Goudsche Courant, zondag 28 augustus 1864

1 114 uudcri M Hunii = eu M J Vermeij TcQiii oaders P Tak eo T A OühpI Ü Uil tuE 23 Ang M G Hnivenaar 5 w 24 M Keij 21 j G C Blesgraaff S m P van der Speld 9 j 6 m 23 H van Haverzaad 4 w GiBiwD 24 Aig W F Schouten en J van TJ len C van den Broek e j W C Toen Jt VVOEfiUi y Bevallex M A Schorer geb van Galen i A Pel geb Knijff d A ïlk geb Pennewaard d 0 EELEDL Johanne Beruardus Demmers ruim ÖO j Xeeltje deHoir 96 j ed van A Paling Margaretha Stam 04 j v ei an J Burg aaff Fï oncijn Hnrkmans 33 j £ i hlgenootc van T Adams ADVERTENTIiSN 233 Donderdag 1 Septenibei OUDSCHE COIIRAWT fr A T TïT TT AT AT 1 P J Ad V cftcn1 1 en an één tot zei Uitgave van A XiltllMvMAiN regels met inbegrip van het zegel is so Cent ot r ellien regel daarbc en 10 Cent Biiiteugewune letters worden berekend naar plaatsruimte Lange Tiendeaeg D n 60 ROTTERDAfflSCBE BANK De EoTTiKDAMSCHE Baxk adverteert bij deze dat zij tot nader berigt SOmmen van 90 en daarboven A DEPOSITO aanneemt en daarvoor DEPOSITOBILJETTEN uitgeeft die vatbaar zijn voor endossement en alzoo iederen dag met de rente kunnen geréali eerd icorden DE RENTE BEDRAAGT Wanneer de terugbetaling plaats heeft 10 dagen na vertoon van het Biljet S s 7o n ir II n II 3 maanden 4 II II n II II Q II II II tl II II 4 4 o HU t II t 6 II II uitgifte 4V4 ei Il II II jaar 4 a o II II II II II 4 II II II II 4 li o Aan IIEEREN DEELHEBBERS en COMMANDITAIRE VENNOOTEN in de RcTTERDAMscHE Baxk wordt steeds meer te goed gedaan Deposito Biljetten betaalbaar 2 of meer jaren na de uitgifte zijn groot 100 of ƒ 1000 met coupons voor den jaarlijkschen intrest Op de overigen is de rente per dag uitgedrukt Voor de kortere termijnen zijn de Biljetten groot 90 ƒ 360 en 1080 Men kan die echter in ieder bijzonder geval ook voor elke andere som naar verkiezing doen invullen De EoTTEBDAMscHE Baxk Vestigt bij deze in het bijzonder de aandacht van HEEBEN ADMINISTRATEURS van Spaarbanken Publieke en Particuliere Instellingen van Weldadigheid RENTMEESTERS enz op deze wijze van Geldbelegging waardoor men bij het genot der gewone Rentevergoeding gevrijwaard is tegen de nadeelige kans van kapitaal verlies die door mogelijke daling der publieke fondsen steeds bestaat en bij deze Deposito s tenecBemale verralt DE DIRECTIE Ondergeteekenden betuigen hunnen dank nnn Familie Vrienden eq Bekenden Toor de deelneming bij bnn Huwelijk ondervonden F A E vAs ALTEN A GovDA S C VAX ALTEXA 27 Augustus ISCii Kkom Sociëteit Ons Genoegen Met toestemming van HH Commissarissen aanstaanden Dingsdag avond 30 Auguaiut ten 7 ure besloten gezelschap J F van der VLIST Kasttlein Urbanus Pillen Den 22 April 186 t ontving ik een brief van een mijner verkoopers welke mij het volgende schreef Bij toeval is mij een doosje Urbanus Pillen in handen gekomen van een ander maar dezelve voldoen niet De doosjes zijn met rood en zKari lak even als de unen geca cheteerd doch met een vreemden naam en boven met 25 opgedrukt Zij die de Ecllte verlangen halen dezelve bij de onderstaanden en maak ik attent dat op de echte het getal 25 geschreven staat en niet gedrukt ieder vermijde de nagemaakte GocDA J C ZELDEXKIJK OcDEW iTER W J VAX VKEEPWUK iu de ilarkUtraat ScHooxHOVEX TV VAX SCHAIK J M VAN MI DE Tandiiiteiier dubbele buurt GOUDA Zet KÜNSTTANDEN in volgens het laatst uitgekomen svstema die de natuurlijke in alles eveniren Hij neemt met de minste pijn alle T A X D E N en KIEZEN uit en verrigt verder alles tot het vi k behoorende Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goida met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overijehaalde JENEVER a 46 o o P 59 cents Jenever 2 soort CMoutwijnj a 462 o per kan 57V2C t3 inl BKAXDEVVIJX 46Vio pef tan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GouD i 27 Aug 1864 De THEEËN van het gerenommeerde merk THEEOOGST zijn alhier gedeponeerd en in pakken van 5 2V2 1 1 ons te bekomen bij H J KABEL Bankethakker Oosthavcn Zeer fijn en geurig 1 50 a 2 50 zeer goed 80 a 1 Zeer goed en geurig ƒ 1 a 1 30 Vrij goed 60 a 80 cents OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping i De Notaris G J SPRUIJT residerende te Ouderkerk aan den Fssel zal cp Woensdag den 31 Augustus 1864 des voormiddags ten 10 ure ten huize van H KUSTERS ie KRUIPEN aan drn l SSEZ in het opeub larVerkoopen teil vour weinige j iren nieiuv gebouwd HUIS bevattende firee afzonderlijke Woningen in eeoe van elke ene Tapperij en Vinkel Ai7 ire wordt uitgeoefend m t Schuur verdere Getimmerten en Erf in ilrn Stormpolder onder KÜIMPEN aan den l SSET Xadcre inform tim ten Kantore vao genoemden Notaris GOFfi JASPERS Kleederbleeker te GOÜDa heeft de ter te berigten dat liij op lieden zijne nieune Bleekenj de Morgenster geoppnd heeft aan den Eluweeleu Singel Deze veel uitgebreider dau de voripe stelt hem in staat om zijne gecerde Stad eiiooten en verdere begun ti fers goed te kunnen behandelen beioiende van zijnen kant eene prompte en eixicle bediening GoLPA 1 Augustus 1 C4 Prijzen der Effecten AMSTERDA M Vrijdag 26 Augustus I aagste lioügste rLbkvcn pCt koers ko r3 koers Ned w sch 2V2 l s dito 3 73 dito 4 öüVs S Vis Amort Sijnd S s 9CV Handelra op resc België Roths 2V2 Spanje ob S 44Vl3 4iV8 PortUffal obl 3 6 i6 Rusl obl H 3 95 dO 1828 29 5 d 1840 4 7OV2 d 5 serie 5 d 6 serie 5 d bijH l 86041 2 823 8 Volgef Spw 5 1851 4 1851 2 Oost Metall 3 581 4 583 8 583 8 dito dito 2V3 29Vi6 29V2 d renteAmst 5 793 7978 d na 1854 5 l6 65 6 631 2 Fruis 1859 5 10278 Italië 1861 5 623 dito Amst 5 Griekenland 5 221 221 4 321 8 Ver Staten u 433 4 44 ÓP 1871 5 d d 6 41 V2 41V8 d 1882 6 391V 6 401 403 5 Mexico 1851 3 27 8 27V4 27 l6 Ter Boekdrakkerij van A BRINKMAN I Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zo dags In de Stad geschiedt de aitgave des avunds te voren Dcp ijsper drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Ad ertenfcien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING BURGEMEESTER eu TOTHOÜDERS van GOVDA brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de BEGROOTING van de INKOiUSTEN en UITGAVEN der Gemeente over het dienstjaar 1865 voor den tijd van veertien dagen op de Secketauie ter lezing van een ieaer is nedergelegd waartoe gelegenheid wordt gegeven op alle werkdagen van des morgens ten tien tot des namiddags ten écu are tenvijl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier Begrootixg kan u orden verkregen OOI DA den 3 Augustus 1864 Bi RGEMEESTEE eu Wetiioudehs voomocmd De SecTetarU De Biii geineeHer DROOGLEEVER FORTUIJN be GRAVE W l B öwttentanit IiOnden 29 Aug Uit het officiële rapport betrcll nde de iu eu uitgiande regten blijkt dat bij al den schadelijken invloed oouel van den amerikaanschen ocrlog als van de araerikaanscbe tarii ven en het gebrek aan ruwe l atoen de handel to h gedurende het jaar 63 aanmerkelijk i vooruit eg ii Iu l ï i bedroes de gedeclareerde naarde van binnenlaiidsche goederen nelke naar het buitenland werden verzonden te zameii £ 116 608 756 In 1839 bedroeg dit onge eer ISOV inülioeu in 1S60 irca 136 in 1861 ruim 125 in l 62 n i inoeg 124 miiiioen hetwelk in 1863 steeg tot £ 146 1 89 768 zijnde alzoo sedert ISjS eene vermeerdering van £ 29 jl 012 teriMJl alsuu te rekenen naar de tegenwoordige bedrijvigheid in alle handelstakken voor het jaar 1M 4 ahicer eene vermeerdering vm minstens 10 miiiioen veriv iclit wordt Volgens deu te Ediuburgh verschijnenden Scotcman heeftde aanhoudeude droogte het nater van de Earn gedurendendezen zomer zulk eene laaj staudpunt doen verkrijgen dat deparelïisscherij met zeer goed geioig is kunnen uitgeoefendworden in de omstreken van luiierpeffray en Colquehalzie verzamelde men eene menigte die eene waarde had van € 1 ü 2 en dezer dagen vond men een die gezegd wordt £ 5 waardte zijn Het stoomschip Athens heeft berigten van Kaap deGoede Hoop dd 21 julij aangebragt De handel was bij voortduring lu teloos eu men zocht uiur gelegenheid om geld teplaatsen De oogst liet zich goed aanzien alle ievensuiiddeleuKaren laag in prijs Vele personen tot deu arbeidenden standbehoorende die in de kolonie geene bezigheid kouden viudeu zouden voor gouvcrnementsrekeniug naar Nicuiv Zeeland worden gezonden Van de grenzen van Kafferl iod liad men vernomen dat de inbooriingen oneeuig waren en waarschjnlijkweldra handgemeen zouden orden In de omstreken vanGriquaTown waren de kiuderpokken uitgebarsten In Darmarland zouden eenige troepen tegen de Hottentotten worden afgezonden om geroofd vee terug te erlangen Men schrijft uit New York dd 20 augusfas De operatien van Grant aan de James rivier zijn met een gunstigenhoewel nog niet beslisseuden uitslag bekroond Sheridan heeftde ruiterij van Lpugstreet bij Fort Boijal geslagen De democratische conventie van Syracuse heeft besloten den in deconventie van Chicago te stellen candidaat niet te ondersteunen indien hij niet gunstig gestemd is voor het sluiten van denvrede Parijs 28 Aug Tusschen de regering van Parijs en Turijn heerscht steeds de beste verstandhouding Men verzekert dat de generaal Menabrca in weerwil van den tegenstand van den beer Foald er in geslaagd is van den keizer te verkrijgen dat de nieuwe italiaansche leening aan de beurs zal worden genoteerd de uitgifte zal echter op verscheidene ter mijnen plaats hebben om de markt niet te zeer te overvoeren 29 Augustus Het heeft op liet publiek een zeer onaangenamen indruk gemaakt dat de bekende rede van den heer dePersigny in den Moniteur is opgenomen Door die opnaiaeverkrijgen de zonderlinge theorien van den ex minister vanbinnenlandsche z iken een zeker relief en dit is wei geschiktom ongerustheid te wekken onder de vriendeu der vr jheid Men leidt er zelfs van af dat er alle kans bestaat op den terugkeer a in het bewind van tlezen dieuaar van het keizerrijk die zonder blikken of blozen eene lofspraak houdt op de meestantiliberale instellingen Eu meii is te eerder geneigd dit tegelqoven dewijl men reeds lang onzeker w is ovi r di inzigten des kei ers die zich in den lir en tij 1 oiaringd heeft vanreactionairen en zijne politiek veilurgeii houdt voor de manuendie iu staat zoudeu zijn hem oub iat uclitigen r ul K L e en Het sehijnt dat de heer Fou I ni t geneiijd is om definitief af te treden als minister van financiën lioe el men ervan alle kautea bij hem op aandringt dai Iiij de p rtefeuiliezal nerrlfggen Hij moet volstrekt willea vultoo jtu na hijbegonnen heeft Van de versnelde gemeenschap tusschen Spanje en Frankrijk wordt een druk gebruik gemaakt Er beviud n zich hierthans een aantal spaansche fimilien tenvijl het ouder de parijzenaars wien het niet aan geld ontbreekt mode gewordenis om een rei je door de Pyreneen te doen Meu er ekert dat het plan besta it tot eene nieuwe espeditie tegen Juarez om aan diens legeüstaud een einde temaken De frausch raexicaansche troepen zouden in verschillendecolonnes worden verdeeld die van vier verschillende puntenzouden worden uitgconden om de luaristeu iu te sluiten enden terugio t voor hen onmogelijk te maken Volgens berigten uit Japan zag men iu dat 1 u i zrijke gebeurtenissen te gemoet daar de cnge Ii iaanzienlijke krjgs mgt hidden verecuigd oiu de de handel scheepvaart te openen Er ziju te Marseille brieven uit Tjnis van vangen voigens weRe aan de cjusi kiuni i 13 stammen dch onderworpeu iieubeii er z ju ii imen in opstand Oadorsclieidene hi ifieu v door het volk dat over deu v reje vfrirriiud u gebr igt Mustafa Azous die htt vu le vt rjra den bey heeft on Icrteekeud is vcrphj n i te keeren daar hij te midden ie r sai neu n i lt id was De onlusten duren te Sfax en 5ni=si vo r van tic stammen blijft de afzetuug vat i k i de Z irou i r te v de W be V Ü de Het eersiL deel v an hel le cu 4 h l ou er geschreven zal met verguiiuiUï m X voor het einde des jaars door lien heer Flj i uven De prijs zal zijn 6 of fr per Ie i Het berigt door sommige bladen nfransche regeriug te tt eeuen eu Berl ii er gen om een gedeelte vau Slees ij v i i geven is ongegrou l De fr iu ehe r gi rivredesonderhandelingen niet uiiku uifuLTi P j i paald tot eeuige aauinerkintren over het misbruik overn inning wordt gcmaalt tw tot de betuigiu n h i rleedwezen over de nending elke de zakiu thans ueiuc i Diteen en ander geschiedde eeLtrr cnder eeuigen a indriii Weenen 23 Aug Men verzekert dat de zameukoi Ier beide monarchen uamelijk van den kei er en den k uii van Pruisen niet die gevolgen zal hebbeu elke fkere part j zich daarvan heeft voorgespiegeld Wel is de gth iIe k ACstie betreffende de erfopvolging iu de Elvehertogdommen niet bs lecht maar de kanseu voor deu augusteubnrg heu pretemieut z ju veel gunstiger geworden diu velen uiug n lam is wier hoop namelijk op den heer vou Bismarck zoo v i t is gevestigd Wat betreft de wijziging der bond eo itu li ook ten aanzien van deze knestie zjn de beide mjuTi lien of hunne raads lieden riet tot overcenstLinming gekomea mi ir als zek r mag het beschouwd worden dat de iuzigtpii van den heer von