Goudsche Courant, zondag 4 september 1864

Ojj i n u u iiiarktijicc ter P ie Graaf om ontsl tegen ultiui lil i ïvenit Mt i cr üi Ol coitini i beld t met het ooderzoek fier rremecnte rcueniug overl C i brtiut r iport nit m luUi ecrt tot crocdkcuring Ter visie De i nn mi hcla r nirt het onderzoek van de bcg rootin2r oor 1S65der ii tcUmsen u ücf ï tdigheid breugt rapport uit zij heeft gecueaamicrkitigCLt ïtr De romiüisM e Icla i uict het onderzoek der bcgrootioEr voor de dd hiitfcrij voor ISu liccft trnij e aanmerkingen lioofd akelijk betrekkinf h L j iide u d a izt ia it do sommen van f iOO oor nu7iek en ƒ 300 r den kapelmee lt r Luktle ande e Mistm erdcn mede door de comii i sie be sprokeu Ter De Toor ittcr dttit nitde dat d Itecwal vroetrer bo ch en verhunrd rrt i jT jriar ibaii zijiide weiland voor ƒ 9G pirjaar i Dt rekci niir tn cniii1w f jidiiig an het Uracl armbestuur en van het l O M t i r ht i c eV ISfiJt ulke tt r i e h iddtn irclfgden i rd ii Loedzel rd met 7 t en éére stem rjjude die des heereii Kemper liitma A ordt de m j r j riuir gesloteo i Sl 254 Zondag 4 September pOÜDSCHE COTJRAIJT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D a 60 Burgerlijke St and UOÜDA AiCih oujers f Iiiiij enaar cii C Vingerling ril oiulcrs A J 1 D cs en W Oudijk ADVERTEMTIEN HOOFD DE POT voor NEDERLAND ex BELGIË M J C HAM Utrecht Geen zekerder heilzamer en goedkooper middel ter genezing van de meest ingeB irelde RlllMATIEK JHivwuthehe Hoofd K ies Tand of Maa jpijn bestaat er d iu 1p kra tig werkende SCHMIDTSCHE Waldwol artikelen die te Tcns het voordeel hebben van zeer gemakkelijk aangeuend te kunnen norden en niet de li ringste schadelijke uitwerking kunnen te weeg brengen men leze hierover de Brochuren die gratis verkrijgbaar zijn Lijder die een eukcr pakje WaldWOlwattCn a 25 Cts eu fleschje DEN NENOLIE a 35 I gebruikt hadden betuigden geheel hersteld te zijn van deonvenlraaglijkste Kliumattsche pijnen men zorge slechts zich van de echte te bedienen kenbaar aan de omslagen waarop bovenstaand vignet staat en alleenlijk ie GOl DA verkrijgbaar bij Alej de Wed BOSMAN verder teOuiienater A Euijs Harmeien VV G Kurvers Woerden C G L Ruiten Rotterdam Wed P de Koster En verdere Depots vermeld op de gebruiksaanwijzingen Aanvnuag om DEPOT Fbasco bij M J C HAM Utrecht 2G IMasdüIctia t j Zeer ni r f p iig bevallen van eeiie dochter V E DOIIT KROON v N but roora ivMrrN 1 Augustus IbUl ƒ ff ATTENTIE J M DE PEER huisvrouw van M VAN BC V ENE fi i vF Or l j e C n 35 1 mt c e vrijheid i h liij hire geacliic Si Miücnooten aan ie btveien tot het uassr lL var versi liluule HesreD fn Dames lileedingstukken v o ook i Kl N A 1I DE LVINE 1U 1C8KIM WOLLEN en ZIJDEN STOFFEN en vleit zich aau het in haar gestelde vertromven te beantwoorden door eene prompte en eiviele bediening Mt ii rer rlt f v nhreu aan In r i ie ii ca tt i t fh r af tt J af ft prijs vau het ledestilleerd hij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van en Geuieente aceijns hij eene hoevceiheid vau minstens tien kan a contant Zuiver overgehaaüe JENE ER v 46 q 2S Ai thüuia Catharina ouders A KielVL d eu M vau Ecile 29 Cornells ouders J Palsgraaf eu A den Uudeu OvERLEDrs 26 Aug A Schrave Ij Om J vau den Hondel 36 j W E de keijzer 5 j 7 26 B Schinkel 2 m 3 vaa Roon 2 j 27 J J Henrich Ij C C H iic 12 n P A Suelleman 19 w 28 M E Sehriek 11 m K Bnüu 41 j scïiöoOTioTÊx Ingeschreven van 19 tot en met 26 Augustus 1864 Gfbuhe N Xieolias Thomas ouders J S Sjton en O Pek Bartha Johanna ouders 1 II1 i jurg en J Fortuin Herrit en Cornells ArnoU us ouders J Noliel en E Huisman Gerrit ouders C Smits en W de Gilde Hclcui ouders D Stomps en U Saton Johannes ouders J Nunnikhoveu eu J M van Willigen Ovi ELEDEX A M kuijlcnburg 18 m P J van der Goor Ij w II de Pater 74 j ed van J Hartman W Knijlcnburg 4 w OUDEWATER Ingeschreven van 24 tot 30 i ustus 1864 Betvli en Maria Emous geb Koeleman d Johanna de Jong geb van der Kleij z Lena Vis geb van der Eeijden z OvEiEFiiEN Willemina Vermeulen Sm Gerrit de Koning 41 j geh met Johauna Kamper Dirk Wevcrnijk 15 d In den Binnen en Biiitenlandschen Boekhandel van A BRINKMAN op de Lange TiendewC Ijk D n 60 te GOUDA is verschenen Het IJEaiC JARIO RESTAAN van het DEPARTEMENT GOUDA der MAATSCHAPPIJ Tot UT van t ALGEÈtEEN herdacht door J HERMAN de EIDDEIt uilge proken in het Kekkoi Korn der REM yiiLVNTEN te GOüDA den yo i Junij 1S04 Prijs ƒ 0 30 Rceommandeert zich mede tot liet leveren van Binnen en BuitenlandSCtie BOEIiEW TIJDSCmUFTEN enz alsmede tot het plaatsen van ADVERTENTIEN in alle Couranten levert binnen dtn kortst moïelijken tijd alle KANTOOR BOEK e STEHNDRUKWERK tegen zeer billijke Prijzen en heeft tevens voorhanden best HoLL iNuscri en Velin Schrijf S F ostpapier en En veloppes Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 30 Augustus Gebleven koers I Jiag=te Hoo tc koers kotr ClVs 73 GlVia 9ti 8 903 8 97 8 t V 6 96 99V2 70 8 44 8 seVs 99= 8 7üV ssV 83 S3Vi6 1843 58Vi6 29 8 7 978 65V2 185V 58V2 SOVs 655 62V 23 44V 43 41V8 40 27 i6 233 3 45V 27 Vi6 pCt Ned w 9ch 2V2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd o g Handelm op resc België Roths 2V2 Spanje obl 2 j Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1S2S 29 5 d 1 4Ü 4 d 5 = serie 5 d 6 serie 5 d bijH 18604V2 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2V2 d renteAmst 5 d J nat 18 54 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland Ver Staten d 1871 d d d 1882 Meiuco 1851 61VIO 9öV8 Jenever 2 soort Moutvvijn u 462 q q per kan 57 Vs cents inl BRANDEWDN 46Vio P kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 31 Aug 1864 AVALDWOLL WAAKEN FABRIk VON H SCHMIDT C Remda 46V8 9BV8 99V8 83 Vi 185 58Vl6 SOVs 65V2 23V 45V 40V8 27Ve Ter Boekdrukkerij van A BMNKMAN Thuriuservvoud l cze Courant verschijot des Donderdags en Zondags Ilie Stad geschiedt de uitgave des avonds te Overzigt GOUDA 3 September Nog altijd verneemt men niets van den vooruitgang der vredehandeling de geldelijke aangelegenheden levere het meeste bezwaar op daar de hertogdommen niets te maken hebben met de oudv deensche schulden en de nieuwere ontslaan zijn uit de poging om Sleeswijk Holstein te onderdrukken Oostenrijk blijft Pruisen wantrouwen en zeker niet zonder grond want het is niet twijfelachtig of Pruisen wil zich zijne opoffering doen betalen De oorlog heeft feitelijk wel opgehouden maar de verschillen blijven bestaan de hertogdommen zijn wel ontrukt aan den vreemden dwang maar zij weten niet welk lot zij te gemoet gaan Bismarck is niet van zins aan het volk stem te geven in de beslissing Die geheimuisvoUe huichelende diplomatie kon wel gemist worden wat regt en goed is schuwt bet licht met Maar wij ziju nog zeer ver van het tijdstip verwijderd waarin het beginsel der openbaarheid algemeen zal worden gecrbiedigd De openbauilieid wordt vrij algemeen als voortreffelijk geroemd maar weinig toegepast op aigemeene of bijzondere belangen Ec toch ligt de degelijkheid van een beginsel in de mogelijkheid der algemeeue toepassing De groote keizer die zoo geweldigen invloed oefent op den staatkundigen toestand van Europa is ook geen Triend van lond en opentlijk handelen steeds ontveinst hij zijne bedoelingen en laat raden naar zijne voornemens Zoo blijkt het nu meer en meer dat hij Denemarken wel had willen bijspringen iij vereeniging met Engeland indien hem daarvoor uitzigten aan den Rijn geopend waren Zoo spreekt men thans voor de honderste ma d van onderhandelingen over de ontruiming van Rome Findelijk moet ook die kwestie wel eene oplossing krijgen maar wie gelooft nog aan de verschillend gev ijzigde geruchten die telkens opgewarmd worden Men verwacht die veeleer van geheel onvoorziene gebeurtenissen die de grootste scherpzinnigheid der staatslieden zoo dikwijls te leur stellen eu alle berekeningen doen falen Frankrijk kromt zich nog wel cnder het juk maar de verschijnselen van verkropten onwil en nieuw intnakend leven ontbreken niet de geheel onbestemde beloften van administratieve verbeteringen zullen dezen geest niet bedwingen De gedurig weder herhaalde geruchten over een huwelijk van den italiaanscben kroonprins beteekenen niets üers dan dat het ontbreekt aan belangrijke berigten Nu prinses Anna weder op den achtergrond geraakt komt eene deensche prinses op het tapijt en men voorziet reeds hoe eens de koningen van Engeland en Italië verzwagerd zullen zijn In Denemarken begint elkander bittere renvijtingen te doen ovc den onderganen tegenspoed De Denen bezweken toch eervol voor de overmagt niet alle maatregelen waren voortreffelijk en niet alle soldaten helden waarom toch verdeeldheid aangekweekt waar slechts in eensgezindheid de onmisbare voorwaarde eener I etere toekomst ligt Uit Venetië en Tyrol verneemt men van eene ontdekte za De pHjs der Advertentien van éen tot ze regels mtt inbegrip an liet zegel is 80 Cent öOr eiken regel daarboven IH Cent B 114 ten gewone letters worden berekend naar plaatsruimte menzwering van Venetië kan men wel niet veel nders verwachten maar de Tyroiers worden zulke getrouwe vrienden van den oostenrijksohen keizer geacht Zal dan die bigotte vorstenliefde geheel wijken uit Europar In Spanje deukt men aau het zenden van oorlogschepen naar de Zuidzee en schijnt men nitt los van het denkbeeld om zich de r jke guano eilaudeu toe te eigenen Tegen de verkiezing in de Vereenigie Stattu doeu de par tijen zich daar gelden De voorstanders vau aen rc j iijnenwerkelijk groot in aantal de groote vraag i e of zonder herstel van de uuie Intusschen werd met goed gevolg doorgezet en de zaak der noordel zoo gunstig dat een wapenstilstp id waarbij zij het j iden verlaten bijna niet denkba r is Weldra zal het b v elke partij in het rjorden zegepraal jn die uitkom voor het zuiden beslissend zijn De opofferingen r n i t om zouder resultaat te bujven en de vooruiuring u r ti j ou een smaad en een verderf zijn dat ock in d t ekom öiet onvermijdelijke onheilen bedreigde OuUenlaniï Il L o JUIIJ lüdie tot 1 Londen l Sopt i de berigten uit aicii wordt als zeker gemeld dat d regering vau 1 verbetering van den staat der algemeeue r i dikwijls moeijeiijkheden eu belemmeringer oplevert besloten heeft goudgeld te doen het hestaaude zilvergeld en met eene bep loop te brengen de engelsehe soverciïi en verklaard n orden dezelfde w iird te ren ropijeu In Indie en ook m r uropi algemeen dat die m ialregel goed vojr zal werken en althans de vvegvloel ii naar Indie zal doen afnemen Men i i i nog vóór het einde dezes j i ir 1 wur ui i Het corps van Grant hcL t i u ü eene positie ingeüomen bij den weldou spoorweg 11 j i erd overrompeld eu met een verlies van 3000 imin teriiT a De noordei jkeu ontvingen versterking en hern imeii huuue a elling Het voorwaarts trekken van Early veroorzaakt gisting ia Maryland Van de afrikaanshc westkust is berigt ontvangen dat de slavenhandel aldaar sints eenigen tijd op uitgebreide schial plaats heeft door middel van stooimehepen vau ood mi k iliber dat zij door de engelsehe krui er i ii t kuunen w rdeu aangehouden Meu weet onder anderen i it een dezer stoombooten van 900 ton driem aal achtereen eeue aanzienlijke lading negers had getransporteerd Blijkens een nader particulier berigt uit Japin van 27 Junij zou de vereenigde scheepsmagt der Eugelschen Frausehen en Nederlanders vermoedelijk in het begin van augustus tot de voorgenomen expeditie ter opening van de binnenzee onder zeil gaan j e zittin van het parlement die den 13 oct zon geopend worden is verdaagd tot II november Parijs 1 Sept De berigten van Algerie blijven steeds weini bevredigend Thans is op verschillende plaatsen nabij Constantine door de opstandelingen brand gesticht Onder andere is het groote bosch jlontebello voor een aanzienlijk fedeelte verwoest Ook te Tenès en te Blidah is br ind uitgebroken waardoor belangrijke schade werd aangerigt Te Arzew Oran en Reiizane was dit bij het afzenden der jongste berigten eveneens het geval Gelukkig schijnt men geene CT liezen van menschenlevens te betreuren te hebben De jongste berigten van Bourbon bevatten tffuriee bij