Goudsche Courant, donderdag 22 september 1864

1 114 P o SflTOOXHOVEN Johannes ornlcrs G M Dazlür en B Tongtrloo Dirkje Oh Crocii ült iui Erktl Amia ülisabtth ouders P Jacüba moeder M Labeij Coruelis A Fortuin A Ie 7i cuw tn A van büoiii ni B ÖtoUiuijxi ii t ü jilcrs A r aard M k cu 1 1 i i N A LuL Ljtr o m 1S04 ornplin Shiij 17 C rt A Mc Ifi in W A van Meur 11 üi on i VATi Infre itift elireven van 1 1 tot iri iaiui J m ii der al V ill in N iak p ABVERTEMTÏBM h 2 Zondag 25 September OUDSCHE COUKANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendetceg D n 60 1 M VA i M E r wA dr bbcle buurt COVD l Zet KUTfSTTANDEN in volgens I het laai t lütiipkomeii s tema dio de nntunriijke ii r Wos evenarrn Ilij imemt mot tlf militie jujn alle TAXDEX en KIK KX uil en verr gt verder alles tot iut vak liehoort ude Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men in het bijzonder attent maakt Znii i r nuttig in ungeMi idi c iin der i maai en werken beil aam op de Sl l lS A E rri lXG Zij zijn uitmuntend teien de GAL JCllERlTEin 1 BL JE1 en niSIA der HU11 7ii in Z U 321 Arnh F Tloraeijn Apotb Il rn l T 1 Muller l Jt H W de Kniijff 6 ff II V Frankenlniizen tinrehhnijc J 51 v Kcne=se Apolh Boekborststr Tt i f r T Terburgh Apotïi Haarlemmer tr boek llakkersteeg Oii l r r i e A Hoofd Hotter t A V d Toorn Apotb Ve Te Vagru tr Miieda D 5Ialtha ÏVf 11 V Wernieskerken VtrtrI i F Alieua Apotb en Droog op v Si over do Pronkerstr n Vti VurrfJi ii L llnijten Men wonlt insUuitelijk ver7oebt wel attent ie willen ijn dat door ons bij niem md ander de UnRWrs l iI l F N bereid volgf us het oude en eehte Keeept in D pót zijn verkrijirbaar ge te d ut tie li wrhot eit op fjeijereil Stenen ell ptrwi en tJan t ij te JiV r tiore i etihe l t j éj thn i ters lil clk doO je is een bilk voor ien met de eifjenliaiiftt je naarnteekfuiii van de vervaardigers Wed KiT NrN S ZniiN Ap bekers welke Ilandt ck nint zich o ik i ei iudt ji het Zttjeltat waarmede de Doosje verzegeld zijn AVij verzoeken de gebruikers ïn itauteyijti daar wel op te letten en riilen bun aan wel toe te zien bij wien men de Doosjes Tillen baalt Alleen die Doo jes waarin een billet met onze Ilandteekening is zicb aan te scbaüeu en zich te wacliten voor t gebruik van de vele namaaksels i Prijs van liet gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene lioeveellKid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 4G= o o P l 59 cents Jenever 2 soort Moutwiju a 46 g q per kan 57V2 it inl BRANDEWIJN 4GVj jg per kan 62 cents lleerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GcrD 21 isept 1R64 De ondergcteekenrtrM hebben de eer hunnen gei erden begunstigers eii ladgenoo en Ie berigteu dat zij voor 1 tt iaderend ïaisoen voorhanden hei beu EEX GROOT ASSORTIMENT van HAARDEM en KAGCHELS van de nieuv sic en eU gantste modellen fijn eng elïch irdal t met g bronsd ornement dat er niet at brandt en niet belioeft gepoetst te worden REUKENFOHMIZEX van g heel nieuwe constructie die uitmnrl nl aan bet doel beantwoorden waarvoor wordt ingestaan Alsmede Brandkasten ijzeren Manarels Bascules Ledekanten Wiegen Vuurmanden en al hetge verder tot bet vak behoort VAN BEKKEL Sc G iTTE ïlulp voor alle lijders aan jicht kramp buik borst boofd kies tandof sc ioudcrpijn pijn in de gewrichten armen of bceuen rhumatiek krarapkolijk maagkramp of welke kwalen meer van rhumatischen aard zijn worden in zeer korten tijd door het gebruik der Abshaubbin s o f Anti Rhuma tiSChe WATTEN ontwijfelbaar genezen verouderd rhumatiek verdwijnt zelfs betrekkelijk in zeer korten tijd Ook in geval van pokken waar men dezelve aanbrengt zal men dien ten gevolge niet geschonden zijn Brand of uitslag roos zweren en klieren doen zij op eenen voor het ligcbaam onschadelijke wijze geheel verdwijnen Het is dan ook daarom dat dezelve de algeraeene maar ook tevens de bijzondere aandacht der geneeskundigen hebben getrokken en door Hun Ed in voornoemde gevallen zeer worden aanbevolen Geen lijder gebruikt deze Watten zonder de zekerheid te ondervinden dat zij krachtig snel en zeker werken en dat ïonder eenig nadeel toe te brengen aan andere middelen noch aan kwalen van anderen aard schadelijk zijn De prijs dezer Watten is 30 CentS per pakje Yerknjgbaar aan het hoofd depot bij A BREETVI LT Az flf7 V Groote Markt nevens de Waag die deze Watten o a verkrijgbaar heeft gesteld bij T A G v ix DETH Comla Wed BOSMAN A PRINS Zm ilii hen G WILHELMUS Jt oenten T W DEN UIL Sclioonlior en Geb KAULING Atphen J GOUDKADE Süskoop J H KELLER Rotter Jam Weste wagenstr A REIJNOORDT Oostpoort En meer bekende depots in ons Rijk De Notaris H LEMSTRA van BU MA te GO VüJ zal op Maandag den 24 October 1864 s morgens 10 ure in het Regthuis te SLVIFWIJK publiek veilen en verkoopeu Eeii UÜIS en SCHUIR met ERF en TUIN gelegen te SLViriyiJK op Elflwnen kadaster sectie C 197 l J 1172 en 1173 groot 21 Roeden 4 Ellen Te aanvaarden 1 D ce itjer 18 54 Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris TTestlmven B 194 te GOULiA ATTENTIE J M DE PEER hnisvronw van M VAN BOVENE GouwF Oottzijde C n 35 neemt ile vrijheid zich bij hare geachte Stadgenooten a ui te bevelen tot het wasscheii van verschillende Heeröll en Dames kleedingstakken zoo ook lak n satin de laine buks KlNG WOLLEN en ZIJDEN STOFFEN en vleit zich aan bet in haar gestelde vertrouwen te beantwoorden door eene prompte en civiele bediening Bes verkie e iile zullen de goedden aan Imü ufgehncdd en terurjgebrar t toorden Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 20 September La i rs c Hoogste nehlevCD r Ct koers koers koers Ned w sch 21 2 601 60 SO Vir dito 3 72 72 74 72 dito 4 o i 9fi r 9B lf Amort Sijnd S j Handelm op resc l r i 137 137 België Roths 21 2 StVs Spanje übl 2Ï 2 Portugal obl 3 4 Rusl obl H 5 9 r 953 d 1S2S 29 5 d 1840 4 d 5 = serie 5 d G = serie 5 S2V4 823 82S fl di bijn lSB04l 3 8 81V8 Volgef Spw 5 1S3 1 4 1841 Oost Metall 5 5 ifi 57Vl6 57Vi6 dito dito 2V2 25 d rri teAmst 5 79V 79 79V3 dc nat 1854 5 i Vifi 64 64 Pniisenl839 5 It alie 1861 5 dito Amst 5 63V4 Griekenland 5 22 g 231 8 231 8 Ver Staten 5 471 4 48 48 d 1871 5 d d 6 44 45 46S 4 d 1S82 6 43V2 451 8 45V Mexico 1851 3 261 2678 Ter Boekdmkkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags eu Zondajrs In de Stad geschiedt de iiitga G des avouds te voren De prijs per drl j maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Ad erteutieu kan geschieden tot des morgiUs ten 11 ure Overzigt GOÜDA 24 September Eindelijk schijnt het dan toch ernst te worden met Italië Van alle kanten verneemt men dat althans eene voorloopige schikking met Frankrijk is getroü n binnen twee jaren zullen de Frauschen Rome verlaten voor dien tijd zal het pauselijke leger georganiseerd en op goeden voet gebragt worden Italië zal zich van alle inmenging onthouden Om te doen zien dat het Italië met dit laatste ernst is zal de zetel der regering van Turijn naar Florence overgebragt worden welke stad veel meer beveiligd is tegen den eersten aaiival van Oostenrijk dan dit het geval is met Turijn Doch in deze laatste stad zijn de gemoederen zeer verontrust door het gerucht dezer verandering eu het gepeupel is reeds overgeslagen tot oproerigheden die menschenlevens gekost hebbeu Men begrijpt v eiuig wat deze schikking moet beteekencn eti z j men daarin zie de voorbereiding van meer afdoende gebeurtenissen Rome door da Fransclien ver lten moet den Italianen in handen vallen en al wat I CR icc t om Rome te beveiligen kan tot niets strekken da I om den strijd bloediger en vemielender te maken zouder de uitkomst te wijzigen Elke zoodanige schikking die Rome aan zich zelf overlaat is het sein voor de Romeinen om alles op te offeren voor den strijd die het tot oofdstad van Italië moet maken De italiaansche kamers waren tegen den 5 October bijeen geroepen maar terwijl men verzekert dat het tiactaat den 1 5 dezer gesloten i tusschen Frankrijk en Italië en den 20 geratificeerd werd verneemt men heden dat de koning den generaal Lamarmora ontboden en hem belast heeft met de zamer stelling van een nieuw ministerie Het nieuwe spaansche ministerie belooft in verzoenenden zin te Lullen hamlclcn maar Narvaez is van vroeger minder gunstig bekend en niemand wacht van hem een libera l bestuur Men verwacht dat koningin hristina weder terugkeert en men ducht haren invloed op de gerende koningin Het leger min gunstig gestemd moet ontzien wordcu en te Barcelona vreest men onlusten Redenen genoeg om weinig goed s te gcmoet te zien en de hoop op vooruitgang te verduisteren Om de gemoederen te lievredigen is eene amnestie afgekondigd voor alle drukpersdelicten maar tegelijk is men overgegaan tot de ontbinding der cortes waarvoor de verkiezingen zijn bepaald op 22 november Russell wil op de verzekering van von Bismarck niet gelooven in de edelmoediglicid van Oostenrijk en Pruisen tegenover Denemarken hij ziet in den onregtvaardigen oorlog en in de daaruit geboren eisclien noch matiging noch billijkheid En toch blijft men verzekeren dat er geen grond bestaat voor ccnige wijziging van de gestelde voorw uirden De onderhandelingen gaan langzaam voort en de Denen die nu in alles ongelijk hebben dragen de schuld der vertragiug Uit Wurtemberg verneemt men dat het ministerie eene belangrijke wijziging heeft ondergaan waarvan de strekking op het oogenblik moeijelijk valt te beoordeelen De berigten uit Amerika blyven gunstig voor de noordelij De prijs der Adverteati Q van één tot zes regels met iubcgrip vaa het ztgel is 0 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar jïlaataruimtc ken Atlanta is gevallen en Mobile zal volgens de verzekering spoedig velgen Men heeft een dankdag uitgeschreven voor Atlanta en Grant kondigt zelfs de aanstaande onderwerping van het zuiden aan Doch die voorzegging is reeds zoo herhaald voorgekomen dat men moeite zal hebbeu het werkelijk te gelooven ais het eens zoo ver is Het liegen en bluffen aan beide zijden is zoo onbeschaamd ia Amerika dat alle berigten mt wantrouwen en onverschilligheid worden opgenomen En toch zou het mogelijk zijn dat nog voor de verkiezing belangrijke verandering kwam in den toestand daar de inname van Atlanta van grooten invloed kan zijn op de operatien tegen Richmond De oppositie tegen Mae Clellan is tanzienlijk en het zou uog zeer ligt mogelijk zijn dat hem de zege bij de beslissende keuze ontsnapte öiihcnlauir Londen 20 Sept Het gevaar voor nieuwe onlusten te Bclfist is afge fiud ten gevolge van eene door de protestantsche scücepslimraerlieden op 11 zaturdag gehouden vergadering wa iriu zij het besluit namen om het verlaten werk gisteren weder op te vatten onder beding nogtans dat de katholieken hun niet de minste aanleiding tot ontevredenheid gaven Volgens den Laho re Chronicle heeft de it fc ouei oi die uit het Himalava gebergte komt een groot gedeelte van het d strict onder water gezet dorpen en korcnvelilea z n overstroomd of weggespoeld de schade is niet te berekenen Berigten uit Bombay tot 23 Vug melden da iu geheel Britsch ludie rust heerschte en de stand der verschillende veldvruchten niets te wenschen overliet In den loop van dit jaar zouden aclit regementen u i Indie naar Engeland vertrekken waarvan vier om door andere te worden vervangen terwijl de overige als maatregel van bezuiniging bij den tegenwoordigen sta at van vrede zouden worden afgeschaft Iu Cooch Behar bestond eene levendige markt voor tien verkoop van mannen vrouwen en kinderen mannen verkoopen daar hunne vrouwen ala gewone koopw aar eu vrouwen verkoopen de kinderen vudr dat zij zelfs zijn geboren Ie bladen waarin al de Ijijzonderhcden van dien schandelijken staat van zaken voorkomen zijn aan het gouvernement g zouden 21 Sept De geldmarkt wordt alleugs lieier eu p ipierop korten termijn kon gisteren ter beurze geplaatst wordentusschen 4 a ó pet Volgens de Time luiden de financiële berigteu uit Madrid bevredigend ten aanzieu der gedragslijn die het nieuwe I binet zal volgen tot verhefling van het natiunaal crediet Hetministerie is verre van liberaal en evenmin vredelievend maartCL aanzieu der oplossing van financicle vraagstukken beloofthet wel iets goeds De hier Lloreute minister van buitenLindsche zaken is als zoodanig gunstig bekend Immers stelde hijin 1S Ï3 toen hij minister van financiën was aan de cortesvoor om de vorderingen der euge sc houders van certificatente regelen Indien aldus wordt uit Madri l geschreven dehouders niet al te preteutieus zijn zal het hnnnc eigene schuldwezen zoo er gcene schikking tot stand komt want de gelegenheid voor eene billijke regelnig kon nimmer gunstiger zijn In de berigten uit Ne York van 9 dezer vindt men opnieuw gewag gemaakt van tijdingen uit Mafamoras van deu 14 Augustus waarin gemeld wordt dat de generaal Cortinasde fransche troepen te De fransche troepen zijn aan deu mond van de lüo Grande geland om tegen Matamoras te ageren Generaal Sherman heeft ar n de regering te Washington ge