Goudsche Courant, zondag 4 september 1864

ISII4 Donderdag 8 September 29 GFHt n 31 Aug D Zegveld en M L irier J van Rijk en A M Zwanenburg VV Deckers en G Iluurmau J au der Heijden en J P C van Eijk 1 iSept D D I aii Goor eu E Romeijn Ingeschreven van 26 Augustus tot en met 1 Sept 18G4 BtvALLEN L Burgerlijke Staud GOTDA GtnoRiK 30 Aue M in ms ouders F an der Noot en M Schouten I rpt Leendert Authonie ouders L A lUe bu g en V C de Tange 0 u iti LN 30 Au A F M Si hoiiteu C n j U van lïeuilc 2 j 2 m 31 II j B J Ze crboom Ij G Boot 12 w jcr Ikij 2 j il m UDSCHE COURAM M Dert kseü 1 Sept A van ADVERT E N T IE 1 prijs dtr D J FULDAUER van Amsterdam In Linnens Tafelgood witte Goederen eteldoeken Madapolani Shirting Flariellen Zwarte Zijde Linnen en half Liinien Zakdoeken tegen verbazend lage prijzen te ontbieden gedurende 8 dagen in het ÏIerthtis alhier Allen die mijne goedereu van vorige jaren alliier gekocht en gewassohen hebben kunnen n ij de gctiiigenia niet onthouden dat er geene bcfire bestaan Berustende op die gunst en dit vertrouwen heb ik besloten andermaal niettegenstaande de o g kende montering der grondstoffen een aantal kisten met LINNENS TAFELGOEDEEEN ZWARTE ZIJDE enz enz hier heen te zenden eu wel voor dezelfde prij en te verkoopen als mijne Prijs Couranten van Anno 1862 en 1863 aardnir en l e h jofdzakelijke reden dat ik in staat ben al de hierheen gevoerde goederen in wee wil van den critleken tjJ tegen mijne buitengen one lage Prijs Courant te kunnen aanbieden is naar aanleiding dank zij de met verschillende fabrikanten gesloien contracten in het jaar 18fiO NIV Vermits wij overtuigd zijn dat nimmer dergelijke soliede van deze echte grondstof vervaardigde goederen voor onze VASTGESTELDE SPOTPKIJZEN aangeboden zijn kan elk deze overtuiging erlangen daar Wij gaarne Onze goederen op aanvragen c an huis ter bezigtiglng zenden Q Thans w irdcn nog OVEUIlEMDLy en L lïllUPTINGEN xaar de maat vervaardigd voor de oude leiende prijzen ir ter worden die r rtikeien 1 3 verhoogd Monstv rs en Modellen zijn hier voorradig Mtu püfddt ic f ohi van deze huiti u eicone opri iining te projiteren aanrjczl ii de voorraad slechte zeer klein is Prijs4 ouranten zijn in het H6tpl te bekomen Lange Tiendemg D n 60 Zeer voorspoedig bevallen van eene dochter R E VAN DOUT KROON van DER POORT W iTjDr WEEN 29 Augustus ISGl Eeniye Itenni qe iiifj De Fdmiüen v N GOOR en ROMEIJN gevoelig voor de vele blijken van beianjstcUing die zij bij het Huwelijk tinner Kinderen hebben ondervonden oetuigen daarvoor bij dezen haren hartelijken dank GoVDi 2 September 1S64 TE KOOP een HUIS met TUIN FABRIEK OPEN PLAATS en drie Toegangen Men ver ege zioh bij G DUSSAULT TurJMurlt H 94 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tier kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 463 j o o per kan 59 cents Jenever 2 = soort Moutwijn a 462 o per kan 5 Vs cents inl BRANDEWIJN 462 io o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid 1 6 Gü 31 OUD CAKTHAGENA S Ber planten 01ie Een schot n en wezenlijk sieraad van den mensch io en fiksch hoofd met haar Het is dus voor den belanghebbende die van genoemd siciaad minder goed voorzien is niet zoo min te achten dat er ee middel gevonden is dat de haren vastzet de elve voedt en onderhoudt en dat middel is de reeds zoo gunstig bekende Oud Carthagena s Berg plan ten O lie Geen wonder dan ook dat het debiet steeds meer en meer toeneemt en ve scheidene depothouders bepaalde kalr n en in dit artikel hebben die er de heilza ie vruchten van ondervinden Men gebruist dit middel als pomade een weinig op de hand ivaannede men het haar inwrijft is oldoende om oogenblikkelijk het haaruitvallcn te doen verminderen en zeer spoedig geheel te doen ophouden en het haar voor vroegtijdige grijsheid te vrijwaren zoodat men in plaats van gewone pomade of haarolie dit middel bijna kosteloos kan gebruiker De prijs per fleschje is gesteld op 60 cents voorzien van een verklaringsbilletgeteekend door den HoofddepothouderA BREETYELT Az te DtJp Marktnevens de Waag en verder bijMcj de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER iJurfwrfani Wektenagestraat A REIJNARP Oostpoort C WILHELMUS te Woerden A PRINS Zecenlivizen W BARES Gorinoltein A D LIVEÜ Dordrecht A J T Ti BERKHrï V irecM En meer bekende depots in ons Rijk J M VA MWDE Tandmeeüer dubbele buurt GO UD A Zet KÜNSTTANDEN in volgens het laatst uitgekomep s stema die de natuurlijke in alles evenaren Hij neemt met de minste pijn alle TANDEN en KIEZEN uit en verrigt ven er alles tot het vak behoorende Prij eii der Effecten AMST EEDAM Vrijdag 2 September Laagste 1 Hoogste 1 JcbleveD pCt 1 koers 1 koers koers Ned w sch 21 2I 60 lJ 61Vl6 6 Vi6 dito 3 1 7S c 73 73l 6 dito 4 9CV2 96V8 96 8 Amort Sijnd 31 2 9 8 Handelm op res 1387 139 1383 België Roths 21 J Spanje obl l 4 ItVie 441 8 Portugal obl 3 467i iBVu 48y 6 Rusl obl H 5 961 4 1 961 2 1 961 d lS2s 29R 99 8 100 d 1S4Ü 4 d 5 serie 5 73 d 6 = serie 5 831 8 83Vi d bijH 18604l 2 823 831 4 82V Yolgef Spw 5 1841 2 185 184 Oost Metall 5 57IV16 581 8 1 15 dito dito 21 3 291 8 Z9V8 d renteAmst 5 79V8 791 do nat 1854 5 fiSVs 65Vi6 esVs Pnusenl859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 2213 it 23V8 2215 Ver Staten 5 441 1 ii U 441 1 d 1871 5 1 d dO 6 4IV4 4173 d 1882 6 40 1 40V16 1 40iAe Mexico 1831 3 1 27 1 273 4 1 27 s Ter Boekdrnkk Blij vaa i L BRINK MAN Deze Coaraut verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt 4e uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is ïJ franco p post 2 25 De inzendiag der Adverteutien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlaitibi Londen 4 Sept De secretaris van liet britsch gezantschap te VVeenen heeft bij de regering alhier een rapport ingediend betreffende den handel eu het financiewezen in Oostenrijk waarnit blijkt dat de invoer van engelsche goedersn aldaar te lande in 1863 slechts l a bedroeg van hetgeen naar Frankrijk ongeveer 1 5 van hetgeen naar Italië nog geen 1 3 van hetgeen naar Spanje en veel minder dan hetgeen naar Denemarken van hier wordt uitgevoerd Naar aanleiding daarvan maakt de Times onder anderen de volgende opmerkingen Welke haat of ijverzucht oot tusschen de verschillende deelen djr oostenrijksche monarchie moge bestaan zoo weet men ze te Weenen toch wel in rust te houden en staat voor hen even goed als voor andere staten op het vasteland de weg tot commercieeleu vooruitgang open Ei toch is men daar nog niet bekend met de eerste gronden der staathuishoudkundige w etenschap Hoe verschillend hunne staatsmannen ook over kwestien van oorlog vrede of alliantie mogen denken zoo bestaat bij heu ten opzigte Yan het financiewezen slechts één gevoelen namelijk dat het beginsel van den vrijen handel hetwelk zich thins over de geacele wereld iitbreidt eene even zoo grocte ketterij is als die welke zich eea drietal eeuwen geleden in d Kerk openbaarde Dien ten gevolge ia Oostenrijk naar evenredigheid van zijne uitgebreidheid en hulpbronnen de minst commercieele en van daar ook een der armste staten van Europa Er zijn groote adellijke heeren die uit hunne bezittingen een vorstel inkomen genieten Men vindt er cok groote fabriekanten die ten gevolge der beschermendt regten miilioeneu hunner landgenooten met drukkende belastingen kunnen bezwaren en zich langs dien weg dan ook reeds een aanzienlijk vermogen hebbeu verworvea Daarentegen is het vermogen der ingezetenen over t algemeen of gemiddeld berekeud slechts gering zoodat de bevolking zonder hare zuinige levensw ijze en zonder de productie van haren rijken bodem in armoede zou te niet gaan Terwijl het gouvernement door de vele behoeften genoodzaakt is steeds hooge belastingen uit te schrijven ziet de ondernemingsgeest boverdifu weinig vegen voor zicii geopend De handel is er op enkele uitzonderingen na naauwelijks iets meer dan uitveuting Ook weet men er niet genoegzaam partij te trekken van het bankwezen Hierbij komt dat buitenlandsche kooplieden v einig of niet met de zaken aldaar bekend zijn om de eenvoudige reden dat zij er weinig of niets te doen hebben Vele staten van den derden cf vier den rang zijn dan ook voor Engeland ifan veel meer belang dan deze magtige uitgebreide keizerstaat en menige cmig bevolkte kolonie menig halfbeschaafd land van Azië is hier dan cok beter bekend dan dit zoo nabij gelegen gebied Oostenrijk is tegen het fransch pruisische handelstractaat gestemd omdat daardoor Noord Duitschiand op den weg van vrijen hai del wordt gebragt Het had zich wel bij het tolverbond willen aansluiten doch om de daaraan deelnemende staten terug te houden van de invoering van een liberaal tarief In allen gevalle wordt het verdacht gehouden van plannen om sommige staten van dat verbond los te maken en een ander tolverbond op te rigten gegrond op de bescherming van inlandsche nijverheid Terwijl Pruisen aan Duitschland het gematigd tarief van het genoemd tractaat voorstelt komt Oostenrijk voor den aag met eene schaal van regten die voor sommige artikelen tweeof driemaal hooger is dan in dat stuk wordt aangeg ven En toch hopen de voorstanders van den vrijen handel JS dat daarin verbetering is te brengen Zij zijn van oordeel dat de raeest b kwame mannen in Oostenrijk niet op den duur olind kunne j voor de nadeelige gevolgen van het bestaande stelsel Hoe het zij het is nu de tijd tot verkondi f ng der beginselen die in andere staten zulk eene groote verand ing hebben te weeg gebr gt Pruisen stelt voor om bij den afloop van het tolverbnnd met het einde van 1865 dat verbond te reconstrueren p cien grondslag van het fransch eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar j plaatsruimte pruisisch traktaat en in weerwil der vijandige gezindheid van Oostenrijk te dezen opzigte ia het welligt geene ongegronde hoop dat de tijd van een jaar tot overleg te W enen niet zal verloren gaan Het buis in de Aldersgatestreet alhier dat door den beroemden dichter Milton be oond werd zal eerstdaags in verband met het plan tot verlenging van den spoorweg derhoofdstad van het station in Victoriastreei tot de Fiusburycircus afgebroken worden Die gedeelten van het huis w elke geheelonveranderd gebleven waren werden sedert vele jaren loorhandelsgebruik gebezigd terwijl een ander gedeelte tot verwerswinkel ingerigt was Een troost voor de vrienden vanhistorische herinneringen aan groote mannen is dtiarin gelegendat terwijl de woning des dichters van het verloren paradijsvoor den materielen geest der eeuw moet bezwijken de kerkvat St Gilis in Cripplegate waar zijn gebeente rust eeneaanzienlijke restauratie ondergaat De New Yorksche correspondent van dea Times schrijftdat er zich omstandigheden voordoen waaruit men meent opte maken dat de president Lincoln de tegen hem gerigte manoeuvres van de leiders der conventie te Chicigo zal erijdeleu door zich ter gunste van een napcnstilstaud en van het programma dier conventie te verklaren wa irloor men ïerwachtdat in allen gevalle llac Clellan op den achtergrond zca wordengeschoven Volgens genoemden correspondent had de heer Dane Richmond dien men als caudidaat vi or die conveutie op lietoog had nog mets van zich laten hnoren zoodat het nogonzeker was of hij tig oandidajomr zon aiiiiaenieu Men meldt uit Nëw Tork va n 27 Vug Grant houdt standin zijne stelling 1 Wehloi Y in half ofheiele zijde wordt hetgerucht tegengesproken dat een Tredecommi aaris 1 ar Krhmond OU worden gezonden Parijs 1 Sept De keizer en de keizerlijk priua zijn heden avond uit het kamp van Chalons te St Cloud teruggekeerd l cuige uren te voren waren aldaar prins Xapr en prins Humbert aangekomen welke laatste heJen v 1 Londen vertrekt Voor hij naar Italië terugkct r evenwei nog geruimen tijd te Parijs doorbren Men spreekt hier veel van een sen iit hetwelk de loop der werkzaamheden vaa lu chaam eene wijziging zal ondergaan De diontwerp adres in aui voord op de ti oonreai vgesupprimeerd worden r n het antwoord ecuvo worden gebragt na door eene commissie t ii le digeerd te zijn De beraadslagingen over de b j stukken vt n de dag zouden derhalve reri tigcu van januarij aanvangen naar aanleidiiiï van de It i c er begrooting Men ziet weldra het berigt te gemokt van iiocmingvan den hertog van Magenta tot gouverneur generaai an 4 gerie Gelijktijdig zal het besluit verschijnen toi rcorga isatievan het corps ambtenaren in de Kolonie De taiu a i Venaldaar eischt dringend de aanwezighci v üi di 1 her evenwel niet vertrekken wil vuur aoramige zalen dfin regeld zijn Daaronder behoort zijn eisch i i eeii divisie zal worden opgerigt onder het bevel van gentr baki of generaal Trochti Ook wenscht de hertog dat heele staf zich met hem zal inschepen Er zijn op dezen oogenblik tien plaatsen in dtu enaatvacant De keizer iieeft zijne ministers verzocht h m eene vuordragt in te dienen dit is het eerste voorbeeld van ilicn aard daar de keizer tot dusver zonder zijne ministers te raaJpkgeu de leden van den senaat be ioemJi Het schijnt thans te blijken d t het nooit in de ht t ling der regering heeft gelegen om de veroverde proviiiienin CochinChina terug te geven Men verneemt integendeel datiedere nadere poging tot verzet van de zijde der Anamiien deverovering vau geheel Neder Cöchin Chlna zou yua pTöi ehebben Het gewigt dat deze kolonie voor Frankr jk heeftwordt reeds genoegzaam bewezen door den naijver der En el cben