Goudsche Courant, donderdag 29 september 1864

jl 262 Zondag 2 October 1$$64 GOUDSCHE COURAJUT Uitgave vac A BRINKMAN Lange Tiendeiseg D n 60 ADVERTENTIES Gercgtelijke Aankondiging Bij Brieven van Mcerderjai igverklaring door den Hoogen Riad verleend den 1 Snideiiiljti 1864 goedgekeurd bij KonmUijk Besluit dd 7 V mfer 1 s 64 N 33 geregistreerd den 1 Septemher 1864 zijn lan D1U VN V DEKKER dochter van CORNELIS DEKKER en vMjlen CORNELI V N A LIET gedomicilieerd te STOLJrjK gegeven al de resten bij de wet aan mecrdeijingen toegekeut behoudcna de bepaling van iir 478 van he Burgeil A ftboek f J RA COIS l onirevr hij den IIooijui Ilaail Pnj Van liet gedestdieerd bij Gr F van de VELDE te GOLDV met inbegrip v in Kpka cu Geiic nte iecijns bij eine lioevcelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 5 o pei kan 59 cents Jenever 1 soort MoutHijuJ a + 2 10 o pef l an a VsCents ml j3RVNDL IJjS 46 7 per kan 62 Lents Meerder ot mindere sterkte n iir v uredigheid GoiDi 28 Sept 1864 I J f 1 i ii4 I iL J in 0 7 J mud in i vitu O tiit It I U i t ci 1 itL I i 1 pptUil IlUil ï l k b u ih 1 i ai ETOcii lie k i ir si t I 11 U lit b j I I i ill 11 M ill d ti Khui ill I 11 tliK 111 i nilcfliiT Mm Ik J u u 1 dill u i iinin li i i J fj i nwi hüO 001 dt Iv I i iU iiKii 2S I y I I tU 1 t ponden e i i d T j i uoidty 1 10 V oi c udbotoiy 0 0 hct lie I I il uCiii 1 Puis I l nl oil ct ii h hue eilroiikm iti ile broimcnj au li i h 11 1 km l c jni line tiiH U i ni iii Tut iii 1 liti il winHFivU r L 11 r ii J t i 1 iIil u ni til tülcu 1 kost m cr w iki i 7 rccmldi i ui Il Iluu bce htt gedm Si sc pT ir ir i ii J r Ij t ii i wi 1 v H tjx ii dti iiomltlu ki ii inoiniii 1 t 1 iir 1 iloopu t indhoeu ziUruu pisiniiTit mt r t 1 1 i 1 tt iiliin t lo u is n picii ircii ü er den t t i ni bodt 111 U h 1 tlCVLIi lU 1 V dtii m iir diopstaiil u t tbiJHT mi i edric C i Twi t I aii Do iiiiu I dert ijndtüi t i tflo dm h J turk if 1 t Jtll 1 Df p lis lL mtk L i llLll 1 I bi il unl t 1 111 Je 1 I ilW ii loiio 11 U tl au It lU Dc fabiuk is u h bou I hi lV spi 1 li priMiuiL ii tin U ii m AI 111 hritin j 1ü i Ii i btcr il 1 imr piije ti i tt flu i jii i s lo ptii en cci k rdun 1 1 i f i 1 O t wtjlt pi 111 til oliiJttn il OÏ di k ki H an r uiiti De kf izer n Oo Itinij i i i i i ii iil 1 1 AtntR 111 konit I IL J l 1 ui is btrlt 7ce n koztii mi dnuj a ook d iluï i if Dc kuf t t viii Cocbiii t bina z tl oiuUrworpui wordtn i u d iiu spi i v an u iveud li chi m De cnieeDterud i i n li bcilt U ittu on d r maUschappij ün cl i II iut zi ue nki 1 1 UL 11 1 lu li li ia de imier 7 er 11 t i t In d T op J 1 nr i wordt s he o L b Viiiki htV x i Vj iinLtr lebben tt V n C j f illKt t i utn I i ti du m1 7 b if clieidc 1 ii Ji Uiil i it ittPiJni o cr t e i Ti Fr Inndtii is t ddi ttü d t 1 ii iPiiiijk lijs 1 no 111 t ii ctiL le Iij Ic ji 3t 0 OOn p nisei u 1 1 wttfii 111 III t ii i in dc I i r 11 Oe 01 rlt i uniiii dt I teds ii rn 1 I pt rid n liilLii e i tuli i nitiii ten Mil 1 I iL liken dtjiirv ii j in Dc iitk 1 it er 1 J f d lilt tnf wi atiitkundi ni lrij ii Dc L 1 b I Ill piiijt oil Is 7 bti AFi i uwLi d It ten geheim iiacriiL be IC P I Is d t 111 T sbj tut ült 0tTll k 11 1 I Kantongeregt te Gouda IX rr irt kantr n i regt alliici zjn op den 2 September jj li f pri 1 f I 7ake an If Msschen met en s bbe Manufacturen EclLiard Meijer heeft de eer jncii begunstiger te bengten dat hij ont angfn heeft een rui n assortimert u dc MFltt TE en bMAAKA 01 STE NAJAARSDQEEEN m ccne rijke sortering in de eleganste JAPON STOFFEX De Thee Soorten IIT IIFT MAGAZIJN IN Siiiderani en Siblesz te Arn u u zi u fijn eeurig en waterhoudend 7ij munten daardoor boren vele andere soorten bijzonder mt en iijn in verzegelde pakje van 5 2 o en 1 ons verkriigbaar bij G KA EL Lange Tiendejceg U o 24 te OOI DA D BOER Az te Oudewater en erdere Depots nr I i di J il er i i t iruOilc i L L Jden ek m een dt boc v in o of drii d igeu ge mgeni i trat 1 C 1 ee I ïreldiiüctc vin ƒ 12 ot ef n dig grevangenisstraf rrPi bi bf r i n m mesf nt on d lu trf te joudi onder rn i iHiig V 111 bm emceslei cii wtUioudeis Len in een rf i Wieu au bij u iiibotilmg fen dag gej iiiifjf ii d d 111 i c m lict rijden met ecu a ingespannen I lioimtii r ovei dtii i spld jk buinen de geineentc Lem I re iL I T 1 11 f iidjoe c an 5 ler ake van het K I opzcLU ijlv toLbic en au = ichade iin tus anders roerend P i ciireudom te Mooiditcb Len 111 een geldboete in ƒ 50 bj winbealmg twee digen I gevai geitb rif wtirens ils gezagvoerder van een stocmboot lossoü HI iroed ren op een veiboden plaats te Gouda Len m een Idbocte t nf 10 bij Manbetalmg dnc digen u e an pnis tiaf egens Uet zoeken van kïevits eijcen zouder Ici V tuee geldboeten elk gioot ƒ 3 by nanbetaliog dne dinoii gt tntitn ssti if ler zake an hat Ms chen in eens andfis Ms i iter ondei vergunninir an den eigenaar en met een is lituiir uair in de m izen de vereischte giootte met Il i Iden Yn al u vtr ordeeldrn sohd ui m de kosten Burgerlijke Stand txOL J f 1 KI 2 Vpt OwiiH 2 pt Ham wtd i u i j 6 m liitnU 111 in 1 SCHOONHO L Ingeschreven vin Ifi tot Ji Sept l fj t Gir oi N S i nil 1 lltJ o ler II I jtr tn dt Ko cl 1 onder I n trvlif en T tlink 0 n IN Icvtiluos kind ondcrc H Unis en en J Iloocenboctm II 1 lei uud 14 1 1 C A 8 niTinbii Ingesclircvcn van den 2i ot den 27 Sept 1864 I ilE Kla nn Aermcer d i lini tirtt biistmn Gysbert Xruijf 0 Omh 1 11 I uj Ilendiik Doesburg jm 28 j tn Lu menna ted der Brte jd 2 j Gfinwn Tolnnurs Zentncr vcduwen tan Aaltje a don 31 j en Jannuji Koiiwtiibüven jd 22 j Prijzen der Effecten Gebl en koers eiVs 731 2 97 A8 pCt Xcd n sch 21 2 dito 3 dito 4 Vmort Sijnd i l Handelm op ip c Bclgie Ro hs 2 piiije 2 4 Portugal übl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1S40 4 d B seue 5 I ji seiie 5 bijll IbfiOll s Volgef Spn 5 Oo t Me all dito dito d rente Vmst d nat 1854 Pruisen IS 59 llihe ISGl dito Ambt Griekenland Ver Staten d 1871 d d dO 1882 Mexico 1851 3 46 56 2V 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 SOVs 6313 441 8 261 8 Ter Bockarukkenj Tan A BRINKMAN AMSTERDAM Dinsgdag 27 September Itigste Hoogste kon koers 1V8 61V8 73 731 2 7V4 97 6 137V4 2 8 40 461 8 913 991 69v 821 8 S2V8 ISii a 184 5G A6 57 SS Vib SOVi SOVs fi3 w 631V16 1025 8 2 63 21 47Vl6 447 45 44 441 8 26 8 263 8 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave de avonds te voren DcpnjSiier drie maanden is 2 francop po3t 2 25 De inzending der Advertentlen kan gesehiedet to des morgens ten H ure Overzigt GOUDA 1 October Het fransch itahaansche verdrag heeft de gemoederen zeerin beweging gebragt en het 13 met moeijehjk te voorzien dathet aan vele kanten bekommering zal wekken Vooreerst bepaalt zich de opmerkzaamheid bij de hevige agitatie die ophet berigt van de verplaatsing van den zetel der regeringnaar FlorenLe te Turijn ontstond En hoewel de oproengebewegingen door wapengeweld bedwongen zijn is de ontroering met weg ger en geeft zich lucht m verachillendeadressen lu het ove Italië berust men I gter m dien maatregel en hoopt op de toekomst die de regering nog wel eenstap verder naar het zuiden naar Rome zal brergen Wantde overeenkomst is het begin van het einde en dat t nde heetEome en Venetië Venetië aan Oostenrijk ontrukt en Romede hoofdstad van Italië Het italiaansche ministerie 13 intusschen voor den storm geweken en hoe voorhang men ook was met het aankondigen van een nieuw ministerie het blijkt zeer mocijelijk mannen te vinden die de verantwoordelijkheid op zich durven neme i De opening der kamers tegen 5 October bepaald is uitgesteld tot 24 October om gelegenheid te geven tot het voltallig maken van het ministerie Lamarmora Reeds hebben Lanza Sella Petitti en Jacini en nu laatste jk ForeUi en Nasoli de aangebodene portefeuilles aanvaard en blijft nog slechts het ministerie van manne onveivuld In Franknjk geeft men hoog op van de bereidwilligheid van Italië om eendeel der romeiusche schulden op zich te nemen Maar men betwijfelt teregt of ditzonder erkenningvan Italië zal kunnen geschieden en daartoe zal Rome wel met tebewegenzijn Men beweert dat Oostenrflk vrede zou hebben met het tractaat zoo onnoozel is men toch te Weenen niet Garibildt I5 er mele tevreden en dit is beter aan te nemen ah de Franschen eens weg zijn dan zuUer de Romeinen zich zelveu helpen en het beginsel der nomntervputie beveiligt het fait accompli Ieder voorziet dezen afloop maar met allen zeggen wat zij denken Ook de beteekems der verplaatsing van Turijn naar Florence kan Oostenrijk niet ontgaan maar het kan zich niet verzetten tegen de ontruiming van Rome dooi de Franschen Hoe wein g ingenomen met de politiek van Napoleon moet men erkennen dat hij weder het goede oogenblik gekozen heeft om eene schrede voorwaarts te doen tot het bereiken zijner bedoelingen Oostenrijk wenscht nu niets liever dan het emd te zien der deeusche verwikkelingen de Denen echter worden beschuldigd dat ZIJ den loop der onderhuideluigen vertiagen altijd lu de koop dat nog eindelijk opkomende omstandigheden hunne positie zouüen kunnen verbeteren Prinses Dagmar ten huvielijk gegeven aan den rusaischen troonopvolger en het gerucht dat de russische keizer de personele ume m zijne bijeenkomst met den koning van Piuiaen neder opgerakeld heeft zou m Denemarken nieuwe veivvachtmgen kunnen opwekken Maar nu bedreigt men Denemarken ook met strenger maatregelen Jutland zal niet ontru md worden ec de deenschgezmde NoordSleeswijkers staan bloot aan vervolging Pruisen zegeviert met zijn tolverbond Oostenrijk blijft alleen staan Beijeren en Vv urtemberg zijn eindelijk toegetreden en te Stuttgart traden de ministers af die zich niet vereenigen konden met de bepalingen van het fransch pruisisch handeLtraltaat De amerikaansche bengten luiden zeer gunstig voor het noorden Hoewel toch het berigt der mname van Mobde et bevestigd IS hebben zij eene belangrijke overwinning in Ue Shenandoah vallei behaald waardoor Grant in zijne operatien zeer gesteund wordt en Lee m groote moeijelijkheid gewikkeld De democratische partij die zich door de benoeming van Mac Clellan in de conventie te Chicago reeds de zege toeschieef is door de verklaring van dien generaal dat hii onverbrekelijk vasthoudt aan de Unie geheel m de war gel agt en als Fremont van de kandidatuur afziet is Lmcoln bijna zeker van zijne herbenoeming De vrede democratea stellen nn den gou De pnjs der Ad ertentien van een tot zes regels met inbegnp aa het zegel i SO Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte verneur van den staat New York Sejmour als kandidiat hij was te Chicago voorzitter maar hij heeft weimg kans van blagen tenzij de oorlogokans tegen alle verwachting mogt keeren öuitenlttnïï Londen 27 Sept dateren morgen bc geregteljk onderzoek betrekke ijk den moord op den heer Thomas Br zgs voor den regter m Eist Middlesev te einde gebrigt in Hackney Town hall welke gehoorzail met nieuwsgierigen was opgepropt De beschuldigde Frans Muller werd deriaarts overgevoerJ lu een cellul ur rijtuig mt de gevanseni en w rd door de volk menigte met geschreeuw begroet A ersehillende j etu sen werden alsnog gehooid en bewezen zijne identiteit volloeule w larna de regter met de meest mogeljke n iauwgezethe d de 11 ten resumeerde vvaaraai hij iiigenoeg tuee uren besttejde De lak werd vervolgens naar het hoog geregtsbof verwezen Het proces zal eerst in de volgende maand aanvangen en m dien tu cheuiijd zal Miiiler naar de gevangenis v ir 2 ewgite worden overgebr gt Hij zag er weder bejairj en klim uiten scheen 7ich omtrent de zaak niet het minst te bekommeren De I raes beweert dit de hooge pr j vm het geld eengevolg 13 van den bloei van handel en njverheid immer wanneer in alie takken van volksbedrijvigheid de omvang derzaken en het bedrag ler wii sten toeneemt dan vrng en bekomt de kipitalist natuurlijken teregt een aandeel m üetj eamet hulp van z jn kapitaal meer daa vrjeger wordt gewonnen Oe plotselinge dalmg vau len hoogen prijs der katoen isvolgens de Times geenszins eene i deu to lu 1 imir in tegendeel voor het algemeen eene eujc j e i i neil Gedurende de hitste twee jaren zest he uiil ci ii J isverkeer der weieid m grootere mdte di i o v i onzehanden geneest en er is geen enkel vc jiIk ver audernu daarin voorspelt De gesteldheid o iz i iii h t commerciële opzigt is nooit beter geue s di i t Tciwijl de aiOe Jers der teenkülenm Lt nog steeds weigeren voor het verlaagde loon l een lugetCfn van Mmcliester aangebolen hen niar nicr ate doen verhuizen waarbij hy hun het reisgeld zo a voor e etenen een loon van 15 a 2Ü dolhr per vieeL iii de ra j i v m Connecticut zou verzekeren In ni i e hou n J nu Icrzich bij al hunne oppositie bediul Ij hjuJ n w rj c r iit voortl r g daar j =eür UU ii ücci a t IJ UOO ar i Iingdui Ie bei 1 meetings m de open lucht maar zonder Iat de poI tiL tcnige reden kon vinden om dat te verhinderen Erger is het uu dat hun verzet terugwerkt op andere mdu trien iiriLP on onderscheidene fabriek luteu onder anderen te Bumi i i u hunne werkzaamheden hebben ge thorst wegens den vloeijenden hoogereu prijs der brandstof i r van hebben in Manchester de fibnek i i i gehad waarin de mijor der stad ven mr toestand nog drie maanden mogt duren oi eu beiders te Birmingham zonder werk zou Icii zjn rige beraadslagingen is als oen een cjTiit jcioem tegenover elkander stunde pirtijcn uer steenkooldistricteo uit te noodigen hun ge chil aan eene ueiGiddelins l oud rweqie i Wat overigens de fabriekdistricteu betreft zoj wordt de toestand op sommige phitsen weer veel ongun uer In de hatste veertien dagen is het aantal bedeelden at ui wci aanmerkc lijt toegenomen 28 Sept Onder de unionisten alhiei heer ht 1 len ileuitbundigste vreugde ten gevolse v n t un i 1 wz udie de Belgian en de Citv of W is nngiuu uu a eu i aanbrengen Volgens een particnliei telegrafi ch bcrigt nteft iiide Shenandoahvallei eene vreesselijLe veld lag pla s 5eh dtusschen generaal Sheiidan der noordelijken en generaa EarhDe uoo delijken benaalden daarbij eene schitteren Ie pr 1 en Early weid verslagen inet een vines v m 2iOJ uenvijf stukken geschut en 5000 doodeu en gewonden iLj nil de generaals Gor Ion en ShalJer Die i cderluig vai T ti iil Early is ee roote slag voor het zuiden d iar g enal tee