Goudsche Courant, donderdag 8 september 1864

1 114 mau 3 Wilhelmiua Martina ooders D M vau Hoorn en J R Sptrnaaij Pieter ouders L H van leeuwen en M van den Broek 4 Catbarina Cornelia ouders P Ysselsteijn en C vaa der Klein OvEELLDES 1 Sept E J A Vink huisvr van C t rburg 44 j 3 J Boere 36 j A van Kante 60 j E WulÖraat 7 w 4 C Stravcr 6 w BUE GEMEESTEK en AYETHOUDERS der gemeente GO VDJ Ontvangen hebljoiule een verzoek ran de gezondheidscommis sie alhier om de ingezetenen opmerkzaam te maken op het schadelijke van het gebruik van onrijp Ooft Brengen dat verzoek ter kennis van het algemeen een ieder waarschuwende geene onrijpe appelen en peren die in den tegenwoordigen tijd in groote hoeveelheden tegen geringen prijs Ier verkoop worden aangeboden te gebruiken als wordende dit voor de gezondheid nadeelig geacht GO VDA den 6 September 1S64 BuRGEMEEsTEa cü Wethol DEks voomocmd iJtf Secretaris De BxtrgehteeHer DROOGLEEVEK lORTUUN de GRAVE V l B Zondag 11 September H Ü56 hfcllv n zicli 150 joageliedeu aangemeld Te Verona heeft mea iu beslag genomfn de plaat waarmede valsche ital billetteo gedrukt werden die niet te onderscheiden zijn vaa de echte De prins van Wallis volgt zegt men zijn eigen hoofd en laistert weinig naar zijne moeder De klein fransche kroonprirs wordt reeds uitgehuwelijkt aan eene spaani he prinses Prins Huaibert heeft een blaauwtje geloopen te Koppenhagen Dfc le eu aan de hoogere burgerschool te Zutphen zullen weidra aanvangen reeds zijn 73 leerlingen ingesc nreven In de maand Aug zïju vau llarliügeu uitgevoerd 32201 4 vaten boter ter gemiddelde waarde van 1 074 452 gLideö Te Delft is een wethcuder in de regterzijde met eeu steekbijtel mot dwillig gekwetst door een timmeroansknecht De spoor wegmoor de ii iar Franz Muller is bij zijne aankomst te New York gearresteerd Hij lind den hoed en het horoiogie van den hee Brlggs bij zich Te Ambt liardenberg is eene boerenwoning verbrand De bank te Frankfort beeft het disconto tot op 4 = pCt verhoogd Te Kampen is bij het iiibriHgen eener sluisdeur de ketting gebroken en daarocder eene zwangere vrouw verpletterd die niettegenstaande waarschuwing daaronder heen ging De russische regering heeft besloten tot de opheffiog van alle kloosters iu Polen en wil uit de inkomsten onderwijzers bezoldigen Burgerlijke Stand GOUDA Gebosen 2 Sept Gerardas Petros Anthoaïe ouders G de Cruiji eo C Lens Maria Elizabeth ouders W G van der Gtcst en A Ei u OUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeicef D n 60 AÜVERTENTIEN Pe ondergeteekcnde heeft de eer kennis te geven aan zijne geëenie vrienden en begunstigers zoowel binnen als buiten deze Stad dat bij zijne affaire in GOUD en ZILVERWAREN met den 1 Septeraher overgedaan heeft aan den Heer II J BEVSEKAMF en terwijl hij hun allen zijnen opngten dank betuigt voor het gedurende zoo vele jaren aan hera geschonken vertrouwen neemt hij de vrijheid zijnen u volger in dc xlfde gunstige genegenheid aan te bevelen F VAN BOVENE II J Beiisckamp vroe rer F van BOVEN E in GOUD Il ZILVER GRAVEUR ei HAARWERKER Iloogüraril Wijk A K 112 A olgeus bovenstaande advertentie heeft Ie oniiergeteekenile zich te dezer stede gevestigd als GOVD IN ZILVERKAST HOUDER en zal hij zich bovendien tneleggen op GR VVEEU EX IIAARWEEK Bij de overname der affaire van den heer F van Bo ene die hij in hetzelfde huis zal voortzetten beveelt hij zich bescheidenlijk in de gunst zijner stadgenooten en van alle buiteulieden tot het vervaardigen en leveren van alles wat tot zijn vak behoort en verzekert allen dat hy zich met de meeste zorg zal beijveren om aan alle billijke verwachtiugea naauwgezet te beantwoorden en zich datzelfde vertrouwen waardig te betooncn dat ziju voorganger zoo lang en zoo ruim mogt genieten H J Beusekamp Eene meer dan vijftig jaren bestaande Brand Waarborg Maatschappij wenscht te GOI DA als agent iemand aan t stellen die door zijnen invloed en relatien gelegenheid heeft met succes voor haar werkzaam te zijn Zich te adresseren franco onder N 283 bij de Erven J J TUL te Zwolle Pe XoiwEIs MONTIJN te Gouia zal verkoop te Oudctraitr Op Dingsdag 13 September 1884 des voormiu iags 10 iin in iliSint JorU VoeJtrn t cne aa i7it i kf pariij BRANDHOLT van diverse soort zon ij kinufii ai i kloofd in partijen er i i c in den tuin I f ZF M t IK ias IVOONHUIS than WiNKKLlinS NO f p Haven al iaar met tuin diiri b tr n Vrijdag den 16 dier maand ten nre vi r zeze d hui Huisraad en liibdojlel DEPoT van TIIFKêN 1 0 onder Uf kt i c h f ii r h zen te hori tri dat h i rn tr zijn de hi Ti i i rr taaiii rti r vu alom gunstig 1m kf nde Tii EK vau t r I ren J J STEUCK k ZOON te Lrfitfrdfnii PECCO per Vj Nfd ffi il i n ƒ 1 00 ƒ 1 25 ƒ 1 40 SOUCHON per 1 2 e l ƒ 1 0 ƒ 1 70 ƒ 2 00 ƒ 2 20 Te bekomen in pakjes vau 5 ni 2 s ons benevens beste GRUIS THEE per j Ned S a ƒ 1 05 verkrijgbaar in pakjes van 1 of s ï ed S GovDA September 1864 J C G DUTIKl Zeugstraat Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan t contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jq per kan 59 cents Jenever 2 soort Moutwijn a ée jg per kan 571 2 cents inl BRANDEWIJN 46Vi 0 0 per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid G0CD 1 7 Sept 1864 Openbare Verkooplng TE GOUDA 0 j Maandag don 12 September 1864 dt ru hi y t n elf urr ill h l Fitri ai ni i i PA i alUa ir van EE mis E EHF Cli al it i tj V TWEE HUIZEN KN EliVEN a fj i U V I N M EEN HUIS EN ERF u ii i X l Vr ym r Kircctcn AM Thi iM ï j iV 141 4 2S 7ÜV4 dMjijil l Vülgef Sp Oost Mewll 79V Gi s i 5 dito dito d renteAmst d nat 1854 Pruisen 1859 Italië 1861 45 V 431 8 4P 4 271 8 45V8 43 41 8 45V2 43 u 41 = 27 16 dito Amst Griekenland Ver Staten d 1871 d d dO 1882 Mexico 1851 3 CORRESPONDENTIE X vraagt door middel van dit liad of hier ter stede toezigt op de straatverlichting wordt gehouden Hij zou wenschen dat degenen die daarmede belast zijn omstreeks nieuwe maan eenige avonden achtereen eene ztlfde buitenwijk der gemeente bezocbten dan zouden zij echter om den anderen keer zich moeten getroosten tot 9 ure in levensgevaar te ver eeren wegens de volslagen duisternis en daarna zea er zich beijveren ol het verontrustende denkbeeld bij steller dezts en ziji e buren weg te nemen dat men üog gedurende twintig jaren aan dat gevaar blootgesteld zal i i Ter Boekdrukkerij an A BRINKMAN JJese Courant vers hijnt des Donderdagi en Zondags In de Sfad geschiedt ü uitgave des avonds te voren De prijs ï ei driemaandfcii i 2 franco p post 2 25 De inzending der Advert euticn kan geschieden tet des morgens ten 11 ure KENNISGEVING I e BÜKGEMKE TER van GOUDA brentrt bij deze ter kennis vaü belanghebbenden dat duor den Heer Coinmi s ari i des Koiiiugs ia de Traviucie Zlii IIolland op deo il Au jk ttuA lS j is ex L utüir Terilaard het yoijaars kohier voor Je behisting op het personeel dienst IS64 Ö5 N 4 i nt voormfld Ko ier ter invordering is gesteld in handen v in den Heer v i ger dart ieder daarop voori oiuendv verpUgL is Zijnen uai i Jir op den bij de Wet bepaalden vaet e Jca iiiga it de term ij a de rci imes bohtiur cldoeu et d it l hN biuïiea wti DEIE MAAN worden in L i rud IH Bc r EMr t iii GKAVK r IfeCl voomw mii ll rth l li Overziet OriiA Einrlclijk hfbljfa naar mei kcrt de i n tig lfri t Wpi nea nudrrc ins r t u oi v t j van den vrede n lcn apeu til Viiö den lofip Ldeiiiigen woriin lioo vcmeemi i op h f ciig i cl ene vrrlmgii L iruiisrl uu Vvf niirls itellig OnJ gehouden e wat n terf f i dc het r gev der V ver li heil te gr ntie r hunne kosten beta en de hertogdurijii zoo weinig mo vari deze gesrK tegendeel veei u ginseleii geboren k rrwehirn Da rondCT rrkene mi rooleu i de Ijeweriogea ier Ikrieii om t l r rli k dat rij ii V rw ianleii te i a i cn t fii ro efii nu ook loer it rr oete h neracfi die ai r Mi ZOudt i I ri ij eu ld r ttxï h e ein L r ook ijeloijven i u in huiinen f k te moetin bijdr ipen Iti weirufr biü KiiciJ ti r eur l e eijid lijuc n wel niet goed i iju df il bikking te komi Veproeven om i ir n en d it i h rhli r at ioüp L k ed e hei bcp iireD ma ir inufi iup uit zulki be Mlijd beeryebt dan ook nog de grool te nnzekerheid ten aanzien van den vurst die tot de regcrli g geroepen zal worden en de pretendenten beijveren zich oni liunne l ewijsstukken in te dienen bij den magteloozen bondsdag Indien Pruisen in schikking v ist te komen met Oostenrijk dan zou het welhaast blijken hoe krachteloos het overige Duitschland is om iets wezentlijks tot stand te brengen De opstand in Tunis schijnt ten einde te spoeden ook in de Donauvorsteudommen blijft vorst Couza meester en rcelt de zaken naar zijn goedvinden In Spanje geldt willekeur boven regt en vrijheid maar in Frankrijk moet men daarenboven gelooven dat men de hoogst mogelijke mate van vrijheid geniet Zoolang het engelsche parlenrent uiteen is verneemt men ook van daar niets betreffende de staatkundige vraagstukken en werkelijk schijnt men zich daar p heel te onthouden van inmenging in vreemde aangelegenheden en zich wijzelijk te beI perken tot de bevordering van het eigen welzijn gelijk nu onlangs weder gebleken is in de afkeuring der handelwijze van den gouverneur van Nassau die onvoorzigtig partij trok voor de amerikaansche opstandelingen bij gelegenheid van de opening der wetgevende kamers van Bahama Oorlognieuws ontbreekt uit Amerika en nu wordt men overstelpt met vermoedens en geruchten van vredesouderhandeÜDgeu en van de woelingen der partijen tegen de aanstaande presidentskeuze Overeeustemmiug ten aanzien der grondslagen van een fapenstilstand schijnt thans nog ondenkbaar Denoordelijlr r V iiunne posttien niet opgeven en de zuidelijken kuiraen den strijd niét staken zoo lang de vijandaUeVwêge ken kunnen kunnen den het land bezet De prijs der Advertentièn van étn tot zes i regels met inbegrip van het zegel is SO Ctnt vcor j eiken re l daarboven 10 Cent I Bnitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte Alles z d hier afhangen van de verkiezing zegevieren de republikeinen d m gaat Lincoln voort in zijne volharding of Fremont treedt op met heviger en afdoender maatregelen zegevieren de democraten dan kan Mac Ciellan de vredehandel ing beproeven of een ander ie voorschijn komen met eene schikking die al hel vergoten bloed eu de reusachtige inspanning vrnchteioos maakt om ua korte j iren den onvermijdelijken strijd te h rvatteu Outtenlani deii Me waren jreruimd elke ri iinL de kabel moe alweer aüiri heiicnkiugen een V de 7 ww 10 si te ii hrtgee Je Jir doiT il mitigeu ii rn € 11 wei m 1 t tontfül gc middel der dr iiMMtc mi nr Kün t i C j de eigenaar r t i te l irT re tl ge ikei ParijE IjOIlden 7 Sept Er schijat nu toch eindelijke eene nieuwe lraiis ati i ii ebe telecraafkabel te zullen komen Na lang beraad kwamen er eerst allerlei bezwaren voor ile i dag omtrent de construiiic van der kabel n S en toen lüe m jeijcüjkheden uit het voornaincL ic de kwestie in rdcu ue r aarbij ten slotte n en z rer de keuze ling rtk lanschc kust in lie bedoeling nemen Xaar tl de stoomboot e peil ngen en opue riïen taas volbrapt defi op Heart s iJ d i abcl door laten Dit k tn t iAtj l a nrma Glas atract met ochip i r j voor M V He nlt er hi t ngs een iar l hl r Iir jui I huyj c z i de igeii negeiis de bekende lieenscu redering eene onbesclwidenhei l ziel i eveuwel d it de bedoelde d p che3 dojr h waren op n iaar jcma akt zonder dat hij i r weet niet of hn er in geslaiird ii den m iu d sclie zjiken hierv an te overtuigen in ieier peval Xxx iezaat er toe en blijven de onaangename jevol c i vo jr onze regcrin bestaan onverschillig of de deenH hc ge ant d lartoe het zijne bijgedragen heeft uf niet Het pubüeic weet thans welken prijs Frankrijk eischte voor de aan Peneraarken te verleeoea hulo J e heer Molkte zal nu wel verpligt zijn deze hoofiUtad te ver laten en voor een anderen gezant plaats te maken De verkoeling die lusschen de hoven van Parijs en Londen bestaat naar aanleiding van de feiten waarop de dect sche de pêches zinspeelden dnurt nog altijd voort maar schijnt toch op het punt te zijn om voor eene betere verstandhouding plaats te maken Volgens berigten uit Mexico beginnen zich reeds de langvoorziene moeijelijkheden te openbaren tussehen keizer Maxi miliaan en de clericalen Men voegt er bij dat het daartnedezoo erg gesteld is dat zelfs koning Leopold van België denkeizer deu raad gegeven heeft om voor den tijd van een paarjaren het dictatorschap in handen te nemen als het eenige middel om de verschillende partijen en vooral dj clericafe partijmeester te worden Engeland zoo verhaalt men zou bereidzijn het nieuwe keizerrijk te erkennen Men verzekert dat er thans eenstemmigheid bestaat bij dehoven van Frankrijk Rusland en Engeland betreffende de regeliaovan de schuld van 1S24 en 1825 met de grieksche regmiig Men verzekert dat de keizer iu de raaand October hetdecreet teekeneu zal waarbij aan de koloniën Gu Martinique Senegal Reunion Cayenne en Algerie hgschonken wordt om vertegenwoordigers te zendenmer van afgevaardigden