Goudsche Courant, donderdag 6 oktober 1864

§ 8 4 11 44 2 ipt Granen Tarue til op vnngen prijs gerst en h iver unvcrinderJ I S pt Vm Ie leemarkt vin heden Tierden iinsebo I ai lu70 runderen j jü küvren S200 chipen en o20 X ilIMvMVX D n faO 1 il EJara fcra 50 i 54 Kn eu Guuda rtruiüa Petrüuella uuJers J au der Gee t en G J HmjTenaar liedril DaMd oodLrs M floerlee en E Vetter Geertruida Cor iieln ouders W C vap Dillen en C Huijvenaar 29 Johannes oudera i C ïortuijn en 3 I van der Ende 0 F iFDE 27 bept J Grem 64 j 28 M E de Jong 1 j Gfhiwi H van Waarden en M kwinkelenberg J AV M Botterop en G Prins J W eller en A van illigen WOERDEN Burgerlijke Stand V in 23 tot en met Sd September BL E Aoorlandei van dtr nn Tiijnlje looi z G Stolnijk geb de lange d geb üorbcrger d X Mooij geb de Jong z J l cb Mook 1 Tan Grienen geb v n der V ring d GOLD i O KIEDE Pieter Jaa Hagen bijiia i m Gernt Lijsen bijna t j TLfiK N 27 ept ADVERTENTIEN Donderdag O October OUDSCHE üiti ive an A B o Laiif e Ttendeireg Deze Courant er chiji t des D If In b en 2oi 1 In de t 1 g sctiedt k iit a c i 1 te e i Dcprijsper Inenmii 1 i u ji p t Jo De mzendinff lier Ad trt utit ukaugc Uie 111 lu dus mor eus ttn li ui 203 1 jn e öt tv ï 5 D C or 1 C t Ili er vi rdf bore cLd naar VOCAAL EN ORGELCONCERT in de GROOTE RERR te Gouda op WOENSDAG den 5 OCTOBER SAIONDS ten 71 3 UEE DOOE MEJLFVEOUW Augusta Bornholdty KLKKELIJKE ZANGEKEs TjIT COPEI IIAGEN MET EL lLLrNDE MEDEWERKING an den heek obgavist MIDDEL Gedeeltebjl teii toordede der mmen CONCERT F NTAISIE voor Orgel ARIA DIE FHRE GOTTES ALLEGRETTO voor Orge AURI STL VET S GEBED De woorden door haar zelve geschreven kort voor haren dood FLLITCONCERT KLEkARIA Zweedsch ADAGIO Vs dur voor Orgel F MEHDEibSOHN 8 ARIA uit het ORATORIUM ELIAS P Mendelssohm ENTEÉE KAAETEN a 0 50 zijn te verknigen bij den boekhandelaar P C MAAS J lieden beviLl L rEBER Fz G Hula 1 Oet 1 04 Bij A BRINkMVN teOOLDV en verder aioifi te bek men Politieke Moraliteit vin Iz J LION Hoofdredacteur vin het Daj I m Zntd lIo s ui en i Grave ihaji op et Ir en ain de hh EPLIN en M EPI t Prijs 10 Centen KAGGHELXOLEN Ge luren Ie de mnnd October i s is k prij der be te GROVE RUHR KAGCHELKOLEN 65 CTS per mud a 0 Ti l nn de bersrpiiita vin G F VAN DE M IDF en 1 70 CTS worden dezelve m de tad ain huis bezorgd Injs vin het 0 leatilleerd bij G P van de VELDE te GOUDv met inbegrip iin Ejk = en Gemeenf iceijns bij eene hoeveemcid van minstens titn kan a contant Zuiver overn eh iilde JEM ER a 462 r per k lU 59 cents Jeneïer 2 = soort Moutvvijnj i4f f per kin 571 0 cents inl BEVNDIUIJN 4ü= io P kin 62 cents Meerdere of mmdeie sterkte naar evenredigheid GoiDv 25 Sept 1SC4 Openbare Verkoopin cn Op M V ND G den 10 Of TOBER 1S64 des voormiddigs ten ELF URE m het logement het HERTHUIS am de Mirkt te Coiih vin LLN GOED ONDERHOt DEN S En IftF 7ijiHle bet KOrFIIIIUI = DE KATWIJKSCHE VISSCHER nnn de kofïijhuis uk en slij erij in terke drintpu vele j len met goed gevolg is uitgeoefeu t iinde en liggen Ie lm de En op WOENSD G den 12 0 TOBER ISOt des Toormiddigs ten ELF LRE m het REGTHUIS m de gemeente Stem vm Een HUIS SCHUUR ERF en een stuk GRO D in de V ILLFNS te Stezn k idister sectie B 4 1 437 en 438 groot 12 roeden 40 ellen De beide perceelen zijn 1 Eebruarij 18b5 te ainvaarden Hesse H AN Beethoven Niels W Gade J VAN Boom Cue Einck P L Stenhammeik Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den Jsotins J FORTLIJNDEOGGLEE LR te GmJa TEERENBEHOEFTE A Quant GOUDA IS wederom ruimschoots gesorteerd m alles wit tot liet TEEKENEN benoodigd 13 als i RVNSCHE en ENGELSCHfi P4SSERD00ZEN van 80 cents tot extri fijne van ƒ 18 Voor alle soorten wordt wegens deugdelijkheid ingestaan TEEKEN PENNEN EOND en VIEEKANT TEEKEN KRIJT HOLTSKOOL GOMELASTIEK TEEKEN KOKERS ia onderscheidene soorten TeekenportefcjiUes van lu cents en 1 25 Teekenpipier 2 3 4 eu 5 cents het vel Honig 15 cents het vel W ithmm 20 en 25 cents het vel Decalceeipipier per el 30 cems Decalceerlinnen per el 70 Teekenpotlooden van 5 7 en 10 c per stuk per dozijn alles tot veel lagere pnjzen Speelkaarten in alle soo ten tot zeer voordeelige pnjzen ontvangen Prijzen der EtTecten Gebleveo koers eoVis 72 9bV8 136 pCt Ned w sch 2V2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm op rese België Hoths 21 2 Spanje obl 21 Porti gil obl 3 Rusl jbl H 5 d 1S2S 29 5 d 1840 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 dObijHl 88041 3 Volgef Spw 5 Oost Metall 5 dito dito 21 3 d renteAmst 5 d nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Itahe 1861 5 dito Amst Griekenland Ver Staten d 1871 d dO dO 1882 6 Mexieo 1851 3 183 55 i6 28V a 801 3 627 3 437 I6 257 3 AMSIEEDAM Vrijdag 30 September laagste koers Hoogste koers 607i6 721 96 607 3 728 8 961 138 1361 52V4 421 45V8 937 8 70 82 8IV3 1821 2 = oVl6 801 62IV16 315 4 183 5f 28Vi6 801 3 62 Vl6 2ÏV1 SlVs 441 8 257 431 3 26Vl6 Ter Boekdrukken vaa A BRINKMAN Outtenlttnïr Londen l OU Hed n moige i hcischte in on e bout 1 sil de gioots e cutsteltenis ttn j evolge vin een viei ehjken chok die eenvkhps en geiij tijd g a ver chilleude u jk i v m Londen uerd ivueii Men dtülit oo iiuluiieljk uii e iie iirdbeviiig en 1 ondei Ie inenscheu snelden in dier ijl uit hui ue vvoum n lit bleek eveuttcl spoedig duoi te c i li e bt ngten dat gecne i abeviug mm cue vers hrikkiijivo on ploffiiig h ld pil lts geb d iii de bu krui 1 m ig i ijnen v ui de iieeren H dl S ons a lu let Bthekre lu de nibjltd v m A ooluich en Plum eid De oulplolhng had pliilsom ipeks 7 ure in den morgenen de schok u is zuo hevij dithj fs in het West E ld werl gevoegd De beugicu oiutrLUi dit ex tastrophe ziin nituurlijk nu nog zeer tc tii trijil en wel igt ook wat overdreven Soninngeu beueicu dit omtient v jttig menschen er bij zijn omge o i eu en de scUide door de ver woestin te weeg gebrigt uii eieer een null en pond erlmg bedriigt Men daeht aiuvinkeijk dit de ontplü iaig ii bet arsc lail te Woolwich pi lats bid en de vreCs voor de j eiolgen van zulke oiiheuen onder de 4üüü lU lar wtrk i m z nle r heulers hit zich beier e is tn d in beseiirjven l ee kiuulmo leiis en vei billende hiu eu lu BelvedLrt zijH geheel veiuield en al e 1 uiten in den omtrek tot op ecu its md v in 7 mjltn z ii tut ld am stukkeu ges agen A olgeus de berigteu was df scbo jo hevig dit te hnth l lums i l eu in audere pl at leen luital personen let eriji uit hunne bedden nerucn geworpen en twee clitpen lu d uabjlieil v m de uub u tnijj am wil lig ei Ie met de durop iiuwezi c sonen in de diepte veilweuen zi n teiviijl het riviciw iler tot boven het hooü te peil wtil op esiuwd De muien en aii lere met eluer ken der iebouueii werlen boog in de lucht ls igeid ot op verren itst md we e li en Ouk is er cu ge eelte vm een dijk we iïerukt ten gevolge w larvan latn vrcfst voor euie zw ire overstrxmins bij hoog gttj w muter ei leue bui n genoiie miatiege eii wuiliii eiijuitn Men ze ditnttmin der dm iO OÜiJ i £ bu kiuid on vluni iju eu n ti k ui zi h dus mm of meer eeu denkbeeld vonutu vau tu viee ehj eu schok dien Ie oulploflmg muet te neeg gcingt 1 tbbtn liet araei ui te Woolivich en vei ciiiieude an 1 re gouveiuciiieiil gebouwen ziju insgelijks immeikciijk be 11 td d De tegenwoordige bloeijCudt totst il vaa Nederhn 1 ende heil irae stiitknnde vin het raiius er c llioiLiecke hetwelkzooveel beeft loegebrigt om de welv urt d s Imd e bevorderen heeft bij ons te 1 inde ui de 1 1 it tc tijdtn eeni ermitede imdacht lot itb ïretrukken cu im de tngel the b uien diezicb 111 den regel om Nelerliii i ii t veel bekom acif n stof totre lenerende artikelen op etvci I De Du 3 Oct In de volgende miin 1 zil ilbier een amv ingvvorkn gemiikt met e wi rs 1 tmbelen tot aiuUg vm etiinieuwen on leriard then spooruij vtcitig voeten dieper dmde onotriirdsche spoorweg vui 11 ii imerstnith nm dt itvDeze Unie is ge rf erd in de ngtiii v in bet uoorltn uurhet zuilen eu wel vin Curing Cross tot Hi nps e 11 zi ticu Iede weg op dit traject bij Euatou roik ondci den icds i ngelegden poorneg doorloopen en een nieuw tition legt on Ierhet Udair iim e ige worden i ngebouwd Dm dit hit te opeene diepte v m 0 voeten bene icu d n beu inen grond hl bouwd 13 zil lUoo he neuwc l ition in eene diepte vin Ovoeten worden opge tokken De pissigieis ullen bj het vcitrek vin den treiu op den beamen loud de wichlkiiners bmren slippen die vei volgens dooi miulel eeiiei mi lm erieworden ne lerj el iteii tervv jl e en oo bij rie i luivomsi v in dentrein dit lok ilen vol reizigers zullen worden opgehaild Dewerkzaamheaen tot dezen ainlcg zullen op acht velschillende pun en worlen imir v i jen i ifgeloopen I verbiil nt d s ri fiee t bt jiiver t ik it mil oeii o j f m 1 k oeu e 11 n 1 i jen De 11 en Dt 1 il ui I jw er 1 en 1 uipu twee j reu moeten zijn in ez eener geheel nieuwe i t 1 ee ie 1 b I I e v n 1 11 V or I e je e ie wetK ijn e rl i in UI w J Is 1 n 4I 3 d p m de di e ie i e st is tot tf n 1 f i u tweede 1 niir bet ue en ti el van b tf 1 UI ie 1 j die AI ib e ich 1 Parijs O dtii i eti nroul 1 12 ep en r 1 d it lu tr 1 cli Is tl ne ik V n p ebe van e in dito erliii prlil V 111 Rjme e 1 u l V Jl e e I b at tl m teeen 1 e uu f s m t veinu 11 het oc rlou H Mjii lei it lelL I 1 1 ter I e k H dl iniui tt r 1 ut n t jj Ie b e I bee I 1 ie I tn k 1 1 e het o kui Z j ie 11 n lei ei j el j e i 1 r I 1 1 1 t e ts de 1 lis 11 nj V 1 I t j 1 r 1 ver uil en stlie toepen terig oiniu 1 1 1 net 111 t V m i ijusi w a 1 11 er votriu vm I et v 1 ir t De mii Ie be e t Jer jron uo ie s 1 1 i e 1 d 1 me e 1 LI t cue 11 et r I 1 1 s 1 lei t j I net ili no 1 ter doel l e t be 1 Ie e ciof llIner eene ui ecu e nii voor 1 1 ijk i ir uu I k JU t 1 tl lutei t 111 i reg i ir i eu i du 1 iau i jk z penue hu p 111 teiiliu Istlie lilt 1 1 at on 1 ke u v 1 nl h lo 11 1 m Ie c eu lU dit t 1 11 1 t 1 J I 1 It tl 1 n e iitii 1 o J k m 1 IJ bet vti ld i 1 t It 1 t 1 j I 1 it tl I 1 Hls tit I 1 n e iitii t 1 o 1 Ui II 1 Uit ci oi r L 11 II f cl 1 jc t 11 e i fliV j T lut 1 i P 11 i cl L hof me 1 t te m t u i 1 eu nie 1 uren r op hei jt lanil ne füt Ud iHt ut i tn b m I nu i ppeijkeii toe md cu tei jl ij niet r n ikiveljk lijk c l voor tene pohiietv t e i dl ren en tiule loont itii i u il1i sfhier Umi setUhk I ffekometi liet ualiunach gou n lu jue pj Muen tot oiitotuJiiu j tejreii Kutne z n x u iren mi i I w nt het heett ch uu e ke i I or iui ttie eehLT scr p d c i I sti j hl t e e et en m t h ten op v e V r en i uc in ove L 1 liü t 1 u i3 n u d i tl IC k i 1 r u den u jrr r l e li Hl r I i n L 1 ï li c I ein i n 1 L 1 1 1 j e I den it t i n 11 ji t i I niir ue er e ei i mz siü ei iren on t i l l 1 met nj er te lu i tv i I op eeu meer cc i i p i r f u 1 1 ue i k 1 1 met 1 1 t ra t 1 i toestaad geboitu worden die nid mctr 1 zou htt k I31 e I te ken nu 1 lm Ib te Li Züouel ooi t u ve zou I zers w mt f