Goudsche Courant, zondag 2 oktober 1864

tK i i A f iM i li ul iugeroe jeii oui iw ï tpgeu de u i u ir k ü icn verilodigeu Gr uit zal nu zijneopci iti uii tfueii r ïrjr eii Riciunuud ract voel incer krachteu ij p op if liuiicu voortzetten hiz uderiieid nu Sner111 lil lirm rol T Ia ls c beriïtcn aanmerkelijke verterkin geü hid grzo Icn lUl = taatkuniligo nieuws is ook zeer belai iTH OiüKr de leiuocrati cho partij in al de noordelijkest t 11 lieers htc de grootste onis ltciiis ten levolge van debeiioriniiig van ilaeCle lan tot k iii li ait oor l t president ri ï demO raten zien lui te la it in ilat z j zieh deerlijk Lr t hebben door MaeClcu u als eandidaat ie benoemen da iilj iiii t miiuier dan president Liueoln lie lo eu heet metkra lit den oorlog voort te zetten om de unie tot eiken prijs te behouden liet i uu hoogst v aarscliiiul jk dat UacClellan 1 j de ophiudra zij nle verkiezing volstrekt greuc stem nen krijgen zal en iiK v ln met gi oote meerderheid herkozen wordt Te XewYork en Washintrion naren bij het vertrek der laatstemail gcrneht Mi in ouiloop dit president Lincoln vredesonder hiiidciiiiir n 11 i 1 1 1 p nd mei het governement vau Richmond tie naar nun ii ajpte tot i hnstige resultaten zouden leiden l egO i iLio v f 11 gcv dge dier 2 eruehteu aanmerkelijk ae laald Parijs i He Moniteur bevat een keizerlijk besluit naarbij de r worilt benoemd tot minister president an den ra i r F ij een ander bes luit wordt deliecv Koulaud benoemd t i ren gouverneur van de bai k vn Fzud rijk In ai er diplian itieke klingen voi d ten stellig e vey o oo=ienrijk ehe regcritig vooniemens is oiu i komst v iii 15 scpt te pru c errai opgr 1 reiik w De irr noii huee BuUicr deelt den lekst mede van dee a ntie tussclien i raiikrijk eu Italië Volgens deze raede li laig best at lie overeenkomst uit vier artikelen aldus luidende r lie fransehe regering verbindt zich om hare troepen v in het p i grondgebied terug te roepen naar gelang de keiüge stoel een leger van buitcnlandsahe katholieken zal zameustellen De outruimiug zal in twee jaren voltooid zijn Art 2 De regering vau den koning van Italië verbindt zich van hare ij ie om tie zamenstelling van het pauselijk leger te eerbieiligen mits het nimmer een gevaar worde voor Italië Art 3 De regering van den koning van Italië verbindt zich buitciidieu om het tegenwoordige grondgebied van den heiligen stoei ie eerbiedigen en het tegen iedeien aanval van buiten te beschermen Art 4 De regering v in den koning van Italië verklaart zich berei l om in onderhandelingen te treden ten einde een ileel der roineinsche schuld voor zooveel betreft de oude rpanselijke provinciën voor hare rekening over te nemen Weenen 27 Sept Men beweert dat de overeenkomst tusseheu Frtiukrijkeu Italië het ministerie zeer heeft verrast want noch prins letternich noe ile heer von Bach hadden iets daaromtrent gemeld I diplomatieke werkz aamheid dier beide hecren wordt scherp gegispt eu men vraagt waartoe het liient zoo rijkelijk bezoldigde gezantschapsposten te Parijs en Rome te onderhandel indien toch niet in tijds kennis wordt gegeven van zoo gewigtige onderhandelingen Vooral heeft men daarbij het oog op prins Mettcrnieh want zijne berigten liielden in dat zoowel dl zending van den generaal Menabrea als die van den heer Nigra was mislukt Berlijn 27 S pl Ter vergadering van gedelegeerden gisteren te Rendsburg gehouilen is met eenparigheid van stemmen aannomen dat geei e andere grondwet behoort te worden ingevoerd dan die van 15 sept ISIS Ilieraiede is met een onverbreekbaren band verbonden de erkenning van de regten van hertog priedrieh Vat beireft eene wijziging der grondwet deze kan alleen geschieden met taedewerking der vertegenw oordigers des lands daanoe bijeengeroepen door hertog I riedricb ingevolge de bepalingen der k f wet van ÏO oct 1 S43 Frankfort ept Be Post Zeitung bevat het volgende Uit Weenen wordt per telegraaf gemeld dat vrijdag die vijfde euut lentie oor deu vrede zd plaats hebben en dat de voorslagen van de grensbepalins welke door de geallieerden zijn goed gevonden iu overweging zuilen worden genomen Turijn 2S Sept In een Ijrief geschreven door den kapt commaudant van de carabiniers geposteerd op het plein voor het paleis in den avond van den 21 wortlt verklaard dat hel vuur niet is gecommanaeenl maar het gevolg was van een toeval Door eenige inwoners van Turijn is eene proclamatie publiek gemaakt waarin z j beloogen d it het land naar hun gevoelen langs wcttelijken i eg moet blijven protestereu en aan het parlement doen weten op welke gronden de fransch italiaausche conventie wordt afgekeurd en tot de wanordelijkheden heeft aanleiding gegeven In dat stuk wordt voorts a angekondigd dat eene commissie is gevormd om giften in te zamelen voor de slagtod ers van 21 eu 22 september eu om eene petitie der Italianen legcii de bedoelde conventie aan het parlement te zenden Öinncnlanö Gouda 1 October Met genoegen vernemen wij gelijk tevens blijkt uit de achterstaande advertentie dat mejuffrouw Augusta Rornholdt de bekende kerkzangeres het vooineinen heeft ook hier een concert te geven en wel op woeus lag 5 October a s des avou ls ten halt acht ure iu de groote kerk Deze zangeres uit Knpt nhagen heeft iu verschillende steden van ons vi lerliii l als s il ige Rotterdam Utrecht Dordrecht Haarlem Gioningen Lecaivarden Zwolle Kampen enz den ongedeeldstea lof i iireiogst en atlc berigten zijn volkomen eenstemmig over de kraidit volheid omvang eu buigzaamheid van hare stem over haar wanne en juiste voordragt Zoo leest men o a in de haagsehe courant betreffende het door ha r in de residentie in het btg u v in September gegeven concert liet volgende Zaturdag avond woonden wij het vocaal en orrelconcert in de luthersche kerk alhier bij Mcj Augusta Boi nholiit bezit eene stem die volkomen geschikt is voor het genre van muziek dat zij heeft gekozen Hare stem paart rondl eid aan kr icht vooral wanneer zij mezzti voce zong beviel z j on het meest Bij het decresceuderen 1 eft zij hare stem volkomen iii hare magt en de wijze waarop zij hare toonen doet wegsmeltPi is teu hoogste te bewonderen Ofschoon ons alle vijf nommers d ewij van htiar hoorden zeer bevielen deden ons echter vooral liet gehed van Maria Stuart gecomponeerd door J vau Boom en het zweedscite lied van Ahnfeldt veel genoegen Vij zijn er verzekerd van dat intj ïjoruholdt ook in ons huid even sehoone lau teren ztd inoogsten als zij in het bidtenlanl heeft verworven Het concert werd dooreen vrij groot en gedistingueerd publiek bijgevooud dat door luide toejuichingen zijn bijval aan de artiste te kennen gaf Het is zeker niet aan vele zangeressen gegeven om met de krachtige toonen des orgels te wedijveren en wij raden onze lezers dus deze bijzondere gelegenheid om iets verhevens te hooren niet ongebruikt voorbij te laten gaan Woensdag had te Utrecht eene buitengewone algemeene vergadering van aandeelhouders der nederlaudsche rijnspoonveg maatschappij plaats Vau de engelsche aandeelhouders was niemand verschenen doch wareu daarvan 30385 aaudeeleu met 561 stemmen vertegenwoordigd Van de nederlaudsche aandecliiouders vireu 297Ü aandeelen met 203 stemmen vertegenwoordigd terwijl voorts ter vergt dering tegenwoordig waren 30 deelhebbers houders van 1657 aandeelen uitbrengende 75 stemmen iu liet geheel dus 35012 a andeelen met 839 stemmen De voorzitter bragt de vooraf aangekondigde voorstellen ter tafel onder mededeeling dat de vergadering van commissarissen er zich met algemeene stemmen mede had vereenigd a eenige discussieu werd met tdgemeene stemmen behalve van een aandee houder uitbreugeude 2 steromen het navolgende besluit genomen Met wdjziging in zooverre van het besluit der algemeene vergadering van deelhebbers van 29 juuij ISöO na kennisname van het voornemen der hoUandsehe ijzereu spoorweg maatschappij om onverwijld over te gaan tot spoor versmalling op haren weg AmsterdamRotterdam en in vertrouwen op rle billijkheid van de zijde der regering wat betreft de vroeger tot voorwaarde gestelde taricfsverhoogiug de directie te magtigen om in overleg met de vergadering van commissarissen thans onmiddellijk al het noodige te verrigteu tea eiude de verbindingslijn tusschen het station van den nederl rijn spoorweg en dat van den hoU ijzeren spoorweg te Rotterdam ten spoedigste aan te leggen en in exploitatie te brengen Voorts werden nog met alg st de navolgende besluiten genomen De directie te magtigen om bij de regering concessie aan te vragen voor den aanleg en de exploitatie van eenen spoorweg nabij het station Gouda uitgaande van den nederlandschen rijn spoorweg en loopende tot s Gravenhage en Scheveningen De directie te magtigen om de concessie aan te vragen voor den aanleg en de exploitatie van eenen verbindingsspoorweg tnsscheu de lijnen vau Amsterdam en van Rotterdam naar Utrecht uitgaande nabij het station Breukelen en loopende in den spoorweg naar Rotterdam nabij het station Harmeien Uit het Westland schrijft men 29 dezer dat het sehooneweder van de laatste dagen de hoop doet koesteren dat dedruiven haren wasdom nog zullen bereiken Dit za voo in dit jaar voor de tuiniers van groot belang zijn daar deoverige vruchten hoe overvloedig ook tot te lage prijken vaade hand gedaan moeten worden De heer Groen doet het in zijn laatste vliegende blaadjevoorkomen als of de heer ïruin bedektelijk zijne aanklagt heeftingetrokken Het partijhoofd moet daardoor in kracht winnenbij die velen ook onder het volk achter de kiezers die hij ophet oog heeft die met lezen wat de heer Groen schrijft en vande redenen vau anderen geene tennis nemen Het is daaromgoed luide te verkondigen dat aan de goc gemeente eene onwaarheid wordt opgedischt omdat het zeker is voor al wielezen kan en lezen wil dat de heer Truiu niet herriep En alhad hij dat willen doen dan zouden duizenden de aanklagtherhaald hebben die gegrond is op feiten waarvan ieder zichoveruuigen kan Wij noemen de wijze waarop de heer Groeuover het laatste chrijven van den heer fruin spreekt onedelen achten het met politieke moraliteit evenzeer in strijd omaldus het geschrevene door anderen voor degenen die datniet ie e te verdraaijen Men lette daarbij wel op den uitweg dien de heer Groen zoekt waar hij gesommeerd wordt om bewijzen leveren voor zijne wederkeerige aanklagt Hij zaldie aa e Kamer geven zoo het verlangd wordt Maar indieneens de amer die niet verlangt Dan zal de heer Groen zwijgen en het bewijs schuldig blijven voor eene aanklagt waarmede hij de politieke moraliteit van duizende kiezers heeft aangerand Is zulk eene handelwijze bij de partij van den heerGroeu confessioneel of reglementair Göes s Cour s Gravenhage Ss Sept In de bijeenkomst van de tweede kamer van lieuen is § 5 van het ontwerp van antwoord betreffende AVestind aangelegenheden aangenomen even als § 6 over nog andere Oost Ind belangen § 7 over de indisehe drukpers eu § S over den aanleg van de staats spoorwegen Ten aanzien van § 9 over het openbaar onderwijs hebben velerlei beraadslagingen plaats gehad De heer Groen heeft ten aanzien van dat ceileelte van het adres een amendement ingediend doch later temg genomen en ook deze § is onveranderd aangenomen 29 Sept In de zitting van de tweede kamer der siatengeneraal van bedeu is na eenige discussie waarbij nog de wenschis geuit dat het wetsontwerp omtrent de afschatfiug der tiendeu weder worde ingediend het geheele adres van antwoordaangenomen met 42 tegen 27 stemmeu De minister van financiën heett verklaard dat het ontwerp omtreat de grondbelastingin Limburg weder zal ingediend worden maar in verband metandere ontwerpen Bij de financiële paragra if heeft de heer v Heemstra de niet indien ng van het wetsontwerp op de grondbelasting il Limburg iu verband gebragt met de uitoefeningvan invloed op de verkiezingen naar luid der bekende geruchten in de oppositie bladen medegedeeld De heer Betz betreurdehet dat eeu lid der kamer zich tot tolk maakte van het stelselvan verdachtmaking buiten de kamer iu praktijk gebragt enheeft geprotesteerd tegen het beroep op geruchten die op schandelijke wijze worden in het leven geroepen eu geëxploiteerd 30 Sept Z M de koning heeft heden namiddag ten 51 2 t plsgtift gehoor ontvangen de commissie uitde tweede kamer der staten generaal ten einde Z M het adresvan antwoord op de troonrede lan te bieden De afdeelingen der tweede kamer hebben zich heden onledig gehouden in de eerste plaats met de benoeming eenercommissie tot herziening van het reglement vau orde eu voortsmet het onderzoeken van enkele wetsontwerpen SchOOnllOVen 2S Sept Uit het vroeger opgemaakte drietal predikanteu bestaande uit de heeren Dardenne Ankriuga te Geervliet Oort te Henkelum en Eeede te Benschop is heden door den kerkeraad der herv gem alhier beroepen de heer A J Dort th d en predikant te Henkelum Gemengde Berigten Dezer dagen is te Weenen oor het eerst een Israëliet begiftigd met de orde van de ijzeren kroon De proeven in l ranknjk genomen om den katoenheester inheemsch te luaken hebben dit jaar goede uitkomsten c geleverd Garibaldi U el in zijn schik met het fransch italiaansch verdrag daar de Romeinen wel bij mai te zijn om zelven bnn gouvernement omver te werpen Beijcren en Wuneraburg hebben officieel kennis gegeven hunner toetreding tot het gc ijzigd tolverbond De staatsraad te Bern heeft met 31 tegen 11 stemmen het fransch zuitsersch traktaat goedgekeurd De italiaansche kamers zullen eerst 2i October geopend worden Dit uitstel is verleend ten behoeve der ministerjagt De stokslagen worden in de pruisi =cüe gevangenissen weder ingevoerd De herlijnsche hagel assurantie maatschappij deelt een dividend van 140 1 th uit over een kapitaal van 200 th Li Zondagnacht zijn schokken van aardbev ÏDg opgemerkt te Manchester Leeds Kochlaie enz vergezeld van cedruisch gelijk aan verren donder Men h eft van geen on elukken of schade gehoord Het deficit op de loopende dienst in Ooatenrijk zal 30 a 40 miUioen bedragen dat als altijd door fcene leening gedekt zal worden Te Venetië zijn 70 Engelschen aangekomen en daaronder de vertegenwoordigers der voornaamste londensche dagbladen om eeu reis door Italic te doei In Tyrol duren de arrestaiien voort Men heeft plan het brievenport in Pruisen te verlagen Bad Kms ïs dezen zomer bezocht door 7 95 vreemile badgasten In Sleeswijk worden de door Denen De deensehe prinses Dagmar is verloofd met den russischt u troonopvoi er In Japan is de taikoen ten gevolge van hof kanalen Te Xijmegcn zijn drielingen vau b t mannelijk geslacht geboren I Het japanacb nederduitsch engtlach woordcubo k un professor Hofl man is na twintig jaren arbeids gereed en wordt met de uitgave begonnen Te rtrecbt bestnat het plan tot oprigting v ia een gemeeu chappelijk telegraaf legraafen postkantoor T ït Portugal bcn t men dat de oogst ook van den v iju zeer overvloedig is j Marktberigten Gouda 29 Sept Tarwe Boolsche pr 2401 n IC ƒ SlO Zseuwsche pr mud ƒ 9 ü ƒ 9 50 Rogge Koniiigsb ƒ 6 50 a ƒ Ö 75 D mtyiger ƒ 6 50 a ƒ li 75 Zeeuwsche C IO a ƒ 6 40 I Gerst ƒ 4 75 a f 6 Haver f A a ƒ 5 Boek veil tVansche per I 2100 n ƒ 210 N Bral i Heuuepzaad ƒ 6 j Pe veemarkt was met gor Vu aanvoer eu vlu r en handel i vooral iu de beste soorten sch ipeu gingen uieJe vlug an de hand en de handel ia magere varkeus en biggen va iet levendi er Goobo er ƒ 1 20 a f 1 32 V eiboter ƒ 1 i ƒ 1 10 Delft 29 Sept Ho aangevoerle grauen zeer different van kleur eu kwaliteit werden tot verschillende prijeen opgcrnimd de tamalijk goede kwaliteiten brasten siepeude de navolgende prijzen op Tar ie ƒ S 20 a ƒ 8 io Rogge ƒ 5 S0 i ƒ 0 40 Wintersrerst 4 80 ü ƒ 5 60 Zomergerst ƒ 4 40 i 5 S0 Korte haver ƒ 4 ƒ 4 40 Lange haver ƒ 3 20 a ƒ 3 60 l ui veboonen te vergeefs geveild Gr erwten f G 70 a f 8 SO Witte erwten ƒ G 75 a 7 voor mestina I Aan stads waag gewogen van 22 29 Sept ƒ S i 4 6 8 en 59 16 boter te zameu 15470 n t Boter ƒ 59 a ƒ 69 het vierde ƒ 1 47 = a 1 72 p n ffi Ter markt 4 30 mud aardapp ƒ l bO a ƒ 2 20 DordrehM 29 Sept Tarwe j ir ii nid v Z VI en Oi erm weinig aangevoerd ta vlug urvi ehi j j 011 ƒ 9 bl eu afwijkende ƒ S 20 a ƒ S O i uu uwc Rogge jarige eu nieuwe Z VI en Ovenu eiuig rd I en ook wel te verkoopen jarige ƒ 5 70 y o i U I a ƒ 0 Gerst Winter 10 c lager zomer iu n eenige vraag tot voiigcu prijs nieuwe wiutf zomer ƒ 4 40 i ƒ 4 S0 Spelt ƒ 2 0 ii ƒ 3 1 I kooplust iul voer ƒ 2 40 a ƒ 3 20 d liiU Boekweit bij meer aanvoer uit X Brabant j Bergen op Zoomsche op 70 t tot ƒ 195 a 1 ƒ 6 60 Bl er ten 20 c lager 7 0 7 voor mesting 7 ïi ƒ 7 40 Middelburg 29 Sept Goede jariire zeeuw t rwe ƒ S 25 puike nieuwe weinig aangevoerd 1 t j rige I walchersche tarwe S SO a ƒ 9 25 met goede vr i i uwe I voor de zaai ƒ 9 25 Goede nieuwe veel aangevoerd eLnii j gevraagd ƒ 8 a ƒ 8 50 l uike jarige zecr u che roï i Puike nieuwe d ƒ 5 75 Puike wintergerst ƒ 5 50 Goe i i ro erst gevraagd ƒ 4 50 Xieuwe zeeuwsche pairdtb 7 Nieuwe 7 25 a ƒ 7 50 Deventer 30 Sept Tarwe ƒ 8 a ƒ 9 Rogge ƒ 5 50 i ƒ 6 20 Boekweit ƒ 5 75 a J 6 75 ierst f 4 50 T Havrr I ƒ 3 50 a ƒ 4 Boter pr 20 n 8 1 = s 25 i ƒ 2 o 2 s 21 25 a ƒ 22 25 Zwolle 30 Sept Middelprijzen Tarwe ƒ 7 9 Kogge ƒ 6 01 Boekweit ƒ 5 73 Aardapp ƒ 1 S5 Boter p uT E ƒ 1 35 20 n ƒ 26 75 Groningen 30 Sept Tarwe rogge gerst eu haver nagenoeg onveranderd Boekweit 20 c lager Londen 26 Sept Granen Eng tarn e i lagei vref ni Ie evenzoo gerst flaauwer haver 6 d lage Aanoer van rj J4 sept 2010 qr iul en 17 J06 qr vr tarwe Co4 qr inl en 57S82 qr vr gerst en 1740 qr inl en 73332 qr vr haver Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 9930 randeren 386 kalveren 8790 schapen en 590 varkens Vcorbeste runderen werd 5 4 voor d kalveren 5 7 vonr c schapen 5 S en voor d varkens 4 10 per steen betaald 27 Sept Boter Friesche 124 Kamper en Zwolle