Goudsche Courant, donderdag 6 oktober 1864

ADVERTENTIEN COMAIISSAEI SE en OEDLLEGELRDEN Jer ONDERLINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJ vin WEDUWÏ3 J PENSIOENEN maken aan de leden bekend dat zij heden in de 3 = jaarlijksche alg ve gddenng de rekening en verantvoording van Directeuren hebben aangehoorH mer de boeken en bescheiden vergeleken en in de volkomenste orde bevonden het verslag en een extract der rekening zal zoo spoedig mogehjK aan Je i len l orden tüe ezouJen Commissarissen van deze gel nheid gebruik mikeu ie noodigen een elk die zijne event Ie neduwe een jaargeld wenscht ie erzekerell ui om Kenuis te nemen van den inhoud der statuten van opgemelde MAATSCHAPPIJ overtmgdals zij i u dat dit de eemge mrigting van dien aard is welke soliditeit a in onkostbiarheid paart AMSTERDAM 29 Septeutr HA s Hcuje ft A Delf jl D Haromgi n AlkriMar Gedelegeerden NB Voor Gouda en omstreken worden Correspondenten verlangd ALEX DTJIJM A J SMAAL J P POSTHLMA J PAS1I N on e eren Niai aai ieiding vau dit een en ander verklaart de rai er liit Iriikrjk ni Je vis a elhug i ui bepilin eii tot ijp erm niï in u i heilige i jcl derliilve zou kuiiueu overSain lOt de i is el in i ui een ternijii tot oiitruimiiig van hei romemsch ïroi dgebie 1 Het houdt ich diaruj oveituigd dit depiu el ke rp eriiisr v n hue ijie ook we zilveiUugen trj2 te keeroii tot en mnn i en loe ind vin een onithaike l v ïiu ri n 11 eu d t iiuikrjk il oo mag vertro i en dat or j ten vol e reccl zil i jeu uederv ren am de gevoeicus iirdoor he k i te diei op iite lm beaiureu Af 1 ver tlen uit eeue oe Ie bron dit de termi u totIr vrrireiv dir fr m che troejje i uit Ilone zal geickeüd or i 1 UI II mui op deii dig n nrop de tel der itdnin che le fiiii n r Ti lence 7il jn overgebri t Ipu zegt dit de groothe tog via loscaue geprotesteerdheet te en e CDuvcntie van Id sept eu teguu het overbieugen der Ifoflstad vin Itilit mir Iloreuce 4 0 Naar i in eijing v ui een ar ik l in een der turijnschei ig Kien p t de C ju titutiouiel d t htt iiau ch gouveruemt ut tot e cndei nu Iciii en ovei de ouuuimiug vinhetpiu Efii k grondgebied be loten vv i ten g dge der veiklanugvan lift k 10 net v m luryn dit 1 t egen politieke idministraiievc et tr t i che redenen voornemena was den zetti er recrenue ii i u ii reiice over te biengeu doch ditdt ze verpiiit in r Ts jti ie iet i iii ei lend niotiet tot die onderhiudelii en en li i de hoofdvoorwaiiJe tot de terugroep ngder fru che troepen geweest a in deze terugroeping noodwen i in pt vc jr I giu en dua met eeiat i i bet veitrekderiropT ri ten ui v er ehoort t wor tn gebrigt luarseille 4 utobcr luRume wordt v lu 1 dezer geTuti 1 uit eea tiniil personen he den 29 ep getrrc teerdinrer in vr v et ii 7ijn ge telJ Bj de il i d ng v n ditbei n V Ts bet ti rus g Ie pms heelt digdij che tebeden upi e icii 1 e olen uit aiüineiking der te euviuordue moeijelijke n lu 1 tULn ir w iren den 30 september voun j=enui ü p f lel iLr ke V u etn plu om d u pin lijkn snitte o t i en 1 Jt ï u du t j lei a Ir opiu iken van Ki onn eip I kw ini te overlijden terwijl ut z imen vvi eiiur ttvu vooruemina w iren den et koning van N ipels gev ins n te neaj n en ain het i alniuach gouvernemeut uit tt 1 itn V eeHGn 3 0 ler Lr la Lilt zeei t ke pirtij m Hongarije voor de spoedige b eenr fi g nu deu linddig Bij gelegen ieid van hetbe7oek 1 jr I 1 keuer te Cjmorn fgelegj heelt eon der bia choppeu ui 1 1 n 1 v m den ke zer gezeten een toist ingesteid op üi p li e opening v n de i landJ ig hen eeergroot tjce e e 1 htngiiiacut nitie vereenigt zith met dienwench pp U ii iHi om hem wtidri vervve entlijkt te zien ie hl p e iet Jt r ISf j zijn op de spoonvegen hier teHnde 7 pti Luti bt j met ot buiten hunne achuld gedood 5G z u imer o minder gekwetst Het metrendeel der ongelukken la ver T 1 ikt door ouvoorzigtigheid dergenen die dlarvan htt sUgiottr ijn gewoidtu Berlijn 4 o tober De t i it van zaken zoo als die nu e ert ue tonventie vau lo september is veroorza ikt het mini ene i mir k metr hoofdbrekens din het amvankelijk cheeu Het kabinet vin eeuen is het gescbil met Denem irken van harie rarede Het dring op vreJe aan zelfs tot den prijs V m belangrijke concessien a m Denemarken hetgeen hier orgeiegcn komt N ei du von Biam irek juist tegen eeuige rorees ie 1 want hij is minder op Denemarken dan op de hertogdommen gebeten m lar het ligt met m zijn pi m dat ue bezetting v m secawijk en van Jatland spoediger zal op houden din hy gedicht had Alleen de omstandigheid dat de liberilen in deu lande op eene spoedige afdoening dezer za k aandringen zou voor von Bi marck genoeg zijn om hiar op de hnge baan te schuiven Hij heeft zich onlangs lu dien geest uitgeiateu Dt ochtendbladen melden dat de heer Hasselbach uit PraagIS teruggekeerd Hij werd spoedig na zijne aankomst door denminister vin financiën ten gehoore ontvangen Zij voegen erbij d 1 de heer Hi e Inch niet mar Pra ig zal teru keeren aa de aange gden in het monsterproces der Po en zijn than 7S personen door het hof verhoord Len zeer groot gedeeue is retua buiten beschu diging gesield In ie m i ene e kr ngen wordt beweerd dat de kom tTan lord Clirtui en te Weeneu met de politiek in geen verbind8 ait Dergelijke bewpiiug m atrijd met he geen van goederhana IS bekend geworden doet het verinoeden ontstaan dat 7ijnp zendirg van een staatkundigen aard ia en dat zij hier zorg baart Alet 1 jmuirij van h t volgende j lar komt het gewijzigd tuief voor de toherbond stiten lu werkiuo ömnenlanö Gouda 5 o obei Het tegen heden avond aangekondigde orgel concert heeh geoi voortging dooi eene ligte ongesteld heid vuimejnftnu Viigista Bornholdt ij hebben echter het genoegen te kunnen mededeeien dit de ongesteldheid reeds geweken ia en het concert zil doorgian op laustiuiden moandig zoodi ons publiek met verstoken zal blijven van het genot om die rvieide kerkzmgeres te hooien De onl ngs benoemde offic eren v m gezondheid a klassebij dp landiuigt de heeren Boeke min rnnkenhuyacn en Flint zijn met 3 oct gepl t t bij de girmzoeneu te Gouda Eoermond en A oer len De berig en utt dp kolonie Suriname zijn me eena uidendten lau ien vin de gevoigen Ier vujverklaii ig van de slaven In aomaiige khagt neu ovei den on vil der vrijgemaakten om ciegell te werken over teingguig vin productie In anderewoidt ver ekei 1 dat de phntera over t algemeen reden hebbenom tevrpJen zijn met den tegeuwoordigeu toeatand en voerentot bevija diiivin un dit onlmga twee plmtagien die zelfsmet in den beaten toeatuiu w ireu zijn verkocht voor ƒ 19 000eu ioO en dat onder de koopers weiden geteld eigenaren en directeuren van andere plantigien Nu men verneemt is het sebruik maken van een gemeensc i ippel jk tation dool de admini ratien van den rijn poorwpgdi len centrailanoorwegteD lecht voor goed geregeld De Iiip che Courint schrijft ten aanzieu der middefbarescholen o I het lolgende Het mag schiei overbodig wordengeacht op de vele voordeelen te wjzen die inzonderheid dehoogere burgeracholen zullen opleveieu waarvan wat Friesland 1 etrefl te bniek ree Is eene door de gemeente onder genot vin jiar ijl the rjka ubsihp i m v erking gebragt en telliceuwarJen eprl ng eeue vin wege hef rjk zal worden gevestigd beidemet vjljingeu curcns De beboette lan technisch onJenvijs heteigenthjke hoofdoel dei w et is hier te lande overal zeer gi ootDe uj verheid in hare meest uitgebreide beteekenis heeft zichin de lattste jaren ontwikkeld op eene wij e waarvan eenvoorgeahcht zekerlijk nooit heeft kunnen droomen Stoomkracht wciktuigtlijke kricht en electriciteit wiei toepassing dagelijksgrootere vhint neemt beheerachen als are het bijn alle oorten van volksvlijt en de handel wordt van deze laa ste almeer en meer de onafscheidtlijke g 7el De gelegenheidintusschen om zieh m Nederland de voor een aa ander zoonoo lige kennis te verachaifen bleef voortdurend ontbrekenen ons land wat betrett de lurigtiug vm het lager ouderwijslteregt meermalen ala een model genoen i stond in opzigt tothet middelbaar onderwijs verre ten achteren oij naburige rijken Onze burgerstand 1 iten vvij ons zelven niet misleiden bezat totduaverre over het geheel niet die wetenschappelijke kennis enbeschaving welke men zoo zeer m den Engelsch nan öuitscher enz aantreft die men dan ook m vele zoo met m Iemeeste inrigtingen van hindel en nijverheid ten on ent de eersteen beste pint n zag innemen Binnen wemigi jaren zal ditnu gelukkighjk een einde hebber genomen en zullen ook onzebnrgerjongehugen die willen zij de concurrentie met den vreemdeling volhou len zich slechts eldera tegen groote mtoaventechmscl e nf industriële bekwaamheden konden eigeu makende levende weikknchteu m on midden vermeerderen Menigouderenpaar d it reeds bezorgd de toekomst te gemoet zag alshet peinsde over een middel vin beatiin voor zijne zoi ien ld ze voortaan tegen inderdaad weinige uitgaven in de eioenwoonplaats of in de nabijheid daarvan een onderwijs kunnen doen deelachtig worden dat jaren lang werd gewenscht eueene volstrekte behoefte voor den tegenwoordigen tijd is eworuen Het adres van antwoord heeft m de tweede kamer zoo als men verw ichtte een levendig debat uitgelokt Al aanstonds IS er strijd gevoerd over de vraag of men strijden zon al dan met Onder de leden der oppositie was er meer dan een die den slrijd vermeden wilde hebben Raarachijnlijk wel uit overtuiging dat de krachten te kort zonden schieten Sommigen gaven aan hun ont ijkuiss svsleem een schoonen glimp door te zeggen dat strijJeu tijd kostte geen praotisch nut had later beter te paa kw im enz De meerderheid echter die de algemeene strekking van het adres goedkeurae heeft beslist dat men met door een kleurloos adres de gelegenheid zou be nenen om de krachten te meten De natie heett reden om zich over dezen loop der zaken te verblijden Zij zal nu gelegenheid hebben om hare vertegenwoordigers m hun staatkundige beginselen te leeren kennen Eene openbanng van begin selen bij den aanvang der parlementaire zitting is voor de natie en voor de regering beiden even gewenscht en zij die schromen diarvoor uit te komen runnen kwalijk geacht wor den voor alles het heil des vaderlands te bedoelen Goess Cour s Gravenhage S Oct in de heden gehouden zitting vin de tweede kamer der staten genera il heef de voorzitter de namen mec egedeeld dei ovei verschi lende wetsontwerpen benoemde rapporteurs en van de leden der commissie belast met het ontwerpen eenei herziening van het reglement van orde Die commi sie bestaat uit de hh J K van Goltstein De voorzitter heeft vervolgens verslag gegeven van de audiëntie we k de commissie uit de kamer bij den koning heeft gehad ter o erhmdiging van het adrea van antwoord BOSkOOT 3 October Ie alhier gthouden tentoonstelling van büomvrachten door de vereenigmg tot regeling er vprbetering der ruchtaoorten w erd druk bezocht zoowel door vreemdelingen als ingezetenen Geen soort of zij was er verteg nwoordigd en voor een goed arrangement was behoorlijk gezorgd Liitbtleden zaturdag avond is er tusschen de personen L int H en B de G in de tapperij van J v d 1 twist ontsliar zoodat de hulp der politie moeat worden ingeroepen en het mes waarmede L int H zich vviUie wreken in bewaring IS genomen doch B de G die hem hetzelve ontnam heeft daardoor nog eenige kwetauur oan de hand bekomen Gemengde Berigten In Engeland nemen de faillissementen schrikbarend toe De Pruisen neme uea s hijQ aan of zij Alsen nog willen versterken Dtn 28 bvnt i=i het eeiste vat van roode druiven te Cobltnts laigevoerd De ujrick an pjpieren dakbekleeding te Fmkenwalde is geheel door braud veniif ld Ie Direchau aan deu Er zijn tl ans m Frankrijk 6 knrdinalen la dartsbis cl oppen 99 bisschoppfD 1 ia Turkije treedt m den ranc der be chaalde volken elk half jaar eeneleening om den mtere t te be alen Ain de btolpervlotbrng zi n tweematrozen in het noordhoUand ch kanaal vcfL iken Door een hevigenbrand zijn te Meppel in den n t ht van donderdag op vrijdag driegroote vronmgen enz vernield Te hiQghae bterscbt de cnolt a Zaturdag avond is koningin Christina te Madrid aangekomen Eeuevereeni in van negers te Haltimore heeft den president I mcoln een bijbel aangeboden waarsan alleen het bindwerk ƒ 14a0 hee t gekost De werklieden te mes weigeren e arbeiden zij willen korter werkenvoor meer geld N het vertrek dtr eskaders verwacht men nu nogeen aanval op de stad Tunis ï rtpnpmarken bcschuldi t men Pruioeu Bij a BEII KM N te GOUDA en verder alom te bekomen POLITIEKE van Iz J LION Hoofdredacteur van het Dagblad van ZuidHolland en Gravtnhage opgedragen aan de hh FEUIN en VISSERING Prijs 10 Centen Tevebs heeft hij voorhanden een ruun assortiment Speelkaarten tegen zeer billijke prijzen van den vrede tegen te werken Te Geneve is een groot gebouw vaa zeven veidiepingen genaamd Chateau Branlant midden in dea nacht iq zeer korten tijd door bnnd vernield Kantongeregt te Gouda Door het kantongeregt alhier z jp op den 2 September jl veroordeeld T vee peisonen ledei m eene geldboete van ƒ 1 bij wanbetaling elk een dig gevangenisstraf ter zake van het uiet doen vn aangifte van verhu zuig te GoiuH Een m eene geldboete van ƒ 3 bj wanbetaling drie digen gevangenisstrif wegens het bevisscheu van eens anders visch Een m eene geldboete van 3 ter zake van het als voerman van een ia igespannen hondenkar te Gouda met gain naast de honden Een m eene geldboete van f bij uinbe ahnj een dag gevangenis ïtrif egens liet ron Ibrengen aD melk te Gouda in een emmei die niet overdekt a3 met een houten blikken of kopeieu denel Een in eene geldboete van ƒ 3 bij wanbetaling een dag gevingenisatnf ter 7dke vin P het met gemiulbind zijn van zjne a ngespinnen honden eu 2 iet ils voerm m zich plaa seu op een aange piunen hondenkir beide te Moordrecht Twee elk in efiie geldboete m f i bij wit bet d ug ieder een dig gevan enissir if uegeus het harder in stapvoe r jden met een v ioen bespinnen met een paard docr de kerksiriat te Aloordrecht Twee elk in eene geldboete vm ƒ 1 bij Pinbetaling ieder tot eene ge ngem s rif vm een dig ter ie van hei met opvolgen der bevelen van een bnndspuiimeester bij een plaats gehad hejbenden biail te Mooidiecht En al de verouideeiden solid iir in de kosten Burgerlijke Stand GOUr A Gebok n 30 Sept Hendnka Johanna ouders J Bennis enMol Ch ina Albertha ouder D van der Kint en A M Fiit 1 Oct FranciBtus Vdnan is ouder C Lafeb r en L Jonker Henrietta Alida Maria ouders A de Zeeuw tn C kri n Elizabt thAlaria ouders P Schouten en S P Zd tijk Co u i o d rs J Bonsea vdu Eijk Ad nna ouders H de Jong en A eJer Margretha Juhau ia oidcr J Oudijk eu J Mj 2 H ouders J vau Erk en J C i atim ïohauni Hend n ci Hojff en J DoQ cln aua 3 Trijn e oud r I ai Ur ud 1 O hELtutN 29 Sept Begeer 3 m J li i 1 Oct A van Hoorn 9 m J MM Kwia v 3 A iokkers 61 j SCHOOMIOAF Ingeschreven van 23 tot 3 Sepi 1 64 J B EOLL Conit uasarissen Gebogen Cornells ouders H Liet t t cq P va der Fe W ü helmu = ouders J V Gerharda en M Peirc