Goudsche Courant, zondag 4 september 1864

1 i1k Uii j i uiik1 de uit i 3ten op den aanstaanden suik r Q t Hl liel üjit namelijk zeer veel van ee j insect d it hlt nit uigt e zodoende de plant geheel doeL verilr i en Mi i lu pr jei t i aus de suikcraanplant door die van ko üj rn kv idn polen rn door de zijdeteelt te vervangen iictg en dta ie lai fr te ctrpiirMi is omdat ook in de Antilles i suikcr um nt kingziimorband door de katoeuteelt schijnt verdri ngf n te lleii v orden tfu gevolge van de moeijelijkheid om niet lie lieetworlel suikerf ibrieken te eonourreren In le rmgeviüg des ki iors norjen de nieuwe geruchte omtrent ec i ui f ii te vocreu hervormingeu bepaald tegengr prukcii Men ven ckert daar integi ii ieel dat de tegen oordigf staat van ak ii vooreerst gjcnerlei wijziging zalondergaan e raad van prefectuur van Niort had de verkiezingvan de i herr iii net fppositie andidaat tot lid van den algeinftaun raid van de Xeder Loire vernietigd De kiezers ueri fü tiien teu gevolge op nieuw opgeruepeu en terwijlvr rgrr cok een grcot aantal stemmen op den regeringacandidaat waren nUïfiir u t werd de heer Coinquet thans met Igiiiif iic s eian gekomen Volgeiia etai gerucht zijn iNap leon en Victor Emanuel het eens gev orden oiiitren de regei ng der italiaansehe kwes ie Xaar luid van het ontwrp zon den paus het gebied in welksbezit hij zic li th i s bfvmdt verzekerd het romeinsche legerop nieuw gc rg ini eerii het fransche leger uit l ome teruggeroepen en lic hnofdstail van Italië van Turijn naar Napelsovergclir v onlcij l it cerucht eischt ilezins bevestiging lic Kfvnc des Ueux Mondes bev heden een artikel datiiigei jelil zeer de aandacht zal trekken Daarin vordt het ee is geleei clijk door de indiscretie der deensche regering bekeniii fi Lei esliird dat Frankrijk cene vcrgrooling vin zijn grondiri bied aan den llijn gevraagd heeft om met Kiigeland feite k hani ilen in de deensche kwestie Dat de waarheid van lit ftii geen twijfel meer overlaat ivordt van alle kanten VLr c ii i l üu eland heeft ondanks de taal zijner dagbladen die a Fr i krijk den raad gaven om zich van den Eijn raeestir te maken ten einde Fruisen tot rede te brengen de metl ierking onzer regering in de deensche kwestie niet tot dien prijs willen aaiiuemen en ziedaar het geheim verklaard van h t wantrouwen dat op dit oogcnblik tnsschen de beide westej ïciie mogendheden bestaat Tntusscl en stelt het keizerlijk gouvrrnement alle pogingen in het werk cm den slechten iiidn bij Engeland weg te nemen en eene hernieuwde toenadering tot stand te brengen ifen verzekert dat al de onderhandelingen die hier metden koning van Spanje gevoerd zijn zich daiirtoc bepaald hebbeu dat de keizer getracht heeft den terugkeer van den infantdon Juan de Bourbon te bewerken Getijk bekend is heeft menreeds vroeger de aandacht op deze zaak gevestigd De keizerwens ht zeer den terugkeer van den carlistisch n prins om deninvloed tegen te werken van den hertog de Montpensier Het huwelijk van prins Humbert van Savoije met de prinses Dagmar van Denemarken wordt hier racer en meer als eeneuitgemaakte zaak beschouwt Het schijnt dat men vooraf aande prinses gevraagd heeft of zij bereid is tot de katholiekegodsdienst over te gaan Men weet nog niet wat zij geantwoord heeft Het gerucht loopt dat de zittingen der fransche kamersilen 2 december zullen geopend worden De keizer zou reedsde ministers gelast hebben om tegen dien tijd hunne begroo ingen en hunne wetsvoorstellen gereed te maken 2 Sept De C onstitutionne bevat een artikel waarinnaar aanleuiiiig van de bij de opening der algemeene radenuitgesprokti redevoeringen aan den keizer de hoogste lofwordt toegezwaaid voor de v ijze waarop hij in verstandigenyin de bcL inselen aii 17 SH van lieverlede in toepassing brengt Weeneil 23 Xns De hooding der deensche gevolmagtigJen IS in luide tegenspraak met de bewering van het ofBcien e deensche dagblad de Flyve Post hetwelk herhaaldelijk heeft beweerd dat de instructien aan de gevolmagtigden door het deensche kabinet toegezonden uitgaan van dit standpunt dat pogingen zullen aaneewend worden om noordelijk Sleeswijk terug te erlangen welke bewering steunt op eene verklaring door den minister van justitie in eene der jongst gehondene zittingen van het folkething afgelegd Tot bewijs daarvan kan worden aangevoerd dat de commissie tot regeling der grenskwestie tusschen Jutland en Sleeswijk aanstaande week haren arbeid zal aanvangen De eigenlijke zwarigheid ligt in de uitvoering van art 3 der vredes preliminairen welke de regeling der geldelijke kwestie betreft Deze wordt nog vergroot door de vordering van de duitsche zijde dat aan de hertogdommen moet worden toegekend een gedeelte der sommen getaald tot het afkoopeu vun den Sondtol hetwelk de deensche gevolmagtigden ten stelligste weigeren Bedoelde gevolmagtigden hebben te kennen gegeven dat zij in geen ge I val aan dien eisch zullen toegeven en liever de zaken tot het uiterste zullen laten komen De Ostdeuische Post bespreekt heden de pogingen aangewend om eene pruisisch oostenrijksche alliiintie tot stand tebrengen De slotsom der redenering is deze Niettegenstaandede komst des tomugs alhier en de pogingen door den heervon Bismarek aangewend om ons kabinet tot zijn bevoelenover te halen staan de beide r gerii gon verder van elkander dan vroeger en 13 de zucht tot toenadering aanmerkelijk verminderd De oorzaken hiervan zijn duidelijk Pruisen haaktnaar het bezit der Elve hertogdommen Zich daarvan meesterte maken i it waagt het niet uit vrees van hetgeen van dezyde van Europa zou geschieden maar niet voor de breuk metonze regering welke daarvan toch het onvermijdelijke gevolgzou zijn Het poogt derhalve de stelling van den toekomstigen hertog te verlagen tot dien van een pruisischen opperpresident en dit zal ons kabinet evenmin dulden want daardoorzou een begm zijn gemaakt met de uitbreiding van Pruisentot de Maiulinie Berlijn 29 Aug In het verslag der staatkundige commissievan het tolkethmg betreffende de onderhandelin en met Zweden dezer dagen openbaar gemaakt leest men aan het slot devolgende woorden In het vertrouwen dat Zweden en Voorwegen gunstig gestemd waren voor de solidariteit ten behoevevan de uoordsche belangen eu na eene beraadslagini met dezweedsche regering is het antwoord van 27 aug van hetverledr jaar aan de duit= che bondsvergadering gestdJ Onderden invloed van dit vertrouwen is de consiit de van 1 novaangenomen De onderhandelingen met Zweden tot bet aanc aaneeuer alliantie hebben alzoo een noodlottigen invloed gehad opde deensche be ingeu Ten gevolge van de pogingen ioor de revolutionairepartij aangewend om de msurrectie of den moteleu tegenstand n Polen levendig ie houden zal de regering voorshands nietovergaan tot opheffing van den staat v nn beleg Nu opentlijkverzet niet kan gewaagd worden smeedt men in het geheimverraad tegen de regering en bedient men zich tot dat eindevoornamelijk van vrouwen De zetel van het geheim verbond geheeten de ijzeren keten i s te Gnesen welks leden meerendeels vrouwen thans aan de regering bekend zijn Dit genootschap heeft ten doel om de insurrcctie in het diepste geheimlevendig te houden totdat een geschikt oogenblik zal ontstaanom in het openbaar te voorschijn te treden 1 Sept De Provinzial Correspondenz zest dat de souvereiuen van Oostenrijk en Pruisen in echte bondsvricndb bapwillen leven overtuigd zijnde dat hunne eigene staten engeheel Duittchlaud daarbij slechts kunnen winnen Dan kanOostenrijk evenmin met ijverzucht zien op de vermeerltringvan magt welke Pruisen verkrijgt door zijne toekomstigestelling ten aanzien van het nieuwe hertogdom SleeswijkHol stein als het Pruisen eenige moeite zal kosten om Oostenrijkkrachtig te ondersteunen in de vervulling zijner pligten als duitsche staat in het zuiden en zuid oosten Ten aanzien derhandelsbetrekkingen met Oostenrijk zegt het blad dat menniet kan aannemen dat het verder gemeenschappelijk handelenvan Oostenrijk en Pruisen afhankelijk is van de vervullingvan bepaalde voorwaarden door dit laatste I Sern 31 Aug De rust is te Geneve nog niet hersteld De bevolking heeft hare werkzaamheden nog niet hervat De instructie in zake der rustverstoorders wordt voortgezet Onder beide partijen hebben arrestatien plaats De commissarissen hebben de ontruiming bevolen van het tuighuis St Gervais De feesten van 10 september zijn verdaagd ömnenlanïi Gouda 3 Sept Te Delft zullen aanstaanden maandag s middags één uur de lessen aan de instelling van onderwijs in de taal land en volkenkunde van Nederlandsch indie geopend worden met eene toespraak van den directeur Keeds is Donderdag jl de hoogere burgerschool met vijfja rigeu cursus aldaar in de voorloopig daartoe aangewezene I lol alen op het Oude Delft geopend met 60 leerlingen In de zitting van den leydschen gemeenteraad van 1 September zijn benoemd tot leden van de commissie van toezigt op het middelbaar onderwijs de hh H P C Stoffels B F Krantz prof J E Goudsmit prof P L Eijke J vanHeukelom Jr en D L Wolfson Het concept raadsbesluit tot I hefBng van eu verordening op de invordering van schoolgeld voor het bijwonen der lessen op het gymnasium en de noogere burgerschool werden goedgekeurd Daarbij is het schoolgeld voor het gymnasium op ƒ 100 en voor de hoogere burgerschool op ƒ 60 bepaald De N Eott C berigt dat in eene te Eotterdam gehouden vergadering van de vereeniging ter bevordering van fa I briek en handwerksnijverheid de heer J A M Bekking eene verklaring deeft gegeven van een instrument van burgerlijke tijdsbepaling onlangs ontworpen en ver aa digd door den heer II van uer Kraan uurnerkmaker te IJss 3 monde De vervaardiger was hierbij uitgegaan van de opmerking dat de vertrekureu van spoorwegen en stoombooten meestal niet mcsr wuideu aangegeven volgeus een willekeurig daartoe aangenomen klok maar naar den middelbaren tijd waartoe een uurwerk benoodigd is tot welks regeling eene bijzondere kennis en behandeling van sterrekundige instrumenten wordt vereischt Daar dus voor vele personen en vele gemeenten ten platten lande hier aan groote bezwaren en kos 3n verbonden zijn dient het hier bedoeld instrument om daarin te voorzien eu a zoo tevens om eene steeds geregelde eenparige lijdsbepaling voor toren en buisklokken enz te verk ijgen Het rerktuig zelf is hoogst eenvoudig uiterst goedkoop en vereischt in het gebruik niet de minste wisof sterrekundige kennis Door den hoogleeraar F K aiser was het werktuig voor zijn doel volkomen goedgekeurd Uit Hardenberg schrijft men Ook in deze streken heeftde boekweit die vooral in de veendistricten voo velen bijnaeen middel van bestaan uitmaakt zeer veel van de nachtvorstengeleden daarentegen beloven de late aardappelen een voordeeligen oogst en hebben van de bekende ziekte weinig of nietsgeleden De boter wordt hier dagelijks tegen buitengewonehooge prijzen opgekocht Uit Kampen meldt men dat door het schrale gewas vanhet hooi op het Kamper eiland en omstreken de prijs daarvantot eene ongekende hoogte is geklommen Men besteedt thansvoor goed paardenhooi ƒ 36 a ƒ 27 de 500 ned pond Deopbrengst van het hooi is daar dan ook nog minder dan dehelft van gewone jaren Men meldt uit s Gravenhage De dag van woensdag behoorde zeker tot een der uit een weerkundig opzigt merkwaardigstedagen van dit uit genoemd oogpunt opmerkelijk jaar Na de meerdan herfstkoeUe welke in het midden der vorige week geheerschtbad was er reeds maandag meer warmte opgekomen die dingsdagechter tot een zeer zwaar bioeijend en drukkend weder overging zoodat men toen in den voormiddag de lucht sterk bet ok zeker dacht dat een ouweder zou losbarsten reeds vieleenige regen doch spoedig klaarde de lucht op en wed hetzeer tVaai vieder doch de drukking bleef aanhouden In denlaten namiddag zag meu een nieuwe onweersbui opkomen diemet vervaarlijk zwarte wolken uit het zuidwesten over destad henen trok Er was ecu oogcrblik van windstilte maareensklaps omstreeks half acht veranderde die in ten allerhevigsten storm eene windhoos die gelukkig maar kortstondigduurde doch waarbij zwaarstaramige boomcn schudden als inden Pinksterstorm van eenige jaren gelden Het vee in deweiden werd door angst voortgejaagd Het gezigt van hetnatuurverschijnsel Ie Scheveningen over de zee was allen ndrukwekkendst De donkerste wolken dreven weder af en er volgdegeen onweder maar een piasregen die den geheelea avondaanhield SchOOnlXOVeil 2 Sept Heden werd door den kerkeraad der herv gemeente ter voorziening in de vacature ontstaan door het overlijden van d G E W de Wijs het navolgende twaalftal predikanten opgemaakt C A Dardenne Ankringa te Geervliet J W A Boers ie Stolwijk A C Duker th d te Barchem ï van Gogh te Zundert K J F W Ham te Berkenwoude J J van Hille te WilUge Langerak W H Krijt th d te Berkel A J Oort te Heukelum L Overman te Spijkenisse A G Keede te Benschop W H Stoffels te St Anthonij Polder J van der Ven te Lichtenvoorde Ammerstol 2 Sept De zalmvlsscherij heeft in de laatste dagen ongunstig gewerkt de vangst is zeer verminderd zijnde er van zatnrdag 27 Augs tot heden slechts gevangen 74 stuks Deprijs is dien tengevolge gestegen tot 1 25 per Va ned S Gemengde Berigteo Te Napels is weder eene bourbonsehe zametizwering ontdekt Het burgerlijk huwelijk ia te Baden Baden ingewijd dcor de echtvereeniging van een protestant met een israelitisch meisje D ned bank heeft woensdag jl haar disconto een half pCt verhoogd In Rusland wil de regering het aantal lagere scholen vermeerderen Te Parij worden voor 5 miUioen fr twee krankzinnigen gestichten gebouwd Te Lexmond waren dingsdag jl meer dan 13ü0 paarden tei rkt aangevoerd In Spanje krijgt men lust om zich de Chiucas eilanden toe te eig nen De Denen beginnen de schuld van hnn ongeluk op de Zweden te werpen Bismarek kan geen leening sluiten met Rothschild zonder medewerking der Vertegenwoordiging Het jaarlijksch rentebedrag der Oostenrijkse he huid beloopt 130 millioeo fl In Itaïie bestaan nog 84 geestelijke rden 2382 bewoonde kloosters met 15491 monniken en 18198 nonnen halve nog 4668 leeken van beide geslachten De graanoogst in Polen s voorbeeldeloos gunstig Prinses Anna onderneemt voor verzet een e naar het heilige land De bey van Tunis heeft een rijk gebenk gezonden aan prinses Mettemich dat echter niet aangenomen is Aan de Kaap de Goede Houp is een holL predikant geschorst wegens ketterij Men wil dwars door Parijs eea spoorweg aanleggen T ï Limoges is ile hoedemaker bij wieu de brand uitbrak ge rresteerd In Poleu komen hadden te Lort on het graan bi nea te halen De inkomsten der Gu taaf Adolf vereenigins hedroep en vc kden jaar IS 3000 th Het is in Spanje on 2 =t g fcomoiijre fabrikanten te Almelo hebüen de werkuren scrrainderd om de altijd klimmende prijzen der grondstof en de afnemende verzending In Palts Beijeren wwdt eiken avond kerk gcl uden oiu den smaad uit te wisschen van Renau s boek Aan de londen rhe b ink is uit Mexico ontvangen ruïm Ib millioen guldto De fransche kroonprins zal met October op het hccum Houaparte school gaan Eerlang wordt ondejzeeschc telegraafkabel tusschen bpanje en Algerie gelegd Men wil in Engeland de poorwez mast rbappijen verpligteo niet dan cokes te bezigen H i britse mu emu heeft aangekcicht voor 48 duizend gulden het kabinet van oudheden an den napclichen ex4oning Marktberigten GrOUda 1 September Tarwe Poolsche 2400 n K 3Ï5 Zeeuwsche pr mud ƒ 9 25 a ƒ 10 Eogge Koningsb ƒ 6 50 i ƒ 6 75 Dantzig P 50 a 6 75 Zeeuwsche 6 30 ü ƒ 6 50 Gerst ƒ 4 75 a ƒ 6 Haver f i a ƒ 5 Boekweit Fransche pr 2100 u 8 ƒ 210 X Brabandsche ƒ 230 De veemarkt met goeden aanvoer de handel iets levendiger vette schapen en lammeren vlug verkocht magere varkens en biggen traag jVanfcvoerd CO partijen kaas ƒ 22 a 25 Goelioter ƒ 1 10 a 1 18 Weiboter Ü 90 i 1 00 Delft 1 September Met eenigen aanvoer van 1S04 was heden ter graanmarkt eenig meer leven en handel Tarwe 18i 4 ƒ 9 a ƒ 9 40 meerendeels goed van orrel en zwaar Rogge 1864 5 S0 a ƒ 6 10 Zoraergerst 1SÖ4J ƒ 5 20 a ƒ 5 50 Buitenl ƒ 4 80 a ƒ 5 20 Haver 1864 4 10 a 4 30 Gr erwten 6 ü ƒ 6 25 Witle erwten 6 i 6 75 Aan stads waag gewogen van 25 aug 1 sept 27 4 790 8 cU 55 16 boter te zamcii 17350 n S Boter 56 a ƒ 64 het vierde 1 40 ii ƒ 1 60 pr n S Ter markt 6 2 mud aard 1 80 a ƒ 2 40 Dordrecht l Sept Tarwe als voren langzaam te verkoopen jarige witte Zeeuws van de puikste soort ƒ 8 90 a 9 mindere 8 a 8 70 nieuwe dooreen vrij wel doch bont van kleur 7 SO a f 8 70 Piogge jar overra z en vl ƒ 5 80 a f 6 30 nieuwe d ƒ 5 20 ii 6 Gerst n z winter 20 e hooger zakm 5 20 a 5 50 gestort 5 70 Zomer zakm ƒ 4 50 ü 4 SO gestort 5 Spelt 2 90 a ƒ 3 20 Haver prijshoudend Inl voeder 3 50 i 4 d dikke 4 2d a 4 80 Paardeb 6 ü 6 50 Andere boonen met ter veil Erwten bl 20 a 30 e hooger voor goed kokende ƒ 7 20 a ƒ 7 50 afwijkende 6 80 i 7 witte d 6 S0 i 7 Boekweit f 10 hooger Peel 210 Deventer 2 Sept Tarwe ƒ 8 a 9 Kogge 5 3 i 6 Boekweit 6 a 7 Gerst ƒ 4 73 a ƒ 5 25 V f 3 50 a 4 Boter pr 20 n S 1 s 24 a ƒ 25 ƒ 23 50 2e s 20 25 a ƒ 21 25 Zwolle 2 Septemb Middelprijzen Tarwe n f 10 Eogge n 5 67 Boekweit 7 Aardapp f 1 p n S ƒ 1 22 20 n B ƒ 26 25 Groningen 2 Sept Tarwe rogge en voerhaver randerd N Boekweit en wintergerst 15 c dikke hav i e lager Raapolie vaster Middelburg l Sept Jarige zeeuwsche tarwe van goede kwaliteit doch weinig aangevoerd 8 50 Puike jar Wdch ƒ 9 a ƒ 9 25 Puike n Walch d oor de zaai T r z rogge ƒ 6 voor puike kwal Puike n z d ƒ 5 7 5 a 25 Puike wintergerst ƒ 5 50 Puike zomer d 4 50 a r 4 7 5 N Walch gr erwten gevraagd ƒ 7 25 a ƒ 7 50 Jr z d 7 25 Walch koolzaad ƒ 11 a ƒ 13 en zomer iad f 11 Londen 29 Aug Holl boter 4 a 6 lage bj weinig vraag Granen Er was veel nieuwe eng tarwe ter markt van zeer goede kwal die zeer vaste pr jzen opbraj vreemde met beperkte vraag tot vorigen prijs gerst in een lioin lia cr flaauw Aanvoer van 22 27 augs 19S6 qr inl en 9S26 qr vr tarwe 145 qr inl 4400 qr vr gerst en 717 qr inl en 66709 qr vr haver Aan de veemjrkt van heden werden aangeboden 6SP0runderen 124 kalveren 19 270 schapen en 400 vartens Voorbeste runderen werd 5 2 voor do kalveren 5 4 voor do schapen 5 4 en voor do varkens 4 6 pr steen bet uild 30 Aug Boter Friesche 116 Kamper en Zwolle 112 ü 114 Kaas onveranderd 31 Aug Er was weinig eng tarwe ter markt en ookniet veel vraag vreemde stil Gerst vast zoo ook haver Aanvoer van 27 30 dezer 1170 qr inl USIO qr vr tarwe 230 qr inl en 9120 qr vr gerst en 2200 qr ini en 43740 qr vr haver 1 Sept Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1730 runderen 95 kalveren 8740 schapen en 758