Goudsche Courant, donderdag 8 september 1864

p at=erdj s litp ii li ten kii i i sojrt v m geschut woriU u ingevoerd dat door den keizer uitgcvontieu enin het kamp vau Chalons proelhoudend bevonden is Men verneemt dat prins Humbert van Italië te Kopenhagei een blaauvvtje geiuopen heeft daar de koning de hand zijner dochier reeds had loege egd aan den russischen troonopvolger I e hetr Enfantiu bijgenaamd Ie père Enfantin het bekende opperhoofd der t Simouisten is overleden Hij heeftbj testamentaire beschikking een aantal kostbare manuscripten aüen op de geschiedenis van het St Simonisme in Frankrijii 11 ICuropa betrekking hebbende aan de keizerlijke bibliotheekvtririaakt I Ie twee eskaders aan de westkust van Amerika en in degolf van Mexico zuUeu tot een eskader herleid worden hetis niets dan een maatregel van bezuiniging maar schijnt tochte beuijzen dat onze regering geen nieuwe verwikkelingen vandie zijde vreest Prins Couza wordt tegen deo 20sten dezer maand binnendeze hoofdstad verwacht Hij zal zich bevorens naar Konstantiuopel begeven ten einde den Sultan andermaal een oezoekte brengen iets wat de Porte zeer welgevallig is die van oordeel is dat zij de betere gezindheid van den prins aan deninvloed van Frankrijk te danken heeft Op zich zelf genomenis prins Couza voor Turkije niet gevaarlijk hij zou het evenwel te i eniger tijd als bondgenoot van Kusland kunnen worden liet is met hei oog daarop dat de fransclie diplomatiezich in de za ik gemengd heeft Ter gelegenheid ler viering van den gedenkdag vanhet gevecht b j A promonte hebben te Livorno ernstige ongerege Üieden phiats gehad De gewapende magt heeft de menigteimc de wapenen in de liand uiteeugcdreven l irijs zal weldra nieuwen toevoer van water ontvangenen wv1 uit de Diutys en de Marne Aan de voltooijiiig derihiarioe benoodigde werken wordt druk gearbeid Het reservoirIe Meniisnoul int waarbij nog een tweede zal worden gevoegd zal aan de stad elke 24 uren 40 1 00 kubieke ellen water versehatiVn De kosten der werken zijn begroot op 40 millioen iJe l rr ce beweert dat de generaal von Koon in lastheeft om a in den kt iK r den wcusch van den koning van Pruisen kenb iar te m ken om met hem aan den Uijn te Kehl eene bijeenkomst te hebben Anderen gelooven echter dtit hetdoel der reis v in den generaal die maandag naar Cherbourg vertrekt dleen is onze marine instellingen te bezigtigen Er is sprikc van eene reis van den keizer van Ruslandnaar lierlijn en van het gelijktijdige bezoek van den keizer vanOostenrijk aan koning Wilhelm in die hoofdstad te brengen hetgeen het berigt bevestigt van eene zamenkomst der drienoordsche souvereinen Keizer Mexander II zal zich van Berlijn naar L anustadt begeven aar zich thans de keizerin vanItushmd bevindt Indien de gezondheidstoestand van de keizerin het veroorlooft zal zij met haren gemaal naar Petersburgterugkeeren in het tegenovergestelde geval is er sprake vaneene reis elke zij naar Italië zal ondernemen 5 Sept Pe laatste berigten uit Madagascar bevestigen den val van den eersten minister der koningin Hij had zich door allerlei gruweldaden bij het volk gehaat gemaakt en achtte zich ten slotte sterk dat hij de koningin zelve bedreigde die hem op siaanden voet liet arresteren Het volk eischte daarna zijn hoofd maar de koningin heeft zijn straf op levenslange verbanning bepatdd He berigten uit Spanje luiden in alle opzigten ongunstig l e generaal Prim tian wien de regering zoc als men weet op arbitraire wijze een verblijfplaats heeft aangeive en ten eindehem te verwijderen ondervindt op z jn togt de levendigsteblijken van sympathie In Catalonie is de toestand der arbeidende bevolking bedroevend ten gevolge van gebrek aan werk T f schatkist is zoozeer uitgeput dat eene leening onvermijdelijk wordt geiicht vier kapitalisten die eene som van vijf millioen realen van de regering te vorderen hadden hebben dieteruggevraag l en ofschoon de terugbetaling op de eerste aanvrage moest geschieden was de minister van financiën niet instaat hun de som te restitueren eindelijk moesten zij wel beshiileu een uitstel van 90 dagen te geven Brussel ï Sept De kamer van afgevaardigden heeft h den hare werkzaamheden geëindigd na met 54 tegen 48 stemi ieii het aangevraagde supplementair krediet voor de antwerp ciiL vestiugwerken te hebben goedgekeurd Eene meerderheid V n Ij stemmen is gering Vier leden der linkerzijde hebben itgcii de voordragt gestemd terwijl vier andereu zich aan de stemming hebben onthouden Daarentegen heeft slechts een enkel lid der regterzijde voor het ontwerp gestemd De minister van oorlog De minister heeft voorts nog g zegd dat zijns inziens Antwerpen thans de sterkste vesting van Europa was en dat hij haar als onneembaar beschouwde Weenen S Sept Wat betreft het interimair bestuur in de hertogdommen is esloten voorloopig alles te laten zoo als het is De kroatische landdag zal te gelijk met den rijksraad bijeenkomen en wel te Vgram De rijksraad komt in het begin van nov bijeen en zal werkelijk de begrootiugcn voor twee jaren behandelen als zijnde dit de eenige aitv eg om het mogelijk te maken dat het administratieve jaar met een reeds goedgekeurd budget aanvangt Voortaan zal dan de rijksraad jaarlijks in junij bijeenkomen en de zitting in den regel niet langer dan drie maanden duren In het begin van november zullen dan steeds de landdagen bijeenkomen Uit Pesth wordt berigt dat een zevental goeverneurs uit hunne betrekkingen zijn ontzet ook andere en belangrijke wijzigingen van het personeel der ambtenaren zullen spoedig volgen naar men beweert met het oog op de aanst bijeenroeping van den hongaarscheu landdag Denemarken tracht althans in een financieel opzigt zooveel uit de schipbreuk te redden als mogelijk is Men verzekert dat de staatsraad Feuger i de conferentie eene memorieaangeboden heeft waarin duidelijk wordt uiteengezet dat dedeensche regering niet bij magte is den vrede definitief te sluiten in geval men van haar linancieele opofferingen ten behoeve vande hertogdommen mogt verlangen Zij zou eisohen van dienaard bepaald van de hand moeten wijzen omdat geene volksvertegenwoordiging in Denemarken hoe ook zamengesteld haar le ei zou hechten aan een vredestraetaat waardoor Denemarkenfinancieel totaal geruïneerd zou worden Men voegt er bij datdeze memorie eenigen indruk op de duitsche kabinetten Leeftgemaakt ü Sept Heden middag heeft er eene conferentie plaatsgehad waarin naar men vermoedt eene verbetering van grensaanwijzmgcn besproken is Eenige morgenbladen melden dat er eene belangrijke vermindering in de oostenrijksche armee zal plaats vinden iJerlijn 4 Sept Uit Weenen wordt gemeld dat men in diplomatieke kringen aldaar er op voorbereid is dat de conferentie voor den delinitiven vrede niet spoedig hervat zal worden of zoo zij hervat wordt weer spoedig zal worden verdaagd Denemarken is de oorzaak dezer vertraging want daar het op de bepaling der grensscheiding niets kan afdingen werpt het ten aanzien der financiële zijde der kwestie groote moeijelijkhedeu op Het dreigt ook met het afbreken der onderhandelingen en met het opzeggen van den wapenstilstand daar het meent dat het toch niets meer kan verliezen 5 Sept De Kreuzzeitung verzekert dat de door dengroothertog van Oldenburg gevonden bewijzen voor zijn successieregt in de hertogdommen veel belangrijker zijn dan menaan de tegen hem overstaande zijde verwacht had De vrienden en vereerders van den heer Schulze Delitschhebben eene som van 50 000 thai bijeengebragt met het doelom deze gelden hem ten geschenke aan te bieden Niettegenstaande men geene pogingen heeft gespaard om hem te overreden is men daarin niet geslaagd en heeft hij slechts eeuderde gedeelte als geschenk willen aanvaarden De resterendetwee derden zullen tot een weldadig doel worden gebezigd namelijk om de kern te vormen van een fonds dat tot eenkwart millioen thai zal worden vermeerder ten einde daaruitaan industriëlen voorschotten U doen tegen een lageren interest dan waarvoor partikuliere kapitalen beschikbaar zijn Uit Kopenhagen meldt men dat aldaar eene som van 30 732 th is bijeengebragt tot leniging van den nood der bewoners van Sonderburg Hiervan zijn 14 000 th tot het beoogde doel gebezigd Het overige gedeelte zal ten behoevevaj de noodlijdenden worden besteed zoodra de staatkundigeomstandigheden dit veroorloven heeft de commissie bekendgemaakt Ntiar luid van mededeelingen uit Stockholm is een grootgedeelte der voormalige vrijwilligers uit Denemarken teruggekeerd Mogt Denemarken zich andermaal in dergelijken toestandbevinden als voor eenige maanden het geval was dan zal hetaantal vrijwilligers niet groot zijn hetwelk den Denen te hulpzal trekken De teruggekeerden hebben wel is waar zoo veelgeld ontvangen dat zij vrije passage op eene der stoombootenhadden maar voor het overige zijn zij om zoo te zeggen dedeur uitgezet als bedelaars en vagebonden Ten opzigte van den uitgebreiden handel in pelterijen teIrbit in Aziatisch Rusland meldt men de volgende bijzomierheden Dez stad voorziet bijna geheel Europa van dit artikel in 1820 bedroeg de waarde der aldaar verhandelde waren 3 m llioen zilv roeb in 1840 ruim 10 in 1845 meer dan 20 en in 1860 omtrent 49 millioen zilv roeb Met zekerheid is het te voorzien dat onze feodalen de hoogste mate van verbittering aan den dag zullen leggen over het voorstel door graaf Russell aan Pruisen en Oosteurijk gedaan om in Sleeswijk eene volksstemming te doen plaats hebben ten einde die bevolking zelve haren toekomstigen souverein te doen kiezen Met niet minder zekerheid kan voorspeld worden dat het voorstel door beide mogendheden van de hand zal worden gewezen De nationale partij zal zich niet tegen het voorstel aankanten zij heeft vroeger niet gewild dat het duitsche element in Sleeswijk door Denemarken onderdrukt werd en kan thans niet willen dat het deensche element door Duitschland met voeten zal worden getreden De roep vrij tot aan de Königsau I gaat hier wel is waar algemeen op maar dit sluit geen schikking met Denemarken uit met het doel om de verschillende nationaliteiten te eerbiedigen Voor het overige blijft men in onze regeringskringen van gevoelen dat de tegenwoordige staat van zaken gunstig voor den vrede is Indien het met de conferentien niet zoo vlot gaat als men dit wel wenschen zou dat zou dat eenig en alleen geweten worden aan financieele bezwaren wier overwinning tijd vordert en er is tijd genoeg voorhanden daar noch Oostenrijk noch Pruisen den wapenstilstand wenschen op te zeggen Frankfort 4 Sept Uit Geneve berigt men dat reeds eene aanmerkelijke som is bijeengebragt ten behoeve van de nagelaten betrekking der burgers van gemelde stad die op den 22sten der vorige maand bij de onlusten zijn doodgeschoten of aan de gevolgen der destijds ontvangen wonden zijn overleden Men ontwaart meer en meer dat de revolutionaire bewegingen der radicalen zijn beraamd en ten uitvoer gelegd met het doel om Geneve van Zwitserland af te sclieuren en bij Frankrijk te voegen Turijn 6 Sept Men verzekert dat het italiaansch gouvernement ten gevolge van de terugroeping der fransche en engelsohe vloten uit de wateren van Tunis ook de italiaansche schepen van daar zal terug doen komen zullende evenwel twee schepen ter beschikking van den consul worden gelaten De fransche bevelhebber te Rome heeft den rooverhoofdman Farina aan de italiaansche autoriteiten uitgeleverd êmnenlanh CrOUda 7 Sept Volgens de Ilaagsche Ct is in den laatsten tijd het plan tot den aanleg van eeu spoorweg van Scheveningen en s Gravenhage naar Gouda weder ernstig ter sprake gebragt en de hoop op eene regtstrceksche verbinding van de residentie met het europesehe spoorwegnet weder zeer verlevendigd Die spoorweg zal in verband staan met de aan te leggen vlugthaven te Scheveningen Volgens de schoolberigten in de Nieuwe Bijdragen over Aug 1864 bedraagt het aantal vacante scholen openbare voorgewoon lager onderwijs 32 openbare voor gewoon en meeruitgebreid lager onderwijs 1 bijzondere voor gewoon lager onderwijs 1 bijzondere voor meer uitgebreid lager onderwijs 1 gesubsidieerde bijzondere voor meer uitgebreid lager onderwijs 3 Het getal vacante hulp onderwijzers betrekkingen bedraagt NoordBrabant 10 Gelderland 17 Zuid Holland 5 NoordHolla ld 3 Zeeland 3 Utrecht 4 Friesland 1 en Overijssel 9 terwijl in Groningen Drenthe en Limburg geene vacature bestaat Uit IJsselstein berigt men van 31 Augustus Kenmerkten zich steeds de weleer alhier gehouden landbouwtentoon stellingen door uitgelezen vee en paarden de op heden plaatsgehad hebbende muntte weder uit door verscheidenheid vanhoornvee paarden en pluimgedierte en op nieuw droeg de expositie bij om te bewaarheden dat onze veestapel immer vooruit gaat Tot opluistering van ons landbouwfeest liet de muzijkder schutterij uit Gouda zich hooren Ondanks den grootentoevloed van belangstellenden liep alles in de beste orde af Het plan tot iet stichten van internationale scholen zal nadat er een tijd lang over gesproken is eindelijk tot uitvoering komen Men wil in de vijf voornaamste lauden van Europa scholen stichten wier leerlingen op gezette tijden van heteene land naar het andere zullen trekken zoodat zij in degelegenheid zijn om zich met de talen welke in die verschillende landen gesproken worden bekend te maken De eerstedezer scholen zal te St Germain en Laye Frankrijk worden gevestigd Leerlingen van alle landen van Europa kunnen daaronderwijs ontvangen Men schrijft uit s Hertogenbosch Aangaande den oogstin de gemeente rondom deze stad kan de verblijdende mededeeling gedaan worden dat de rogge een ruim beschut heeftgegeven en dat de aardappelen overvloedig en over het al e meen van goede kwaliteit zijn de boekweit heeft aan de kantenwel iets door de vorst geleden doch in de akkers is zij gezond en weelig zoodat de schade niet belangrijk zal zijn Men schrijft uit Harderwijk van 3 dezer De oudste ingezetenen dezer stad kunnen zich niet herinneren ooit zoo vele w itte enblaauwe pruimen op de weekmarkt te hebben gezien als heden morgen De markt was bijna te klein om ze allen te kunnen plaatsen Zij werden voor een spotprijs verkocht en wel voor 5 a 6 centen de 5 kop en voor 35 a 40 cents tocht men een half mud Er was ook een groote aanvoer van appelen welke van 60 cents tot ƒ 1 per mud werden verkocht Men verneemt uit Almkerk Het weder dient bij uitstek op onze vlasscherijen Binnen weinig tijdsverloop zal niet alleen de aanzienlijke massa vlas ter rotting zijn gelegd maar droog te huis zijn De zwingelerijen zullen door den buitengewonen voorraad vroeger worden betrokken De gezondheidstoestand is in deze gemeente naar wensch Sedert 3 julij tot heden 3 september is geen sterfgeval bij den burgerlijken stand dezer gemeente tellende 1550 zielen aangegeven Men meldt uit Zwolle van 4 J Gisteren werd alhierde eerste tarwe ter markt gebragt r goed van kwaliteit scheen te zijn ofschoon men wel kc i oemerken dat de korrel geleden heeft door het insekt dat in dezen zomer daarop waargenomen is Volgens ingewonnen berigten moet de oogst over t algemeen slechts a an t vorige jaar bedragen toen het evenwel ook een buitengewoon overvloedige oogst was zoodat die van dit jaar als een gewone mag gerekend worden De vrees voor mislukking is dus gelukkig beschtuimd Tot groot voordeel van de veehouders in dezen omtrek blijft men het rundvee tegen booge prijzen zoowel voor het buitenland als voor de groote steden onzes lands aankoopen De verzending heeft tegenwoordig langs den centraal spoorweg geregeld plaats zoo vertrok gister nog een trein waarbij 22 wagens met beesten geladen waren Moordrecht 6 September Wanneer de gedurige regens der vorige en het begin dezer week blijken tot staan te zijn gekomen d n zal de oogst in den Zuldplaspolder weldra afgeloopen zijn Was de verwachting ten opzigte van het koolzaad niet hoog gespannen bij het dorsehen is het nog tegen gevallen men heeft slechts enkele voorbeelden van 12 mudden of meer per bunder dikwijls bleef het bij 5 ii 10 mudden terI wijl de kwaliteit bij dat slechte beschot nog zeer afwijkende is De opbrengst der tarwe zal zeker niet groot zijn maar toch altijd nog beter dan men in het voorjaar had durven hopen De bekende tarwemug deed hier weinig of ge n schade maar meestal is de tarwe zeer wijd geschalmd zoodat iedere aar slechts weinig korrels geeft l e rogge is grootendeels binnen Het gewas scheen in den regel vrij goed te zijn Ook de wintergerst is binnen Dit gewas valt meê Er zijn echter niet dan zeer enkele stukken den winter doorgeworsteld De maartsche en zomergerst beloven eene goede opbrengst De haver die ook grootendeels is gemaaid is vrij goed geslaagd Boonen en erwten maakten een verbazend stroogewas maar zijn in den regel niet zwaar geladen Het vlas is geplukt en viel over het algemeen niet tegen De vroege aardappelen die bijna overal gerooid zijn gaven een middelmatig beschot de late beloven meer maar zijn thans na de gevallen regens in hevigen graad door de bekende ziekte aangetast Over het algemeen kan men zeggen dat de oogst vrij goed was z o dat overmatige duurte niet te verwachten is Nog meer regen echter zou al spoedig groote schade aanrigten en dë prij en der levensmiddelen zeer doen stijgen reeds nu is de markt van aardappelen tarwe en haver heel wat gerezen Gemengde Berigten op Madagascar heeft bij eene nieuwe oini cnteliug de fraascbe partij gezegevierd Meu onderhandelt met den aartsbisschop van Parijs over het doopen der kinderen van prins Napoleon In Griekenland worden geen brieven van adeldom of bewijzen van dïstmcrie bij de nieuwe constitutie verleend of erkend Naar de Vereeuigde tuttcu ziju ia ang uit Liverpool vertrokken 33 schepen met 7651 laadverhiiizera De katoenteelt wordt met goed gevolg in vele gedeelten van europisch Turkije ingevoerd Ku eerst begint men U Parijs te denken aan het begraven buiten de stad In Tonis begint de handel te herlever ofschoon er nog soldaten worden afgezonden tegen de iiisurgenten aan de ku t la fraukrijk is een groote ijver ontbrand om te betoogen hce volkomen viij en gelukkig men is onder de gen voordige regering Te Wijlre iü Limburg zijn drie gebouwen v rbrand Men uoemt den oosteiirijksehen minister van financiën een ee iw ig lagchend idioot en hij is toch zoo knap in hei lecnen Men vi est in Oostenrijk dat Pruisea het wel eens zou konnea worden met Frankrijk over gecombineerde rooverij Laagiewicz mag nog in Oostenrijk blijven Te Weenen zijn l3 v 2 duitsche architecten en ingeaieurs bijeen gekomen Pruisen begint zijne trotpeu te verminderen Men vermoedt dat Frankrijk en Engeland zich toch mengen in de deensche vrede handel ing Op i u v Caleduuie worden de gedeporteerde fransche misdadigers feestelijk ortvangcn Konstantinopel heeft thans eene bevolking vnn een millioen zielen waarvan nagenoeg de helft Mohammedaiiei zijn lu l ruis n waren gedurende 1SG3 in werking 6031 brandt vijn stokerijen terwijl er nog 1S J3 stil stonden Mirès hervat uen 15 october zijne operatien als bankier De Turken hebben eene nieuw 7 pCt s leening gesloten die uitgegeven wordt tegen 88 pet De vonüen van een voorbijsnellenden trein hebben bij Selby in Engeland een korenveld aangestoken waardoor eenige akkers gerst vernield werden De eerste helft van Augustus kenn rkte zich in Canada door ontzettende hitte Tn Senegambie wordt steeds metr zuiver goud gevonden Men wil daar eene munt oprigteu Te AVanneperveen heerscht in erge mate aardappelziekte Voor de polytechnische school te Delf