Goudsche Courant, zondag 11 september 1864

i 1 Oil in s i iHt iten zim iiu ae Sej U Alohilt ii l d kti tiljke bt i ten i U 11 J do in ids Li M t on Uli iJT i M t o it i bi mtrnd uor If t j i er u ui n nil v m V ei c eu dt j ih i ill le M irLiiiip Hor he ui crl tot sen i or I e ptcfe L m I u s lueft ct ii tjcslu t sfiioirea tot w j 7is m dfr mm v ui ctti e ii riLeu ci pti eu dt r 11 die tot du Vf r li I ti i t 1 w ETC ïji I cm 1 j jn tli m hejdojpt oor hel ni rei led in ztfi p ul i re i t noii oo x s 1Ï ru i r Dup n C i im r Dc w g c i jt Cou n Lipiuo h iiier enz ftr imMitliig der jju r c i uit Chn i m ip dicn n d L dc Fuping noir ill j I m lu b it in Ifi h n eu i 112 ii 1 dat j tcH zeUa m den j m I ui ei ni icii Ic tede i der i jj en uimde zrofuc ihcL diatn i h Ijb um t r 11 ik r men u ü he t bet ir n 0 ucrneTrent am d cbiuL h reg enng tit Tboden eenc 1 Mile ter li rerbt 3 te on 1 ol cii ï bcri I I r uidtnt ii U i cuckenen I nil I d dit by t t 1 1 tntnp v n d iNuop Ul r I ai 7 fi i ti wee po jruc i TIN r n yn i I bine die tr j i mm vc opintien t f i de I Marseille in i I r 1 i i I j t ir ip i 1 ji n I i v ordl 1 n en mt Ko i i linopel i er itili u 1 hon u 1 CTM n 1 i 3 br n li lir Hi locn Ik il r kloo r Itn i hid m 1 b I 1 11 K t 1 J ill I ioi 1 vorp li r ti r I 1 uelh 1 jh u j ik k 1 dl d Vlll i 01 ti V ll v II I ml £ lUd If won kun r i von lUi ze i e vor I tn 1 Ii 1 1 M 1 teijkbf 1 u trk m in le schi 1 bcdjUi b III n ULr k r J u 1 f 1 n i I ct n 11 d iP J t h 111 n t jf 1 1 1 Ii Id 1 J u n den 1 de f 1 III I I f rp n vtn i I d 1 n r i r I pr II r b HLC11 11 ir i rf ii I ij I V 111 I k bii hitlt dcjr z ii gezant hI I 1 r I III d rc ti 11 tt kLnii n t Lvcn dat tie do nimeuteu tjT ii ii in Zjn rtgt op de tuccts3ie m de hertogdommen ueldr te 1 ri ikfirt zullen worden gedeponeerd Dc kansen les gr itliiituKs zjn echter lu nen laatatcn tijd hier met beier zi v ür 11 n en hoewel er van versthilkude k inteu druk voor hem rewerkt ordt eu ook eenige dagbladen voor hem gewonnen zijn wordt het meer en meer waarschijnbjk dat Oostei rijk voor den hertog van Augusteuburg zal stemmen Sorlljllf S Sept De bijeenkomst tusschen keizer N ipoleon tn koning U dhelm zil geen p lats hebben Het kabintt van Weeutii tii dit ook ongaarne zien Wannce de oostenrjkscht ri gi ring echter denkt dat te ï iren bciiouve w jz j irgen in htt trin che hanilelatrictiUit gcmiikt zullen nor lui dan verkeert j in eene grove dw iling de heer vouBismiick Jiogc beloofd lebben wat hij nil Onze ministers van koop udel en v in hnincien achten t e afwijking van de toi il i v rre gevolgde handel Staitkunde onmogelijk I p koning wordt tegen den Uden hier tcnig vcrniclit dc 1 r n BismarcK komt met hem mede doch gtat lan neder 1 ircnde tcnige d ren op reis neshthcde mini terriid v lorI r t u i geen hngduri r vergaderingen zil houden t i u inder steeds omstreeks dezen tjil het geval nn het i og op de opiian len zijnde zittingen ikr kamers AI lar er is ii i eui p aki van de bijeenrotp nj dir kamer er bes iithi i it n norr efn ti tind m il wit de vvctgcv n betreft en de tui ia IL heeft geen waart c meer dm h t stuk pipicr v urop Zj 2P ireven is Ij Proï Corr mtldt iht de ondeilnndelmgcn over het h mdelsverdrag met Oostenrijk vcrmoedelijs ia de volgende neek zullen beginnen De grondslag en het uitgangspunt der onderhandel ngen van de zijde van Pruisen is 1 trtkt oiiniosrtl ik d sliiilpiint eder op te geven Men a il ci ii n i 111 lid linden om ce le zoo niiuw mogelijke c i vruelitdi i ren le i nslu niu in Oos enryk bij liet nieune tolvc bond tot Xuid Ic bien cn Oinnenlanb G OUda 9 S it 1 loont een gerucht il it de heeien Snellen te Lev k 1 fjKi b i ungevn igl voor eene stoombootdienst usshen Li le i eu de e stad In len dat meer is dan ecu ge ent of luier indien tiet gerucht door de nerkelijkheid niogt n orden opjeinL d jieenen i j d it hier loor eene nezentIjke gtping in lu vin oerwezen zou m a ingevuld Vooral vojr L i kil OU j Ris van j crïrju c nairde zijn r aar outv voor oii c s il i de e 01 lernemiiig nie v ii elang ontbluüt Ici kil il d ji Kt iremis i m de spoo we nn LcvI 1 Vv jer I t i lil jTroote p irwe v oinding is a inKii 111 In 1 leners i t nt zien gesteld om met gem ik tn ne ir de 11 Ut lil 1 1 lic ruis h To i f I 1 I iiiilu j te W rr w 1 I 111 r r l J m f t I iinte op een dag lieen en terug r lil tl bez icken mtir toch voor Goudi 1 iillia e ei om met Lev den en een 11 F 1 h tr provmcK in gemakkelijker ver i r 1 t hi t ktmp bij Milhgen ge1 het i reg Inf nterle dat gisteren I ii r r ivkeii en ni den rai I ia r kwamen mr r ni nitr s Grivi ilngp jn doorge II mi 1 1 ig oir irteks een ure d roepen vanict ri II K iinji zij i terug gi i 1 11 t l w itii nal Is d i t nic 11 pf uil zi tiiigjiir van dt beide r g 17 dezer 1 j u u raian btsluit V m drn 30 Aug reglemi nt voor de rjks n pr mma ikr alg iw te 11 u b ü r volkiv j te t pa ngfc LuLS f Tl Lcudc UgfD mirs iiigin V n tu n en v orl n uitgfnoo en lot m lu ping M l 1 Alle Lefbcbuer i mi en nijveren die gcujjL b p ii Imdbouw in N ed riind en bet Bu digd tot inzcnaing op de ten jonstc naar de uitgeloofde prijzen Er zijn ifzonderlijke raededii gingfn uitgeschreven voor liefhebbers en vri jr II indcl irjju nde kwechcr De me ledingingen waarbij zood ii i p bepaling niet is vermi i zi n voor iedereen zonder on lersc icid groptiid Ier beo rdtelii g ikr inaizjndcn voornerpen zal een jurj nordcn uit cuoodigd bes i iiidc uil dc voornnmsle kneekers en kruidkuiidigui vin idcr ml tn van htt I uitenhnil Dc prjzcn zulkn bistiin in gouden zilveren virgiillc eu zilvtrin nu 1 iiiles vin vrrscliii tu Ic grootte gesltgen op illeen voor dt c gdcgcnhtid tt tbniiken stempel die na afloop der plegtige uitreiking zullen nor len vernietigd De inzenders vin bekroonde vooriverpcn kunnen dcsverkiezendt itt plait van de groote g uJen medaille eene som van ƒ 100 en in phits v m de gouden mtdulle eene om van 50 bekun f n De geldiiiarle ive ke vour de zilveren ver rulde en zilviren medailles zil worden gegeven zal later worden mcdt e le lil Vll bril vin me Jedeclingeii of stukken voor de tentoonstelling inj tu orltn geadrcs eerl ain den heer J H Krel ge ie 1 larltui e r tn ttri ir van het bestuur der algemiene tciitf on tiUii V m voorlbiciigselcn van tuinbouw m Ibbö Op fr 11 ilil V rage aan dtn tersten secretaris wordt dit regiciiitni tn prjgrammi kosteloos tj portvrij aan belangstellenden toegezonden Eene uitgive in de fran che taal ter ver spreiding m het buitenland is op gelijke wijze te verkrijgen Eene onzinnige poging tot het vemen eener zamenzweriEg tegen wat of wie is niet regt duidelijk is te Batavia aan t licht gekomen De hoofd aaalegger een opgewonden jongman die Garibaldi s hulp wenschte in te roepen 13 in verzekerde bewaring genomen De geheele zaak schijnt enrentlijk mets meer le zijn geneest din een jongensstieek Dit er e liter on Ier de zoogentimde mlandsche kinderen een geest van misnoegen heersclit vilt met te ontkennen naarschijnhjk Is de hoofdrede daarvan het onvoldoende hunner inkomsten bij de tegenwoordige d lur e der levensmiddelen Te Uijbe ms 8 sept de aanvoer vin ooft zeer grootDe beste pruimen goiden io c de 25 tB Aan nege de hoU maatschippij v m Landbouw is voorde algemeene vergadering dier maatschappj de tentoonstellingen de volksfeesten te Levden het volgerde programma bekendgemaakt donderdag i2 bept Plegtige opening der tentoonste ling en toekennnjr der puj eii opgeluister 1 door de muzieLder dienstd s hut erij ten 1 1 ure Muziek op 7oraer org aangeboden door het muziekaezelschip erraaak door Toonkunst ten 7 ure rijd g Opening der tentoonstelling ten 11 ure Muziek op de bui en sociëteit ten 7 ure Illuminatie der singels van stads e t Zaturdag Tentoonstelling 10 ure VIgemcene vcrzikriig van de leien der miiisc iippj tot utvan t Algemeen ten 12 ure Gcneenschappeljke luiltjl Ml loouecl ten o ure up omer or vorrtelUng lU de i h iirtburg trn S ure Zondig Tl in stelling tea 12 ure AIjziek op het PUntsoen teu 1 ure Kjtoer i dc o ü reh n in I deD t t 2 ure Toone hjorauUin in dei chjuul ur ten ure I i indij Icntuon e lm tt n 10 ure Hir drirpfj ona prij n premie ainsreboden door het fnieii j Ul V 1 1 Le kn ten 11 ure Trtkkmt ih 1 tir it rt id i 1 ten 1 ure Open tafel ten d ure Tot vuurwerk a r ebo en door hrt gemeen e tl Du I g gifte dtr ingezonden voortui dir tl iitoin tcllin m iU 1 ure thil iet men mtt vcrlaniz n n nr teniet i om den vias en korenoo s tt kuiiuiri u i b i in icn van zeer g jtde knalitnt I mr hei i erdoor de reeeiis n gal zr liiit iig i r iKstaur i lu 1 werpen iti i i J w i vermogen href regt In j a i ha ir 1 hoe hare f hadden ook V mnne er It In het gen droog w rtiudigen IIte zullen zi i kden vooral 1 lar zt niet al t droog ibdoor f ir kleur nog A zal vcnnmdir i Te Zierii e n tent dame oieni Ic in hel btzit w i i t van cenig n ipii i i I ittn nitr tl inte II V e r enk hft pTTnst aan h hg ni t r nnltit vcrmOp kke lUt hi b itr 1 tl a dtt V Ul aikn ns fti i Ul k eere fibelachli CM A uirdi V evn icmengde Beriüten Vt tl ia te wfK r ifebroeden tan L ULulcD ea eene Te M e eijfV 1 maaDtïac rr hciii T Q konmt I j u oatbuiU 1 n i Mtn 1 I a iK iucht too r i üd r yjUl 1 l 1 1 r t julij U tt CoiLin r 1 len y 1 lol l t lol IKr ü It rnsis Mti il tien aege ïtitn r ii ko ai de dcrtR ar o idjte lr chu i r Nfolaas Tin Monti ro heef 1 eto b ü gcbrj cn In de iwbijKil an lU r jfrootc ma a potitl ftt saarde on dtk na r dtnkt to htkkfn Het comit va Ik 1 leeft ttn dtfcit vin 3fOOO gulden Tc K n fT i i xr ccb jv il nürdtu i r lei tt Men bctn t dc londeD f be hounburfCïT dfgod diepst jcfti iDpcn De euzel clic bii il verhoogd t jI J pf t Len fKHrtnwagcQ i ler g Idei t luxirn ff s dr vci u tCDcr hoogere Ijurjrr h i met f ji n rur Sajjron n reDU h p en har WUverlra j hma ca FrankrjK Dl Uden v j den i l de oiuitin omkwamen De tad in men m liet gouvcrn rndit lob delijk door brand geteisterd met minder dan 1 O woniUpCu z jU Ln t i Kcuer Napoleon ukkelt ann rhumiiiek de k i7erm i nT 1bach Tejren dectuibrr yal e ver lu der ronni l ie an f Oiidi T wel gereed ijn o r d erfopvjUn in de htrt j m W m mocdt d OosteüHjk weldri I alic al erkcniii n Dr pr i r bii kheeft S iept bet di t i j voor i d c brkiniii u ci i o J lo i x De aartsbi ischop iq Keuko i overleden De fran clie bank hctfty ccpt het di=tonto ua C tot 7 pC t verhoogd De tonidlcii aiig t iszoo baiteugewoon gunstig dat zij bijoa niet te verkooptn zyu Vergadering van den Gremeenteraad Zitting van Vrijdag 9 Septemher Voorzitter Mr J L A de Grave TegenvNoordig zyu de hh iruly Xemper Braggaar Wcbterbaan Remij Boclmer van Gennep Kiat van Straaten en Lmjten De totulen vao het verhandelde m de zittibg an 30 aue 1 1 worden goedgekeurd Tf r 8in aUr2 an eene vac itu o van huipoal rwijzer op dp biirz i = chüjl dfrtiTin i en W voor d hcercu H van den Brink L vanWiju t derdc I btidt hoo dojdcrvMjzersrang btzuttad en den heer H B noem ig n d j iide vergader ng erzo kachnf en oai te worden benoemd to markt meest er worden ter vi=ic gLlegd ichttreenvol tn v orden gotdsekeard 1 De gem tuterekeu u over Ibi 3 waarbij du hb de Gr en inilj z h bu ten tcinmiu houd n De b loötiiij d r beide gasthnizcii voor l Gj met eene obsidi tl t d g uiLiüt kaavTi f 7it d e an het b tel 1 hm voor kinderen met eene sub dit i l tn dic van het burgerl armbectunr met eeue sub dt van ƒ 10 JJÜ Alles 7ondcr bcraadsldgi ig of hoofdelijke st nnim De b rojtinc d r cbutterij voor l fjï gfcft aanleiding tot bc prekiug I t tot dt b i üotii van hef i rael armbr tuur afdttlmtr hniè a ei oui manntn en vrouwenhuis geelt de hr Kerapcr 1 r i t hem is gebleken dit ver ch Uende ontvauc teo veel rl j dan 71J zuil n bedraden hetwelk hij tr bt te a t te dota der ho TMtheid d tr ontvang ten door ir n CU vau hetgei n d bet jaar ibG3 zij ide dat bc v d rckcr ug f vt j i wourdmtt loopeo i = out UI f iv en enkele po t n meent hij tevens dat ank aii om wt i dtn hij de be rotitin r niet It 1 ru nm e beh uewetst met Ltt v jorLoopig 1 t Ot bn t f V I L h t w t A XI e e 21 1 V nle r net ioei VdU i 3 e D la L Ue trdf K t vrccQiïd hare m a i z over hetgeen door h m I K r ra üC V 1 hrt voor tei wan be tden VI i f 6h i iïotl ekeurl met elf I iide b n m ngen en wtlb i Prmce en Ve erbaan 1 n vanen bc herzien der de hb de iravt Dr 1 emoezeniershui u hr C t i i hi t larael armbestuur af 1 Q 1 eu de o tenbare zit Ul Xk rtükeu een miraar in de r m 3sive op zal 1 da CU Ui n het r m J n aa 1 n en 1 ki en i de hh i breidt r i z 1 i iiin o 11 van t tQ tm eft die nis f i ttr r Q 50 ƒ o 30 r nsche pr r 7 en I a wen nandel rht II i v Te schapen rkcus en biggen gingen Marktberigten Gkjuda ipu r lm 1 Z tu i he pr m 1 i J O a ƒ 1 ii l ƒ b7 Hill r I JO a r t ƒ i i Il lier ƒ t IbU ned ƒ 1 + Brab ƒ I t vteniifM Uitt gf ringenbehalve m t r i kii lllteit 1 r til latLmerui luii doch magert trn V lil dc h md r f II f 1 10 Hl u k et = grooter 1 ld k ger = iets J sll 20 icr ƒ sO 1 1 11 i J f f 7 s 5 p r O en Lut ƒ let Delft 11 i i sM w rh hooier 1 irw crst ƒ j 1 r m S t i jb lo bt er t vierde ƒ 1 Ttr ni rkt 1 Dordrecht 40 c I icrer j ir t ept i or zi riii I 4U 1 i t f 1 K o e haver 1 i ƒ 7 I 1 Li iioi en van i in n 1 ilO n lt I p II it 1 a ir lapp ƒ 1 n s s jU Tariie l e om igenoeg p Aiii iirerd 4 pirtjcn k vis O IJ rr ƒ 1 U i y 1 21 iinvotr 1 i rir n Pt ivei e ƒ b öU ly J m t rt s ly j3 i r I O tn fit de beste J 2ii f 30 mindere ir ie tjp ƒ 7 i i i ƒ Kogge gcvraagl tot vorigen prjs Jirise overm 7 en 1 ƒ 5 0 a ƒ t 30 en nieuwe ƒ 3 20 i o 25 Gerst m uwe z winter onveranderd Zikmaat ƒ 3 20 ƒ 3 o ge tort ƒ 5 70 zomer minder jevraagd n lu c 1 iger akm J i 30 a ƒ 4 70 gestort ƒ 100 Spelt iirüc als voren ƒ 2 10 a f 02 Nieuwe geringe ƒ 2 a ƒ 2 j i Haver lepende pnjs onveranderd Jarige inl voeder ƒ j a ƒ 4 d ilikke 20 c lager ƒ 4 a ƒ 4 00 Van raardtbooicn eeue en elt klu 10 c