Goudsche Courant, donderdag 29 september 1864

ii aj i t6i Donderdag 20 Seittenibcr raiidcrjii f J tuu 24230 eh ipi ii l i j M irki ts ooi beste runderen en kalveren werd 5 4 voor iP schapen 5 S eu voor d varkens 4 10 pr steen betaald iO Sept Boter Friesehe 124 Kampen en Zwolle 112 il lis Kaaa onveranderd 21 Sept iranen Tarwe met weinig vraag tot vorigenprijs gersL llaaiuv eu haver redelijk gevraagd Aanvoer van 17 20 sept 1350 qr iul en 2930 qr vr tarwe 270 qr inl en 1790 qr vr ger=t en 760 qr iul en S S40 qr vr haver 22 Sept Aju de veemarkt van heden werden aangeboden 1S40 runderen 543 kalveren 8230 schapen eu 170 varkens Voor beste runderen werd 5 4 voor d kalveren 5 6 voor d sc aapeii 3 8 en voor i S varkens 4 10 pr steen betaald Burgerlijke Staad GOUDA GtiJoiiLN It Sept WiUumpje ouders W den Hertog eu 3 Van der Mtl 22 Eliitb tii CLnstma ouders J U Erneis en C Hornes 2o Arit ouders k Üuut ca J P Wester 0 Li iM i 21 SLpt F J Hakkers 7 ra ii C Reieh 74 j e C Kuiiikeleiiberg 2 3 Gltküi wd 21 Sept H Vuijk en C E Boumau D Lorius enE M Lourier WOERDEN van 16 tot en met 22 September I5i i i L au der Kolm geb Steehouwer O M Kfiouwu Johaunes IrLdenk Houifdaar ruim 25 j met j illicit 11 L iiiigi u Tu J 7 SU Kijgiiu jroed prijslijiiJtil Voor jarige overm Z eu VI ƒ 5 7Ü ii ƒ ü 2u NieJ e J ƒ 5 3 J C 30 Gerst wiuterzakm ƒ 0 20 a ƒ 3 50 gestort J TU Zuiiier 20 e lager Zakm ƒ 4 40 a ƒ 4 70 gestor i K s pelt 2 SÜ a ƒ 3 lla er u inl door ri uncr aanroer zeer slap 20 il 30 e lager ƒ ii i ƒ 3 20 1 dikke 3 i ƒ 3 SO Booiien niet ter veil r rw teil gucd kokende bl 20 c lager y 7 bO mesting ƒ 7 a ƒ 7 30 Wiuc Koniiigbh ƒ 7 a ƒ 7 40 P oekttcil S Br ib pr 2101 n M f 200 Middelburg 22 Sept Puike jarige Z t irwe weinig aange oen ƒ on Puike n d weinig gevraagd ƒ S 2 i ii ƒ 50 Puike 11 Wakh tar e veel aangevoer i ƒ 8 2 5 a ƒ io e jiriire d b 7a a ƒ 0 X z rogge puike kwaliteit ƒ 5 75 a ƒ I Puike wiutergerst ƒ ƒ ö öO Puike Zomcrgcist ƒ 4 40 a f 4 0 Walch n gr erv ten ƒ 7 25 i ƒ 7 50 Deventer 23 Sept Tarwe ƒ 7 50 i ƒ 8 50 Kogge ƒ 5 O 1 ƒ 1 P ockucit ƒ O a ƒ 7 Gerst ƒ 4 50 a ƒ 5 23 Haver ƒ 3 O il ƒ 4 li aer per 20 u E Ie s ƒ 24 50 a ƒ 2Ü 2e s 21 25 ƒ 22 25 Zwolle 23 ept Middclprljzcu Tarwe ƒ 7 50 a ƒ b 23 Piog re f M ii f i r ekxieit ƒ 6 a ƒ 7 Aardapp ƒ i 5ü ii ƒ 2 5ü Boter p ii ffi ƒ 1 15 a ƒ 1 35 20 n S ƒ 27 TjOndea I j ept Granen Voor eng tarwe as zeer neii g vraag en ile prij en waren 1 ü 2 lager vreemde 1 1 ger ine l O d gedaald eng ger t 1 a 2 lager en haier Ij il icr van 12 17 ept 3920 qr inl en 4215 r ruf 12 0 qr inl n 541 1 qr vr gerst en 511 qr inl eu 32022 qr r ha er V lu de veen ir t n lieden werden aungebotlen iiü90 OUDSCH RANT voeder verkociil I iie prijs der dverttutien aD éen tot res i regeK Jüet nibegn i au het egel is bü Cent toof elkeu egel daarlo tu 10 Ctüt Bmieiigewcue leTttr = worden berek nd naar plaat ruinitc Uitgave van A BRINOIAN lanz e Tiende reg I n 60 ADVEHTEMTÏEM iHK übai e Vcrliooping ie aar 22 2 Op iiao i i i cn i Ocfoher 1 U tico i r 1 hla j i ti it tf It ia het TjO e Een goed OBderhouden HUIS en ERF zijnde hc Kf Fl lIl 13 DS SATWUKSCHE VISSCHER aar n do Kolfljluiis uk en SI jter j ia sterke dranken vele jirta nici goei gevolg is nitgt oefuui taande lU liggende aan de Jt isi Iruii te GOV DJ Wijk B u 130 kadaster Ser ie D n 601 Zijnde in het Huis c3nc grootc en fraaijs Zaal een aanrreuaam uitzigt hebbende op de Rtn ij ii YSSEL eu hetge n Tot VOENT lUr IIAAELEMSCHE BRANDVEItZSKERING MAATSCHAPPLJ is aangesteld de Heer 11 LtMaiKi v Blma Notaris te jijuiht wonende op de AVestbaveu B 194 Direetcuren Jlr T L W 1LTiE E3 MACDONiVED Tbr Mr A v TEDING v N Bekkhol t niurj ei Bewaarscliool INSCHRIJVING voorKINDEllEN voorzien v au ten Vaccine Bewijs voor het vierdeKv artaal 1S64 op Maandag den 26 September des avonds van 7 to 8 u e aan het loca l van genoemde school J N iflIELTEilA Voor A ZEULEN Vi imaBiifact aren EcKiard Meijer heeft do eer zijnen begunstigers t berig teu d it hij o itvangcn heeft een ruim icsorliraciit vau de NIEUWSTE eu SMAAK MJAARSDOESEN eu eene rijke sortering vaa de clegai bte JAPON STOFFEN TEERENBEIIOEFTEN A Quant WIJDSTEAAT GOUDJ is wederom ruimschoots geson rd in alles at tot het TEEKENEN benoodigd i il3 FRANSCHL en ENGELSCHE PASSERDOOZEN van 80 cents tot extra fijne Van ƒ 18 Voor die soorten wordt wegens deugdelijkheid ingestaan TEEKENPENNEN ROND en 1 KANT TEEKENKRIJT HOUTSKOOL GOMELAbTlEK TEEKENKOKEBS in onderscheidene soorten Teekeuportcfeuilles van 70 cents eu ƒ 1 25 Teekenpapier 2 3 4 en 5 cents het vel Honig 15 cents het vel Watbman 30 en 25 cents het vel Decaiceerpapicr per el SO cents Decalccerliuncn per el 70 Tcekenj otloüden van 5 7 en 10 e per stuk per dozijn alles tot veel lagere prijzen Speelkaarten in alle soorten tot zeer voordeelige prijzen ontvangen j Prijs van het gedestilleerd bij G P i van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minste s tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER ri462 io o per kan 59 cents Jenever = soort Moutwijn a 462 jo o P f Itan 57V2 nts inl BRANDEWIJN 402 o P kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid Gouda 24 Sept 1S64 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 23 Sopten ber Traagste 1 lioopste Gcbleveu pCt Koers kütrs koers S ed w seh 21 2 6OV3 dito 3 72 8 dito 4 C fi 96 8 y Vifi Vmort Sijud 8 2 Ilindelm op resc 137 België Roths 2V2 Spanje obl 2V4 43 4 43V8 4378 Portugal obl 3 46 4678 4ti7 Rusl obl H 5 V d 1828 29 5 100 do 1840 4 ü9Vo d 5 serie 5 d 6 = serie 5 82V2 d bijH 18804V2 S2 2 Volgef Spw 5 1847 1847 Oost Met ll 5 = U 577is 577 r dito dito 2V2 üa Vs anVte 2y7i d i reuteAmst 5 vaV 7974 d n it 1854 5 647 64 i6 64V 6 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 5 G riekenland 5 22V8 Ver Staten 5 477 487 6 487 r d 1871 5 d d 6 46 46V3 46V9 d 1S82 6 ii e 45 7 fi 4578 Mexico 1851 3 aöVu 2678 Ter Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deze C luraut verscliijnt des Doudcrtiatcs en Zondags In d Strd geschiedt de uiitrave des a oiuls te orL ii De prijs per drie miandcu is 2 franco p po t f 2 20 Be iii ending der Ad ertenticn kan gescliiE den tot des morgens ten 11 nrc öuttcttlapö Londen 26 Sept De Times de Morning Post c andere protestanlsche d igbladen van Louden betnisen hunne tevredenheid over de tusscheu Frankrijk en Italië gesloten overeen kon st betreifende Rome Volgens hen lij It het geenen twijfel dat het romeinsehe r Kgstuk onder de werking dier overeenkomst met der tijd en weliigt leeds spoedig tot eene oplossing in den geest van Italie s eenheid z al komen Over New Tork is een voorloopig berigt ontvangen omtrent de conferentie van gelastigden der britsche koloniën irNoordAraerika welke den 1 dezer te riiarlottetown op PrinsEduards eiland is zamengekomen ter overweging van het planom die koloniën tot eene federatie of gemeenebest te vereenigea Het scheen dat het hoofddenkbeeia van hec plan er algemeenen bijval vond maar dat het moeite kostte liet eens teworden omtrtut de nadere bepalingen welke tot verwezentlijkingvan dat denkbeeld zouden moeten warden gemaakt Intus chenheeft het goavernement des noederkands een gedeelte ijnerkrijgsmagt uit Canada tereg ontboden Uit New lork wordt gemeld dat de regering te Washington spoedig den vrijen handel van katoen zal toestaan niit zijbetaald ivorde met greenbacks en de katoen naar NewYorl verscbeept of door die stad verzonden wordt In Lancashire vertoonen zich reeds kenteekenen vanellende onder de fabjiek irbeiders in de katoenbeu erkende oi tricten te Elaebnrn zijn bereids meer dan 4000 wevers zonderwerk en de fabrieken zullen de uren van arbeid uog verderinkrimpen De eoramissien v in onderstand trefi en maatregelenom in den te ver achten nood te voorzien Het stoom eliip Roman heeft beiigten ran ae Kaap deGoede Hoop aangebragt loopende tot 20 aug Het parlementwas den 2ü julij geprorogeCrd De wetgevende raid had besloten om Britscli Kailerland bij de kolonie in te lijven DeKaffers hadden een verzoek aan de koningin gerigt om die imaatiegel niet te bekrachtigen Het vooruitzigt op een ruimenoogst in de kolonie hield aan Berigten uit New York van 16 sept melden Genera il Sherman heeft kevel gegeven dat alle inwoners van Atlanta de stad zullen verlaten met hun ie roerende bezittingen metvrijheid om naar het Noorden of Zuid n te gaan irant heeftde linkerlinie van zijn eger uitgezet en is op een krachtigenaanval v n Lee voarbereid De republikeinsche partij heeft bijde verkiezingen in Maine de zege behaald De ehefs der democratische partij hebben in het belang van den vrede decandii uur van Mac Clellan tot het presidentsschap losgelaten 27 Sept Van den 20 sept berigt men ui N v lork dat generaal Sheridan in Je Shenandoah vallei den generaal £ ir van de zuidelijken heeft geslagen Parijs 26 Sept Na hec sluiten van het tractaat u et Italië is hier meer dan or ii sprake van wij igingen in het ministerie Zoo zegt men dat de heer Drouin de Lhnys zal vervangen worden als minister van buiten j aken door den prin = de la Tour d Auvergnc die zeer gezie is bij den paus eu dien men daarom kiezen zou om den inSruk dien het tractaat op het ïomemsehe hof maken moet eenigzins te verzachten pause Zijn de voorstanders van het ereldlijk gezag aanvankelijk verstomd gebleven onder den slag die hen zoo onverwachts getrolftu heeft thaus beginnen zij eerst regt te begrijpen welke de beteekenis is van het tusscheu P rankrijk eu Italië gesloten tractaat en geven zij aan hun toorn lucht Er is inderdaad a an het congres van Mechelen eene sclicone gelegenheid ontsnapt om aan de discussien belangrijkheid bij te zetten ware hec tractaat bekend geweest vó jr het bijeenkomen van dat congres dan zouden de ilfr montaanscle redenaars een overheerlijke stof p bben gehad Thms zullen zij nog een heel jaar raoelcn wachten alvorens aan hun hart lucht te kunneu geven ilen Wüclit met nieuwsgierigheid wat de katholieke mogendheden vooral Spaiije van het tracta it ullc i eggen Te P ome is de kennisgeving van on e gf in betrekkelijk het tractaat met schijub ire kalmte ontv Tugen De paus eu de kardi iaal Autouelli die bij ile voorlezing der overeenkomst den 15 dezer te Parijs geteeker d tegtnwrorcüg i areu hebben rstoud veikla ird dat de tijding hen voiatrekt niet verr iste daar lie keizeiüjk gouvernement hun = eikM t lang het einde der interventie had doen voorzien P e paus heeft echter gevraagd dat hem tijd tot o erweging Zf u orden relaten d rens hij een vormelijk antwoord gief een be s uat h j met = edtrt zoolang voorbereid was ils hij zeide ni nr d it we degelijk de slag hem overvallen heeft Naar u e ieen on Icsteld wordt zal het pauselijk gouveriienient dvorens zji e g r erieerde houding te vr diten om zich tot de kaiiioiu ke mogendheden te wenden het einde der dib ticii ia iiLt i ii iaus i e parlement afwail pu v n vaii het o t erdr tg en Rels 1 en uien ua ir Il Lr Volgens ri n gerucht znl de zit iiig v n lief v evendligeL iam ve vr zA worlen al ren er vau het g sloteutraetair Het it niet i bef jllie of u t eriirag il lothoogst bel iigrij dl batten aanleidi iï cfe ingen de pirt jen hare wapens in gertcl dat de l etr Berijer op iiec puni st ir vvertrekken om op de plats zelve Je inrig n i pauselijk gonverneiuent te bestuderen In eu loop van dit jiar il iiiiier moeopathen worden gehouden Ook i cougres v oi grnecakundigen geop m1 duren luzoi ilerheid zal daar de 1 lins di kr k iinigen vorden o 1 c iou de minister van opeuoa i b anlen ecu leerstoel oor de li Be ieiiende d e oiil ttii te T het volk s avonds aüe r r n kwam alle uttlIatlg or mci b t vj k gendarmes met geiluit i roette tn 1 dooden in den avond ai 22 o zwaar gewenden op 50 De reireri o en men verwijt haar dat zij het pir t ui ja bijeengeroepen tieeft Weenen 20 Sept De kei er is il jk hei oitv iii cii en oud inkb zijn strikt iu lolk met uirbundige vr ugdc begr it en anderszins ii gehiald Te Comorn v i lu ionen des I iulU b jreii en ertoef e i er vtrblecf de iO Berlijn 26 Sep De feud i Nor l volgende verklaring betrellende de i i Het huis der ai ev i ird gden n iiJ dering van de belm U een r f nisp gen heelt di gej la i in het i i volk De e poiri i r tot vfrg ci inL niet veel ing ii g Mii ieo zegt het king van e N jrl 1 Z iiuu racl UIB J Oi is kaa ge o f Jor £ er e eventue De regeling heeft de r igegeven dat ij voorta m een tn van haar regt om steJc ijke benoiindien de gekozenen t e libe gevolge daarvan eene plan s gcdblijven d au zal zij daarin door d De Nordd Ztg verneemt h T von Bisniar k op ilc britsche lom minister daarin niet treedt in eehe dere puntei der nota van gr li R i men d it door P uisen de rcL t v i betwijfeld zijn en d it d a 1 duword 1 Fij verklaart on eg Ie vr