Goudsche Courant, donderdag 15 september 1864

18114 JVFKLEDtN 9 S ept ï L Sonffrce 10 m 10 J C van Leeuwen 1 m 11 J an llaaren 43 j V an den Akker 3 m 12 A W W van Dorp 16 m 13 C J an der Wal 3 m Zondag 18 September M5H Burgerlijke Stand J Ik ji u k u1 ciders 1 Je J i G M LcVkcrkcrV 10 Mirrin a It bckka ouders N aii Hert urn en E ui ltr Kleij M v ill c l 3 lo iucrcAurï en W an I a kn Hendr ka ivt i lW l r l e Doesburg en l Muijter 12 Johanna Wilhcln in 1I 1 1 W = n Dobbelen en M Baa SCHOÜNHOYEN Injreschreven van den 3 tot den 9 Sept 1864 O EKi tüFN J Verhaar 3 w GOÜDSCHE COUEANT ADVERTENTÏEN Uitgave van A BRINKMAN Zanffe Tiendeweg D u 60 184 2813 16 64 In den Binnen en Buitenlandschcn Boekhandel van A BRINKMAN op lie Lange Tiendeweg wijk D n 60 te GOUDA is verschenen Het A IJFTIGJARIG BESTAAN van het DEPARTEMENT GOUDA der MAATSCHAPPIJ Tot NUT van t ALGEMEEN herdacht door J HERMAN de RIDDER uitgesproken in het Keukgebocw der Remonstranten te GOUDA den 30s = Jmiij 1S61 Prijs ƒ 0 30 Recommandeert zich mede tot het leveren van Binnen en BUltenlandSClie BOEKEN TIJDSCHRIFTEN enz alsmede tot het plaatsen van ADVERTENTIEN in alle Couranten levert binnen den kortst mo elijken tijd alle KANTOOR BOEK en STEENDRIIKWERK tegen zeer billijke Prijzen en heeft tevens voorhanden best Hollan DSCh en Velis Schalij ± f ostpapiei en Enveloppes 453 4511 l6 447 1827 27 CORRESPONDENTIE C beklaagt zicli over willekeur en partijdigheid in 6 verslagen der r ads itTingen die dan eeus tot 4e kleiQste bijzonderheden afdalen f opgeven bij Se hoeveelste stemming iets aan leiucTid wordt opgedragen en nu weder verzwijgen wat het vezen d r iiak betrpft Zoo ordt in het laatste verslag alleen vermeld dat in de commissie voor de verordeningen vier raadsleden werden benoemd zonder aanwijzing dat de drie eerste werden herbenoemd en dat de laatstgenoemde de heer Kist gekozen werd ter vervanging van den heer Kemper Zoodanige omi sien benemen de belangrijkheid aan de raadsverslagen en beletten de jui te beoordeeling van den geest die de vergadering bezielt Hij wenscht een beknopt maar juist en daidelijk berigt van het verhandelde met naauwkeurige aanwijzing der mutatien I Ter Boekdnikkerij vaa A BRINKMAN Openbarc Teckenscliool te tiOtltiM Op Donderdag den 22 September 1864 des a onds ten 7 ure zal de Commissie van de openbare Teekeiisehool aldaar cene OPENIUEE ZITTING houden tot het examineren en a iuuemen van lonirclieden din den ouderdom vau 12 jaren bereikt hebbende het TeekenOnderwijs verlangen bij te wonen hetwelk op ih f iidafj Hbiijhdüij li f da ihn i itiitii I rijdatj en Zufurdarj van iedere week a l t s avonds 7 tot 9 ure zal worden gegeven Namens de Commissie van de openbare Tfekenschool GoiDA van ITERSON 14 Sept 1804 Secretarie Te2ev November e k wordt gevr iagd e 1 t k lam BROODBAKKERSKNECHT onbesproken jn l i Jrag P i Adres met franco brieven onder lett C bij den ungever dezer courant Prijs vau het gedestilleerd bij G F van de VELDE te ïouda met inbegrip van P jks on Gcnicfate accijns bij ei ue hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 i per kail 59 cents Jenever 2 = soort Moutnijn a + 02 q per kan 57 V2 cents inl BPlANüEWIJN 4C2 o P f k 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid ÜciDA 1 t Sopt 1804 Al die iets te vorderen hebben van verschuldigd zijn aan of goederen onder zich hebben v in den Heer L y i der WAL Koopman te OiiJetcater worden verzocht daarvan voor 22 Sepfumhr e k ongaaf betaling of afgifte te doen aan den Heer M H J KKANENBURG Advocaat te Gouda Slijm en Maaffplllcn e PILLEN die sinds vele j iren met het beste gevolg tegen de Slijm en als maagverstsrkend gebruikt worden door hare zachte werking Spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacbt laxerend zijn zijn tegen 32V2 cent liet I K jf met Ijerist van het gebruik verkrijgbaar doortustchenkomst van de heeren Amiterda Piuijs en V eissenbnich Apoth bij de Stilsleeg Arvltem V F Yersttr iJereuttr G J Erenst BordrcM II J Giltav Ooiidu Ved J V d Heijden Wijdstraat s llarie i Visser en Zoon Apoth Spuistraat Lejdi ii O A van Tricht Apoth HaarI lemmerstraat Otuhlioorn G van den Boom üoiierdaiij v Santenkolif Apoth korteHoofdste g ScliiedoM Wed A Itombou s Sclivonlioteu L Okhuijsen Sfohrijl A Zijderlaan Cfrecht F Altena Apoth en Drog ophet Steenneg overde üonkerstr n 372 Zi tnhukeii A Prins 2 I Om elk doosje der eclde en sints onI heugelijke jaren gebruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de handteekening van J J SCHREUDEU welke handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is DEPèT van THEEëlV De ondergeteekende heeft de eer bij dezen te berigten dat bij hem te bekomen zijn de hieronderstaande soorten van de alom gunstig bekende THEE van de Heeren J J STERCK ZOON te Atiiiterdam PECCO per 1 2 Ned S a ƒ 0 80 ƒ 1 00 ƒ 1 25 ƒ 1 40 SOÜCHON per l j Ned a ƒ 1 50 ƒ 1 70 ƒ 2 00 ƒ 2 20 Te bekomen in pakjes vau 5 en 2l gons benevens beste GRUIS THEE per 1 0 Ned ffi a ƒ 1 05 verkrijgbaar in I pakjes van 1 of 1 2 Ned S I Gouda September 1864 I J C G DUTILH Zeugstraat Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 13 September Hoogste koers 96V8 11373 4 Gebleven Itoers 6078 9578 137 4 Laagste i Hoogste Geblevt pCt I koers koers koers Ned w sch 21 2 O iu dito 3 72= g dito 4 95 8 Amort Sijml 3V Handelm op rese 137V4 België Roths 2V 54l i Spanje obl 2V 43 46V4 Portugal obl 3 463 i5 Rusl obl H 5 I 9 55 8 d 1828 29 5 99V 7 d 1840 4 693 d 5 serie 5 I lO 6 = serie 5 823 8 d bijH 18604V 825 8 1841 2 57Vl6 28 79 541 8 1027 8 Volgef Spw 5 184 Oost Metall 5 563 dito dito 2Va 283 dO renteAmst 5 783 d nat lS 54 5 63IS 15 Pruisen 1859 5 1023 Italië 1861 5 dito Amst 5 j 23 8 483 6 23V8 Griekenland 5 23 Ver Staten 5 481 8 d 1871 5 d d 6 451 8 d 1882 6 44 Mexico 1851 3 1 267 8 Deze Coorant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prljo cr drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgen ten 11 ure Overzigt GOUDA 17 September Hoewel de officiële berigten steeds gunstig luiden uit Mexico blijkt het van elders dat de nieuwe regering nog altijd met groote moeijelijlheden te worstelen heeft Mag het geweid in staat zijn den oorlog te doen eindigen het is krachteloos tegen over de gezindheden des volks Daarom is de vijandigheid der geestelijkhen zeer gevaarlijk zij doen hooge eischen waaiaan het keizerlijk bewind niet toegeven kan zonder het uitzigt op welvaart en ontwikkeling te verduisteren De berigten van den oorlog in de vereenigde staten luiden wel gunstig maar niet beslissend voor het noorden Toch zonden de gebeurtenissen nog grootea invloed kunnen oefenen op de verkiezingen voor den president tegen den 4 november Wel heeft de conventie te Chicago zich voor Mac Clellan verklaard maar men stelt zich te veel voor van de vredelievende gezindheid en denkt te ligt over de mogelijkheid van een wapenstilstand Lincoln wordt nu welligt ter zijde gesteld omdat hij slechts van den strijd beslissing wacht maar Mac Clellan kan ook niet onvoorwaardelijk voor den vrede zijn en de aangeknoopte vredehandeling kon wel eens eindigen in verbittering en felle hernieuw van den strijd Men spreekt nu dat Lincoln met de afzonderlijke staten wil handelen zeker om daardoor de confederatie te verlammen Weldra zal hij weten welke der noordelijke partijen boven drijft en het is van hem te verwachten dat hij alsdan de gegeven impulsie volgen zal Gelooven wij aan de toekomst van Amerika zonder nog te vertrouwen op spocdigen vrede ten aanzien van Denemarken zouden wij het omgekeerde willen beweren vrede zonder toekomst Daar schijnt oorlog wel onmogelijk en hoe men zich wende of keere men zal moeten berusten in de onvermijdelijke noodzakelijkheid en de goede woorden van den koning aan de deenschgezinde Ivoord Sleeswijkers zullen even weinig hun lot veranderen als de engelsche en fransche vertoogen waarvan men spreekt De ireldelijke bezwaren vertragen het sluiten van den vrede maar niemai d t tcit aau iict zoo uoudiö verlengen van dea wapenstilstand In Algerie was de rubt slechts schijnbaar hersteld de nieuwe gouverneur vindt bij zijne aankomst bezigheid de krijgszuchtige stammen die het noorden van Afrika bewonen zijn bijzonder onrustig en moeten voortdurend door geweld bedwongen worden Over Cochin China is men onzeker het gesloten tractaat is bij nader inzien afgekeurd maar die afkeuring kwam te laat Als Frankrijk toch niet rusten kan dan zijn Algerie en CochinChina weldadige afleidingen die het anders in België of aan den Rijn mogt zoeken De italiaansche kwestie wordt weder druk besproken maar dit is meer voor de leus om den tijd te korten en de verveling van het lange wachten te matigen Hier ziet men de uitkomst vooruit maar het oogenblik is niet te bepalen geduld overwint alles overhaasting zou alles bederven Het zal wel niet veel anders dan een gezochte afleiding zijn als men bij herhaling verzeKert dat Oostenrijk denkt aan de erkenning van Italië Maar voor Italië is het even ondenkbaar het kan immers evenmin zijne hoofdstad opgeven als zijne uitzigten p Venetië en Oostenrijk kan immers zonder zekerheid over deze twee punten het nieuwe koningrijk niet erkennen Het spaansehe ministerie is eindelijk afgetreden de maarschalk Narvaez beeft naar men beweert de teugels opgevat van hei bewind mogt die vervanging heikaam bevonden worden voor het lang geplfagde land maar de verwachting is gcrin Spanje blijft achteriijk op den weg der ontwikkeling België komt weer tot rust de moeijelijke en dreigendeantwerpsche kwestie is ten einde en daarmede het bezwaar dat de liberalen ten ral bi opgeheven Een vernieuwd bewijs voor de goede sjevolgen van bedaarde en wijze matiging die den koning van België zoo gunstig onderscheidt De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent linitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte öuttenlttnïï Londen 1 5 Sept Men verzekert dat de koningin zeer verstoord is over de weinige belangstelling of liever de onversehUügheid welke de bevolking van Kopenhagen jegens den prinsen de piiiises van tVnlHs aan den dag I Tt Volgens hier ontvangen particuliere berigten was de ontvan van den prins en de prinses te Elseneur zeer hartelijk geT eest doch in de deensche hoofdst ad schijnt op dit oogenblik ecu groote afkeer te hecrschcn tegen a wat engelsch is en moet ds bevolking besloten heliben den prins vau Wallis zoo koel mogelijk te ontv iugeu Men zegt zelfs dat d prins stellig voornemens is onder de tegenwoordige omstanüigheucn Kopenhagen niet te bezoeken en eenvoudig in Fredensborg te blijven en zijn incognito te bewaren Het publiek hier beschouwt de onverschilligheid v elle i e inwoners van Kopenhagen jegens deu prins aan den d ig leggen als hoogst onredelijk daar zij hem in ieder geval niet leraiituoordehjk moesten stellen voor de staatkunde welke ue engelsche regering tegenover Denemarken gevolgd heeft Intus eheu is het een algemeen bekend feit dat geJurcide de worsteling van Denemarken tegen de duitscho groole mogendheden de prins van Wallis althans opentlijk zeer weinig sunpathie voor de Denen heeft betoond Ie Dl Times zegt in eene beschouwing der berigten uit XewYork v ia 3 dezer Kog nooit is er in den i oordamcrikaan schen burgeroorlog zoo veel kraehtinspauning aan weerszijdengezien als thans De beide parijen strijden even hevig als ofzij denken dat uitkomsten van onberekenbaar gei igt er van afhankelijk zijn Veldslag volgt sehrikbarcn 1 snel op vehlsLig de gevechten zijn lang en bloedig iiia a t V r ii iii enonbeduidend en onbcsüsscnd Docii het l jongste berigten behebcn b treft de C5 i u C Liucolns staatkunde heelt üJaar eent b f eene zware nederlaag gcledm in een vui p rde niet en hij ste is perken alwaar in de goede tijden vó r amerikaan clie staatslieden en Si iatspariij den Door een i iKc u rl f bekende staatsligchameii veJke de Anu u i woordiging van elke politieke rigiij ilclmc te is nu voor het eerst verklaird dat Lincoln cii staatkunde heeft gevolgd d it de leiai g do langer kan worden toe ertrou ul en d it juist achteruit gezet heeft de generaal Mac t lellr ii de gesctnkts om Lincolns feilen weder goed te maken i j voor nieis sitn b j het re 15 door vï ftuternh i j ii 1 Parijs 15 Sept liet schijnt zich te bevestigen dat de regering het verdrag door den heer Aubaret met den keizer vau Cochin China gesloten niet zal ratificeren De admiraal la Grandière die er bevel voert heeft berigt da instond indien men niet terug kivam op de i verdrag gedaan De admiraal Jurion dclaGi t keizer ontboden en heeft eicf Me is beducht voor een verhooging v door de engelsche bank tot op 10 pCt pe ti zoekt geld a 16 pCt om de intresten zijner Ici i en de spaansehe bons worden tot deuzeh den ku r p je tot W eensn 14 Sept De gisteren ïehoudeu vrt tie betrof de deensche financiële voursteilen De ciuii magtigdeu doen hun best om de cudcrh indeiingcu digen en raden de aanneming van ecu globaie soi dusver is geen resultaat verkregen wapenstilstand kan als stilzwijgi i e venen nine ehou end aau enomei Uit Belgrado meldt men dat de skapschtiiia he ar u jr i op de troonrede van vorst Michai 1 na lauïJuriije beriusla girgcn heeft aolm sield tiet document is zeer uiigd fefT it v zoo voorzigtig de vorst in Z jne trooi f ie zich hcdi Cu ilzü t c ten opzigte van de betrekkiugen n i irin het laniU iaa t ieji opr zigte van Turkije zoo open cu ron I orlt in Jtet antwoord