Goudsche Courant, zondag 28 augustus 1864

ADVERTENTIEN ïareiee Gcnjt aia K Jiruin en M Rüoüeuberg Jacobus oud V Verkerk cu M de Jong 21 Anthonie Johannes ouders C J Le l en W J van de Pavoordt Hendrica Josina ouders D HoUesteiïc er M Bclonje Maria ouders J Fluï en 51 Bcsem Hendrik ouders D Stol ijk en E Lammers OvEKii nEN IS Aug M Lens 7 m W H van der Vreede ö m 19 M Lourier wed L Meurs SO j L H Snel 10 j 1J an der Heijden 44 j 22 G C Maskamp 18 m B Mekhert 24 j 23 A V I aurier 5 j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 12 tot en met 19 Augustus 1864 Geboken Jacob ouders B Lion en E C Vreede Merrigje ouders P van der 4a en C Itjcshorst 0 LKI LDEK T H de Kooij 4 m H van Beusekom 54 j echtgen van J van den Bergh E M Doesburg 6 j A Hijkoop iö w GbTKOUWD C de Vries met J Cortenbach 1$$64 ü 25 9 Zondag 28 Augustus GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 401 4 38Ve Bevallen van een Zoon M A v N GAI EX geliefde Echtgenoote van WoEBDEX T J C SCHOEEE 21 Augustus 1864 Aan belangstellenden wordt bekend gemaakt Jat de vennootschap onder de firma A DE JONG en Zonek bestaan hebbende tusschen de ondergeteekenden G J de JOXG en E M de JONG met den l Jmmarlj 1864 is onllonden en dat de hOUthandel onder die zelfde firma op denzclfden voet voortaan zal ivorden gedreven geheel en uitsluitend voor reigning van den eerstgenoemdeu G J i e JONG te GOVDA G J DE JONG E M BE JONG Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldheden der iI 4G en werken heilzaam op de SPIJSVEETEEING Zij zijn uitmuntend tegen de GAL SCHEEPTE in ht BLOEI en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEEEND en SLIJMAFDEIJYEND Verzegelde doozen en dubbele Doozen zijn in onderstaande Depots verkrijgbaar Anuierdam J Alsteede Droog H Weg D 321 Arnhem F Eomeijn Apoth Derenter J Maller DeUU H W de Kraijff Gouda H V Frankenhuizen é Grarxnhage J M v Eenesse Apoth Boekhorststr Ley den T Terburgh Apoth Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Oudshoorn C A t Hoofd Sotttrdam A v d Toom Apoth Weste Wagenstr Schiedam D Maltha Tiel D V Wermeskerken Utrecht F Aliena Apoth en Droog op het Sleeuw over ds Dronkerstr tfi 372 Woerden L Euijten Men wordt instantelijt verzocht wel attent te willen zijn dat door ons bij niemand anders de UüBiücs PlLLEX bereid volgens het oude en echte Eecept in Depot zijn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegexer Steden en plaatsen dan bij de hier boren genoemde Depóthmidera In elk doosje is een billet voorzien met de eigenhandige naamteekening van de vervaardigers Wed KfEKEN k ZooK Apothekers welke Handteekening zich ook bevindt op het Zegellak waarmede de Doosjes verzegelcr zijn Wij verzoeken de gebruikers instanteliji daar wel op te letten en raden hun aan Wel toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Poosjes waarin een billet met onze Handteekening is zich aan te schaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele namaaksels 2 De ondergeteekende acht zich verpligt hare medeburgers mede te deeleu dat haar Zoon LEENDEBT HUURMAN Vleeschhovwek alhier op den 23 Augustus is gearresteerd en overgebragt door ticee agenten van politie naar het huis van arrest even als ot hij de grootste moordenaar of dief was maar het is niet om sluiken of kuoeijen met vleesch veel minder om eeuigen diefstal het betreft slechts de beschuldiging van eeuige klappen toegebragt te hebben aan den Spekslager SMIT Wed HUURMAN Stolwijkeksluis 25 Augustus 1864 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid vau minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVEE a 46 o per kan 59 cents Jenever i soort Moutwijn a 462 per kan öTV cents inl BEANDEWIJN 4G= o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD i 24 Aug 1864 Oud Carthagena s Berffplanten Olie Wie gaarne een goed voorkomen wil hebben moge zich kleeden en opscliikken zoo veel hij wil hem zal altijd nog veel ontbreken zoo hij niet van een fraül hoofd met haar voorzien is Ongelukkig zijn er veel raenschen wien het daaraan ontbreekt hel zij dan het onderhevig is aan eene spoedige grijsheid Eeu en ander wordt op de doelmatigste wijze tijdis gebruikt voorkomen door De Oud Carthagena s Berg planten Olie die alle andere olicn verre overtreft daar het een onwaardeerbaar middel is om hei haar te behouden en te behoeden tegen ontijdige grijsheid ea tegen het zoo lastige uitvallen het spreekt van zelve daar waar de groeikracht bevorderd wordt de grijsheid van zelve langer uitblijft Men gebruikt deze olie tven lis pomade of gewone haarolie een weini op de hand waarmede men het baar nwrijft is voldoende zoodat men aan ecu fieschje lang genoeg iieeft Hetzelve is a 60 cents per fle éhje verkri l aar aan het Hoofd Oepot te Delfi bij A BEEETVELT Az en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLEE Rotterdam Westewagestraat Oostpoort te Woerden II Zevenhuizen Gorinchevi Dordrecht Utrecht A EEIJNAED C WILHELMUS A PEINS W BAEE3 A D LIVEÜ 4 J V D BEEKHOF En meei bekende depots in ons Kijk Tc koop aangeboden Een bewijs van aandeel in de Negociatie ten laste van den ZANDWEG van GOUDA naar GOEJANVERTTELLE groot ƒ 200 prijsambieding inzenden olider Letter A bij den Uitgever J M va itvdmT Tandineester dubbele buurt GOUDA Zet KUNSTTANDEN in volgens het laatst uitgekomen systema die de natuurlijke in alles evenaren Hij neemt met de minste pijn alle TANDEN en KIEZEN uit en verrigt verder alles tot het vak behoorende De Thee Soorten UTT HET MAG 1ZIJX V iM Sinderani en Siblesz te Arnhem zijn fijn geurig en waterhoudend zij munten d iard jor boven vele andere soorten bijzonder uit eu zijn in verzegelde pakjes van 5 21 2 en 1 ons verkrijgbaar bij G KABEL lange Tieudeweq D N 24 te GOUDA D BOER Az te Oudewater en verdere Depots Prijzen der EfFeclen AMSTEEDAM Diugsdag 23 Augustus Gebleveu koera 61 Vl 721Vj 96ll i6 Laagste koers 727 8 Hoogste koers 72 V 6 9611 18 1391 2 1391 2 1391 4 44 4G3 94V 72 8 S2Via 1843 4 721 2 721 2 S31 4 S2V4 1841 2 58 29V2 80V8 65 1841 2 58 8 pCt I Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handehn op resc B lgie Eoths 21 Spanje obl 21 4 Portugal obl 3 Eusl obl II 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 = serie 5 d bijH 18604V2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 801 65IV16 dito dito 21 d renteAmst 5 65V 716 dO nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 22V16 42 40 38Vs Griekenland 5 423 40Vg 39 Ver Staten 5 d 1871 5 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 28 I Boekdrnkkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Adverteutïen kan geschieden tut des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 27 Augustus De koning van Pruisen is te Weenen geweest doch alleen om een vriendschappelijk bezoek af te leggen zoo beweert men hoewel niemand dit gelooven zal in de tegenwoordige tijdsomstandigheden dit mag gelden van den spaanschen titulair koning die met xooveel luister te Parijs ontvangen is om dat zijne hulde aangenaam was aan den grooten keizer die zich zoo gaarne gestreeld ziet in ziju w aan Daar volgt na het bezoek van den italiaanscheu kroonprins wiens verloving met prinses Anna Murat zoo veelzijdig besproken wordt Zij is al zoo dikwijls uitgehuwelijkt d it mea die vertelling steeds wantrouwt haar bruidschat zou iuideus somraiger bewering thans best aan in des kei ers schriftelijke belofte dat de fransche bezetting binnen twee jaar Eome zou verlaten Eer mogt men gelooven dat de jodenknaiip die men daar christenen wil de oorzaak kon worden van ern stige bedreiging maar Napoleon is de man niei om zich zulke zaken zoo zeer ter harte te nemen Het schijnt ernst te worden om den napelschen exkoning Fr ins uit Eome te doen verhuizen hij rigt daar weinig goeds uit het zijn gedurige zamenspanniugen met bandieten die uitgezonden worden om zijne onmogelijke terugkomst naar Napels voor te bereiden Ten aanzien der vredehandeliug te Weenen verneemt men niets de diplomatie kan niet tieren in het licht des daags zij bewandelt liever duistere kronkelpaden Denemarken moet zich onderwerpen de duitsche bond is krachteloos verdeeld en traag de hertogdommen de speelbal der heerschzucht zullen de uitspraak moeten eerbiedigen der willekeurige magthebbers alleen de onderlinge wangunst zou kunnen leiden tot eene dragelijke schikking Intusschen ktin het nog zeer lang duren eer de zaak tot eene geregelde beslissing komt en zoo lang zullen de inwoners de weldaden genieten van het Pruisisch regiment Maar zoo lang ook blijft Duitschland magteloos naar buiten onrusiig van binnen en in onophoudelijk gevaar van onvoorziene woelingen In Herzogewiua zijn onlusten uitgebroken die eenige bekommering wekken daar men vermoedt dat die zamenhangen met de agitatie die in dat gedeelte van Europa algemeen beerscht Te Geneve is insgelijks oproer uitgebroken en heeft men de hulp der bondsregering moeten inroepen doch dit is een plaatselijke strijd van politieke tegenstanders Het oproer te Belfast is eene schande voor onzen tijd want daar is het de uitbarsting van den onverzoenlijksten godsdiensthaat Gelukkig schijnen de hartstogten bedwongen doch alleen door uiterlijk geneld In Algerie is op nieuw opstand uitgebroken en nog eens moeten fransche regimenten afgezonden worden om den vrede te herstellen De laatste tijdingen uit Amerika luiden nu weder gunstiger voor het noorden ofschoon nog altijd beslissende feiten ontbreken De strijd duurt lang eu hoe onmogelijk eene schikking schijnt begint men meer en meer van vrede te spreken I De prijs der Advertentien van teu tut e regeU met nib irnp van litt ztgt 1 is bü Lt U uür elkeu icL f 1 iliarboscn l t C tni Bui t cugert oue letters worden beff kcnd i aar plaatsruimte Er is zegt men in Amerika zelf eene talrjjke vredespartij die bij de aanstaande verkiezing van een pre id zou kunnen overwinnen en nu heeft Palmerston zelf te Tiverton eenig uitzigt geopend op de mogelijkheid van den redt Het is moeijelijk te gelooven tenzij het zuiden bewiili t in de afschaffing der slavernij maar dit is immers de ueni e overwinning die het noorden van den beginne beoug ie BIjft de slavernij gehandhaafd dan is het zuiden üveruiun v U en het bloed heeft vergeefs gestroomd öuttcnliiniï Londen 24 Aug Op eei hmket te Tiv rlon heeft lord Palmerstou eene sta itkundige rHe gehouden waarvan de hoofdzakelijke inhoud de e vvas Ke e leli i r betreurt de ongelukken van Polen Hg gelooft ilat Ie ti se eukomst vau Engeland in de eu ie er var de i inne ij rej lele i en dj inval op de Uit Amerika ziju nog een aint d J7onderhf e i ontvangen omtrent denjongsten veldsl ii i j Vrlauti df n i rl i der zuidelijken in Virginia het sucl cs v ai adm rad r ri LTtnabij Mobile enz doch l iiere tijdingen omtrent de ru i es van Grant en Sherman zijn er n ut deneraal Ltaktiek van Grant sch jnt nagevolgl te hebbi i eumijn nabij Petersburg heeft doen pringen dan zijn tegenstinder gewees De noordeontploffing voorbereid eu haJd n diensvoligelen genomen zood t zij niet het minstezuidelijke troepen die na de ontpioltingnoordelijke linien waagden werden met groot vcnies tenigirjiairen 25 Aug De staatsslukken die dezer dagen te kopenhagen aan den rijksraad medegedeeld zijn eu zoo veellicht over den loop van het geschil lus chen De iemtrken enDuitschland verspreiden geven aan len miuisterielen Morning Post aanleiding om weder op na iu ve nneeusluitiug tusscheuEngeland en Frankrijk aan te drinïren De o r i ik van Deuemarkens ongeluk hetwelk jammerlijke gevolgen voor gmtchEuropa zou kunnen na zich slepen i nur het oord el vandat blad dat Engeland en Frankrijk niet tot onderlinge zamenwerking konden besluiten terwijl de drie andere gr jotemogendheden de handen ineen sloegen die zameuu erkini iiadhet gebeurde kunnen voorkomen en zou tlians de kaaJc gevolgen daarvan kunnen verhoeden Daarom weuseht eu hooptde Post de hernieuwing van het engelscli fransehe bondgenootschap doch de zekerheid datirvan schijnt het blad geenszins tehebben daar het zoo weinig stellig spi eekt Wij wiilea nuhopen dat Engeland en Frankrijk hun belang beter begrijpen en heeft er bij Frankrijk eenige argwatm jegens Engeland bestaan dan zal vertrouwen wij die acliteniocht wa rvoor wijniet den minsten grond gegeven hebben nu geheel weggenomen zijn Men schrijft uit New York van 12 ug dat de zuidelijken het fort Gaines hebben overgegeven eu het fort Powell doen springen De scheepsmagt der zuidelijken is met uitzondering van een enkel srhip ge onkeu of vermeesli Parijs 23 Aug Mea kent thans door eei dedeeling in de dagbladen van Alger e opj dere bijzonderheden omtrent den opit iud gebarsten Daaruit olijkt dat het gro jtste stammen van het zuiden der provincie Algiers