Goudsche Courant, donderdag 22 september 1864

re r z r i I i on e h i o i 1 c i B i b i 1 il 0 f KLti b lat in 1 1 1 M 11 11 I ovc P iVouibt tu icktu 1 I r V i I M j fn U fr e rL ii nnci er een i r 1 1 1 iru 1 uu hot i 1 ncs ic tort worden Il wil lie ioipr ei bt iilme tci v het frinsche leger i o ni m 11 1 lel jk che Itmijiien v m 1 i JJJ frmc l ter ilier terra jneii er illtn jl jiilj jl i rejelm itijte AI L 1 bi tukl m £ 0 De i j v iii hel ineïiciin iele ci in 11 1 j uij il t i IislC in i t m v i im hc jou t i J lii wij deze ci kii uj our ile mimd julj hiliid oor chottn 1 cuben wij op il i I uu il nrenbovtu 1 remboi r een om vin 1 i t2 UUU tr nc ontv m cen 1 bipt l e minister i in st it l aiihtr i iiiii Lrii tl vei trohkcn cn eiude de hitate h lU 1 te le en iiii di ouderh inde nu u tu eheu irinkri k Liigehud België en de W Seneil l epu l e keuer erre t heden uitsluitend mi r enen v i i militairen airJ n nr lljng irije olgens de Freic l ee e il Ie heer Hoek tot mii ister ï in finincien en de 11 Il irzi r ot minister van kooph mdtl ben jcm I worden II 11 e zest dit het Imlen van den vrede ilechts word t j en JiOHilcn dqor fimneiele raoeijelijkheden en d it de onder indelinjen over de verlenging vin den ipe latiUliud bgni 1 it floopen Dencmnrkeus eisch dnt het n et verphgt il ij i 1 lilt onderhoud ii r geillieerle trjeieu ii liitlaud te oor ien is bep ildehjk v u di iimd genezen Berlijn n ep in de stiatkundige niigeleirenheden liliitt lic xno I tilti hecrschen Vin we e rinknjk en n ehnl ene indore verioogen ontv iiiaeii betretttnde hun verliiigeii i eerbiediging v m de n i ion liu Hen in sites wijk Te vn ie onderhinile ingen te ecne i gun ietr lang un bi n i nmerkb iir voort en met zeKtrheid ia nopen I mil ril in l 11 i ii betrelfcnde de verlenging v m den vvipenstil 1 mil I ie mi Ie te dee en Fa irui it Is lil omloop dit de hcriog vin Vugu ten bnrg op hit piiii is met den heer von Lisuurck vrede te sluiten il t 1 dat 1 ij icH verbinden uil de geheime voorwairden v ui i icn iniui er lui te nem n Het loopt echter m hel oo du ile crtog zoolang liij nog jecn souverein is £ retne verbin Iteii e i op zieh kan nemen iiic invloed op het land be euar he jben kunnen a thans dat uike verbindteni sen hoei enainitl eci e w larile hebben wanneer de bevolking die hter niet ver ic i t erkci reii Pl lai it hirr eer ïcvfstigd op de bewej ing welke u dl o Ti i w in ölce w jk pluis heeft ter gun te van De nemirkei M t iijUt n it sel cel Toorlelijk ölteswijk bij De nemarkcn wil bl ven h t tcekencn van verzoek iehriften in dien gect neemt bij den d g toe er cheidene personen 7ijn wegen het onderteekenen v m adris en gearresteerd en gelijk reetls per telegram is medegcdet ld uerJ het 1 it Kiel wordt onder dagteekening van 12 dezer het volsicde gemeld Hoe zonderling het ook klinken moge kan toch nit eene goede bron gemeld norden dat eene invloedrijke p rtj te kopenhagen nog altijd het plan heeft om de vredcboni erhandelingen gedurende den gehcien winter slepend te honden en dan in he aanstannde voor lar wanneer de staatkundige om tandiglie n in Europa daartoe gunstig mogtcn i u den oorl te hervatten Prailkfort l ept De enaat dezer vnje stad heeft het we jntwerp Haarbij m de joelen gel jke regten als aan de christenbevolkme v onlt tocïekeud langenomen Mvorens dit ontwerp tot net wordt verheven moet de burgerschap het goedkeuren De stiia a heeft het voorstel aan laatst bedoeld ligchiam ver ondi n Madrid n bept Ilet meuwe kibiuet is zamengesteld als volgt Narvaez president mini ter zonder portefeuille Llorenti van buiten zaken Cordova van oorlog Llorenzo rrai oia van justitie Turin 19 ept Ue dagbladen bespreken de kwestie betreffende het overbrengen van den zetel der regering naar Horence De Opinione zegt dit wanneer dit noodig mogt worden geacht tot eene bespoedigde oplossing der romemsche kwestie het italiaansche gouvernement niet de verantwoordelijkheid eener verwerpmg van dit plan op zich mag nemen Otnnenlanïr Gouda 21 Sept Zondag is alhier eene dame aangehouden die zich bij ecu gcziu indrong ouder voorgeven ViJi in Vnenki hui 1 te j met een lil der fimilie die 7ich thans 1 ii bevon i eu i dia looi ee i eife iis eli i rijk geworden 1 1 1 1 I orei Ie zikcnleru ge loü n werd en nu zijne i uw 1 1 lm lm ui oviizüud om keinis te maken met 11 f mi I e Het on amenhangcnde en tegenstrijdige der vert Ui2 n k e kn I 1 v rmjeden tn toen de politie zich met deuk b aijcid bleeK het weldi i dit de schati jkt dame geheel on lei i MX en il ircnboveii lar vooikom zeel over een kvin 1 t het si luleinint eeuer opligster die sedert inu I j ij 1 de pü I ie uorlt opgespooi l eu eersr te s Herloge ibjao i eu iilbnr ci vervolgens op andere pliitsen hare priktijk Ui oe ende Durom is die d iine onder behoorlijk geleide mimli op reis gegiin om hare vroegere kenui making in Noord Di ibi u te henue i leu I Uirdiï heelt de ininistir van binn ziken in naamdes kj uiigs de zitting dei kamers gesloten met de volgendeaanspriik De zit inï welke de koamg mj opdraagt te sluiten onderscheidde zich door groote weri iamheid Zij omvatte eene reeks van voorstellen tot herziening vin het belistingwezen het WPtboik vin trifvordeung de leg omentcu op het beleid der regering m Westluuie het geneeskundig sLiatstoezigt Bleef het w a deze onilern erpen betreft bij onderzoek ten aanzien v m vele uiilereu werden afdoende maatregelen vastgesteld vojr een gioot untal werken v m algeiretn nut hebt gij de vereis iti wetten eu mid leien ingewilligd gij hebt de ling gew u eh t opheffing van een der meest belemmerende en dure a ejii en uu esproken den werkkring tier uederland he bink iloji 1 wet oiii c i even eu uitgebreid het beheer en de vi nntwooidu g der geldmiddelen viu Neerlanils Iudie r egel 1 gj hebt tot vorming van hen die aldaar eene aan ra itc 1 npj en t lat d r ia i e bus e itiuiig zoeken en den nederlinil hen invloed m de gcwe en moe en versterken eece iiieiwe instelling iii het lev n geroepen De koning iiuc ijverige zors ter bevordering van zoovele gcwigtige 1 uueiigenheden erkennende wil dat ik n mijne leeren de I tiiuii i v m n d nik ovtrbrengc Alian ii jl is i e eeiionc vergi ering der staten generaaldoor M 11 u kol ii g geopend miL e navolgende rede Met diiikbniheid jtgeu de A oor ei iü hcid kan ik bij de opening de ir Ut lir ik i toe imd dt s vaderimds m het algimeen guns ig noemen De belrekkin en ini i de mdere mogerdheden bleven op den meest gewensc ten voet De ee en hndmigt zoo in het moeleiland als m de overz calie rve ei geven voirilurcnl leki tot teircdenheid üocwtl de toestand v in Oo t Indie lu veie opzigten bevredigend 1 heef echter tot mijn root Itcdwtzin eene hevige ziekte Jiva ge eis erj liet optijei ieu d uir iii spoedig te verneaien ia m n leven igs e wen eh De ge oigen van de vrij verkbrinï der 1 iven in onzewestmdische kolonii n i ii met het oog op hetgeen elders na gelijken maatregel pUai had a inv mkelijk niet onsunsti Aal UI e overwegingen zullen de reglementen op liet beleid der regering m de kolomen Suriname en Curasao weder worden onderw orpen Tot vaststelling der tarieven van in uit en doorvoer in Op het gebied der openbare werken wordt voortdurend groote ontwikkeling waargenomen in verband dnrjiede breiden zich de liensten uit die he korps van den w uerst at te bewijzen heeft en met ijver volbrengt eene hervormiug van dezen ge wigtigcn tak van bestuur la overeenkomstig de tegenwoordige ei chen voorbereid De aanleg der staats spoorwegen wordt regelmatig voortgezet liet verkeer op die gedeelten welke voor de dienst zijn geopend overtreft de erwachting Ten behoeve van de aansluiting onzer spoorwegen aan de buitenlandscbe lijnen zijn met naburige ataten overeenkomsten tot stand gebragt Aan de uitbreiding van het nederlaudsche spoorwegnet ook nu weder door concessien van nieuwe verbindingen bevorderd moet verdubbelde zorg voor w iterwcgcn en havens beantwoorden Alet voldoening zie ik dat de uitvoering der wet van middelbaar onderwijs aUerwege levndige deeluemuj en medewerking ontmoet De oogst heeft over het algemeen hoewel niet njk betere uitkomsten opgc everd dan men vermoed hael Die van de zee rivier en kustvisscberijen waren voordeelig hoewel zware stormen smartelijke offers hebben geeischt Onze nijverheid blijft krachtig vooruitgaan Ofschoon de oorlogstoestand waarin enkele landen verkeerden uit den aard der zaak ongunstig op den handel moest terugwerken is het echter een verblijdend verschjnsel dat de aanbouw van zeeschepen toeneemt De ontwferpen van wet tot regeling van het gonee k mdig ataatstoezigt vin de e lu ter jen en van de inkwji ie uigcu zullen u op i tuw woritu vooigelegd Ook de omwerpen ter vervanging van het bestaande wetboek vin strifvorderiug zullen u neder worden aangeboden De toest nd onzei geldmiddelen liit toe dat in de behoefte van de dienst vooizieu eu met schuldde gmg vooitgegaan worden jk in De ontwerpen vin wet welke m verband staan met eene geheeie afchifTing der piaatseljLe accijnscn en andere van financielen aard kunnen door u worden te gemoet ge iei De regeling van s ri Ks ilgemeeue compt ibihteit zal mede lu deze zitting bij u in overi eging worde i gebiagt Moge mjne heereu de volvoering uer genigtige taak tot welke dit ittingj lar ons roept onder den goddelijken zegen ten meesten nutio dea vulerlinda stiekken Men schrijft uit Enachedt indien de eeratvolgende mailsgecne gun iger berigten iinbrengen dan zal het ervoor onzefibriek aibeiders bij den naderenden niner niet best uuzienMen spreekt er reeda van dit sommige fibriek u het werk geheel zullen staken terwijl bij mdeien de werkuien aanmerkelijkzullei worden verminderd Men beriire uit Leyden dat de kerkerlad der christelijke afgescheidene gereformeerde gemeente zich bj idres tctde regering heeft genend om te verkrij en dit zij veibiede dat op zondag aanstaande de tentoonstelling van lindbouivgeopend muziek op het plantsoen een rijtoer binnen de atadeu een tooneelvooratelung in den sclounoürg geïeveii worde op grond dat de betamelijke vi ring van den wekelijkachenrustdag daardoor wordt verstoord ten adres van ingczeleuentot hetzelfde doel is reeds met een aantal handteekeiungen naar men zegt 400 voorz en A ij vernemen zegt de Stoompost dat de winterdienst opden hollandsJien ijzeren spoorweg vermoedelijk op 1 ocio jerzal aanvangen en dat de v ertrekuren in de buitenlandsche aansluitingen een groot voordeel zullen opleveien voonl voordebeworers en bezoekers der esidcntie lu verband met de belgische en fransche spoorwegdiensten en door het ins ellen vandiarvoor opzettelijke treinen zal naar men ons verzekert dehollandsche ijzeren spoonvegmiatschippij zorgeu dat alsdan dereis van sGravenhage naar P rijs en omgekeerd geheel doorloopend in een dag fzonder iic i j zal kunnen gej laii wordenVan sGravenhage dcs morgens ten 7 ure vertrekkende zalmen des avonds ten 9 ure te Parijs aankomen terwijl men uit Parijs des morgens ten 7Vi ure vertrekkende dea avondsten 9 2 ure te sGravenhage aankomt De Independance Beige nijdt een artikel aan het derdecongres der lutern itionale vereeniging ter bevordering van desociale wetenschappen dat te Amaterdam zal plaats hebbenHet blad vestigt de aandicht op het td van hoogat belangrjke onderwerpen die op het congres zuhen worden besproken zooals de vrijheid der circulatie baiik n de regeling vandu w j iciu v lil i uen m oe iin ien waar er meerdere gesprokenworden het teehniach onderwijs de hervorming van het onderzoek m cninmeele zaken enz Reed zjn aan het eomitc belangrijke memorien toegezonden die tot grondslag voor dediscussien zullen dienen daaronder noemt men eene ontwikkeling van een meun kiesstelsel eene memorie over de quarantaine en andere geschriften m verband staande met v riagstukkenvan weldadigheid en opvoeding De Independance rigt ecuwarme opwekking tot Ie Belgen om ih grooten ale hetcongres bij te wonen i iet enkel om de belingrijkheid vinhet congres zelf m lar ook om een bew ija te gev en v in bel mgstelling en genegenheid jeirena ederland ilat gelijk het bladzich UI drukt door een eneljkeu band met Lelsie verbonden is Z M heeft aan AI A D Lloemers commiea der posteryen 2 klasse een pensioen verleend van ƒ 207 De S R C deelt mede dat oulai gs een adres is ingediend bij de tweede kaffer waarbij de aandacht der kamerwordt gevestigd op den tegenwoordigen toestand vm net no tariaat tn zij uitgenoodigd wordt aan de regeling het voorstelte doen tot eeue nieuwe inrigimg van het notariaat en inmiddels tot geeiie vermeerdering van het aantal notarissenover te gaan De maatschippij ter sevordering van veeartsenijkunde hield zaturdag II te Ltrecht hare 23 = algemeene vergadenng Uit het verslag omtrent den toestand der maatschappij bleek dat die zeer gunstig is en men zich steeds in vooruitgan mogt vei heugen s Gravenhage 20 Sept De eeeste kamer der staten heeft heden hire werkzaamheden a ingevangen en eene commis ie benoemd tot het ontweipen van het adres van antwoord De heer m Smit nieuw benoemd lid heeft zitting genomen De tweede kamer dlc reeds gisteren bijeen kwam heeft heden eene zitting uhouden naarm alle nieuw benoemde leden voor zoo ver zij reeds zijn betedigd zijn toegelaten Aoorts heeft de kamer tot eer ei candid ut voor het voorzitterschap ko 1 i ii 1 er van Reenen tot tweeden den heer Dullert eu tot derden den heer van ilulken Gcniengde Berigten liet nieuwp ministerie in Spanje belooft ceoe verzoenende politiek te 7ullen voi eii Kapiteiu Spt ke de oiitJckker an den orfprong van den ijl 1 = te Cot iam in i i ehil doo h t noodlottig afsnau aii zyn ji t eu er om eknmeu De Tnnjzeuaars h btjcn noï altijd gebrek aan I ï Iter met zil bij de tnee rttsl h jiiitten vau Grenelle en Paés not I drio iLuwr boren Te Chi tcnes op her eihnd LK ziju dooi een ver c iukkehjacn brand 70 bin en ea hutten vprnieU waardoor SO a 10 hui ezmuen iu Aik beroofd zijn De eg ptische revenue heeft met het huis Üppenhem ecue ening ne lotcn vai 12o millir en fra die in Il jaren zal af flost word u Fe Am terdam is door ae deelhebbc a besloten ot de ontbindin dtr Rjn en JJ sei =tooicbootmaat ichappij ari de b i ti ximmferr en voor de poh Lehui ht cbool 7 ja er 69 afgewezen It Justfdd m Wurttiii iz hebben de b idens een congres m de opfn lutht pehoi den met de iioodut redevoeringen I e hertog an lit Ik I lie arm tc li ijel che hcrto ijn mko uen bedra t n et meer dan 900 duizend culdcn De IniibLheu reuJeu m alle ilte bij oort durmj troepen uiar A l ene Fu heu Stafford en UoUerhampton 13 een pas ag trstrein in bot lu cekomen met een kolentrem waardoor verschcidtnt rei i ra gtkuet t werdm Oe fran K he fcank zal ook nog biiefjcs uitgeven van 2 en 10 frs Tt s r r cDh ue i een genoot ïchnp opgtric o c wikpu te cn het mi handelen van dieren D hazen hthben voorluopi t t een 1 ik dies besloten De t ibak oc t in Hon ianjt ïa oorbi e Itloos gun 1 De piui 1 che re rerme lA beproeven on cent leci ng door de 1 1 nddi te doen coedkcu cn Keizer Napoleon t inj t U j e bitc en a ü ijne Arouw Men houdt ol dat F nkrlJk besloten hce t om Kome 11 1m f te oitruiinen Aan den levd cheü UtP IS de R k kcik do ini dol n inbraak bestolen In Engeland 7ijn op 20 milhoen invo r 8+000 ireemdclingeu Be hertog xm OMLiibur 1 10 uict rttd me zijne btwij tn lit ew ork hcn t men dit de Me c c 1 1 vi r vc l eu dt ïranscben overwon ïiCü hthbtn Te 1 iditcl n F tï is door mtt Indiërs pelende kin deren brand ontstian waardoor vDouhui en vcrn tld zi n bovendien werden er twee omver gcnaild tn vp e aL re be chadi d Door deu Toorbeellcloos trun ti en oog t ijn te Wceiieu k lotnsiu dJt ec granen ooft enz r iï oopcr uan ie and bm Dt roniue ebt fecatfcQ zijn in ilie Of l ten p ehitvku i ciXjtj Ie Brouwer haven 1 ten mci je dood gp tbotLii door hnar in naar De Ü K kerk ie Aiee vvijk is brutidl be tolen en zjn daar nj tn 11 ljü e biUiu heden gepitecJ In dt Blai v Cooutnj hebben IbOno uijuv erkers den ai beid e aakt Vergadenng van den Gemeenteraad 7itt ifj ran D i ida 20 Stpternher Mr aii hrr rn TTzendoorn Tegenwoordig 7ijn de bh de Grave Kemi cr Pru c Brj aar Me terbain iïejtii er Üuchncr Dru Icivcr vau Ge ifn Ki ci van iri ffn De no ültn vdu het vcrh Ldelde in di vti k j v j i uezcr t trden tjOed ekturd ju gelezen de navo genlc usekomen u k p lo Eene dispositie van cd tatco oudtidt otdo e i r u i rcke u u QCi tliulttnj ove l üJ ot i 2o Eene nii ive van curatorrn van het svnua i n daarbj kc 1 a gevende naar aanleiding van ae op hen ver tr te uu u i vo ri aan deu heer Dohbeo tt hebben op eJragen het gi v ii v u o dtri i de wiskunde tegen ttue luo luc van 2 Ü m c l dr t miai i ot 3n Ftne ini ive an dei htpr C Krimer melienJe dat hij aanueem de benoeming tot re ent over het vereenied Uees eu i kmoc tniershu Nj 4o Diverse adressen van per oneu verzoekende te wo dtJ aan e teld tot u arktniee ter Ier vi ie5o Ftii adres van K BnnkiuTn u t ever der Goud C ur nt ver zoekende om aangevoerde 1 ede uu v rl oo iu va 1 l dj r de n d als iLavimum toe e tiue om voor jU t iu r m de tour v u tukken an het gemeentebestuur ui atr c Ter vi ic Aan B tn W worlt op2edrap Eu 1 tt henen a uubb Lt v aan bevelin lijst ter benoemius van 3 re t t tu over Le a rcc 1 tt en leinocseuiershuis Op voorstel van B en wordt m tenge di eu e wa ra n deelnemen de hh Prince Ki t Buehuei ti oe burgcraet t It Ij ru be ebouw van bet verkoopcn De burgemeester deelt mede d t in de bereids goc be voor ISuo van let burgerlijk armbestuur ten abui 1 de dat de ubsile u t de stmecnte ka = Ie ver=trtkken be sluiten met f 1510 zal dienen te worden vtrhoo d en d e op ƒ 123 iO Dienovereeukom tig wordt hc lo tn cu k be rootirg j v lot huljKïndervMjzer op de opeubTt burner ehcol wo i t cti j ii heid vau stemmen benoemd de betr H van den Bruk Pierop sluit de burpemee t r Ie opei bire vfcaderir dt voor ctn korten tijd met btsloteu deuren uordt vooii ezet Burgerlijke Stand GOLJ V Geboren lo ept Johanna oule J vin der KiLt or D J de Koi ili fveeltje ouder A Grenltl eu B o r rs 17 ïhcter i Boer en A van Doub Gerird o uc G crten en G bteen IS Johannes ouder = E van H ai t e lnfL ei