Goudsche Courant, zondag 18 september 1864

i h i vi de itrtumi iT drr ve tiuf rn Zu ornik dt Tiir i iK i A uie ai iK lgr du Seiiienviria Islam znl pl uils hebben e Skupschtina heelt tl ii i des volks verklaard dat vorst Michael over al de k des laiuU kan beseinkkcn om aan den eisch desweL e s kije te doen de nooiligo klem bij te zetten 15 j cii verneemt van ene goed onderrigtc zijde dat jveriL wonit oiiderhandeld over de verlenging van den wapenstil landinii 1 iriicairirkea en v e voorden tijd van vier maanden De rlei riiig van d n ivapen slilslaud zal niet stil ivijgend worden n ler t itl g lrk vroeger was beweerd maar zal uitdrukkelijk V crden vasigi ïti BerKjn 15 rpt MenverneemtuitKopeuhagendatdekoning prhoor heeft verleend aan de deputatie uit Xoord Slccswijk welke in gemelde stad was aangekomen om hem ccnc petitie te overli lüdigen waarin wordt gevraagd dat de kon c r zoo veel slechts m c clijk pogingen ïal aanwenden om Xoora Sleeswijk voor lil LLiuariii ü te behouden De koning heeft hierop geantwoord dat goene pj jigeu tot dat einde wertlen verzuimd maar dat iiet i ir igi p Ie vrnvezcntüjking van dien wensch gering is Ik lioop I liter voegde de koning ten slotte er bij dal de getrou ie leeiwijkers de hoop niet zullen verliezen op betere tijden like eenmaal kunnen aanbreken i VrUii meldt men dat de russ regering ereene nieuwezamen verlag op bet spoor gekomen is hetgeen tot tal vanarrtji ua u geleid heeft Het complot waarme le men nog nieti a LU r furig bekend is moet daardoor aan het licht gekomenzijn ij fe i koopman te Loviez om eenc andere reden eenehuis lis vond bij welke geiegeidieid men de statutenvan i genootschap ontdekte Een apotheker die zeor twt moet aan het hoofd staan en van de leden luoet r c honderd bekend zijn Volgcüv icu ander be riirt enooisehap geen politieke maar eene kommu ni rekking hebben De rus3i3c e regering schijnt veelgrv i iL de zaak Ie hechten daar een a intal regimenten 1 1 vel hadden ontvangen af te trekken plotseling ïiebbrn bekomen en voorloonig in het koningrijk 7 hli rsehcideue der gearresteerden zijn intussciïcn v ieü a gesteld De meeste leden van het gc u bekende deugnieten zijn r i jt 15 ent Het aantal Ijond i iroepen welke Ge 11 rt is ter naauv crnood 2Ui 0 man vormaidc eeia jader het bevel van den majoor üarman De dienst dezer a is bezwarend want dagelijks trekken 322 man op dl hii eude wachtposten en doorkruisen dag en nacht sterke pairuuiiles de stad je i r nJe de eerstvolgende drie weken zal de bondsvergadcrii g gadcrii gg ie zittingen h niden dat is bepaald indien gedurende üei M geene medt i ilingen van de zijde van Oostenrijk en rui en aangaande den sta nd der onderhandelingengcseliiedrn welke van zoodanigen aard zijn dat de beraadslagingen van de zijde van de bondsvergadering spoed vereisehen Het cchijut hit dergelijke raededeelingen niet worden venvacht want de meerderheid der gezanten is op reis ê mncnlanb Gouda 17 Sept AVij vernemen dat aanst maandag 19 dezer des avonds ten 7 ure in het lokaal op de Spieringstraat door de leerlingen dcT openbare scholen ouder de leiding van den heer Sleeubergen onderwijzer in de gymnastiek alhier proeven gegeven zullen worden hunner gemaakte vorderingen Ter bijwoning van die les zijn de ouders genoodagd voor zoo ver de plaatsruimte toelaat Het voornemen is van tijd tot tijd zulk eenc les te geven waardoor het mogelijk zal worden al de belanghebbenden aehtervolgens in de gelegenheid te stellen zich te vergewissen van den aard en de strekking van het gegeven onderwijs en de nog hier en daar bestaande vooroqrdeelen weg te nemen De ofiicicr van gezondheid 2de kl C de Mooij is van degarnizoensinfirmerie alhier naar die te Haarlem overgeplaatst Te s Hertogeubosch is overleden de heer L Eijstcrborgh ridder der orde van den Xed Leeuw hoofd ingenieur 1 = kl van en waterstaat lid van de eerste kamer der statei generaal enz Het prov geregtshof in Zuid Holland heeft woensdag eenebLlangrijke beslissing genomen Het betrof een verzet gedaantegen een dwangbevel door het hoogheemraadschap van Rijnland uitgevaardigd wegens aanslag van landerijen onder Xieuwkoi ip gelegen voor Rijnlands bundergeld l e aangeslagenekwam daartegen in verzet bij de regtbank te Leyden op gronddat zekere in 1 j I tussehen het v rije ambacht van Xieuwkoopeu het hoogheemraadschap van Rijnland gesloten dading aandie van Nieuwkoop regt heeft gegeven op vrije uitwatering enhet opleggen a in de landen van Nieuwkoop van andere danin de dading aangewezen lasten dus ook den aanslag in Rijnland boudergcld verbood De regtbank vcrv icrp echter di ver et De a ingeslagcne kwam van dit vonnis in appel faij het iiof jii Zuid Holland Hei hof heeft het vonnis des eersten rcgters vernietigd en den door Rijnland gedanen aanslag voor Rijnlands bündèrgeld ongegrond verklaard ïeu gevolge der wet tot regeling van het middelbaaronderwijs zullen waarschijnlijk de teekenscholen opgerigt krachtens net koninklijk besluit van 13 April 1817 K 22 geheelonder de toepassing van de bepalingen dier wet moeten vallen althans vo r zoo veel het onderwijs dat aldaar wordt gegeven zich niet ui sluitend bepaalt tot de schoone kunsten maar zichook uitstrc t tot het praktische gedeelte zoo als het voor denambachtsman nuttig werd geacht Op vele toch dier scholenwordt niet alleen in handteekenen maar ook in regtlijnig enbouwkundig leekenen in wiskunde werktuigkunde en natuurwetensehappen onderwijs gegeven Alvorens hierover te besluiten heeft de minister van binnenl zaken de burgemeesters der gemeenten uitgcnoodigd hem aangaande de inrig ingen van dien aard een naauv keurig verslag te doen toekomen waaruit onder anderen kunne blijken of het gegeven onderwijs xich uitsluitend bep ale tot schoone teekeakunst dan wel of het zich ook tot voorbereiding voor industrie uitstrekke voorts welke vakken bovendien worden onüerwezen en door wie alsmede welke acten of diploma s de leeraars bezitten eindelijk hoevcle leerlingen in den regel van het onderwijs gebruik maken De minister verzoekt deze opgaven niet alleen uit te strekken tot de eigentlijko teekenscholen in bovengemeld koninklijk besluit bedoeld maar ook tot alle andere openbare of bijzondere inrigtingen r lv aar hetzij onder den naam van teekenscholen hetzij onder dien van industrie of ambachtsscholen onderwijs in een of meer der bovengenoemde vakken wordt gegeven Te Groningen zijn de f l icu Ier viering van het 250jarig bestaan der hoogeschcol in vollen gang Maandagavondwerd aan de studeuten vereeniging VmdU at utque Folit een doortenige jonge dames vervaardigd vaandel op piegtige wijzeuitgereikt Dingsilag morgen hield do hoogieeraar Hofstede deGroot eene güdsiiieii üge rede lu de St Mariini kerk waarbijliij naar aanlci iing van i itil IV S spral over het Christendom de kweckster der liuniaialeit Daarna had in het beursgebouw de reunie der oud studeuten plaats Des avonds bragthet studcn eucorps serenades aan do dames die het vaandelhadden uitïcrcik en had er ook eenc muziek uitvoering opde groote itirkt en electrisclie verlichting op den Martinitorenplaats De stad is allcrwege fra ii raet groen en vlaggen versierd en ec n buitengewoon aantal vreemdelingen bevindt zichbinricn hare muren Bij kon besluit van den 3 dezer is goedgekeurd het gcmeenschapp3lijk besluit van de prov staten van Z en N Holland tot ophefiing der ambachten van Rijnland Bij dat besluit iso a bepaald dat in elk geval de ophefiing dezer ambachtenmoet licbbeu plaats gehad voor 1 jaiiuarij 18C7 Meu schrijft uit Kapelle op Zuid Beveland De tarwenoogst is hier boven verwachting goed afgeloopen Voor weinigeschoven die nog te velde staan verlangen de landbouwerszeer naar droogte Het meedelven en de zoogenaamde zwarteoogst de boonenoogst zijn in vollen gang Beide gewassenleveren eene middelmatige opbrengst Zoowel aardappelen alsbeste appelen worden hier van ƒ 1 50 a ƒ 1 70 het mud verkocht Ons stationsgebouw een schoon gebouw met twee verdiepingen zal eerstdaags onder dak komen Uit Jüddelhaniis wordt berigt De veelvuldige regensdezer dagen gevallen beletten in dezen omtrek het binnenhalenvan den oogst zeer Het koolzaad leverde een hoogst uiteenloopend verscnil van beschot op van 8 18 mud per gemet Van de rogge is nog weinig gedcrscht de wintergerst brengtgewoonlijk £ 1 mud op terwijl de zomergerst 29 mud per gemet oplevert VVintertarwe is er bijna niet van de zomertarwedie dit jaar buitengewoon goed is verwacht men 15 a 16 mudper gemet De erwten die dezen zomer niet door de luis zijngeplaagd zijn goed en droog binnengehaald doch klein vanstuk De winter aardappelen jammen zijn door de aanhoudendezomerdroogte zeer in hunnen groei belemmerd beloven derhalvegeen groot beschot en men ontwaart hier en daar sporen vanziekte in den knol In de gisteren te Amsterdam gehoudei vergadering vanaandeelhouders in de holl spoorweg maatschappij zijn de voorstellen betreffende het versmallen van het spoor enz metalgemeene stemmen aangenomen Bij deze gelegenheid werddoor ecnige aandeelhouders gewezen op de omstandigheid dateerstdaags eene vergadering van aandeelhouders der ned rijn spoorwegmaatschappij zal gehouden wordct waarop onder andereu zal worden vastgesteld om concessie te vragen voor denaanleg van een spoorweg Scheveningen sGravenhage Gouda Zij leidden hieruit af dat de beide maatschappijen die vroegerten aanzien van die lijn vijandig tegen elkaar overstonden zichthans daaromtrent hebben verstaan en vroegen diensvolgens of de hoUandsclie ijzeren spoorweg maatschappij had afgezien van het voornenren om de lijn Leyden Woerdeu aan te leggen die toch naar henne meening voor deze maatschappij zooveel voordeeliger was Door het bestuur werd hierop geantwoord Jat de door deze aandeelhouders geopperde verocdersteiling ten eenemale onjuist was dat de maatschappij niet heeft afgezien van den aanleg van een zijtak van Leiden uitgaande en dat de voorstellen welke eerstdaags door het bestuur der ned rijnEjjoorweg maatschappij aan hare aandeelhouders zuilen worden onderworpen geen uitvloeisel zijn van eenig gemeen overleg met de hollandsche ijzeren spoorweg maatschappij De heer Groen heeft op zijne vraag aan den heer Fruin Intrekken of volharden van dezen een antwoord gekregen datin bezadigdcn toon geschreven vrij wat duidelijker en overtuigender spreekt dan de vliegende bladen van den censor Gelijkte verwachten was houdt de heer Fruin zijne aanklagt vol eu bewijst zijn regt daartoe op eene wijze die bij eiken eerlijkeu toeschouwer van den kampstrijd allen twijfel moet wegnemen omtrent de deugdelijkheid van zijn beweren Het komtons dan ook voor dat de heer Groen zoo rijk in redenen weleen vloed van woorden daartegenover zal kunnen stellen maarniemand overtuigen kan of hij zou in plaats van woordenfeiten moeten geven uordc heün voorgeworpen zijn Op datgebied heeft hij zich tot hiertoe niet gewaagd eu tccds daardoor heeft hij ook bij meer oppervlakkige beoordeelaars denschijn gekregen van slechts woorden te kunnen geven Yeelbeteekeuend is het bescheiden maar puntig woord waarmedede heer Fruin besluit of alles is zoo als ik het cb voorgesteld mag ik niet beslissen Wij allen oordeelen naar den schijn het wezen der dingen blijft voor ons verborgen Ook op politiek terrein is dat maar al te waar en de geschiedenis derlaatste maanden geeft daarvan merkwaardige proeven Zoovelenschijnen het belang des vaderlands te dienen of geven althansho g daarvan op laar wie zal het zeggen welke beginselenei bedoelingen daaronder schuilen Teregt eischt dan ook deh er Fruin dat de bewijzen geleverd word eri voor de aanklagttegen de liberalen iugebragt opdat het blijke dat daarbij nietalleen naar den schijn is geoordeeld geworden Men heeft inden laatsten tijd zoo dikwijls gepoogd tegen de liberalen intenemen en ze verdacht te maken het wordt tijd dat men debewijzen geve of ophoude eene rigting te bestrijden onder welkezoovee goeds is tot stand gebragt Het schelden ea razetttegen deze moge bij velen gretig ingang vinden die vooringenomen slechts anderen napraten of hun eigen belang bovenalles zoeken maar de eenzijdige afkeuring van wat men voorzich zelven anders wil bevordert het algemeen belang niet Ook daarom is do pennestrijd tussehen twee bevoegde strijdersnuttig geweest eu zeker heeft die gestrekt om verborgen dingen aan het licht te brengen al kan niet van allen juist hetwezen ontdekt worden De heer Fruin heeft met de daad betoond dat hij slechts aanklaagde waar daden spraken en departij die hare oogmerken onder sohoonschijnende theorien verbergt eenen gevoeligen slag toegebragt Het ware te wenschen dat zij de waarheid leerde inzien van het woord van den heerFruin Een bloot verdacht maken is immoreel en leidt totniets goeds zij zou dan het belang van het volk beter dienen t Is echter te vreezen en bereids in dagblad artikelen gebleken dat bij zekere menschen de immoraliteit reeds zoo diep ingeworteld is dat zij daarvan niet overtuigd kunnen worden en erzich zelf nifc eens meer over schamen Goess Cour Gemengde Bcrigtcn In Spanje treedt het ministerie af In België is concessie verleend voor den aanleg van een spoorweg van St Nicolaas naar de ncderl grenzen in de rigiing vaa Hulst De bank van Portugal heeft het disconto verhoogd tot 7pCt Prins Couza heeft 37 miUioen fr tegen 7pCt geleend bij de tarksche bank In Japan hebben de Engelschcn de werken aan de straat van Simonosako aangetast In Polen is op nituw een complot ontdekt van communistische strekking Men voorspelt van 15 tot 37 september regen gepaard met storm van 3 tot 13 oct hagelen scherpe koude van 13 tot 38 oct zeer droog weder doch tevens vinnige koude daarna langdurend fraai weder iJe verstandhouding tussehen Weenen en Berlijn laat te wenschen over Denemarken dringt nog aan op eene volksstemming in noordelijk Sleeswijk Zekere James Steel in Engeland heeft eene nienwe schroef uitgevonden waarmede de schepen zonder aanwending van meerdere stoomkracht vierm il sneller loopen Te Amsterdam gaat men met kracht echt beijersch bier brouwen De uitvoer van katoen bedraagt dit jaar in Napels en Sicilië eene waarde van 150 millioen fr Het dorp Maulins in Savoye is geheel afgebraud Te Motte d Availlant zijn 30 huizen verbrand waarbij twee menschen omkwamen Donderdag middag ia de kroonpriuses van Pruisen bevallen van een zoon De bank te Frankfort heeft het disconto verhoogd tot vijf en een half pCt De revolutionaire opstandelingen in Ecuador zijn door de regeringstroepen geslagen De ministeriele partij in Portugal heeft bij de verkiezingen eene groote overwinning behaald De vertegenwoordiging van Chili wil Mexico niet crkenjen Twee goederentreinen zijn op den spoorweg bij Wigan in Engeland in botsing gekomen wel zijn er wagens vernield maar geene menschen omgekomen Peru verheugt zich in een nieuw ministerie Ingezofideii Gisteren vierden de leden van de 2 = sectie het Metalen Kruis voor Gouda en omstreken het eenjarig bestaan dier vcreeniging in het locaal de Paauw alhier bij die gelegenheid werd door deu 1 commissaris van het bestuur J V Vi eller eene gepaste toespraak gehouden waarbij hij o a herinnerde dat van hem het denkbeeld was uitgegaan tot oprigting dezer 2 sectie en ten uitvoer gebragt Hij i ldc ücü heildronk in op het lang leven i an onzen geeerfaiedigden koning en bood daarop eene fraai bewerkte naanJijst van de leden der vereei igiug aan Met veel bcv ijzcn van geestdrift rerd deze toespraak door het gcheele gezelschap beantwoord ter vijl die avond onder gulle vrolijkheid werd ten einde gebragt Gouda Een lid der 2o sectie M talea Krui 16 Sept ISö l voor Gouda en Omstreken Marktberigten Gouda 15 Sept Tarwe Poolsche 2100 ned E 310 Zeeuwsciie pr mud ƒ 9 a ƒ 9 50 Rogge Koningsb f l a U 75 Dantzig ƒ 0 40 i i ƒ 6 75 Zeeuwschc C M ü V r 0 u r l ƒ 1 50 a 5 50 Haver ƒ 4 u ƒ 5 Boekweit Fransche pr 2100 n 12 ƒ 2UU N Bralrantsehe ƒ 220 De veemarkt met goeden aanvoer de beste kwaliteit gingvlug van de hand maar in de andere soorten was weinighattde Vette schapen waren gezocht magere varkens en biggen moeijelijk te verkoope i Aangevoerd 40 partiieu kaas ƒ 22 50 a 25 Goeboter 1 20 il ƒ 1 30 Weiboter ƒ 1 i ƒ 1 10 Delft 15 Sept De graanmarkt met beperkten aanvoer en matige omzettingen Tarwe ƒ S 50 a ƒ 9 20 Rocrge 5 90 a 6 20 Zomergerst 5 u ƒ 5 40 Korte haver ƒ 4 Lange do ƒ 3 00 Duivcboonen ƒ 5 Paardeboonea ƒ 7 Groe ne erwten ƒ 10 a ƒ 12 Witte erwten ƒ C 0 i ƒ 7 Aan stads wag genogeu van S 15 sept 22 4 B9f 3 en ÖI IO boler te zaïucu 15U0 n Boter ƒ 5S a U6 het vierde 1 45 ƒ 1 05 per n ïer mirkt 410 mud aardapp ƒ i SO a ƒ 2 40 DordreCllt 15 Sept Tarwe V Z ais voren de puikste ƒ 8 SO ïi ƒ 9 mindere ƒ s ii 5 GO Nieuwe do 10 e aier de beste ƒ 8 10 a ƒ S 2U mindere eu geringe ƒ 7 40 a 7 SO de markt flaauw gestemd Rogge De prijs van jarige ov rm z en vl was door beperkte kooplust 10 e lager ƒ 5 7 ü ƒ 6 20 doch nieuwe als voren ƒ 5 20 i ƒ 6 25 Gerst Vi ii tcr prijshoudend zakmaat ƒ 5 20 a ƒ 5 50 gestort ƒ 5 70 Z a cr ƒ 4 00 a ƒ 4 90 gestort ƒ 5 10 Spelt 2 80 i f 3 Haver de nieuwe inl niet mooi veelal wak en wanklciirii t d ƒ 2 50 a ƒ 3 50 do dikke ƒ 3 ii ƒ 4 Boenen ni t r i Erwten prijshoitdend doch met minder hanuel i i bl ƒ 8 afwijkende 7 30 i 7 50 Witte K ningsb hooger ƒ 6 90 a 7 20 Boekweit met kieii t vraair bntb ƒ 205 later slechts ƒ 200 waardig Jarige Middelburg 15 Sept Puike n z iar e voerd ƒ 8 50 Puike n walch tarwe voor ile zaai r 3 n z rogge ƒ 5 75 Puike zomergerst ƒ 4 50 l u aitergerst gevraagd maar weinig aangevoerd 5 50 a y i Deventer lO Sept Tarwe 7 50 i = 50 l e 5 50 a ƒ 6 Boekweit 0a 7 Gerst 4 50 5 r Haver f 3 50 a ƒ 4 Boter pr 20 ned 11 1 s 23 50 1 25 2 i s ƒ 20 a 21 Zwolle 16 Sept Middelprijzeu Tarwe n ƒ 7 7 5 Kogge n 5 80 Boekweit ƒ 7 75 Aardapp 1 90 Boter pr n IE 1 20 20 n S ƒ 25 50 Londen 12 Sept Granen Eng tarwe 1 a 2 lager vreemde 1 gedaald gerst a 2 russische haver vast andere soorten iets lager Aanvoer van 5 10 sept 1552 qr inl en 8314 qr vr tarwe 1094 qr inl en 31S3 qr vr gerst en 552 qr inl en 27423 qr vr haver an de veemarkt van heden werden aangeboden r 2 0rundereu 288 kalveren 24290 schapen en 540 varkens Voorbeste runderen werd 5 4 voor d kalveren 5 6 voor d schapen 5 0 en voor d varkens 4 8 per steen betaald 13 Sept Boter Friesche 111 Kamper en Zwolle 100 a 112 Kaas onveranderd 14 Sept Granen Eng tarwe 1 a 2 lager ilan devorige week vreemde fiaauw gerst iu een ioen en haveronveranderd Aanvoer van 10 13 septcml er 7 J i qr inl eu 17830 qr vr tarwe 270 qr inl eu 1420 qr vr gerst ca 2460 qr inl en 12530 qr vr haver 15 Sept Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1550 runderen 507 kalveren 7020 schapen eu 280 varkens Voor beste runderen w rd 5 4 voor u kalveren 5 2 voor d schapen ê 6 en voor d varkens 4 S per steen betaald