Goudsche Courant, zondag 28 augustus 1864

L it het verslag van de T vergadering der hoofdcom jmissie voor het nationaal gedenkteeken voor November 1813 blijkt o a diit de heer mr J M de Kempenaer heeft voorgesteld het denkbeeld C der oprigting eener ambaehtsschool teAmsterdam te beschouwen als vervallen daar de commissie ternit voering voor de denkbeelden eu B monument in het ft 1 Hem spark en naald te Scheveningenj over p m ƒ 100 000 kan beseldkken en er slechts ruim ƒ 28 00 1 zou overblijven voor de ambaehtsschool Z K II de prins voorzitter merkteechter op dat de drie vocrstellen als één geheel moesten worden beschouwd eu dat de hoofd commissie zedelijk was verpligt om al te doen wat in haar bereik lag ten einde aanhet gansehe ontwerp zoo mogelijk uitvoering te geven Dientengevolge is besloten deze financiële vraag later te behandelen Tot hoogleeraar in de burgerlijke bouwkunde aan depolytechnische school te Delft is benoemd de heer E Gugel architect te Muneheii Jlen schrijft nit Breda In geene jaren hebben de raiereijereuzoekers lieden van den gcriimen stand nit de omliggende bosschen zoo vele eijeren geraapt als tegenwoordig deiniereunesten zitten zeer diep in den grond eu men voorspelthieruit eeneu vroegen winter Gorinchem a Aug Door den hevigen wind die gisteren iiedureude den geheelen dag woei en tegen den avond in eeiien gidueltHi storm overging is aan het nog te velde staande henui u ewas de zaailing licunip groote schade tocgebragt De niet z id zwair beladeuc stengels zijn door den wind op zonderlinge wij e dooréén geslagen en door den feilen r t e ter h uier ge iürj en Algemeen vreest men dat de stengels zich niet weder zullen kunnen oprigten en daardoor aan lie zaaduptn tnirsl alsmede aan het lint groot nadeel is berokkend Ook h iiben de vrcehtboomen zwaar gel len Groot is i r Ij evie hcid ufgesl igeu ooft wainloor den pichlers mede zeer e i iiorleii ben i leeld Ten bewijze van de aanmerkelijke boev eüieid gevalieii regen dient dat van Ld=tereij middag li uur tot heden mor i u 3 uur het water der siooteu 0 1 5 el ne eiieu w i AmiL Drstol iH S De za mvi eherij heeft in de initste d mi 11 HPder vrj ffun titr jewerkt aaartoe de gestegen irpil eer liiiu bljiredrajeu an Zaturdag iO tot iicdeii ue i L wilgen vJ i ihiu u m jarvaii ongeveer de kleinste helft oo eii s ii ie St Jacobs z iIim jes De pri s ér I i=tcn was gemiddeld SO ets de zomer alm JO a l per i tied pond cinei 2 ie Bi ri 2 tcn D m1 l arijs zal oprj r ii ai i a u cü i eblt vcn ut met ten i ui kWu nu U ven opstand deelneiusu jjiauJ jrinj t n biMiKUli htin kenmerkt en u n uekeL r i weet men niet maar ur 1 jnlijK is Lit de maarschalk Alac juvci ncur geuiraal van Aigi rie al i a lic jieueraal Bazune oneindig meer kans jciri kkliig bciast te worden heeft luj bevel e zorjtn dvit iiij zieii reeds in den loop der in L K ljuie beviude ten eiiuie zieii aun orp i i rooie expeJiiie tegen de inbourim i 1 i i il op daarvan z il hj naar meu ïu ciU rland terugkeeren i van hei Joun al des Dcoats over gi ii Lüiicu tl iwL hier zeer de a u i geiuol L dat de Uebata een uili lu iiu = aan het be loelde ariikel ren hu er cene ginvigiige beteekeiii = lan ira den jongLU L jhen te lubben me i er ont oer iig naar verdienste te hebben r liel blad dat hc t l ransehe gonvt raeiueut r het gebeurde getroffen is en d it de heer Mchtige vcrtjjgen heeft gerigt tot het Het blad raaili vooris ou e regering tüogen even als met de zaak Monara a Ier gevolg blijven het romeiusche i oïtr te laten en de iranache troe jcpen de opmerk aamheid nu seatrt caige is dan van ouderhaudel ii e met u de romeiu ehe ki esL e ui de en van d t jatverbin i jaia va = = jbi ü I Lil pril ina Murat gev aaiers zjn gisteren IL a iiler onuervour at iiiig ii en zich daarop tot li idets op z jue oriie iii auourdigers i onder 1 1 i onderzoeken der ge i t I en groot aantal VLr U i Liiai verkiezingen Haartcijea i i = vkr nimeljk die van Leuven itreuL de Jandveihuizers uit Cireas a te iigten deeruisuaardig Die men ehen er de rei A aardig Uit in ö uekeu lijda t Lii 1 iilli Ili wilderiiis tii o i de wciv i n tcnd=C LA rdi i gtouL ilct I ilai uitt kia Eerlijn duizend overleden zy zullen zieh aan ictigen In Dobrudscha vroeger een uaar de spoorncg om de zwarte zee loopt r pei jk toegenomen In t distriet K us r iO OUO thans 150 0UL quarters graan = trouwens zoo rijk dat het te betreuren de welvaart van Turkije wordt gearbeid Men meuii uit Kopenhagen dd ia jl i i eien door het i olkething gehouden lilde het VOOIS el gedaan om een votum u het ministerie uit te brengen De mi i eeft hierop verklaard ibij arue igheiil van i it hij de vergadering niet besjhouwde hienehende stemming der natie en dat torstel OU tloen om h iar te ontbinden z liet voorstel van den heer Bille mogt ildra ruime haven krijgen die il de spoorweg stations van de hooid agt zal worden en waarin schepen van ligten zullen kunnen binnenloopen ïe en magazijnen tot opslaan en berging Aiixd norden ilen hoopt met dit werk in 1 twee jircL Dresden r i n uit Kk gereed te zijn Augustus Het Dresdener Journal heeft een ontvanseii inhoudende dat het document l ende de L ronden op welke hertog Frederik op de sou f rcni t iT van de hertogdommen aanspraak maakt gisteieu r r i r nkfort gCiOnden Barn a A g De bevolking van Geneve heeft de bondsiroepea wei onivauL en Kr heerscht nog gisting maar men hoop i at de rust weldra zal zijn hersteld Aug De groote raad te Geneve heeft beslist om aan den bondsraad te verzoeken de bevestiging der verkiezingen fiklaar ti handhaven Heden heeft de begrafenis der acht slagtoffers plaats geh d er was eene groote militaire magt op dff iyèta Men hoopt dat de orde gehandhaafd zal blijven Turijn + Aug De minister van financiën gedrongen dfsor 3ea totstand der schatkist is in onderhandelingen getre dea met eene Tereeniging van italiaansche frausche en engelsche sjjecul mten onderhriidel zou die mülioen fr kerkelijke c tot nationa deze goeder geveild en verkoop de vereeni in over eene financiële operatie van gewigt Indien de ingen slaagden waarop veel vooruilzigt bestond leenigiiig onverwijld eene som van twee honderd aiics aan de schatkist voorschieten en daarvoor de n andere goederen die door het rijk onteigend en il eigeedom vrklaard zijn in onderpand bekomen en uden vervolgens door de vereeniging opentlijk verko ht worden en zoo de opbrengst van den raming overtrof zou het meerdere tusscheu de eu de schatkist worden verdeeld öinnenlanö Gouda 7 Augustus Z M heeft benoemd tot ontvanger der regis r iiie en doineiuen te Medemblik den heï r H L lie Gri e lians in ue cii de betrikking te Xoordwijk L it l et land van Vltena schrijft men van den 24 aug De aanzienlijke massa regen die wij gisteren en in denafgeioo en nacht op onze weilanden gehad heblien zal ze nietweinig opiViss jheii daar de weiden geheel dor waren De regengingeveuel van zwaren ind vergeeld waardoor veel uoomvruehten zjn gevallen en zelfs bnomen z jn omvergewaaid Men is allerwege druk werkzaian in het vlas dat dit jaar hier buitengewoon vojrde lig staat De tarue work gemaaid en is i eer goed De rjgge levert dit j lar veel graan De aardap e n gelden ƒ 1 a ƒ l iO per mud doch er is geen vriag eveiiinin als voor de booinvruchten die zeer klem zijn De ziekte in de aardappelen is vm weinig beteekenis lu de lange wolkumraers vin it mfu die nog t meest Düor d n lc l chen geineeiitem I is in de zitting van2 Ï de er van de oi r Iragt betreffende l t toe igt op de insieiliiigen van hoo ir eu luiddelbaar onderwijs dat gedeelteaaiigeiioiudi waarbj l ci toezigt op het gymnasium opgedragenv üi il ain hh cuim ren ia hittiiins nog be taaiide stelei jki nii isiuni ointri ut her b e ieelle der vourara t hetbeujemen eeuer euiinais ie ai toe iirr voorde hoosere burg rsc iuj uer l beslolen ter i iio icrie nadere voordri tot aanbcveliag v iu daar oe lv Ihk e jKi soneii v iu we e burg enweili in tf wacb en liet ii4 eiiicnt voor de tfeuieeaiein steilingen wui inidilelbaLir en hoog r onderwijs werd mrt wijziging van enkele artikelen goedgekeurd iïljkeiis bovenvermeld reglement voorde geineentein lelliu gen van miildeliiaar eii hooger onder vijs is de hoogere burtrerschool alhier mgerigt volgens het plan der hoogere biugerscholen met vijfjarigen cursus art 11 der wet op het middelbaar onderwijsj en wordt op die seiiool on lerwijs gegeven in de volgende vikken de wiskunde de bcgin en van de theoretische eu toegepiste raeehauica van de keui is an werktuigen en van de technoloirie Ie natuurkunde en hire voornarnste toepassingen de scheikunde en hare ourna iie e toepassingen de beginselen der delfsioi aard plant ei dierkunde die der kosmographie de gronden van de gemeente piovinciale en staatsinrtgting v ui Xederland stnathui iioudkunde eu de statistiek inzonderheid van Nederland en van zijne koloiiicu en bezittingen m aiuiere werelddeelen de aardrijkskunde de geschiedenis de nederlandsclie t ai en letterkunde de frausche taalen letterkunde de engelsche taal en letterkunde de hoogduitsche taal en leiterkuude de beginselen der handelswetenschappen daaronder die der warenkennis en het boekhouden hel schoonschrijven het hand en regtlijnig teekenen de gymnastiek De cursus wordt den tweeden dingsdag in sept geopend en den tweeden zaturdag in julij gesloten voor dit jaar is de opening op di i eersten dingsdag van October gesteld Om tot de eerste of laagste klasse te worden toegelaten moeten de leerlingen een examen arieggen waaruit blijkt dat zij die kundigheden bezitten welke uoodig zijn om met vrucht de lessen bij te wonen Personen die verlangen mogten slechts in enkele vakken de lessen bij te wonen kunnen daartoe verlof van de commissie van toezigt ontvangeu Op het gymnasium wordt onderwijs gegeven in de latijnsehe en grieksche t ileu de geschiedenis der latijnsche en grieksehc letterkunde en antiiiuueiten de geschiedenis en geographic de philosophie de niskunde de physica chemie zoölogie botanie en geologie de wiskundige geographic hei italiaansch boekhouden de hehi epin che teil de hoUandschc frausche engelsche eu hoogdiiitsche tiUen en letterkunde De cursus wordt den tweeden dingsdag in september geopend en den tweeden zaturdag in julij gesloten ïot het gymnasium worden niet dan bij uitzondering toegelaten dan jongelingen die den ouderdom van li jaren reeds hebben bereikt nadat bij een examen zal gebleken zijn dat zij de lessen met vrucht kunnen bijwonen Dit examen bepaalt zich tot de beginselen der rekenkunde de gronden der nederlandsche en frausche talen de be j inseleu der aardrijkskunde een overzigt van de algemeene ireschiedenis en die van het vaderland den grooteii prijs des koniugs won van het paard gevallen vtKirtges ecpf en onigekomcu In het venetiaansche en in Trente hebben talrijke hui zoLkiiueu en a Te tatien plaats Frankrijk wil het eiland Elba overnemen an Italic In de poi ingesche provinii lilareal zijn onlusten nitgebiokcu Te Ilanover zi n varkeus atgekeurd die vol irichinen w ueu Marktberigten Gouda 25 Aug Tarwe Poolsche i40i n ƒ Jiö Zeeuw c ie pr luud ƒ 9 10 i ƒ 10 liogge Rouingsb ƒ Ü 40 u G V Dantzig Ü HJ a ƒ U 7 5 Zeeuwsche ƒ n 30 i tl 30 Gerst 4 75 u ƒ 0 Haver ƒ 4 ii ƒ 5 Boekweit fr insche pr 2100 n iiö N Brabantsehe ƒ 245 Do veemarkt met gewonen aanvoer de handel fliuiaw vette schapen vlug magere varkens en biggen weinig gezocht Aangevoerd aO partijen kaas ƒ 2i i ƒ 25 Goeboter ƒ l Os a ƒ 1 16 Weiboter ƒ O SS a ƒ 0 96 Delft ió Ing De aanvoer van graansoorten van 1S64 veroorzaakte ceiiige levendigheid dooreen vvaren de monsters niet droog en ongelijk van kwaliteit overigens weinig handel eu llaauwe sicuiming Overm roode tarwe zeer goed op S1 p ƒ 9 113 Hei weinige koolzaad dat aiugeboden werd is van geen puike kw l en was iels si ipper 10 a ƒ 13 Tarwe flMóaj ƒ 8 90 a ƒ 9 30 Rogge i siUj 6 ii 6 30 Wintergerst ls64j ƒ 3 50 d zoinerg rsi ƒ 5 a ƒ 5 3 K jrte haver 4 50 ü ƒ ü ra irdeboiuen ƒ 7 U me erwten ƒ i 50 ii ƒ 7 25 Aan stads waag L e ogen v in Is 25 Vug 1 I 790 b en Uo 16 boter te zameti 17390 n ffi Boter 53 a ƒ 62 bet vierde ƒ 1 3 a 1 55 pr n 11 Ter markt 570 mud aard pp ƒ l ilO i 2 10 DordreCllt 25 Aug Tarwe in trage stemming 20 c lager 1 uit e n v z ƒ 90 ii ƒ 9 10 mindere y a 5 70 lilaauwe ƒ 7 60 ii s Ucgire als voreu jar ovrin z vl 5 5il a 6 30 Meime 3 O a ƒ 6 Geist onveranderd X uiuicrzakiu 5 a ƒ 5 3o ges ort 5 60 Ziiaer 1 4 50 il 4 0 gestort 5 Sjielt ƒ i 90 a ƒ 3 20 H iver inl voeder ƒ l 0 i 4 dikke 4 i i i ƒ 4 50 l aardcb ƒ 6 a 6 ill Lrvvten Xictiwe bl 7 10 a 7 20 Afwijkende ƒ 6 50 il 6 V0 Witte koniugsb ƒ e iO a 7 Boekweit Teel voor ƒ i W verk X Bratj voor 200 gelaten Meohels op i 15 gehouden Middelburg 2 5 Augustus Nieuwe zeeuwsche tarwe weinig aangevoerd voor puike kwaliteit S 50 Puike n walch ƒ 9 Tl ƒ 9 25 X z rogge matig aangevoerd weinig kooplust voor goe le kwal 5 50 besteed Puike kwaliteit voor de zaai gold 6 a 6 30 Puike wintergerst zonder handel 5 60 Puike zoinergerst met goeae vr aig ƒ 4 60 a ƒ 4 73 X vvaleh gr erwten weinig a ingevoerd zeer gevraagd 7 25 a 7 40 Z gr erwten met goede vraag ƒ 7 25 Waicb kool aad matig aangevoerd geinakk te koopen voor 11 50 a ƒ 13 Deventer 2 Aug Tarwe 8 a 3 75 Eo ïe 5 25 il 6 25 Gerst ƒ 1 a ƒ 4 50 Haver ƒ 3 i i ƒ 3 50 Boter pr 20 tied It 1 s ƒ 23 a ƒ 21 30 2 = s ƒ 19 5 f 20 50 Zwolle 2 Aug Ml idelprj eu Tarwe n 9 37 Kogge n 5 bi Buckweit j 7 30 Aard ipp ƒ 1 55 Boter pr n S 1 1 iO u U ƒ 25 50 Groningen 26 Vug Tarwe lO c hooger Rogge boekweit en koolzaad onveranderd Gerst 25 c dikke haver 20 c eu zwarte lii c lai er Londen 22 Augustus Boter friesehe 115 Granen In eng tarwe vvas veel li nidel voord in nieuwe I wa irvaii de kwaliteit fr i ii was vreeai e n et we iitg vr uig X ieuwe gerst bragt 36 a 37 op Haver 6 d hooger Aanvoer van 15 iu Augustus 1053 qr ml en 5121 qr vr tarwe 139 qr inl eu 2962 qr vr gerst en 375 qr inl eu 6i 590 qr vr haver Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 61S0runderen 3 53 kalveren 29272 schapen en 470 varkens Voorbestt runderen werd 5 voor do Ltlvereu 5 6 voor do schapen 5 en voor do varkeus 4 ri per steen betaald 23 lug Boter friesehe 11 Kamperen Zwolle 112 Kaas in een doen 24 AuL Granen Eng tarwe tot vorigen prijs verkocht Beste vreemde vast gerst vast zoo ook haver Vanvoer van 20 23 Augustus 1220 qr inl en 45 qr vr tarwe 130 qr inl ei 570 qr vr gerst 1040 qr inl en 25 50 qr vr haver 25 Aug Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1S20 runderen 595 kalveren 9261 schapen en 1641 varkens Voor be te kalveren werd 5 2 eu voor d varkens 4 Sper steen betaald burgerlijke Stand GOUDA Geeoben 23 ug Dthoui i lübauua onder J ofVrcr ea J vaa Ommen Johannes ouilers M de Jjul eu C van 11 u Wil helmina ouders M Jansen eu L F s j i a ia Johaena