Goudsche Courant, zondag 25 september 1864

Men verzekert dat de minister Bouher die naar BelgiëIs geweest om aldaar de gevolgen van de afschaffing derplaatselijke accijnsen na te gaan aan den keizer heeft voorgesteld ook hier te lande alle plaatselijde verbruiksbelastingen afte schaffen berigten uit Rome is aldaar een zendbrief vanden paus aan de bisschoppen van Polen openbaar gemaakt De brief hangt een tafereel op van de vervolging der kerkdoor de Russen betreurt dat de opstand daarvoor een nieuwvoorwendsel heeft opgehverd vermaant de bisschoppen totonderwerping aan de gevestigde magten maar veroordeelt debuitensporige handelingen van de russische regering tegen dekatholieken en vooral tegen den aartsbisschop van Warschau De paus herinnert voorts de geestelijkheid en de geloovigendat zij geene gehoorzaamheid verschuldigd zij aan verordeningen die tegen hun geweten of de goddelijke wet aandruischeu en hij bedreigt ten slotte hunne vervolgers met de goddelijkegeregiigheid die zich weldra zal openbaren vermits de tijd derlankmoedigheid ten einde spoedt als wanneer de magtigen gestrengelijk getuchtigd zullen worden De keizer houdt zich onledig met het plan tot het sluiteneener leening van 700 a 750 millioeu waarvan 2 3 besteedzullen worden om de groote werken in de departementen an igevangen te voltooijen Het overige zal tot verfraaijing vanl arij worden besteed Weenen 21 Sept Van een gewoonlijk goed onderrigte zijde wordt het navolgende medegedeeld om rsnt de grondslagen ter conferentie aangenomen De hertogdommen zullen aanspraak hebben op de staatseigendommen te rekenen van den sterfdag van koning Friedrich VII in de volgende evenredigheid ö i Sleeswijk Holstein 631 2 pCt voor de overige dcelen dei deensche monarchie De verschillende fondsen ztdlen allen naar den opgegeven maatstaf worden verdeeld met uitzondering naar het schijnt van het fonds voortspruitende uit de afkoopsommen van den Soudtol De Presse deelt mede dat do loop der onderhandelingente Praag over de aansluiting van Oostenrijk aan het tolverbondvrij gunstig is Het eerste punt dat vastgesteld moet worden is het regt hetwelk Oostenrijk heeft om in de duitsche tolkwesiien op gelijken voet te worden gesteld als de overigestaten van Duitschland Ons kabinet za daarvan niet afwijken I want anders mogen wij ons schier verzekerd houden dat de onderhandelingen tot niets zullen leiden Het schijnt dat de minister van financiën zoo veel doenlijkde onderhandelingen betreffende den verkoop der staatsdomei nen bespoedigt ten einde te voorkomen dat hij tot andere6uanciele maatregelen welke een nadecligen invloed op heterediet des lands zouden veroorzaken zijne toevlugt zou moeten nemen De toestand der schatkist vordert dat de zaakvrij spoedig haar beslag erlange Berlijn 21 Sept De noodige opmetingen waterpassingen enz ten behoeve van het groote kanaal door Holstein tot verbindipg der Noordzee met de Oostzee zijn geschied en de resul aten van dien arbeid benevens de becijferingen enz zijn aai het betrokken ministerie toegezonden Men beweert aatdit alles in verband staat met het aanleggen eener militaire haven in Holstein 22 Sept De Prov Corr bevat een artikel waarin ditblad zegt dat de regering zich bezwaarlijk aan de dwalingkan overgeven dat door de gevolgen der buitenlandsche politiek de onderlinge verhouding der inwendige partijen plotseling zou zijn veranderd Daarom i zij op de onvermijdelijkevernieuwing van den strijd verdacht en toegerust doch zij 1 heeft tevens de hoop op eene verzoening niet opgegeven dewijl zij het voor onmogelijk houdt dat de overwinniugen in den oorlog niet werkelijk zullen bijdragen ora de oppositie tegen 1 de leger organisatie te verzwakken en dus het gemeen overleg i onitrent het militaire vraagstuk te vergemakkelijken Verder zegt het blad dat van het oogenblik af waarop men hel omtrent den strijd op staathuishoudkundig gebied zal zijn eens j geworden de strijd omtrent de uitlegging der grondwet zijne hoofdzakelijke beteekenis zai verloren hebben De regering betwist de vertegenwoordiging noch haar grondwettig regt met betrekking tot de wetgeving noch het regt om het bedrag der belastingen vast te stellen maar zij strijdt alleen daarover of de kosten van reorganisatie des legers als nieuwe uitgaven bel deld en van het budget geschrapt kunnen worden De voortgang der vredes onderhandelingen wordt niet I vertraagd door zeer moeijelijk te beslechten kwestien betreffende de grensregeling maar door de weigering der deensche regering om aan Sleeswijk en Holstein een gedeelte der steatseigen dommen af te staan De bekende abt Richard de ontdekker van bronnen beI vindt zich sedert gisteren te dezer stede Hij begeeft zich eerlang naar Silezie met het doel om de plaatsen te ontdekken alwaar met vrucht putten en bronnen zijn te graven om stroomend water te verkrijgen r ipporleenl Grant iieeft een brief geschreven waarin titj verzekert dat Ie zuidelijken hunnen laatsten man in het veld hebbeu en d tlift einde des oorlogs niet ver meer af is indien het noorden 111 iragtig blijft Parijs 2Ü September Ternijl niemand meer twijfelt a an i ecne ontruiming van Rome door de fransche troepen binnen een bep ialdeu termijn wordt thans ook de kwestie van Venetië wi r op het tap jt gebragt Het schijnt dat men de beide kweslieii gciijklij lig wil oplossen en dat de heer rüuiu de Liiujs cirsidaags met dat doel onderhandelingen met Oostenrijk en liiiorchud zal opcneu Keu ander bc riït t ok heden zeer do atindacht Men verzckeri namelijk d t l rankrijk i a Engeland besloten hebben om I in de aaugelegeuhi ien van Tunis te interveniëren liet schijnt namelijk d it de Turken de plaat niet willen verlaten lictgeen door de wcstersche mogendheden niet kan worden gedoogi Men zou daaruit moeten opmaken dat de goede verstaudhouding uisschcn Frankrijk en Engeland weder geheel hersteld is Het Tournal des debats voegt bij het berigt der optreding v n hot nieuwe spaausche ministerie de volgende aanmcrkiug Hnt i bekend dat Narvaez die Spanje na de omv enti ii g vau 14 julij 1856 heeft bestuurd het hoofd der oogenaanide conservatieve partij is en dat die partij nooit een geheim hvv gemaakt van haar voornemen om de cons itut onele vr j i dcn welke Spanje bezit in te krimpen hoe iel dievrijhei nu reeds vrij onzeker en vrij wankclbaar zijn De bladen lierigten dat koningin Maria Christina verlof heeft ontvangen om naar Oviedo te gaan ten einde er een i liarer kii i ven te bezoeken Men houdt het er algemeen voor dat z j viu ilaar naar Madrid zal vertrekken Te Kon itiuopel wordt beweerd dat üuza door handelii geil welke hij thans voorbereidt ook eens soeverein van Servië en tevens van Montenegro hoopt te worden Zijn droombeeld is ccii Oonau stivteubond te veranderen in ten confederatie wier cen g hoofd hij zal wezen De raad van state onderzoekt sedert eenige dagen ecnenieuwe wet op de onlgiuniug der mijnen en steengroeven De n l i ip lp pr ïnHnairif in Frankrijk £ 5ndurende rlo laatste jaren heeft het namelijk noodig gemaakt een aantal wettelijke bepalingen op te heffen die eene nog grcofere uitbreiding van dien tak van njverheid in den neg staan Naar meti tiit goede bronnen verneemt heeft de keizer verlangd dat alvorens men tot het aangaan eeuer leening tervoltooijing van verschillende openbare werken enz overga eenecommissie naauwkeurig onderzoeke hoe groot het bedrag hiervan zal moeten wezen Deze oommissie heeftop 19 dezer reedshare wcrkzaauilcden aangevangen 23 Sopt De Constitutionnel bevat een artikel van denheer Limayrae waarin herinnerd wordt dat de bezettin vauHome altijd als cïceptioneel en als tijdelijk is beschouwd Defransche regering zegt de schrijver getroiien door de gelukkige verandering die sedert twee jaren in Italic is gekomen waar de anarchistische hartstugten bedaard of onderdrukt zijn was gereed de eerste gelegenheid aan te grijpen om een eindete ir akcn aan een toestand die moeijclijkhedeu baarde aan allenCU kostbaar w s voor alien Toen nu de italiaansche regering doordrongen van de noodzakelijkheid ecncr organisatie van d unicuwni staat en ook uit strategische politieke en administrative overwesiiigen eene keus voor eene hoofdstad moest doenen kuuuis gaf van haar besluit om den zetel des bestuurs te verjdaatjcu achtte de regering des keizers het oogenhlik gekomen in de voorwaarden te bespreken waarop liome in veiligheidkv 1 worden verlaten De Constitutionnel deelt voorts de volgende bepalingen mede van de met Italië gesloten overeenkomst Italic zou zich verbinden om het tegenwoordige grondgebie l van deu paus te eerbiedigen en door geweld eiken aanval van buiten daarop te beletten Frankrijk zou zijne troepen terug trekkeu naarmate de organisatie vau het pauselijke leger vordert De ontruiming van liome zal over twee jaren rnltooid zijn lïCL pauselijke leger zou voldoende zijn om het gezag van den paus te handhaven de rust in het land en aan de grenzen te bewaren zonder dat de italiaansche regering eenig bezwaar zal kunnen maken tegen de zamenstelling of de sterkte van dit leger mits het niet ontaarde in een middel van aanval Eindelijk zou Italië zijn deel overnemen van de romeinsche schtüd in evenredigheid van het pauselijk grondgebied dat het vroeger bij zijn gebied ingelijfd hesft De Opinion Nationale meent te weten dat de ratificatien Tan de conventie tusseheu Frankrijk en Italië eergisteren uitgewisseld zijn Frankfort 2t Sept Uit Schwalbach wordt berigt dat de keizer van Rusland aldaar ten lO g ure is aangekomen ten einde een bezoek af te leggen bij keizerin Eugenie Bedoeld bezoek heeft omstreeks s uurs geduurd Bijna gelijktijdig met den keizer kwam de aartshertog Stephanus aldaar aan Turijn 22 Sept Gisteren avond is een oproer ontstaan op de Place du Chateau alhier onder hot aanheffen van den kreet Leve de hoofdstad Turijn Een troep oproerigen trachtte zich dorr de gelederen der soldaten heen te slaan om het paleis van het ministerie te overweldigen De troepen hebben gebruik gemaakt van hunne wapenen Er zijn eenige doodeu en gekwetsten gevallen De stad is heden tot hare kalmte teruggekeerd en heeft haar gewoon voorkomen hernomen Het ofTicieele orgaan van het gebeurde alhier op gisterensprekende zegt dat de botsing op de Place du Chateau isontstaan ten gevolge van een toeval De karabiniers door demenigte aangevallen maakten tot hunne eigen verdediging zonder last te hebben gebruik van hunne wapens Er is eeneenquête bevolen nopens het gedrag van eenige politieagenten Onder de burgers telt men tien dooden en verscheidene gewonden Van de karabiniers zijn twintig gewond waarvanvijf ernstig Er zijn vele troepen te Turijn aangekomen zij zijn onder bevel geplaatst van den generaal della Rocca De nationale garde is ook bijeengeroepen Het gemeentebestuur heeft eene proclamatie uitgevaardigd waarin de bevolking aangemaand wordt om rustig te zijn Hedeu is de orde niet verstoord 23 Sept Nadat het gisteren op den dag rustig was geweest zijn des avonds de wanordelijkheden hernieuwd Troepenvolks hebben onder het aanheffen van oproerigc kreten metgeweerschoten en steenen het gebouw der politie aangevallen De troepen die op het plein St Charles waren gestationeerd hebben vuur gegeven Een twintigtal personen zijn gedood ofgekwetst Onder de troepen zijn mede vele gekwetsten waaronder een luitenant kolonel Hedeu ochtend had de stad wederliaar gewoon aanzien de winkels waren geopend en de werklieden a in den arbeid Er is eene proclamatie van den syndicus verschenen vaann de bevolking wordt aangemaand zichrustig te houden De hoop algemeen dat de wanordelijkheden et hernieuwd zullen worden De beurs was gisterengesloten öinnenlaniT Gouda 24 Sept Men verneemt dat mej A Bornholdt die nog dingsdag jl te Dordrecht met veel toejuiching een orgelconcert gaf het voornemen heeft om ook alhier hare gaven te doen hooren Het is genoeg bekend dat de tandmeester van Mindensteeds bereidvaardig is om armen en behoeftigen kosteloos hulpte bieden Te meer afkeuring verdient het als gezeten burgers zich niet ontzien om door geveinsde armoede misbruik van zijne goedheid te maken Naar men verneemt is hij dezer dagen schandelijk om den tuin geleid door geenzins behoeftige ouders die hun kind in armoedige kieeding met eene doodarme werkster tot hem zoi den om eene kies te trekken dat hij kosteloos verrigtte met aanbeveling om 10 centen in de armbus te geven Beter ingelicht is zijne reclame met spot bejegend Z M heeft benoemd tot voorzitter van de tweede kamergedurende het tegenwoordig zittingjaar m G C J van Reenen De eerste kamer der Statcn Generaal heeft donderdag jl het ontwerpadres van antwoord op de tro nrede na eene kortediscussie aangenomen met algemeene stemmen De tweede kamer der Staten Generaal heeft donderdageene zitting gehouden waarin de heer van Reenen het voorzitterschap heeft aanvaard De heer de Laat de Kanter is aislid toegelaten Vele ontwerpen van wet zijn ingekomen waaronder die betreffende de west ind regerings reglementen de schutterijen het geneeskundig staatstoezigt en de begrooting voorde staatsspoorwegen over 186 = Zaturdag zal de staatsbegrooting voor 1865 door den minister van financiën wordenaangeboden Donderdag is te Leyden de tentoonstelling van voortbrengselen van akkerbouw tuinbouw bioemkweekerij zuivelbereiding enz enz van wege de hoU maatschappij vanlandbouw geopend met eene korte toepasselijke rede vanden voorzitter jhr m C van Foreest die door den burgemeester van Leyden beantwoord werd Het terrein op de grooteEuïne is zeer doelmatig ingerigt en de rangschikking der ingezonden voorwerpen verdient aller goedkeuring In t geheelzijn 716nommers aanwezig behalve het vee dat eerst Vrijdagtentoongesteld is Des namiddags vergaderden de af gevaardigd m der maatschappij om naar aanleiding van het verhandelde op het congres te Haarlem in overleg te treden omtrent de oprigting eener algemeene maatschappij van landbouw waarna des avonds op Zomerzorg bij eene uitmuntende verlichting van dien tuin van wege het muziekgezelschap vermaak door toonkunst eene soiree aan de vertegenwoordigers en genoodigden werd aangeboden Gemengde Berigteo Te Amsterdam zijn de grondslagen gelegd tot de oprigtiag eener derde gasfabriek Op de paardtjraarkt te Meppel zijn meest koeijen verkocht Te Leerdam heeft eene krankzinnige vrouw gepoogd haar man ea kinderen met lucifers te vergiftigen De ontvangst van prinses Alexandra heeft aan de stad Londen ruim zes milliopn gulden gekost De tentoonstelling van nijverheid wordt te Parijs 1 October geopend Rusland heeftbesloten tot de uitgifte van drie nieuwe scrien schatkist biiletten elk vandrie millioeu roebels De nieuwe grieksche coustitutie belooft onbeperkte vrijheid vau vcreeniging en van drukpers Te Archangel zijuin den laatsten tijd 4G7 schapen aangekomen en 870 uitgevaren Eenbrand in eene tapijt fabriek te Londen heeft eene schade veroorzaakt vanmeer dan zes millioen gulden Een 62jarig man te Bnisse heeft uit minnenijd eeu moord gepleegd Frankrijk en Zweden ouJerhaudelen over een vredestractaat 1 ü gemeenteraad van Hoorn heeft besloten voor ƒ 230 000 deel te nemen in den N Hollandschen Frieschen spc orweg Gedurendi het op 31 maart getiindigde halfjaar hebben te cwYorkplaats gegrepeu 1 5 branden waarbij C2 personen het leven vcrlort Te Belfast heerscben nog bedenkelijke woelingen De katoen en zijdeocgst is in de verschillende detlen van het turkschc rijk zeer gunstiguitgevallen Te Barcelona waar veel volk zonder werk is heerschteene hevige gisting In de vereenigde stateu hebben zich sedert denlaatsten winter nagenoeg 200 nieuwe petroleum maatschappijea gevormdmet een gezameutÜjk kapitaal vaa 250 millioen gulden In de Vereen btaten is een dankdag gehouden voor de inname van Atlanta Hot gepeupel te Turijn heeft eene vruchtelooze demonstratie beproefd tegco de vermoede verplaatsing van den zetel der regering naar Florence Hetduitscht nationalvcrein zal half October te Coburg eene algemeene vergadering houden De keizer van Rusland heeft de afschaffing der ligehamelijke straffen bevolen De ckenuing van Griekenland door Oostenrijk heeft kwaad bloed gezet in Beijcreo dat nu naar Italië neitrt Te Munchen is eene Venus die 2ö duizend gulden gekost had bij hetoverbrengen naar een ander lokaal te brijzeleu gevallen De bank teLeeds is iu ougelei cnheid De militaire magt te Weenea moet de politie ondersteunen ngen de toenemende onveiligheid op de openbare straat Men vermoedt d it koningin Maria Christina naar Spanje zal ter teeren De zaak vaa Suez is geschikt tusschen Frankrijk en de porte Standbeelden ziju in Frankrijk aan de orde van den dag voor Gasparinte Orange voor Bruat te Colmar voor Larrey te Tarbes voor Chateaubriand te St Maio voor Watteau te Nogent Sur Marae voor Bernard deSalissy te Sainton voor mad de Sevigné te Vichy voor Billault te Nantes voor Jenner te Boulngue voor Flandrin te Parijs alien gereed of inde maak Te Athene is besloten tot afschaffiug van d u s j t Te Sprang is eene boerenwonii g met den geheclen oogst vcrbraiid De rijks hoogere burgerschool te Grrningen wordt maandag 2d k zt met fiuzestigtal leerlingen geopend Voor den op te rigten uici t s boawburg te Munchen zijn reeds 000 000 tl bijeen gebragt L h t westenvan China zijn onlusten uitgebroken Di gemeenteraad ui rrmtreodzal voor 100 duizend gulden deel neui n in den X Huil l iit t hcuspoorweg Sueck schrijft in voor ƒ 250 000 tn de iimezL cnen rcdsvoor 70 duizend gulden ten behc vc van dtnzelldc n spoorv Mavoreazal voor hetzelfde doel ƒ 1500 bijeenbrengen door het verko vau degeheele inschrijving op het grootboek Het nieuwe staiioa vau denstaatsspoorweg te Breda is in gebruik gesteld Te M LT r u is eeuescbuur met granen ter waarde van negen duizend gub cii Jo jr brand vernield Te Honthem zijn tweo huizen met schuren e stnlltu vtrbmnd De keizerlijke troepen hebbeu Xanking ingiLiomtii ilc IdOüOman spaansche troepen op San Domingo zijn iiaau elrks 2u 0 iü siaalden strijd voort te zetten Te Washington wil meu wys 250 millioengulden leenen en 7 pCt beloven Het traktcmtui vdi Jen gouverueurgeneraal van Algerie is bepaald op 125 000 frs Don icrdag jl is Gothenburg door een feilen brand geteisterd waarduur Iü J iiiwuncrs vanhave en dak zijn beroofd Marktberigten Gouda 22 Sept Tarwe Poobche 2400 net ïe ƒ UO Zeeuwsche pr mud ƒ 9 a ƒ 10 Rogge Koningsb ü 50 a ƒ 6 70 Dantzig ƒ 6 50 a ƒ 6 70 Zeeuwsche ƒ o jO k f 6 50 Gerst ƒ 4 75 a ƒ 6 Haver 4 a ƒ 5 Boekweit Fransche pr 2100 ned S ƒ 210 N Brabautsche ƒ 230 De veemarkt met goeden aanvoer de handel iets levendiger vette schapen en lammeren gezocht magere varkeus en biggen niet vlug te verkoopen Aangevoerd 30 partijen kaas ƒ 22 50 u ƒ 25 50 Goeboter ƒ 1 16 a ƒ 1 30 Weiboter ƒ 1 00 a ƒ 1 14 Delft 23 Sept Door weinig aanvoer van puike graansoorten was er vraag in afwijkende soorten geeu haudel Tar e ƒ 8 60 a ƒ 9 Rogge ƒ 5 80 a ƒ 6 20 Zoraergerst ƒ 5 a ƒ 5 60 Korte haver ƒ 4 lange d ƒ 3 60 Paardeb ƒ 7 Aan stads waag gewogen van 15 22 sepr 27 4 7 22 3 en 57 16 boter te zamen 16090 n Boter ƒ 5S a ƒ 65 het vierde ƒ 1 45 a ƒ 1 70 pr n S Ter markt 404 mud aardapp ƒ 1 80 a ƒ 2 40 DordrOCllt 22 Sept Puike jarige witte Z tarwe prijshoudend ƒ 8 80 a ƒ 9 mindere ƒ S a ƒ 8 60 Van nieuwe was het onderscheid groot en vele partijtjes van inferieure deugd de puikste 20 c en de afwijkende 50 c lager de be te ƒ 7 80