Goudsche Courant, donderdag 15 september 1864

S @4 Donderdag 15 September Il 257 Burgerlijke Stand GOUDA GfiBOREN 5 yejit Johanna Maria ouders A van Gent en J W Tan Maaren S Corui lis Willem Frederik ouders F Hofman en S S vau Houten Jolianna ilaria ouders H L Wajon en P A Kroeders 9 Curiieliii Murgreetha ouders P van Reeden en M Zorg OvKKLKDK N 5 Sept K Hnivenaar 12 d A Noteboom 80 j 6 M J norui = 13 d A de Mol 75 j M Ham 7 w W de Gehlwd 7 Kejjt M Leus en G van Kersbergen A Boot en E J de We icr GOUDSCHE COUKAWT Uitgave van A BRINKMAN lange Tiend weg D n 60 WOERDEN van 3 tot en met S September Bevailln P Stroes t Gilde peb de Groote z H H Lit geb van iSchoüuhüveii z J M II van Geel d OvERLEüh N Maria Jacoroina Vink 13 dagen Coroelis Gerardiis Vermeulen 6 x schoonhoven Ingeschreven van 26 Aug tot en met 2 Sept 1864 Gehoees Philippua Jacobus ouders M Deumers ea J M Brouw Catharina ouders J Kommer ea W Smits Cornelia oudera P Koster en M W de Hoed Arie ouders A de Besten ea W de Brnin OvïKLUJFN C C Driesen 10 m Levenloos kind ouders C Vermeij en E Sluis Gktrouwü H Bücr met A de KoveL OÜDDWATEE Ingeschreven van 31 Aug tot 6 Sept 1864 Bevallen Alida Dongelmans geb van der Kleij z Bartha Hogenboüm geb Vergeer d OvFKLKULX Willem Cornelis van Zijl 54 j gehuwd met Wilhelmina Johannette Gosenson GLurvM Jaeob Berkhofl jm 26 j en Jobanna Christina Kerkbc jd 23 j ADVERTENTIEN lp iieei ii aev nn i li t 0 Booueu i ojider baudel Ei Meii g jc d kokcmii likuiiinc veer willig jU e liooirer e beste ƒ 8 nf vilranc y 7 i li 1 0 Vi Mu Koninsb ƒ 6 S a ƒ 7 üoikniil de luig evourdc niemve dooreen vrij wel N Brab ƒ 2ii j iriire r d 200 gehueii Middelburg 5 öepl Jar z tarwe weinig aangevoerd puike ƒ II X W ilcli d mede niet veel ter markt Bij dringende vr ag werd voor puike kwalit ƒ 9 a ƒ 9 10 voor de aii bestwd l uike jar walcli veel aangevoerd ƒ S 75 Puike wintergerst 5 tO Puike zomer met goede vraag ƒ 4 25 c ƒ 4 r 0 N Waleli gr erwten matig aangevoerd goed geir iagil ƒ 7 40 i ƒ 7 30 Londen 5 September Boter HoU 2 lager Granen Eng larne ging niet vlug van de hand In vreemde was ook niet veel handel maar de prijs is onverauderd Gerst iets lager en haver fl iauv er Aanvoer van 29 aug 3 sept 3071 qr inl en 13r 7i qr vr tarwe 312 qr iul en 10470 jr vr gerst n 975 qr inl en j7U4 t qr vr haver Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 6420 runderen 324 kalveren 2o ï70 sehapen en 490 varkens Voorbeste runderen v erd 5 4 voor d kalveren 4 8 voor d sehapen S G en voor d varkens 4 6 pr steen betaald 6 Sept Boter Friesche 112 a 114 Kamper enZwolle lOS a 110 Kaas onveranderd t vpt haver ttilier K r tnr c qr r Iiavcr s Sopt A in de reemarkt van heden werden aangebo1120 runderen 490 kalveren S OO schapen en 550 varkens Voor beste runderen werd 5 2 voor d kalveren 4 10 voor d sehapen ö 4 en voor d varkens 4 S pr steen iietaald Ir ii cn Tarwe stil en vast Gerst flaauwer en Aanvoer van 3 7 de er 320 qr inl en 3110 lii70 qr vr gerst en 1000 qr inl en 10990 8p Oudertr iuwd A BLOXK en M VANSTEAATEX van Boilet raten OoiB t 9 Sept 18Ö4 i l sleniiji Kenntiigenfig De THKEK N van het gerenommeerde merk THEEOOGST zijn alllier gedeponeerd en in pakken van 5 2 o en 1 ons te bekomen bij II J KABEL BmiketlaHer Oosthaven Zeer fijn en £ renrig 1 50 a 2 50 zeer goed 80 a ƒ 1 Zier goed en geurig ƒ 1 i 1 30 Vrij goed 60 a SO cents TE KOOP een HUIS met TUIN FABRIEK OPEN PLAATS ei drie Toegangen Men verToeje zich bij G DTJSSAULT Turjtnarkt 94 Ilartelijken dank aan de leden der vergaderiug WEETGKA VG voor hunne medeiverking ter verkiezing van Levie JuD i S vNDEKS als lid van den Isr Kerkeraad en aangezien de Heer Abonson bedankt heeft voor de eer om naast hem zitting te nemen en de Heer Winkel verzocht heeft voor die eer niet in aanmerking te komen zoo verzoeken wij bovengenoemde Heeren thans hunne medewerking om in de plaats van laatsgenoemde op zondag aanstaande te verkiezen den Heer Bonnie Sanders ofschoon neefs zijnde zal volgens het reglement geoorloofd zijn dat Leïie Jcda Sandees en Bonnie Sandeks te zamen zitting nemen wij weten voorwaar dat deze kenze den Israel Kerkeraad eer zal aandoen Benige Leden der Isr Gemeente TE KOOF EEN BLOEMENBAK met VIER KAMEN TUINBANKEN 150 POTTEN met BLOEMEN en een SCHOMMEL Te bevragen bij den uitgever dezer Gouda 9 September 1864 OPENBARE SCHOLEN De PL ATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te GOUDA brengt ter algemeene kennisse dat op Woensdag 14 September e k inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen wier plaatsing wordt verlangd aan de Openbare Jongejufïrrouwenschool de Hollandsche Burgerschool de Tus SChenSCbOOl voor minvermogenden en de aan deze beide laatste verbonden avond of herhalingscliool of aan de Stads armen en Bewaarschool l e inschrijving zal plaats hebben op bovengemelden dr g des namiddags ten vijf Tire in de respective SchooUocalen Alle kinderen aan de openbare scholen opgenomen moeten bij hunne komst terschole voorzien zijn van een bewijs van teel afgeloopen vaccine of doorgestanekinderziekte Namens de PI Sc iwlcoMmissie Gouda i September 1864 J B PEETEBS Jz Secretaris Prijs van bet gedc tilleerd bij r P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 46V o q per kan 59 cents Jenever 2 soort Jloutwijn a 462 o per kan 57 s cents inl BRANDEWIJN 46Vio 7o V kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 10 Sept 1S64 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 9 September Traagste Hoogste Gebleven pCt koers koers koers Ned w sch ZVs 60V fiO Vifi 60 Vu dito 3 Vü r 72 V dito i 96 96V 9 Vi Amort Sijnd 31 2 8 Vl 89V8 Handelm op resc België Koths 2V2 54V8 Spanje obl 2V4 43 l5 43V8 Portugal obl 3 4tiVi6 Kusl obl H 5 96 96V4 961 d 1828 29 5 99V d 1840 4 d 5 = serie 5 72 dO 6 serie 5 82Vi d bijH 18604V2 82V Volgef Spw 5 183 184V4 I833 4 Oosu Metall 5 57Vr 57Vis 57Vi6 dito dito 2V2 28Vi 28V8 do renteAmst 5 79V8 do uat 1854 5 647i SiVu 64Vl8 Pruisen 1859 5 103 Italië 1861 5 dito Amst 5 Griekenland 5 22 Ver Staten 5 47V 47V8 d 1871 5 d d 6 iiVu 45V4 447 8 d 1882 6 43 4 43 Vif 43V Mexico 1851 3 aeVs 26S 4 1 26V4 Deze Courant Terschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden is f2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentieu kau geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING De BURGEMEESTEK van GOUDA brengt bij deze ter kennis van belaughebberden dat door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland op den 6 Ssptember 1864 is executoir verklaard het kohier van het patentregt over het dienstjaar 1864 65 1 Kwartaal Dat voormi d Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de termijn van DEIE MAANDEN binnen welke de reclames behooren te worden ingediend GOVDA den 12i Septemler 1864 De Bükgemeestee voornoemd DE GRAVE ITeth l H KENNISGEVING BCKGEMEESTEB EN Wetholdebs van GOVDA Gezien Art 54 der wet van den 29 Junij 1851 Staats blad N 85 Brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de Eaad dier gemeente heeft twee vaste Comraissien belast met de voorbereiding van hetgeen waarover hij heeft te besluiten Dat tot leden van de eerste dier Commissien belast met het ontwerpen van en het herzien der plaatselijke verordeningen tegen wier overtreding straf is bedreigd onder het voorzitterschap des Burgemeesters zijn benoemd de Heeren Mr J L A DE GRAVE W J FOEÏUIJN DROOGLEEVER J EEUTTINGEK en Mr P P P KIST en tot leden der tweede Commissie wier werkkring is het bijstaan van Burgemeester en Wethouders in het toezien op het beheer en het onderhoud van en de zorg voor alle plaatselijke werken en eigendommen der gemeente behalve Burgemeester en Wethouders van welke de eerste is voorzitter de Heeren G PRINCE en D V WESTEEBAAN GOVDA den 13 September 1S64 BüEGEMEESTEB en WETHOUDERS voornoemd De Secretaris De Burgeineester DROOGLEEVER tOETIJIJN de GRAVE W l B öuitenlanïr Londen ll Sept De regering heeft geweigerd om in de aangelegenheid van hét stoomschip Georgia vroeger eigendom der zuidelijke staten van Amerika dat in de nabijheid van Lissabon door het fregat Niagara van de noordelijken prijs is gemaakt tusschea beiden ie komen De Times wijdt een artikel aan den financielen toestandvan Italië Geen budget ter wereld kan eerlijker zijn dan hetitaliaansche zegt het blad en de heer Fould zoowel als deministers van financiën in Rusland en Turkije kunnen eenvoorbeeld nemen aan hun italiaanschen collega Maar voegtde Times er bij het is niet genoeg te erkennen dat men ineen kranken toestand verkeert men moot c oic den moed enden wil hebben om de bittere geneesmiddelen in te nemen Het geneesmiddel nu dat de Times aan Italië voorschrijft iseene vermindering der staatsuitgaven door eene reductie vanhet leger en de vloot Men berigt uit New York van 3 sept Een noordelijklegercorps onder generaal Sherman heeft Atlanta bezet Naarmen verzekert heeft het grootste deel van zijn leger een hevig De prijs der Advertentien van één tot ze regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor elkec regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruin te gevecht gehad met de zuidelijken op den weg naar Macon dat gelukkig voor de noordelijken eindigde In de conventie te Chicago is de generaal Mac Clellanbenoemd tot kandidaat voor liet presidentschap en de heer Pendleton van Ohio kandidaat voor het vice presidentschnp Op den Weldon spoorn eg heeft een hevig gevecht plaats gehad zouder eeuig beslisseuü resultaat Het fort Morgan heeft zich aan de noordelijken overïegeven Men heeft plan opgevat om den spoorweg in Snhotuind die niet verder gaal dan Inverness zoowel noord uis west enoostwaarts voort te zetten tot aan de kust ten einde de handelaars in wol en schapen alsmede de visschers in st iat testellen hunne waar gemakkelijker naar Londen en tusscliea gelegen plaatsen te verzenden De uitvinder van een stelsel van communicatie tussclien de passagiers en den conducteur op ecu trein v ui lieu spoorweg schrijft aan de Times dat het bestuur van de zuid viestelijke spoorwegmaatschappij de toepassing v in dit sielsel in ernstige overweging heeft genomen en zelfs bezig is met het nemen van proeven ten einde de veiligheid der pass igiers op dien spoorweg te verzekeren Voorts dient herinnerd te worden dat het bestuur derzelfde spoorweg m i it3 happij he f bevoien om eeu groot giazen vak in alle afdeeiingen tusschen de rjtuigen te brengen zoodat het gevaar van een moord a s onlaims plaata hafi op den noord loudeiischen spoorweg daardoor reeJs van zelf v rminderd wordt Uit New York wordt gemeld d t weder tn ee kruipers van de ziu ielijke staten uit de geblokkeerde haven van Wümii gtoü in zee waren gekomen en reeds 33 koopvaanl j cbepen onder de boudsvlag hadden vernield Ook zette de kaper Talahassee het vernielingswerk voort terwijl die alle tegen hem uitgezonden oorlogschepen ontkwam Den i i aus u u l ad hjj 25 onder de bondsvlag varende schepen veniipld ht waren deels kustvaarders deels schepen die gel iden uit E ropi terugkwamen hieronder bevouden zich ver cheideu seliepen iViG kostbare ladingen in hadden De veruielitig v in al lie uepen had plaats op de hoogte der ki st v in lien sta it M liue De handelscheepvaart der Unie en mzonuf rheiu df k v nr werden door de vrees voor zerscïiuimers tcliier e e uitgezonden kanonneerbooten hadden tot nog to vr ti jujagt op hen gemaakt danr die kapers alleen op e i Vv s uit waren en den vijand afbreuk wilden doen doch zich luet gtiijk de Alabama aan een gevecht ildtn wagen 12 Sept Berigten uit New York van 3 dezer bevatten geene nadere bevestiging van de iunemirg van De Moniteur bc at het volgende artikel de schaarschte van katoen die voor onze arbeidende bevolking zoo drukkend is geiveest is gelukkig bijua geëindigd In de eerste diie maanden van dit jaar heeft het verbruik van katoen in Frankrijk 20 138 587 kilo s bedragen dat is een derde meer lan in betzelfde tijdperk van het vorige jaar en een de de miu l r dan in het eerste kwartaal van lb JO v dr het uituarsten van den amerikaanscben oorlog door onze iabrieken verbruikt is De consumtie in Frankrijk van die grondstof nadert dus weder het bedrag van den tijd vóór de katoencrisis en denkelijk zal zij het weldra te boven gaan Onze industrie zal voor de opofferingen welke de ainerikaansohe oorlog noodig maakte vergoeding vinden in een gelukkig uitwerksel vóór ISOl namelijk kwam ruim 00 tn van de katoen die Frankrijk verbruikte uit Amerika ci jM mT