Goudsche Courant, donderdag 1 september 1864

tM iiaVi k hier uiel de jVeiiiui l hebben betia iid Pruisen verlangt dat de middens i en van Dnitscliland no veel doenlijk worden ter zijde gesehoven en hun invluel geknaiit Onze reïcriiiir daareuleircu ïruu uit van het leircuovergestel Ie standju iit want zij w n oht dat aan die staten in de verhouding w iarin 7ij t ian tot de bei Ie groote mogendheden invloed op e be lu ten v n den bond worde toegekend In een opzigt erhtcr schij it h t dat er werkelijk toenadering tiissohen de l ri e kabiiiLt bcst iat namelijk ten op igte vau de haudelsp liiiek waar hjnl jk zal binnen weinig tijds eene aanmerke1 ke vcrbeterins m den toestand der handelsverdragen tot stand k men en zijn de gevolgen daarvan voor beide natiën zoo heilrijk als men mag hopen dan zal daarluor de weg worden gelj iand tot meer eenheid van inzigt ook omtrent andere bel ir orr jke punten Berlijn 2 ag Het gerucht dat de landdag zal ontbonilen worden heeft zich in geenen deele bevestigd liet sHiijnt zelfs dat dit plan indien het werkelijk heeft bestaan i opgegeven althans van een goed onderrigte zijde wordt rrzekerd dat voor s konings terugkeer geene beslissing zal worden genomen omtrent binnenlandsche aangelegenheden van d it gewigt Men verneemt dat de gedeputeerden der ridderschap en tuten van I aueuburg voor eeuige dagen eene zeer uitvoerigememorie hebben t egezonden aan gr iaf von Beehberg denheer vt n Bismarck en aan de bondsvergadering ten einde iietl c vijIe leveren i at op het hertogdom Lauenburg geen gedieile urr deeti l e schuld mag gelegd worden gelijk met iloKti en S 5 i k naar men verneemt het geval zal zijn i c stedelijke regering eu de raad der stad Kiel hebbenmet eenpnright id van stemmen het besluit genomen om zichte leriiuiiren met et besluit door de afgevaardigden der teden 1 V likker van Sleeswijk Holstein te Xeumunster op 2éd zer ï enorae lltt iirnt dat zich eene aanmerkelijke wijziging heeftSeopcub iar i iu de staatkundige rigting der regering He erbr f v iu den heer von Bismarck te AVeenen heeft niet zoohrir iL tr ur l ais aanvankelijk w as bepaald eene interimaire rinsr noriit in ile hertoïrdommen niet benoemd zoo ah in i rspro ikeiijk plan van den heer v Bismarck lag tervvij ï aan Oo lenrijk de totzeggin r is gedaan dat eerstdaag 1 uferrntie z d worden geopend ten einde te beraadslagen r c nuest geschikte middelen om eene overeenkomst be lU r iide de in eu uitgaande r gten met Oostenrijk tot stand ie brengen waardoor Oostenrijk of in het zoogenaamde tol verbnu l z d worden opgenomen iif althans betere handelsver i Irauen tnss hcn dico staat en het tolverbond zullen worden 1 uiiigcgaau ll t verlengde verblijf van den heer von Bismarck te A rri heeft niet lang geduurd llij heeft deze stad eergisteren verlaten en zich naar Salzburg begeven waar hij denk nii r aantrof om met dezen naar Munchen te reizen IVWceuen zegt men dat de onderhandelingen over de benoemingvan Cf i gemeenschappelijk iuterimair bewind voor SleeswijkJl il tein mislukt zijn Ten opzigte van de handelskwestie heeftPruisen geen verbindende beloften gedaan doch eenige vroegeretoeze gMigcu lerhiuLlu iu t bijzonder houdt men het er voor tl rt spr e Ug ef ne tol conferentie te B riijii tot stand zal komen lit P ersburg wordt geschreven dat het ministerievan onrlo al uir ijverig voortgaat met het invoeren vanhervnnniu u Z o is de ingenieurschool die tot dusver zuivermilit ir v in eene burgerlijke schooi veranderd de kweckeliugen vcrli n zelfs hunne uniform Bij besluit van 24 dezerziji de k rp kommando s in Piusland opgeheven iu plaats vandeze fcom i lu t j l van vrede tien militaire afdeelingeu vierzulk t K iiugen zitlien Liter inde aziatische bezittingen denKaukis rnz rpgerigt worden Dit staat in verband met eene herv irraing van de artillerie en het stelsel van verpleging der roepen ömncnlanö Gouda 1 Vug Wij ontleenen aan het overzigt v an het Bat lib van iuüjjl het volgende Het belangrijkste nieuws der i uit f n dagen is ile aftreding van dcu heer mr XJmbgp ve al irectcur der cultures tengevolge van een tweejarig verlof na ir liuropa tct herstel vau gezondheid De suikerfabriekanien zijn met die ai treding bijzonder in hun schik en zouder lusschen heu en den afgetreden directeur te wdllen uitspr i dc doen is het zeker dat deze trots zijn onmiskenbare bekwaamheden niet de man was dien Xed Indie thans noodig heeft De vraag is echter door wien hij vervangen worden zal de keuze i moeijelijk en de publieke opinie weet niet wicn zij aanbevelen zal Al = in aanmerking komende uoemt men den heer Wiggers vroeger de regterhan l van den heer L mbgrovc den heer Kinder de t atm irecq thans met verlof in Nederland en anderen Moge Z Exc de gouverueuro ene raal eene goede keuze doea want üaarvan is Java s toekomst voor een groot deel afhankelijk Voor t oogenblik is het met de suiker en tabaksf ibriekanten biina overal zeer slecht gesteld De laatsten zijn bijna allen geruïneerd de eersten hebben dit jaar belangrijke verliezen geleden En wanneer men daarbij let op den gedrukten toestand des handels het door faillissementen geschokte vertrouwen het toenemend geldgebrek dan moet erkend worden dat de uitzigten somber zijn Eu toch is er geen reden om aan de toekomst te wanhopen indien de regering den weg der vrijzinnigheid met vasten tred bewandelen wil Wat mep in de eerste plaats vraagt is zekerheid dat een bepaalde rigting gevolgd worder zal zoodra men die zekerheid heeft zal het vertrouwen herleven en het kapitaal weder te voorschijn komen Java s natuurlijke bronnen van rijkdom zijn niet slechts onuitgeput maar onuitputtelijk de eenige vraag is dat men zich onthoude van ze kunstmatig te verstoppen De regering trekt tegen de Indische drukpers te wapen menbeweert dat tegen den schrijver van een stuk in den JavaBode over den gewezen resident van Soerakarta den heerNieuweuhuijzen een strenge administratieve maatregel zal wcr den genomen terwijl de uitgevers van dit blad wegens verschillende daarin opgenomen stukken over buitcnzorgsche aangelegenhede sreregtelijk worden vervolgd Hoezeer alle drukpersvervo in beginsel afkeurende als gerigt te n delicten dit elven straffen erkennen wij gaarne dat deze wrekend ing der Indische regering hare goede zijde heeft Wij K ien liever met haar dan met een nieuwe prreventieve druKperswel uit de liberaal conservatieve fabriek der tweede kamer te doen Is er laster geple gd dat men den lasteraar straffe maar dat men ieder eerlijk man vrijlate zijn meening te zeggen zonder censuur borgtogt en andere vreemde uitvindsels die den Hollander walgelijk zijn De cholera hecrscht voortdurend doch in mindere mate dar eenigen tijd geleden Men mag vertrouwen flat die kwaal weldra geheel geweken z al zijn Bartholo s voorstel om de inlanders hollandseh te laten leeren schijnt bij t gouvernement ingang te hebben gevoniien eeu besluit l eeft hen uitgenoodigd hun kinderen naar de gouverneraents scholen te zenden en eene premie is toegezegd voor de beste Leerboeken der hoUandsche taal te hunnen behoeve vervaardigd Velen betwijfelen of de ontwikkeling der Javu en door deze m iatregelen zeer zal worden bevorderd De zaak der spoorwegen gaat sedert het vertrek van den heer Stieltjes met kr icht vooruit de heer de Bordes schijnt mogelijk te zullen maken wat volgens dien heer onmogelijk w as De laatste tijdingen van de buiteubezittingeu zijn meer bevredigend Uit China luiden de berigten slecht voor de zaak der opstandelingen in Japan loopen voortdurend onrustbarende geruchten rond van zamenzweringen die tegen de daar gevestigde Europeanen beraamd zonden zijn Onder het opschrift Svilceroogst vp Jam leest men iu hetzelfde blad uit een brief dd Samarang 30 Junij 11 Wij kunnen niet nalaten uwe aandacht te vestigen op het deficit dat zich dit jaar in den suikeroogst zal voordoen iSiettegenstaande dit deficit algemeen bekend is zoo meenen wij toch dat het de raming verre overtreft Zoo blij ct het o a nu de fabrieken aan het malen zijn dat de oogst zal bedragen van Besito 35 pio per bouw in pl aats van 60 pic als in voorgaande jaren Bakkies zal hoogstens 30 pic maken twee andere fabrieken te Japara taxeren hun product op respectivelijk 19 en 18 pic per bouw Kaliwoengoe dat verleden jaar 60 pic maakte zal denkelijk dit jaar bijna niets voor vrije beschikking overhouden enz enz Volgeus schatting van deskundigen zullen de iVibrieken van Midden en West Java 300 000 pic minder produceren dan verleden jaar Voegt men daarbij het mindere product van de vorstenlanden en v ooral van den oosthoek dan gelooven wij nog beneden de waarheid te blijven als wij het geheele deficit voor Java op 500 000 picols schatten Op de europeesche markten zal een mindere aanvoer van 30 m llioen kilo s van Java en van betzelfde deficit uit den 1S64 oogst van Mauritius zeker wel eenigen invloed uitoefenen ongerekend nog de mindere afscbepingen van Manilla en de verwisseling der suiker cultuur tegen die van katoen in Brazilië en de West Indien Dientengevolge zijn houders van suiker alhier dan ook zeer hoog gestemd Terzelfder tijd kwam ons een telegram van Soerabaija dd 3 dezer onder de oogen luidende Dagelijks regen Gehalte suikerriet zeer slecht Oogst zeer ongunstig w aardoor bovenstaande mededeeling bevestigd yordt Uit Zwolle schrijft men De aanvoer van appelen en peren uit den omtrek ter markt alhier is grooter dan de oudste menschen zich herinneren Gisteren was het groote i arktplein zoo gevuld dat voor andere artikelen bijna geen plaats was De prijzen zijn ongelooflijk laag zoodat men de appelen bij de maat bijna niet wilde koopen maar zulks bij manden vol voor eenige centen plaats had Bij den ongunstigen stand van vele akkervruchten veroorzaakt door het schrale weder dat hier gedurende deze maand heerschte is de bestaande overvloed van appelen en peren dubbel welkom Uit Wijhe wordt van 28 Augs berigt Met het rooijender late aardappelen is men hier en in dezen omtrek reedsbegonnen zoowel kwantiteit ais kwaliteit laten niets te wenschen over In den afgeloopen nacht heeft het in deze omstreken sterk gevroren Het gras in de weidelanden en eenige andere producten zijn geheel bevroren de grond was zelfs met eene dikke ijskorst bedekt De oudste lieden herinneren zich niet zalks ooit op 26 ea 27 van Oogstmaand gehoord te hebben Men meldt uit Kaait De boekweit wordt gemaaid dekwaliteit is uitmuntend en de kwantiteit middelmatig Denachtvorsten hebben hier in den laatsten tijd op het honinggewin zeer nadeelig gewerkt Ook is daardoor aan de invollen bloei staande boonen groote schade toegebragt Het vlas is hier zoo goed als opgeruimd hoewel de regen voor de wei en klaverlandea zeer nuttig is zoo verlangt de landbouwer hier zeer naar goed weder daar de oogst nog bijna geheel moet worden binnen gehaald Men is hier anders over het gewas van tarwe haver en boonen goed tevreden alles valt mede na de ver vachting welke men er dezen zomer van had H t vlasland is tegen het volgende jaar weder duur verhuuid van ƒ 200 tot ƒ 300 per bunder Men meldt uit de Veenen dat de peulen en doperwtendit j aar goede rekening gaven De prijs was hoog doch deopbrengst niet overvloedig daar deze gewassen veel door dekoude te lijden hadden Hierop is gevolgd de teelt van komkommers en augurken waarvan het gewas ondanks het hoogstongunstige weder middelmatig is geslaagd Met de augurken grootendeels ingelegd en naar het buitenland verzonden isgo de rekening gemaakt De snijboonen veel door aanhoudend noordelijken wind geteisterd staan ongunstig en levereneen weinig bevredigend gew as op De prijzen zijn hoog M aandag heeft te s Gravenhage aan het locaal van hetprovinciaal gouvernement de aanbpste iing plaats gehad van het uitdiepen en verbreedeu van twee gedeelten der rivier dehollandsche IJssel tusscheu Xieuwcrkerk en Ouderkerk in deprovincie Zuidholland Daarvoor waren aeht insehrijvingsbilietten ingekomen De minste inschrijver was de heer T KleinWz te Slieiti echt voor de som v an ƒ 2623 Tot de hoogst belangrijke werken iu den laatsten tijdondernomen kan teregt gerekend worden de droogmakingder plassen in Schieland Onder de geldelijke verantw ocrdelijkhcid van het rijk en de provincie Zuid holland beidenvoor gelijk aandeel 11 de zaak betrokken is het behr r entoezgt daarover opgedragen aan eene door Z M den koningbenoemde commissie bestj ande uit de hoeren m R J C Melelerkamp lid van gedep st aten van Zuid holland voorzitter m J A Vaillant dijkgraaf van Schieland J DrostVz hoogheemraad van Schieland en J A Beijerinck hoofd ingenieur van den waterstaat van het 10 = district Men verneemt dat zoodra de voorbereidende n erkzaamheden zijn voleindigd aan de wetgevende magt een ontwerp van wet zal worden aangeboden tot regeling van de onteigening der droog te maken plassen die zich onder de gemeenten Kralingen Nieuwerkerk en Capelle aan dcu IJssel en voor een klein gedeelte ook nog order andere gemeenten uitstrekken De gelukkige uitvoering en voltooijing der droogmaking levert aan Botterdam de schoonste gelegenheid tot uitbreidiug a in de zijde van Kraliugen waar het getal fabrieken nu reeds telkens vermeerdert Ook voor den landbouw is zij = ene hoogst gewenschte zaak te achten wijl daardoor niet minder dan 2660 bunders land aan het water ontwoekerd en aan den landbouw worden wedergegeven De algemeene synode der nederl herv kerk heeft zichvereenigd met het advies der comm ssie tot on lerzoek deradressen betreffende de leervrijheid enz en alzoo aangenomende volgende vijf voorgestelde punten als l dat zi zich onbevoegd verklaart tot he eitrenmagtig uitbreiden of leperkender wettelijk bestaande iet rijheid 2 dat zij hen c ie dezeleervrijheid misbruikt achten verwijst naar de kerkelijke besturen die bevoegd zijn om van hun beklag kennis te n men 3 dat zij hen die vragen wat zij ter handhaving der le r tedoen hebben opmerkzaam maakt op de vroeger door de synodegegeven en op de medegedeelde inlichtingen 4 dat zij lesluit geene verandering in de bestaande wettelijke bepalingfnbetrekkelijk de leervrijheid het kerkelijk examen mede doortheologiae doctores af te leggen en het prediken van predikanten in andere gemeenten dan de hunne en van kandidatenvoor te steller en 5 dat zij vóór zij daartoe in hoDger beroep geroepen wordt onbeoordeeld latende of en door wie er bij de eyaugeliepredikiiig regtmatige ergernis gegeven is hareu wensch uitdrukt dat alle reeds dienstdoende en toekomstige leeraren zich zelven ernstig beproeven of zij opregtelijk instemmen met en volh arden bij de verklaring die vóór de toelating tot de eyaugelie bediening gevorderd wordt en dat zij zorgvuldig zich wachten voor het verontrusten der gemeente door eene met die verklaring strijdige prediking Het dagblad heeft thans ook de verdediging van den heer de Brauw geleverd en de zaak daardoor zoo deszelfs opvatting juist ware nog erger gemaakt De heer de Branw heeft volgens het dagblad de uitdrukking dat hij het woord Christelijk uit de wet zich wilde laten welgevallen zoo het misbruikt werd alleen geschreven om nog nader aan te wijzen hoezeer de heer Groen zich omtrent hem vergiste Hij heeft alleen willen zeggen dat naar zijn inzien het bedoelde woonl niet werd misbruikt doch dat hij het zou belpen schr appcn als het tegendeel bleek Intusschen heeft hij toen de heer Groen alle mogelijke waarborgen nam om zeker te zijn dat de heer de Brauw wist hoe men zijne verklaring had opgevat niet cvne poging gedaan om daartegen te protesteren Volgens het dagblad zou de partij Groen dus wel bedrogen kunnen uitkomen met dezen conservatieven kandidaat dien zij inmiddels in de kamer heeft geholpen Het komt dus neer op hetgeen men in het dagelijksche leven noemt Jan fopt Piet eu Piet fopt Jan En daarmede zal dan de politieke moraliteit behouden zjn Zeer ten ouregte wijst ook het dagblad op het schrijven van den heer van Hcjkelom aan de kiezers Iu dat schrijven w i3 geene concessie geen zweem van mogelijke verandering van denkAvijze het was alleen eeue nadere uiteenzetting van getrouwbeleden beginselen Het beroep daarop door hL f d cr iia 1 is een van die kunstürrepen w aarvan het orgaan Licii uii voortdurend bedient maar waarmede het niemand nicer verblindt Crcmengde Beri te3i De inboorlingen van noorilclijk HiuJu tan bereilcn zÏl i op fru aanialteeen de EögeUchen De bisschop vau OrU ui hi et t t cbj Q fs ceuecollecte uitge chreven ten behoeve der noodlij den Jeu 1 1 1l ii Hetkamp van ChaloDS zal vnidag opgehesen worden hcu i r ei knechtis te Amsterdam dood gevallen van den ijzerci kap van htt rijupoorveg statioD Op het eiland Sicilië is bet nitgestrekte aan de domeinenbehoorende bosch Ficuzza door de vlamiaen verteerd IKt gebruik vanthee vermeeidcrt jaarlijks ia Engeland nagenoeg ijf millioen ponden Het hertogelijke kasteel vau Altenburg is in brand geraal c en met groot inspanning door hulp uit Leipzig voor gcheelc vernieling bihoed Hetdcensche leger heeft 3 00 min verloren bij de verdedi an t uiming an Alsen op 2 J junij Bismarck roemt dit hij et u b y van 20 millioen th op de loopende dienst verkregeu heeft iji ia de eerste teutoonstellinir geopend van dalmatische sl i ri iche productea De Berlijners vcruiaken zich iii 1 spaauï chen dan er Dnnato Ju Fr iknjk deukt ui an ÓUO a lOüO miUioeu Vierhoud Td tot her pr Turkeu zijn door de regering uit K l lUtinopc 1 ir In 1865 zal te Dublin eene w i p ln Al de verkiezingen zijn te Hru L k posten en postjes aan den staatsspoijrvM Lju zich nagenoeg lOOU sollicitanten a iii i i l i tlenen wordt uitgehuwelijkt aan eeoe ru cIu p pen 30000 kinderen rond welke niemand ich aa gen hebben te Tunis plaats gehad Zond volksvlijt bezocht door VSHT personen p d voor een spoorweg van Soerabaija naar Mala i hulp Men zal te Parija ook eene wekelijK i wüiteuruitgeven De iuderkeerige erkenning van i o en het kouingrijk Italië is eeu feit Men ht t Itahezal erkennen De nieuwe wet op het oiidM t domBaden is afgekeurd bij pauselijk bre e Iu ü ii rnen isden boeren het regt verleend grondeigendom te 1 urendienstenzijn afgeschaft zij behouden tegen schüdeloo or Iien Vbouwden grond Prinses Anna Murat moet ii iiti wanthet itahaansche huwelijk is af In Aigeric l M riiJlendebosciibranden plaats gehad Vergadering van den Gemafnteraad Zitting van JJ mtj dii 30 Aiifjn stu s Voorzitter mr J L A de Grave Tegenwooriig zijn dp bb Keraper Bragga r Remij Buchiii r T r jogieever v Gennep en van Straaten De jotulen aii het verhandelde in de vergadering gehouden IC Jf tr worden goed keurd Drie dispositiea van hh ged staten houdende bep i n i toepassing van art 18 der wet op het lager ondtrwij i e n j vande raadsbeslniten waarbij verlenging van Imur a un tscbat pij wordt verleend en tot den verkoop van een huisje op h veu wordt besloten worden aangenomen voor notif B en W leveren de gemeente begrooting in voor l T out ang f 178243 24 en in uitgaaf f 178226 995 hedni ende In handen eener commissie bestaande uit de hh jj ar Iteuiiu cr en V Gennep iexticn eene 1 v r Van Regenten van het vereeuïgd Benoeming in de volgende vergadering