelijke locomotief Debeeldspraak is aar lijr manr stelt zijeene waarheiii voor Zoodra het liberaal beginsel de locomotief wordt der conservatievepartij en deze zich Inat voorttrekken dan houdt zij op conservatief te zijn schoon zij ook slechts in schijn liberaal is Die locomotief leent zich echter niet om al de diligences en waggons die men er willekeurig wil aanhaken voort te slepen maar zij is wel bestemd om de beweeffkracht van allen teworden wanneer alten haar als zoodanig hebben leuren kennen Intusschen late men zich niet wijs maken dat de conservatieven werkelijk zijn mede gesleept De laatste maanden hebbenbewezen dat zij zich liever door de anli revolutionaire trekschuit lieten mede nemen Uit den aard van hnn beginselvolgt toch dat de stoomkracht hun vrees in moet boezemenen zij meenden zekerder tot hun dof te komen langs detrekvaart met al hare bogten en kronkelingen dan langs denregten spoorweg die hier en daar nog stuit op onhandelbareeigenaars Van daar bijvoorbeeld dat de heer de Branw deconservatief bij uitnemendheid in de oogen van sommigen bij sommige debatten in de kamer wel niet door het liberaalbeginsel werd medegesleept maar toch achteraan sukkelde terwijl hij bij de laatste verkiezing op den antirevclutiouMrenspoorwagen plaats nam omdat de voerman beloofd had hemter bestemder plaats te zullen brengen ware het ook niet zonder gevaar in zeer gemengd gezelschap en met een voorspanvan suspect aauzien Zeker is het dat de heer Groen zijnelijdelijke volgers niet vleit want zij moeten de oogen naauwelijks durven opslaan als zij lezen dat zij die nu zich lietenvoorttrekken door een anti revolutionair leider kort te vorenmet een liberaal beginsel waren voort gesleept De heer Fruin heeft door zijn merkwaardigen brief aan den heer Groen aanleiding gegeven dat de natie voortaan scherp zal toezien op de politieke moraliteit vooral van hare vertegenwoordigers Of dat tot een gunstig oordeel leiden zal over sommigen die men als onmisbare leden van de kamer heeft aangeprezen en met allerlei aangehangen kwaliteiten wist te doen kiezen Wij durven het betwijfelen Daar is het onder anderen de beruchte heer de Brauw Hij behoorde tot degenen die het woord chrhtelijk in de wet op het onderwijs goedkeurden Hij deed dat wij mogen het immers vertrouwen uit beginsel Maar juist dat staat hem in den weg om de stemmen der anti revolutionairen te kunnen winnen Het besluit is spoedig genomen en hij schrijft aan de kiezers is het waar dat het woord christelijk misbrnikt wordt dat het wegvalle ik heb er vrede mede Men lette wel op deze handelwijze Wanneer iemand op grond eener gewijzigde overtuiging meent een ander beginsel te moeten voorstaan dan hij vroeger deed niemand zal hem van onzedelijkheid beschuldigen maar hoe moet men het noemen waaneer hij met zekere onverschilligheid zegt of dit beginsel valt of behouden blijft ik heb er vrede mede En wat te denken van eene politieke iniraliteit die toelaat om ten aanzien van de gewigtigste punten met iedereen te transigeren Art 164 van de grondwet zegt ieder belijdt zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid Zal nu de heer de Brauw ook niet kunnen zeggen is het w aar dat d iarvan misbruik gemaakt wonlt dat de woorden roJkomen vrijheid wegvallen ik heb er vrede mede Die mei het eene spelen kan kan het ook met het andere en welk vertrouwen te stellen in iemand die ties iiooiK z ja e gen b gin el over boord wil gooijen ais een ander zegt dat daarv m misbruik wordt gemaakt Er is niets zoo goed w i irvan geen misbruik gemaakt kan worden en werkelijk gema ikt wordt Indien dat dan de m iatstaf is van de waardering van beginseleu die men bij zijne vertegenwoordiger moet onderstellen d oi ue e men dat zij alies kunnen prijs geven aan den eerste den beste die bewijst dat er van eenig ijde misbruik pl iii gegrepen heeft Tot politieke mar diieit h iio rt ook oord dit men niet als iveerhaan met alle partijwind zich lai omwi nilf i Woerden 21 Aug Gisteren verg nder Vi r cie leden der afdeeling Woerden en Om= rrken d r f i ig ng het metalen kruis onder het voor itter hap van ilea heer 1 de Vries Robbé Het lokaal der vrreeniging was versierd met lu t v i iidel der afdeeling en de bii e van Z M den koning ter e voorzitter in eene aanspraak de digen van l en 11 herinnering bragt en d rTiia door allen het voik li i de 1 iinheiTen Verder werd de nvnn gewijd aan vrieiuUjlKippeh i verkeer Gi nc i£ üe BiTlüjlcii De kpizer vnn lïu hul x pft eene sehoQlïcld i bepaald op f Ött Tïct deeu rbe W r anzi n lijke bezniiüuiiiiicn ingevoerd bebben De loomb u schen Pernio en Ylaardin en in den crond L evar oïnbo jt vI in nYinph no 2 komende van Xienv r d i ïu ffphcel ïprbind heer=eht een irev ir ijive mrdt doo drooinver chijnin en uit lij tir erdr cii Oran Alirerit is op nieuw oproer uitL ebar ten Iv adiire ïTOiuv 7ij kan rapt de baar onr het toib t t ti x a t wX ver ko nro De konin r van Pruisen h f ft l l n verblijf irfdureode drie weken te 0 rin Men t dat de ïuikerooïTJt nnVhikt i rn b t u c irt op wordt De collecte in de her orniV l e n eu kerken eii sr iolen i i HorïTrrV bef o r rut f Atipu ittis U de sp wrv eir van Pirijn ir M r d i ffpsteld Iet yiïkt nit tati irk n n d r t land en Wallis 5 05 be rndr die fn d d 1 n dien ouJerdom rond wiervpn De tn tüi i priü t n tenia nit Denemarken Tiet pri iL e bank te Pefersbnr opT rijt met een kapi vnn in 40 000 aandeekn van n roebd De T r eliet i zich niet meer tot eene f ouderli ike wijk ie bepalen t deelte der stad belonen De irn niiij bc danie crinolines Tn Noord Mribant i = er h n r nood i konijnen In Amerika V zt men over kir j i iri elijke hitte Tn TTerzoireniiia beer rhrn bfdenkeL t eene steen rroeve te Cairira i een enori i rr hlok n t en heeft elf werklieden rehed verpletterd o tn kwetst Men vernee it nit Pmi en van berh ialde i ti die de burfrers van offirieren moeten lijk van Bellini van Parijs overbrengen naar z Jne ceba f e r O taniaen aldaar een ffedenkteeken voor hem opriirfen Hef vuurwerk ieCherbnrs heeft aan twee pTM oen het leven grko=t Men ïerwcbi datPrnisen en Oo= ennjk eehprl Hol tein zullen bezetten De Der jben op eene fran ebe erf voor SOO noO kroonen aanbesteed bit r van een klein t ppan =erd vaarf ni De fran ehe L rneri B z n t minstens nog een jiar in Sresicn Voorde te Limo es zal eene loterij vin vijf tni dinrn fr te P ir e j der Te Prituflin nabij 0 ii iprr 7 n bij hC erbr nuk i lau e ipr personen onicrekomen De italiaau ehe kroi ipriii = z ons 1 eotrnito bezoeken Tn de omstreken rin Mi r t ille i = een mei je p Burgerlijke Stand GOt DA Geboken is Aug Adriana nnders C J Tïeetman en H vsn der Kemp 20 Agnes T oaisa ouders J P aa de Pavoordt ea G L