Goudsche Courant, donderdag 29 september 1864

o JeiJrukk ug va i d nitioiuUteit Jci Nüo J Sleeauijkeiis en Ijst er oorta op d it het gebeurde tusseheu den alïoop der conferentie lan Londen en het teekeneuder viedespreliminairen l ruisLn bewogen heeft om op het vroegere vooiatel van 28 Aïei tciug te komen Ten slotte drukt de noti het genoegen uit dit hngelind nu meer icht geeft op de nenseheu der hertogdomi ien dm het tijdens de conferentie te Lonuen deed en dit hierai ten minste eene toenadeiiug van Engelind tot de piui ische ziensnyze te bespeuren is Tunjn Sept De stad is rustig De uagbhden erzekLi uvt htt meunc minMerio aldus is zamengesteld generaal Lamonnora v rzilter en minister van bnitenl zaken iLmza bi neii zik n Sella financiën Pettiti oorlog Ma ueci ondernijs Alorandini openbare nerken Conforti justitie Lonzo minne Natoli landbouw De gt nerial Limormora is zaturdag na ir Parijs vertrokken j 27 Sept De heer Sieasoh is alhier aangekomen De heer Nigra bevindt zich hier ter stede Er is niets niet zeker lieid bekend gen orden aangaande het nieuwe kabinet nadithe ich beiestigd heeft dat de heerci Lanza Selli en Petittihunne benoeming heoben aangenomen De stad is oïerigensrustig Vit Vapels nordt gemeld dat de verschillende fractien jbehoorende tot de partij welke de eenheid van geheel Italiëbeoogt zich ui eei vergadering hebben vereenigd ten eindehet rcgt te stiven Aolgens hetwelk Italië Eome vordert alshoofd1 ld ötnncnUnb Gouda 1 pt Op de kaasmarkt werden heden i ingevoerd ll4 pir jen die met vluggen handel v m ƒ 23 tot ƒ 2S verk eht i n Lit Batuii dd U Aug chi jft men m het llmdelsbliil De Uatste veertien dagen leveiden zeer weinige gel f urteiii seu op vin ilzemeen belang Op J iva h id mets bijzonders pint en de bijdiagen van de buitenbezittingen ontvangen ijn onbeduidend De zware en 1 mgdurige regens vin den westmousson hebben een zeer ouguu tigen koffijoogst ten gevolge gehad en ook de uikeiprodueue blijft ler beneden die vin het vorige jiar De eholera is nog met geweken doch vermindert in de meeste streken ii hevigheid De aasi tpnt resident vin wiens verregaand nalatige wijze vin regtsple mg m een vroeger overzigt werd gewag gemaakt is uit ijiie betrek ont ligen De sel ei vin het artikel ia den J iva Bode over het vertrek vr i den resident Nieuwenbuijzen is door de regering langs admmistratieven weg ttr verantwoording geroepen men verneemt dat hem ingeval zijne venutwoording ah onvoldoende mogt norden beschouwd het verblijf m de vorstenlanden zal ontzegd worden De jivasche bank heeft naar werkkring uitgebreid door het oprigten van agentachippei te Padang en te Mikfsser Een meun e soort van bankbiUetlen zal weldra m omloop worden gtbragt Dne Jaren geleden maakten wij herhaalde melding van de hervormmgophnnen van den heer iloutelar voor de suikerfabrikatie zijn de eerste proelnemingen van dien heer mislukt hij schijnt thans beter te slagen Het openbaar examen van t gymnasium ülem lil heeftop 11 en 12 dezer plaat gehad en goede resultaten opgeleverd A an Japan en China bragt de mail geen nieuw s bijzondere vermelding mardig m het algemeen overzigt van de Java Bode ontleenen WIJ het volgende Spraken vvij in ons vorig nommer over eene zamenzwering te Batavii ditmaal getuigde al het voorgevallene van rust en streven naar vreedzame ontHikkehng Er werd op het koningsplein eene veemarkt of tentoonstelling van landbouw gehouden en hoewel de opkomst van den inlander ils feestvierende talrijk nas maar als landbouwer genng kon men toch meerdere ambitie dan bij vroegere dergelijke gelegenheden bij hem hespeuren Een maatregel van geheel hui houdelijken aard is het bij besiuit van den gouv gener verleggen van den zetel van het gewestelijk bestuur m de Preanger regentschappen van Tjiandjoer naar Bandong en het verheffen van het regentschap Tjiandjoer tot assistentresidentie met het toestaan van de daartoe benoodigde gelden voor het ambtenaars personeel lijders 13 door aandeelhouders der Javasche bank besloten tot bet oprigten van igeutschippen te Pahiig en Makas er De koning v m fei im met wiens toegezegde komst men zich alhier vrohjii geinnkt had en voor wien alree logies m gereedheid gebrast en ainstalteii gemaakt waren heeft doen weten dit Z M zijn bezoek voorloopig uitstelt Veel genoegen deed algemeen de ordonnantie van den G vin den 28 julij 1864 waaibij met intrekking van de pacat van het regt tot verkoop van amfioen aan de inlandsche hoofden en binnen de forten en militaire kampementen aan d tioepen in de binnenlanden ter Sumatra s westkust en met wijziging van art 1 van het reglement voor de opiumpacht van de beneden landen ter westkust van Sumatra van Indrapoera tot Singkel en daaronder behoorende eilanden wordt bepaald Dat na 31 dec 18G4 de invoer en het bezit van opium in de residentie padingsche bovenlanden de assistent residentien Alandheliiig en Ankola en de du ricten Eau Pantie Loeboe Sikapping en Ophir districten i verboden Druk IS Xederlandsch Indie in de weer met bet benoemen van coramissien en opmaken van programma s enz te zorgen dat de aanstaande nijverheids tentoonstellmg in het volgend jiir hier ter stede te houuen zoo luisterrijk mogelijk zij De geldlotenjen nemen in aantal toe Alen kan zeggen dat men het geheele jiai door m de loterij kan spelen want de eene is niet getrokken of de andere stelt loten disponibel Dat dit een verheugend verschijnsel is zullen zelfs de har stogtelijke spelers met willen beweren Gelukkig dan ook dat men immer de eene of andere liefdadige oi u ttige instelling diarbi gedenkt Het derue congres van de mternationale vereeuigmg ttbevordering van de sociale wetenschippen weid maandag te In het Volksblid letst meu De voortreffelijke eigenschappen vin den mimsiei Ihorbecke ils organiserend lioofJ ïomenweder helder ain den dig iii de besluiten tol invoering vanhet mulJelbaar onder vijs ij zijn met onvoorwaardelijk ingenomen geweest met die wet omd it zij mar ons oordeel teeenzijdig het technisch onderwijs betrof en het financieel gedeeltevin die net ons verkeeid voorkwam maar onverdeeld brengenWIJ onze hulde aan den minister die met zu k een kracht enjuist iBzigt de besluiten doet vaststellen die aan de net uitvoeung moeien geven Sedert 1850 tot ISG i is de mtionale schuld verminderdmet een bediag van ƒ 243 743 557 36 gevende eene rentebesparmg van ƒ 7 525 964 35 Bij de openbare inschrijving voor de openbare gasverlichting te Amsterdam nas de laigste inschrjver voor dengeheeleu brander de ULp cont gas association a ƒ 0 0065 perpit en per uur en voor den katoenbrander mr W Wolterbeek a ƒ 0 0039 per pit en per uar Laatstgenoemde had voorden geheelen brander ingeschreven a ƒ 0 0069 De laatste inschrijving is een gevolg van het onlangs door deu heer C J A ïeesmk geopperde en aauvankelijk goedgekeurde plan omter dier stede eene derde gasfabriek op te ngten Ivliandag heeft te Deltt de opemns plaats gehad van depolvtechnische school Van onderscheidene gebouwen zag menbij deze gelegenheid de vlaggen wapperen terwijl zich to nweder dat n il zeggen ten gevolge van reparatie voor deeerste maal seiiert drie jaren het kirillon deed hooren Watde plegtigheid zelve betref deze bestond in een eenvotidigceremonieel namelijk eene rede in de openbare les gehoudendoor den directeur der lurigting dr L Cohen Stuart in te i genwoordigheid van het koUegie vin burgemeester en wethouders 1 de inspecteurs van het onderwijs de gezamentlijke hoogleeraren 1 leeraren en kn eeketingen der school benevens een groot aantal andere belangstellenden Ook te Groningen zijn maandag de lessen aangevangenaan de rijks hoogere burgerschool oor de 3 laagste klassenhadden zich dadelijk 60 leerlingen aangeieven waarvan 43 zijn toegelaten De school is gevestigd in een nieuw en sieriijkgeboun door deze gemeente ten vongeu jare gebouwd ten behoeve van het gymnasium miar seden aan het rijk afgestaanvoor de rijks burgerschool de eerste hier te lande die in werking IS gebragt De Joor de regering voorgenomen reorganisatie van bet I corps ambtenaren van den waterstaat is naar men verneemt uitgesteld wegens de vele kosten verbonden zoowel daaraan als aan de ten gevolge van zoodanige reorganisatie noodzakelijke herziening der regeling bij koninklijk besluit van 17 Dec 1819 ingevoerd De effectiev e sterkte van hot leger met inbegrip van hetgetal miLciens die tot aanvulling daarvan in dienst wordengehouden bedroeg op 1 aug 1864 1848 officieren en 48 446 manschappen Het getal officiers paarden beliep 657 dat dertroepen 3094 Het aantal ontbrekende vrijwilligers beliep 4814 De fet iits Courint deelt het beshut mede waarbij de port Van brieven tussthen dit rijk en Groot Brittanme gewisseld wordt geregeld en waarbij het briefport tot op 13 ets wordt verlnsrd Alen verneemt dit te Veere het gcijil zieken bij hetgirmzoen zoodanig is vermeerderd dat eene evacuatie naar degarmzoens ziekeninngting te Middelburg noodzikehjk is Het voornemen bestaat om m het volgende jiar geeneoefeningen te doen plaats hebben in het kamp van AliUigenen om zich er toe te bepalen alleen het bataiUon mineurs ensapeurs m de legerplaats bij Zeist en eenige compagnien vest art in de vlakte van Waalsdorp te doen kamperen De broodfabrieken = edert eenigen tijd in ons vaderland opgengt schijnen nirt alleen goede zaken te doen maar ook aan bet Joelte beantwoorden om den broodonjs in overeenstemming met degraanprijzen te regelen en goedkoop brood o verkoopen wanneerdat met de maikt der granen geschieden kan Naar men zegt bestaatbij sommige ondernemers dier fabrieken het voornemen om zich tevereenigen ten einde met gemeenschappelijk kapitaal de oprigtmgvan broodfibrieken ook in kleinere steden tot stand te brengen en alzoo daar n aai de prijzen niet evenredigzijn met de graanmarkt deconsumenten vin eene billijke verhouding te doen genieten Het gewijzigd ontwerp adres van antwoord van de tweedekamer der stit=n generaal op de troonrede luidt als volgt § 1 De tweede kamer der staten generaal gevoelde zich van innige o nkbaarheid jegens de A oorzienigheid doordiongen toen zij van uwe mijesteit de bemoedigende verzekering ontving dat s linds toestand over het algemeen gunstig is te noemen Mogt het uwe majesteit gegeven zijn den voorspoed waardoor zieh hire regering kenmerkt immer hechter te bevestigen op den stevigen grondslag door de liefde van een getrouw volk en de deugdzaamheid eerer vnje staatsregeling gelegd § 2 Alet genoegen vernamen n ij dat de betrekkingen met het buitenhnd bleven op den meest gewenschten voet Het betaamt J ederland m de zamenlevmg der beschaafde staten eene gedragslijn te volgen waardoor het aanspraak heeft op aller vuend chap eu elks achting en zich voortdurend de ongestoorde zegeningen des vredes en de talrijke weldaden van een viijen en levendigen hai del wairbotgt § 3 IJ w larderen hoog de loffelijke phgtsbetraehting van zee en landimgt m het njk en de kolomen Kunnen verbeteringen in het krijgsnezen haar de middelen verschaffen om ondei aile omstandigheden zich met roem en goed gevolg van hare eervolle roeping te kwijten op onze medewerking en hartelijke ondersteuning mag rekening norden gemaakt § 3 Met smart slaan nij de verwoestingen gade door de heerschende ziekte op Java a ngerigt Met une mijesteit zien WIJ verlangend uit naar c e tijding dat zij eindelijk heeft uitgewoed Onze belangstelling m de lijdende bevolking doet ons gedenken aan Nederlands heihgen pligt om het ot der onderdanen aan zijue overzcesche heerschappij toevertrouw J gestadig te verbeteren en hun welzijn met kloek cverleg te behartigen door kalm en rustig voort te gaan op hev ingeslagen pad van nijze en regtvairdige hervorming § 5 Aangemoedigd door de betrekkelijk niet ongunstige gevolgen van de vrjverklaring der slaven in de west indisctg kolomen vleijen wij ons dat de overweging der reglementen op het belc d der regenng aldaar de gelegenheid zal schenken om voor de intvvikkeling dier bezittingen weder nuttig werkzaam te zijn § 6 Met genoegen ontvingen wj de toezegging dat aan onze beraadslaging de ontworpen tarieven der regten van innit en doorvoer in nederlandsch Indie zullen worden onderworpen en vooral stellen mj op hoogen prijs de belofte van voordragten tot regeling van onderscheidene onderwerpen welke met landbouw en nijverheids ondernemmger in cnze oostin d sehe bezittingen m verbind staan m de vernachting dat daarbij ook het moeijebjk vraagstuk van het cultuurstel tot meerdere njpheid gebragt en in den zin eener edelmoedig ofschoon bedachtzame staatkunde en met billijice vereenigmg van alle belangen zal kunnen vordeii opgelost § 7 Ook de wettelijke regeling van de vrijheid der drukpers in nederlandsch Indic schijnt ons een onderwerp toe dat dringend voorziening vereischt § 8 Wordt de aanleg ijer staatsspoorwegen regelmatig voortgezet en getmgt het steeds toenemend verkeer op de gedeelten Tcor de dienst geopend van ae ingenomenheid der bevolking met dit middel van gemeenschap vvij ki nen zal de algemeene we 6h volle bevrediging erlangen met o no =g aandringen op spoedige voUooijmg van het geheele net Het verblijdt ons dat daarmede aansluiting aan de buitenlandsche lijnen ea uitbreiding binnen s lands gepaard gaai en door gepaste middelen bevorderd wordt Wij beamen dat dubbele zorg voor naterwegen en havens met dit alles behoort te worden vereenigd § 9 Het heugelijk verschijnsel dat de uitvoering der we op het roiddelbiar onderwijs allerwtge levendige deelneming en medewerking ontmoet bekroont onze vernach ing doch overtreft ze met Immers het denkend gedeelte der natie beseft diep de onscliatbare wiirde van een openba i onderwijs ingerigt nair de Ve deringen der hedendaags he beschivmg en dienstbaar aan de e krijging de kundigheden Jie ieder burger in zijnen kring behoeft § 10 u net lager en middelbaar onderwijs geregeld i wordt de begeerte te levendiger waarmede wijde regeiiLg van het hooger onderwijs in overeenstemming met de eischeu onzes tijds verbeiden 5 11 Belangstelling in landbouw vixscherijen zeevaart h ludel en nijverheid voegt aan de vertegenwoordiging van een volk dat op het veld waarop zijne voorzaten uitblonken zijne grootheid moet blijven zoeken en zoeken ml Aan al nat de verschillende takken va volksvlijt kan opbeuren en vrijmaken beloven wij het meest gnnstig onthaal § 12 De ontwerpen van wet tot regeling van het geneeskundig staatstoezigt v n de schutterijen van de inkwartierinsen en ter vervinging van het besta inde wetboek van strafvordeiiiig ons op nieuw voor te leggen zullen wij ter toet e brengen met al de mauw gezetheid aan de dierbare behniïen rejten en vrijheden die daarbij op het spel staan ver chuldig 1 ij vertrouwen dat de omvang van den arbeid nn de hei nening der wetboeken van straiVordering en burgerlijke regtsvordering te koste te leggen me zil wet rhouden van de resehng vin verschillende bijzondere onderwerpen wairomtrent eene beslissing zich niet nel zonder schade linker zou kunnen doen wachten 6 13 Welgevallig was ons de bevredigende cnets van dentoestand onzer geldmiddelen De ontwerpen vin wet in verband meteene geherle af chaffing der plaatselijke verbruiksbelastingen en de ndere van fiuancielen aird welke hij moïen te gemoel zien ii med die tot regelinï van s rijks algemeene comptibiliteit zullen wij met de meeste belangstelling overnegen § 14 Eene hnge reeks van werkznmhcden hgt voor ons Echter aa vairdpn wij de taak tot vviei vervulling in dit zittingjii üwe Alijesteit ons roept met blijmoedig vertrou en gesterkt door de overtuigins dat onder Gods zesen opregte overeenstemming tusscheii kroon en vertegenvvoordiging veel vermag tot stand te brenïen en ook door ons met mag norden verzuimd wat het heil des vaderlands bevord ren kan s Gravenliage 26 rept in de zittmg van de tweede kamervan zaturdig is besloten de discussie over het adres in antw oord opde troonrede maandag te houden Ingekomei i een wetontwerptot herziening der oosi mdische aneven De rainini tp vin finincien heeft de begrooting voor 1865 arngebolen zij bednast ran gewone uitgiven 731 2 i 0 Ouder de buit igewon uitgaven I4I 2 millioen voor spoorwegen dic k iclitig zullenworden voortgezet De middele 1 leveren nog et n o e chotHet phn bestiit tot verhooging vin de tnc eiu t 11 dere ambteniren Het plan tot af ch ffiina itr jnai e accijnsen blijft zoo als aanvin elijk medegei eel 1 i De inter nationale uikerr gebng is m 01 derbandeling lic tr ctaatvinhai lel eu scheepvaatt met Fr nkrtjk 13 vooibereid en in dehoofdpunten vastgesteld Het iimriiiti nul bi cienvervoer wordt bevorderd De zegelwet is lO geniiAt vii e op deregistratie Overigens is de fin nciele toe tan 1 irunstig Lr isreeds 42 millioei beschikbaar zonder de 5 a one middelenEr zal knehtig geimortiseerd worden f De tweede kamer der state genenal heefr hojcn u i eenelangdurige disc i sie de algemeene strekkin v 111 het idres vanantwoord op de troonrede aangenomen met 3b tegen 31 tem men Daarop is de discussie over de oiiderJee en begonnen Paragraaf 1 en 2 zijn onveranderd aingenon en A in pirag aaf 3 is het slot handelende over het d fensie tel el bij amendement weggevallen De meerderheid meende dat dit zou kunnen prejudiciëren voor het vervolg 27 Sept De zitting vin de tweede kamer van heden n i geheel gewijlaan de beraadslaging over de pingraifvan hetontwerpadreo betreffende de kolomen vooral wat betreft het laatste deel de aansporing om ru stig voort te gaan op het mg slagen pad van wijze en regtvaardige hervorming De heer Alver teld de gehc e weglating Vf or De heer Storm vu Ora e ui e verlangd eene gedeeltelijke weglating hij nilde h rvormin behouden maar de goedkeuring van het m e lisfn pid weglaten De minister van kolomen heeft verkUard dit e geenerlei aanleiding bestond om te veronderstellen zelfs in de naaste toekomst dat er eenige verstonng van de ru t op Java zon plaats hebbifc Ten slotte zijn al de voorgestelde amendementen verworpen en de paragraaf zooals die door de commiss e was voorgesteld aangenomea met 45 tegen S j steramen Gorinchem 26 Sept Onder begunstiging van hee lijk herfstweder is men heden algemeen begonnen deu zaailinghenrip te dorschen De opbrengst van het zaad zal een vierde minder zijn dan