Goudsche Courant, donderdag 15 september 1864

öcniengde Berigten De buiteiifrewone zitticg der belgische kamers i = atnrdag jl ge io Den 1 Sept is de ru s sche staJ Simbirsk doorbrand iDrenjai p eraudei d De kaien lanps de Vhelde te A twtrp n zullen l verlengd ordcn Iea wii de beirfkkiug van onïerkoQiug vaa i i ophrffeD De parij=ehe bra idas£uraii e mant icha ir j ii mof po tw i een half miilioen beta ea aan den brand fauLii jor eeipiofiiiig in eene steeiikoleainijn nabij iii€lds zij i ged eenige andere gekwetst Bi i cilie wci frt dt b i ui 1 PT üeeindigïng van J t jfbii met tingeland ii t he e schip Sadnik is op de huog c vau S Jüiii uah j G md w 2t ieuschen oiukwaniLn en j 30 erdfn jrercd L il n opbjuw 10 miilioen fr leeucu D Xjul che enii Pari jn tot honderd rainderd de o Lrifrcu ijn uit iiooJ f=wordi n ia Algerie Mexico ot Italië De chadt te lit fpst c luat tnver oorzadkt i ordt begroot op 120 duizend güjen thans r een ar nizoer van 400U man De Kraaseb n ze ten uo i oo teneel naar C ochin China om de uitvoering an htt traotaat te trren De Epooruegniüordenaar Franz MüUer is per Kti m t i k nrfir Londen gezonden Tu de maand AT us ur hebb 1 u nj faiiliet i rJtjanii plaats gehad Dt engel cki arma adec i n ar riit=dam gekomen om de bevalling der pruis scbe kroouprinses tt urveilkren De Zweden leenen 35 m llioen daalders te Londen lan 1 jan tr t 5 aup zijn uit Bombay naar Liverpool gczondeu 69 52 jalen katoen De koning van Spanje heeft te Parijs eeue erge verkoudheid opjrtdaan Den 3n septem er zijn te Parijs 21000 jagtacit a afgegeven Bij Aniiens is een goederentrein tegen een passagi rstre t aangelopen elccht r pe j rsoDen werden gtkwetat Keizerin Eugenie hetft voor hare badreis eene nieowe soort van cr noline n tgevouden Ei nc jenï di e vr Parijs heeft zich van het leven bcrcfi uit droefheid oicr het over vaii haar man De bank te Turijn heeft het discnnto fot SpC boogQ Te Leed = hebben 120 Cüf mm i l cn het ophangen vsr moordenaais aan chou MJ Len püor Mi lcveran ier e Londen is i met een deficit van i J ton In het eogelscbc dorp UiIIai hay bij cqIu ziju door brand vernield eene kerk h nevens versrheiJcne wooahi en schuren met graan met r ilan lüö nitu chen wtrdei san bdisve beroofd Te Gene e beijvpn men zich f m ctne verzoening tus he partijen tot stand te brengen ïn de oiii re vcn v n Nijmegen wo iit de aardappelziekte volstrekt niet bespeurd an het italia n che lener zijn 4U 00 man naar huis gezonden In het f an he deparTrmer t Crar leven lU 000 bedelaars Te Rotterdam vraagt ntea van de hervormde gemeente e ne gift van n nf f gu öen tot bet bouwen van eene kerk Jer buitenwijken en tot vermeLfdering van het getal der predikanten en ouden ijzp s Te Londen i eeue d ij e liaar chiwtbond e nagesprongen d a uit een bovti raam op = traai eworp i weid Men dr ücs twee lijken weg De dordEscbc ea rotteidarasthe kruisridders heiben de haagsche broeders bezocht 1 T jks pot tcrui l v ij uit p Ti it l au Vre oorden I torvorr va i it arti v i uiiiv uige i hl Alireric iii fran jli Guy uie en op de frinsohe Antilies i de t uiuiur tii katütii uudcr ver tandige i ninoedigiiig van liet i oiiveri eiiiiii beproeffl die proefnemingen ubbeii zeer goede iiitk juiiten opi iinrrd en men m ig nu als zeker aannemen dat Frankrijk iia finite j iren al de voDr zjne uonsumtie noodige kat uit iJ i eigene koloniën zal kunnen krijgen Vroeg r is gemeld dat er tus eben ï rankrijk en Cocbinriiina een definitief vredestractaat en een handelsverdrag is rf 3l tei aarbij aan ecrstgrmeiüe bet protectoraat over zesjirüviiicieii van hit anamitische rijk wordt toegekend ongcre kcLiil lie voordeden die het erlangt bij het handelsverdrag Datlifsehern lii rachap heeft Frankrijic echter allee bekomen doorden atst nl van de onlangs op het anamiiisclic rijk veroverde be iltin icruiracn tijd heeft men in twijfel verkeerd of deinmsclie n ring die bezittingen al dan niet wilde behouden Xaar lic schijnt waren de iuzigten van s keiiers omgevinghierover verdeel 1 Volgens sommigen moest men ze behoudenals het mi lid om aan Frankrijk een groot overwigt in hetverre oo ca u verzekeren anderen waren van meeuing datdie bezitting u iedits een lastpost waren welke groote uitgaven eis ditea en bovendien op den duur niet te houden zoudenzijn Toen htt nu tot een besluit moest komen liield laatstLcnoemde ineenii g de bovenhand en kreeg de fransehe cousiü inAnna de I t r Aubaret voor zijn vertrek uit Frankrijk bevelom een tnicta met den keizer Tu L uc te sluiten aarbij deze te rpn er enni r van FVankrijks protectoraat over zes provin ieü edir i het bezit van het laatst verloren grondgebied i i d gesteld I e fransehe regering kreeg echter weldra berouwoier dil besluit en end den consul iustructien na in geheelanderen geest l eze iustructien kwamen evenwel te laat wanttoen de eonsiil xe outvinir waren de tractaten reëels gesloten H iar jij bnitLiniien iau FVankrijk eeue schadevergoe liug vooroe oorioïrskoieu van 100 miilioen wordt toegekend Mitsdieny il het de vr iag zijn oi het fransehe gouvernement d e tractaten zal r itilieereu De Mouiteur heeft hunne sluiting aangekou ii d op eene wijze die doet denken dat de ratific itie wellülgin zd Maar zij die tegen den afstand van bedoelde bezitiiiige zijn idlen niet nalaten hunnen invloed bij den keizerter gunste l unner zienswijze aan te wenden Op den nieuv en boulevard du prince Eugene wordteen zeer gniute b zar opgerigt waar men alles zal kunnen vin len wat den nienseh aangenaam is van de groenten tot deenuip je van i en achoen tot den piano Ieder kooper ontvangr eene kwitantie welke een nummer heeft Wekelijks heefteene verloting plaats en aan de houders der getrokken nommers wordt le prijs van het gekochte voorwerp hetzij een bosgroenten of een kostba ir meubelstuk terug betaald De berigten uit Algerie luiden ongunstig omtrent denopstand der arabische stammen Een persoon die zich op hettoonee des opstands bevindt meldt dat het gemakkelijker zou zijn eene geheele provincie van Afrika te heroveren dan denopstand te bedwingen bij de uitbreiding welken hij heeft verkr gen en de natuurlijke bezwaren welke de landstreek oplevert waar geopereerd moet worden e madridsehe dagbladen dringen sedert eenige dagen bijde regering er op aan om de Chincha eilanden voor goed inbezit te houden Die bladen beweren dat de houding derperaaauiche regering van dien aard is dat aan geene minnelijke Echikkins te denken valt en dat dus het spaansche kabinetop geheel andere wijze behoorde te werk te gaan De Epocawil zelfs dat de regering met zekere kracht zal optreden tegent hili daar deze republiek het peruaansche gouvernement inzijn verzet stijft Weenen 12 Sept üe resultaten der jongste verkiezingen van leden van den gemeenteraad zijn gunstig voor de nationale partij welke de ten uitvoeriegging der constitutie verlangd De zoogenaamde federalisten hebben veel terrein verloren wat betreft de aristocratische partij deze heeft hare candidaten bijna overal doen zegevieren Berlijn 1 1 Sept Van eene goed onderrigte zijde wordt verzekerd dat de regering nog onderhandelt met het weener kabinet over het meest geschikte oogenblik waarop de tolconferentie zal aangevangen worden De graaf vou Eechberg had voorgesteld om op 12 dezer daarmede aan te vangen en wel in deze hoofdstad Hierop heeft de regering geantwoord I dat het oogenblik als minder gelnkkig wordt beschouwd dewijl de vertegen voordigers der verschillende tolverboudstaten thans in deze hoofdstad vergaderd uijn weshalve de regering wenscht dat de onderhandelingen nog eenigen tijd worden I uitgesteld terwijl men eene andere plaats wenscat aangewezen te zien dan deze hoofdstad hierop is het antwoord der 003tenrijksche regering nog niet ingekomen Volgens mededeelingen uit Flensburg heeft de stedelijkeregering voor eenigen tijd een drietal leden gekozen wier be noeming niet is bekrachtigd door de civiele hondseommissarisjen Later zijn diezellde personen herkozen zonder dat daarop is gevolgd de vereisehte bekrachtiging van de bondscommissarissen en nu zijn zij voor de derderaaal tot diezelfde betrekkin gekozen Men verneemt dat het Nationale Verein eene demonstratie op zeer groote schaal op touw zet ter gunste van denhertog van jVugustenburg Jlet dat doel zal het Verein eenealgemeeene vergadering houden in een der thuringsohe steden 12 Sept De regering heeft zich met die van Oostenrijkverstaan ten opzigte van de plaats waar de tolconferentienzullen gehouden worden de stad Praag is daartoe uitgekozen Met betrekking tot het tijdstip waarop de conferentie zal aanvangen is tot lieden niets bepaald Hamburg lO Sept in de laatste weken zijn aanzienlijke sommen zilver uit de hier bestaande girodjack genomen om naar Londen en Petersburg verzonden te worden en het fonds van de batik moet tot een betrekkelijk zeer gering bedrag gedaald zijn De juiste staat van zaken is slechts aan sommige ingewijden in het bestuur van de bank bekend daar al wat deze inrigtiug betreft tot dusverre geheim blijft zonder dat daarvoor een afdoende grond bestaat en hoewel door den handelstand sedert lang op eene geregelde openbaarmaking van den staat der bank aangedrongen wordt Een eigentlijk discrediet heeft tegenwoordig aan onze beurs nog niet plaats doch men komt overal klagen dat zelfs solide huizen van den tweeden rang moeite hebben hunne wissels gedisconteerd te krijgen ja dat dit soms onmogelijk is daar het de bank aan voldoende specie ontbreekt Petersburg ll September De Euss Invalide heeft eene inteekeningslijst opengesteld ten behoeve van hen flie dcor den brand te Simbirsk ongelukkig zijn geworden Het blad meldt voorts dat te Kursum eene plaats in hetzelfde goavemement gelegen eene verschrikkelijke brand heeft gewoed en zegt tevens dat de brandstichtingen in die omstreken th ar s menigvuldigcr plaats hadden Ötnncitlanir Gouda 14 Sept De directie der Ned RijnspoorwegMaalschappij heeft tegen 28 Sept e k de deelhebbers opgeroepen tot eene buitengewone algemeene vergadering waarin zal ïvofden voorgesteld de onmiddelijke aanleg van een verbindings spoorweg van denEijn met den HoUandschen spoorweg te Eotterdam het vragen van concessie voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg van Gouda naar 3 Gravenhage en Scheveningen en van den aanleg en de exploitatie van een verkorten verbindingsspoorweg tusschen Breukelen en Harmeien Naar wij veruemeu heeft het Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin behaagd de opdragt aan te nemen van eenbundel oorspronkelijke novellen van den novellist J A Engel eerstdaags uit te geven door den boekhandelaar P iNoordhoifte Groningen Men schrijft uit s Gravenhage aan de Étoile beige dathet nederlandsche ministerie het besluit heeft genomen om onmiddclijk na de heropening der zitting der kamers van de staten geueraal het wetsontwerp tot afschaffing van het zegel opde dagbladen in behandeling te brengen zoodat bij aanneming met 1 januarij 1885 het zegel voor de binnen en buitenlandsche dagbladen zal zijn afgeschaft Tc Ilarlingen neemt de vaart op Engeland steeds toe In julij begon men met de Ivanhoe eene veertiendaagsche vaartop Leith de Ale t die daar iu de laatste weken somtijds deazaturdags kwam zal nu voor vast iedere week naar Huil vertrekken en volgens ue Leeuw Ct zal ook nog eene geregeldestoomvaart komen vpn daar op Hartlepool Uit Groningen schrijft men van 11 sept Onze stad heettreeds een feestelijk aanzien Geene straat van eenig belang ofgroen en toestellen voor illuminatie zijn er aangebragt Eeedssedert eenige dagen beginnen diligences en schepen de gastenaan te voeren Onder anderen zijn de ministers van marine envan buitenlandsche zakeu reeds hier aangekomen De overdektekoopmansbeurs die thans in aanbouw is ia trereed gemaakttot feestzaal voor de reunisten waarvan tot nu toe bereids78S hebben geteekend Naar alles w it men reeds heeft kunnenopmerken is hier nimmer een volksfeest met zoo algemeeneen zoo hartelijke deelneming gevierd als met het akademischefeest dat van e k dingsdag tot en met zaturdag zal gevierdworden het geval zal zijn Uit Amersfoort berigt men van 12 dezer Gisterenavond tusschen 11 en ll j ure heeft zich eene zware hagelbui bovendeze stad en de omstreken ontlast met het gevolg dat de teveld staande tabak zijnde best goed grootendeels is veriiageld De andere tabaksoorten waren reeds binnengehaald Wij hebben ontvangen het verslag van het verhandelde in de algemeene vergidering van afgevaardigden der vpr =chill nde afdeelingen van de Maatschappij van Weldadigheid velke cp 60 April jl e Amsterdam is gehouden Bij het verslag is een plaatje gevoeg 1 voorstellende een gezigt op de roomschkatholieke en protestantsche kerken te Frc riksoord Wij achten het een goed denkbeeld om op deze wijzt een dwaalbegrip te bestrijden dat nog vrij algemeen bestaat als zou de Maatschappij van Weldadigheid uitsluitend eene inrigting zijn ten behoeve van protestanten Men vindt er intesendeel zoowel eene roomscb katholieke en israelitische voor welke in Willemsoord eene synagoge is gebouwd als eene protestantsche bevolicing terwijl iedere godsdienstige gezindte haar eigen leeraar heeft Wat den inhoud van het verslag betreft is inzonderheid belangrijk het rapport der financiële commissie hetwelk door den heer Duymaer van Twist is uitgebragt en in het verslag is opgenomen Het bestuur d maatschappij toont dat het ieder over de geldelijke uitkomstea dier belangrijke inrigting wil laten oordeelen en de commissie aarzelde niet te verklaren dat de overgelegde financiële stukkeu een duidelijk en volledig overzigt geven vaa de verschillende bronnen van bestaau en takken van huisbouding der maatschappij en duidelijk aantoouen in hoever de maatschappij over het afgeloopen jaar is vooruit of achteruitgegaan Openbaarheid vooral wat het financiële betreft kan niet anders dan gunstig werken inzonderheid bij eene inrigting die aan zooveel kritiek onderworpen is Achter de n iamlijiten der afdeelingsbesturen er zijn 47 afdeelingen in verschillende gemeenten van ons land gevestigd en der 86 e orresp indonteu is nog bij dit fferslag gevoegd eene lijst van giften van ƒ 10 en hooger die ten deele vóór maar grootendeels na de algemeene verspreiding van het beroep op den liefdadigheid zin van het nederlansche volk bij het bestuur j zijn ingekomen of ten behoeve der inaafschsppij zijn toegezegd Behalve Z M de Koning die zoo als reeds vroeger is gemeld aan de raaat chappij tot weder opzeggens toe eene jaarlijksche gift van 500 schonk en de edele onbekende gever van ƒ 25 000 zijn velen door het beiOep opgewekt om meer of min aanzienlijke giften voor de ma itschappij af te zonderen Het totale bedrag der giften voor zoover die bij het afdrukken van het verslag bekend waren was met inbegrip der bovenbedodde 25 000 40 000 Die som is groot maar men vergete ook niet dat het hier de iasiaadhouding geldt eener inrigting van weldadigheid op zoo groote schaal als zelfs in het buitenland niet bestaat het is derhalve te hopen dat de algemeene belangstelling niet ontbreken zal ter ondersteuning der ijverige en edele pogingen van het bestuur Eindelijk voegen wij hierbij nog de vermelding dat volgens statistieke opgave de grootte der gronden aan de maatschappij van weldadigheid toekomende in alles bedraagt 1997 £ o2S bunders In de koloniën zelve liggen l204 8C84 bunders bouwland 42 37C0 b heide poelen en plassen 99 9 3f5 b wegen piemen en huisplaatsen 71 8835 b bosch te zamen 1419 1015 bunders Buiten de koloniën liggen 17 6580 b bouw en boschgrond 560 4733 b heide duinen en poelen te zamcn 578 1313 h De wetsontwerpen die in het zittingjaar van de statengeneraal 1863 64 onafgedaan zijn gebleven zijn de volgende 1 heffing der grondbelasting in de provincie het hertogdom Limburg 2 regt van zegel 3 registratie 4 regeling van het geneeskundig staatstoezigt enz 5 wetboek van strafvordering 6 nadere bepalingen tot verzekering van den accijns op het zout 7 verhooging minimum opbrengst accijns suiker 8 bepalingen nopens den accijns op de bieren en nopens de azijnmakerijen 9 personele belasting 10 wijziging van de gemeentewet voor zooveel de plaatselijke belastingen betreft 11 overeenkomst betreffende de goederen van het voormalig klooster van St Agatha 12 regeling van de pensioenen der protestantsche predikanten en predikantsweduwen 13 vaststelling van de reglementen op het beleid der regering in de koloniën Suriname en Curacao 14 verhooging van hoofdstuk VI Marine der staatsbegrooting oor 1864 15 bepalingen betrekkelijk de inkwartieringen en het onderhoud van het krijgsvolk en de transporten en leverantien van s konings leger of versterkte plaatsen gevorderd 16 wijziging van de begrooting der algemeene landsdnikkerij dienst 1S63 Vele dier onderwerpen zullen ongetwijfeld bij den aa ivang van het nieuwe zittingjaar weder aan de staten generaai worden aangeboden Men schrijft aan de Arnhemsche Courant uit s Hage dat eerstdaags het antwoord van den minister van financiën op het verslag der rapportetirs nopens het ontwerp op het personeel bij de kamers zal inkomen voorts dat de begrootingswetten nog niet geheel gereed zijn daar de raad van state zich lanodaarmede bezig houdt Eindelijk zonden Trij eijigt twee be laagrijks wetten op koloniaal terrein te wachten hebben l let ontwerp tot herziening der tarieven voor Oost Indie waarbij 1 het stelsel van differentiële regten gehandhaafd wordt en die van 12 en 24 met opcenten van 15 en 30 gebragt worden op 10 en 20 binnen 3 jaren afdalende tot 8 en 16 pCt van de waarde en 2 het ontwerp cultuurwet Dit ontwe p van hier afgezouden moet door den afgetreden directeur der cultures L mbgrove gedurende ra aanden in de portefeuille gehouden zijn thans zou men uit Indie schrijven dat het rapport binnen 2 of 3 mails opgezonden zal worden De heeren Uytenhoven secretaris generaal van buitenlandsche zaken en Motke chef der afdeeling in en uitgaande reirten bij het departement van financiën moeten volgens dezelfde correspondentie afgevaardigd zijn om den 15den dezer eene conferentie te Parijs bij te wonen tot het beramen der grondslagen eener gemeeuschappelijke wetgeving op de suiker belasting voor Engeland Frankrijk België en ons land De moeijelijkhedeu bij de regeling dezer zaak zouden vooral van België komen hetwelk de partij voor de beetwortel suiker opneemt eu geene koloniën heeft die rietsuiker produceren Het verslag over het in de thans afgeloopen zitting aangeboden w etsoutwerp op de bieren schrijft dezelfde correspondent is sedert erscheidene weken gereed en circuleert ouder de leden der commissie van rapporteurs die echter niet tot vaststelling bijeen kunnen komen Het stoomschip dat dezer dagen onder fransehe vlag te Nieuwe Diep aangekomen en na een loods aan boord genomen te hebben onder pruisische vlag vertrokken is was blijkens berigt uit Bremerhaveu aan een engelsch blad een vaartuig der zuidsi aten Bij halve snelheid loopt het 1 S knoopen in het uur Men beweert dat het gecommandeerd wordt door kapitein Semmes en 300 man aan boord heeft Het telt 40 stukken Deventer 12 Sept In de op heden gehouden raadsvergadering zijn aan de hoogere burgerschool alhier benoemd tot leeraar in de nat gesch warenkennis eu pharmacognosie op eene jaarwedde van ƒ 2000 de heer Dr L V J Eurgersdijk hoogl aan de milit ikadcmie te Breda tot leeraar in de lelterkuuiie en geschiedkundige wetenschappen op eene jaarwedde van ƒ 1800 de hr r Dr C M Kan conrector te Middelburg tot hulpleeraar adsistent bij het laboratorium voor scheikunde op eene jaarnedde van ƒ SOO de heer Dr C Walig Hz tot leerareu in de wis eu natuurkundige vakken op eene jaaiwedde van 1600 de heer 1 Menalda v an Schou venburg en op eCEC jaarwedde van ƒ ISOO de heer J A van Pesch civiel ingénieur te Delft