Goudsche Courant, donderdag 22 september 1864

Burgerlijke Stand GOiM A GEïtoHEN 12 Sept Comtlia athariiia ouders A IJouh mtrstcr en J C Broer Cwuells ouders G W Wcatcrman en C Üo=ter ijk ti HfiiJul JuLai ouJcis I Ph i iei i l va Jlt Togt Marir WillidüHis IVtrus ouders P M WoDtijn cu W P vau Rouvcroij van Sieuwaal 15 Maria Agatha ouders H Sluiter en J M Wildschut Gt iifMD 15 Sopt L Schep eu C Huijvenaar C J E Spruijteüburg en 11 J van Echten 1S64 Donderdag 22 September 259 ADVERTENTIEN GOUDSCHE COURAIfT 22 Deze Courant verschiji t des Doiiderdnjrs eu Zoiidatcs In de Stad geschiedt de uiit ave des avonds te voren De prijs per drie maar deu U 2 franco i post 2 j pc iüiteiidiDi der Ad erteutJeu kan iresthieden tot des mortrens ten 11 ure Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D n 60 SGHROEFSTOOH BOOTDIENST Tl SSCIIEN ALKMAAR en ROTTERDAM via HAARLEM en GOUDA tot vervoer van goederen en vee met de daarvoor bijzonder ingerigte Stoomboot Burgemeester van Alkmaar in directe verbinding met EDAM PUEMERENDE DE RIJP DEN HELDER en NIEL WEDIEP Vertrek van ALKMAAR Maandag 19 September 1801 voormiddags circa 11 ure en vervolgens iedercn Manmiar op hetzelfde uur Vertrek van ROTTERDAM Donderdag 22 September 1804 s morgens circa 7 ure en vervolgens lederen DonJerdaf op hetzeifue uur LIGPLAATS TE ROTTERDAM NOORDBLAAK Nadere infonnatitn te bekomen bij de Commissarissen H POST te Alkmaar en P BREDERODE te Rotterdam alsmede bij de Agenten II van XIET te Srommenie i LIJISMAN te Uaarler i en P F DORTLAND te Coiiila m Ondertrouwd J V WELEER 4 bmJ m cKÜ m en A TAS WILLIGEN Gouda 16 September 1804 Eeiiige lcenni f eting Heden beviel zeer voorspoedig vau een welgeschapen zoon W P van ROL VEROU VAX XIEÜW V VL geliefde cchtgenoote van GocDA V M MOXTIJ V 14 Sept 1804 Sotirh DEPüT vau THËEë De ondergeteekende heeft de eer bij dezen Ie berigten dat bij hem te bekomen zijn de hieronderstaande soorten van de alom gnnitig bekende THEE vau de Ileercn J J STEUCK ZOOX te AMsterdam PECCO per 1 2 3S 1 S a ƒ 0 80 ƒ 1 00 ƒ 1 25 1 40 SOUCHON per 1 3 eJ ii a ƒ 1 50 ƒ 1 70 ƒ 2 00 2 20 Te bekomen in pakjes vau 5 cu 21 0 ons benevens beste GEÜIS THEE per 1 2 Xcd S 1 05 verkrijgbaar in pakjes van 1 of 1 2 Xcd S GotDA September 1864 J e G UUIILH Zeugstraat Openbare Verkoopini eii Op UIN GSDAG den 20n September 1864 des voormiddags ten 9 ure iu liet Huis wijk K N 237 aan de Peperstraat te Gouda van EENE AANZIENLIJKE PARTIJ NIEUWE Manskleederen EN Manufacturen daags te voren te zien Op AI WIIMND groot 2 buuilers 2 roedeu ea 59 ellen ea eeii perceel I30UWLAND groot 57 roeden 2 ellen beide gelegen in de Aciitorbroek te Btritnicoude Eu op DINüSUAG deu 27 Septejnber 1S04 des Vüoriuiddags ten 9 ure ten aterfiiuize vau deu heer J II VA Leent aan de JLirkt te G jxida van MEUBELEN IIUISUAAl BEDDEN kOPER TIN GI Ai en AARDEWERK GEWERKT G0U1 eu ZILVER enz Da gs te voren te zien Nadere iuliehtiugen zijn te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORTUIJN DROOÜLEEVEK te üonda Openbare Teekenschool te eovnji Op Donderdag den 22 September 1864 des avonds ten 7 ure zal de Commissie van de openbare Teekenschool aldaar cene OPENBARE ZITTING houden tot het examineren en aannemen van Jongelieden die den ouderdom van 12 jaren bereikt hebbende het Teekenonderwijs verlangen bij te wonen hetwelk op Maanday Bingsdag Woensdag Dondi rdag l rijdag en Zalurdag van iedere week van des avonds 7 tot 9 ure zal worden gegeven Namens de Commissie van de openbare Teekenschool Gouda van ITEKSON 14 Sept 1 rA Secretaris ENGELSCHE Gal Slijm en Maagpilicn Bijna cene halve eeuw worden deze bijna in ieder huisgezin gebruikt daar deze boven vele de voorkeur verdienen dagelijks ontvangen wij hier de bewijzen van hunne werking is zacht zij drijveu de Gat en Slijm af versterken de Haag verbeteren de vochten en bevorderen de gezondheid Enkele doosjes 25 cents dubbelde 40 cents Tc verkrijgen te Gouda bij J H BOERS Te Sciioo NiiovEN bij J W VALK J Prijzen der Effecten Gebleven koers 95 ie pCt Ned w sch 21 3 dito 3 dito 4 Amort SiJnd i g Handelm op rc c België Roths 2V2 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl obl H 3 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 i serie 5 d 6 = serie 5 dii bijH 186041 3 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 2V2 d renteAmst 5 d nat 1854 6 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst Griekenland Ver Staten d 1871 d d dO 1882 81 5615 16 7 8 Vb 64 23 44V 6 2615 16 Mexico 1851 3 AMSTERDAM Vrijdag 16 September I aa ste koers Hoogste kotfo 721 8 881 8 72Vi6 961 8 421 2 4fiVic 951 2 99 82 1841 3 501 3 28 i6 mu 63 S2l g 82 1843 36 Vl6 79 64 6IV2 e J 22 47V2 23 47V8 45Via 441 8 267 45Vi6 44Vi6 26IV16 Ter Boekdrukkerij vau A BRINKMAN Londen is Sept De Times wijst de Engelschen die zich door handel verrijken willen naar China Vroeger gaf Indie aan de onrustige geesten onder ons gelegenheid om tot rijkdom en grootheid te komen fzegt het blad thans staat het als terrein voor handelsondernemingen met onze andere groote markten gelijk China schijnt nu het belooMe land voor kooplieden te zijn aldaar zijn nog vele leegteu te vullen vele behoeften te voldoen daar zijn onze handelaren als op onontgonnen grond en hebben de eerstkomeuden fortuin gemaakt en schatten gevonden die zij om zoo te zeggen slechts behoefden op te rapen Naar men verzekert is er in China gedurende de laatste vijf jaren meer geld gewonnen dan in Indie gedurende het gansche bestjian van het monopolie der oost indische compagnie De storm van 13 scpt beeft in Yorkshire veel schade aan het te veld staande koren toegebragt geheele velden garst zijn nedergeslagen andere hebben het voorkomen alsof het graan gedorseht is en wil men de landen omploegen i de hoop dat de uitgeslagen korrels een gewas voor het rolgende jaar zullen opleveren Op een ander veld aten de daarop gezonden schapen zooveel van het uitgewaaide graan dat 60 of 70 derzelven opzwollen als ossen en stierven Volgens alle alhier ontvangen berigten uit Turkije is degraanoogst daar te lanJe in dit jaar over het geheel bij uitstekgoed uitgevallen en bekomt de katoenteelt daar eene ongemeeneuitbreiding welke eene bron van welvaart voor dat land belooftte zullen worden In de New Yorksche dagbladen van 29 aug leest men devolgende opgaven betreffende den oogst in het gebied der unie welke uit officiële mcdedeclingen geput zijn de berigten omtrentden graanoogst van dit jaar luiden vrij gunstig De tarweoogstis over het geheel in hoeveelheid beneden dien van 1803 gebleven maar overtreft dien verre in hoedanigheid zoodat dezuivere opbrengst weinig minder dan die van bet vorige jaarzal zijn De mnis is door den overvloeJigen regen van demaand Aug veel bijgekomen en zal naar het zich luat aanzien de gemiddelde opbrengst vau goede jaren bereiken De haveris best ge ukt en zal in verscheidene staten meer dan het gemiddelde opbrengen De oogst van aardappelen zal het gemiddelde veel te boven gaan Katoen is er dit jaar zeer weiniggeteeld ook heeft dit gewas veel van de rup cn geleden vooralin Louisiana de opbrengst zal die van 1803 naauwelijksevenaren Tabak is er dit jaar veel minder geteeld dan vroeger hetgeen aan de sohaarsehheid van arbeideiidc handen wordttoegeschreven Uit nadere berigten betreffende den val van Atlanta in Georgia blijkt dat generaal Sherman den 30 augustus al zijnetroepen ten zuid westen van Atlanta conceutreerde en door eenplotselinge strategische manoeuvre het leger vtin generaal Hood verdeelde Een gedeelte van het leger van den vijand werddoor die manoeuvre in de stad opgesloten terwijl het anderegedeelte zich genoodzaakt z ag te Jonesboro te stationeren Sherman deed nu oogenblikkelijk een hevigen aanval op datgedeelte en versloeg den vijand met een verlies van 1000 gevangenen en 10 stukken geschut Generaal Hooi zag zich doordit groot ver ies genoodzaakt gedurende den nacht stilletjes destad te ontruimen doch hij liet eerst al de magazijnen vanoorlogsammunitie in de lucht vliegen De stad werd daaroponmiddellijk bezet door het 20 = corps der noordelijke troepen Admiraal Farragut schijnt ook niet werkeloos te blijven wamvolgens de laatste berigten was hij druk bezig met het makervan toebereidselen voor een aanval op Mobile liet nieuwe kabinet in Peru heeft zich tot de regeringvan Columbia gewend ten einde te herinneren het in 184flgesloten tractaat en alzoo te vorderen dat aan de Spanjaardende ovcrtogt der landengte van Panama geweigerd zal worden Daar het bewind te Washington bij dat tractaat de onzijdigheid dier landengte heeft gewaarborgd is aan de Unie regering De priJ3 der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip Tan het zegel is 0 Cent voor eiken regel daarboveu 10 Cent Buitengewone letters v orden berekend naar plaatsruimte kennis gegeven van die vorderirtg en men voegt er bij dat bet kabinet van president Lincoln ze gunstig opgenomen heeft De Globe eindigt een artikel over den a anleg van openbare werken in Rusland met de woorden Alexander II iswelligt bij slot van rekening met zijne spoorweg en telegraafiijnen een grooter veroveraar dan al Zijue voorgangers van Peter den Groote tot Nicolaas met zwaard en kanon zijngeweest Berigten uit Bombay van 2 3 aug melden dat de nieuwevorst van Kabul die zijnen broeder verraderlijk gevangen genomen en zich daardoor van den mededinger naar den troonontslagen heeft door de regering vau Britseh In lio erkend isea met haar een verdrag heeft aangegaan waarbij hg de verpligting op zich heeft genomen om de volksstammen in hetgebergte aan de noordwestelijke grenzen vau Indie er sirooptogien gedurig de rust der grensgewesten v m liet briische rijkstoren voortaan in toom te houden 19 Sept Men verzekert dat keizer Ma xirailiann een besluit heeft uitgevaardigd waarbij de blokkade der mexicaansche havens opgeheven is De Economist is even als vele andere cngelsc ae bladen het gevoelen toegedaan dat ten gevolge van het verkiezen vinden generaal Mac Clellan tot kantiidaat voor het presiJentschapder Unie in Amerika een groote stap is gedaan tot deu vrede Op welr c andere manier vraigt het blad zullen de opvolgersvan de heeren Lincoln en scward wijziging brengen iu iietbestuur des lauds dan in de rigling van den vrede de oorlogtoch kan in geen geval met meer kracht ofschoon wel me meer talent voortgezet worden dan tot dusverre het vai was Het blad gaat voorts de moe jelijkhc Icn i a i bet noorden gewikkeld is en komt alzoo tot lie K dit de vrede nabij moet zijn het let op de versc ijii a ming des volks en dan is heL reeds een iV i t dat het volk van vrede begiut te spreken i spreekt als van eene zeer wenscheiijke eu niei g otim zaak De Economist is voorts v n gt voc 730 1 in het noorden proclameert dat het deu vn di neer die slechts op eervolle voorwaardeu ki i vc en zoo aanvankelijk teu wapeusUist in I Lje wc 1 vervolgens eene conventie vau al de staten r rv dat dan eenige moeijelijkheden niet in siait z u oorlog op nieuw te doen on branden Die cü ie i u jr door een of ander compromis een groiiu lag ven dca lo vinden zelfs als de groudshig ongezond mog zjju u v uoor het aannemen der voorAaarde dat de slavernij weer ingevoerd zal worden of dat er twee onafhtiukelijke republieken zullen worden gevestigd op den grondsiap eener vereenigin vjjr hel beleid der buitenlandsche staatkunde De Inteniationtd bevat een tclegrifis he depijhe iiitParijs meldende dat tussehen Frankrijk en Italië eene overeenkomst is gesloten volgens welke de I rausehen over tneejaren Rome zullen verlaten Men schrijft uit New York van den 10 sep De generaalLee heeft versterking ontvangen van gener aai E rly en trekteene groote strijdmagt bijeen om Grant aan ie v dirn De generaal Mae Ciellau heeft de kandiiatuur vo ir het presidentschap aanvaard en zich ten gunste au hel herstel der Unie tot eiken prijs veiklaard De generaal Siierinau i br n irdelijkenj heeft Hood vervolgd tot Lovejoys station uir Hood eene versterkte positie voud Vervolgens is Sherman naar Atlanta teruggekeerd Parijs 17 Sept Men meldt dat te Bern cue hi i riiT kefinanciële instelling wordt opgerigt nl cei e bank alge meen europeesch creJiet welke tot stichters au i v per sonen uit de finaiulele wereld heeft otschoon zij ji t de zaak belast worden gekozen zijn uit de zwit ersc aiciers Deze bank zal het privilegie hebben om bi JLtien u het maatschappelijk kapitaal is op 220 miliioeii Bij keizerlijk besluit is bevolen de oprjfti ii atfleerstoel voor de staathuishoudkunde eu het s n£ i b j de