Goudsche Courant, zondag 9 oktober 1864

1864 ü 264 Zondag 9 October GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Xierédeweg D u 60 VOCAAL en ORGELCONCERT iii ie GIIOOÏE KERK c GOUDA op MAANDAG don 10 OCTOBER = AVONDS ten V Ure DOOR JIE TUFVEOL W Augusta Bornholdty FEUklLI IhK z vNf rUhS LIT COPEXU IGEX MFT WELWILLENDE MEDEWERKIXU vax vr s iieeii oügamst MIDDEL Gtf iUd Jn Ittt Toordttle dtr iir ten COXfERT FANTAISIE voor Orgel He 3E ARIA DIE LllRE GOÏTES L van Beethoven ALLEGREU O vuor Or el Xieis G de MARIA TU RT S GEBED De ivoorucn door l nar zehe i L5ciiri II kort voor lureu dood J van Boom rLL IT COXCERT Cirt Kinck KLRKMÏIA iXveedschj 1 U Steniivmmetk 7 ADAGIO As dur voor Orsjel ï Menüelssoiin 8 ARIA uit het ORATORIUM CLIAP E ÜLNüELbsouN ENÏRÉE KAARTEN a ƒ 0 50 zijn te verkrijgen bij den boelliaiidclaar P C MAAS Ir Rotterdamsche HYPOTHEEKBANK VOOR NEDERLAND Goedgelieurd bj Konii klijiv l c=l iit van j 22 Augustus litJ4 i 44 eii G5 Gevestigd te Rotterdam Kantoor BoompjeS ijk 1 XO 32 Maatst happelijk Kapitaal f 5 000 000 waarvan de eerste Serie groot ƒ 1 000 000 is uitgegeven DIRECTIE E C W IIOYER Mr C MEEd Advocaat J x N EO ïSE M COMMISSARISSEN Mr A C vvN ROsSEM te Rotterdam 1 J DOIER lid der firma DOYER KALFF te Zwolle H T LOHXIS üd der provinciale staten van ZuidHoll ind en van den geraeentcraad te Rotterdam Mr J C EELPMaKER secretaris der Mr J U de KEMPEXAER rijksadvocaat Kamer van koophandel en labriekeu en te Arnhem P X ROCHE lid der firma OVERKLIFT S Co ie s Ilage E II KOL lid der firma VLAEE Sc KOL te Utrecht C VRIESEXDORP lid der firma DEKKER VRIESEXDORP te Dordrecht advocaat te Rotterdam G J HUIGFIX lid van den gemeenteraad te Rotterdam W A VIRULY VERBRUGGE lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal te Rotterdam J E VAX DER AA CRIELLAERT te Jhr Mr J W M SCHOREE advocaatRotterdam j te Middelburg RAAD van BESTUUR en TOEZIGT H r LÖHXIS Mr J C EEEPMaKER G J HÜYGEX Het doel der Bank is l Gelden te leenen onder eerst hypothecair verband op Onroerende Goederen gelegen binnen het Koningrijk der Xederlanden in Europa tegen betaling van anuuiteittn bevattende Interest Amortisatie en Administratie kosten of op zoodanige voorwaarden als met de Directie der Bank zal worden overeengekomen 2 Het uitgeven van Pandbrieven op naam of aan toonder groot ƒ 1000 ƒ 100 en ƒ 50 tot een bedrag gelyk staande aan dat der ten haren De Notaris H LEMSTEA van BU MA te GOV VA 7al op Maandag den 24 October 1864 s morgens 10 ure in het Rlgtulis te hLVlïW UK publiek eilen en verkoopen Een IlLIS en SCBllR met ERF en TUIN gelegen te I SLl 11 Il LIK OT EJf honen kadaster secj tie C 197 198 1172 en 1173 groot 21 I Roeden 4 Ellen Te aanvaarden 1 I BmMhtr 1SG4 X adfrc inlichtingen verkrijgbaar ten kantore v ji voornoemden Notaris Wedhavea B 134 te GOUDA Te beginnen met S Od itr ISöt zal in het B VRGEVEER van Gouda op Amstenlaui en terug tot nadere aankondiging des zauoJaga niet gevaren worden Goederen worden evenwel op dien dag even als op alle andere dagen aangenomen lAGCMKOLËNr Gedurende de d October is de p der beste GROVE RUHR KAGCHELKOLEN 65 CTS per mud a COXTAXT aan de bergplaats van G F VIN de VELDE en a 70 CTS worden de elve in de stad aan huis bezorgd Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te gouda met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns bij eene lioeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JEXEVER a 46 per kan 59 cents Jenever 2 1 soort Moutwijn a 462 o per kan 57 cents inl BRAXDEWIJX 4ü7 o pêr kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenrcdiarlieid GoUD 5 Oct l 64 I rijzen der ElTecten AMSTERDAM Dingsd ap 4 October l aa H Hooiïbte fjebleven pCt koers koers koers Ned w sch 21 4 601 01 2 dito 3 V ï2 r dito 4 JG 9ö78 963 8 Amort Sijnd S j Handelm op resc 135Vs 1358 4 België Roths 21 Spanje obl 2 I2V2 Portuïal obl 3 45V8 5 i Rusl obl II 5 94Vl6 941 8 do lbi i j 0 981 2 dO 1S40 4 68 d ö serie 5 68 697 8 687 8 d G serie 5 82 821 4 82 d bijH lSfi04V2 81 821 8 82 Volgef Spw 5 182 I82V4 Oost Metaü 5 551 0 5511 10 55V8 dito dito 2Y2 2 V d rentcAmst 5 d nat Is54 5 8IV4 62V 6274 SIV16 B2 u Pruisen lsö9 5 Italië 18G1 5 dito Amst 5 Griekenland 5 V r Siatcu 5 21V8 21 8 21 d 1S71 5 d dO 6 ii U d 1882 6 i iVs V4 78 Mexico 1851 3 26V 20 2 Ter Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad ges liiedt de uitgave des avonds te TTca De prijs per drie maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 8 October De deensche onderhandelingen blijven in het duister gehnld en terwijl men aan de eene zijde spreekt van toenadering en concessie meent men aan de andere zijde dat russische invloed zich ter gunste van de verdrukten begint te doen gevoelen De arme inwoners van Jutland züchten onder de vreemde bezetting de hertogdommen zien evenzeer reikhalzend uit naar beslissende regeling Oostenrijk wenscht niet minder beëindiging van de geheele zaak bij het opkomen van zuidelijke onweerswolken alleen Pruisen heeft geen haast met de afdoening Let koestert bedoelingen van eigenbaat die door italiaansche verwikkelingen bevorderd konden worden De fransch italiaansche conventie levert een breed veld op voor verschillende beschouwingen Het einde der zaak is niet moeijelijk te gissen en dit is ook de wezentlijke bedoeling namelijk Rome de hoofdstad van Italië maar Frankrijk wil dit in geen geval erkennen het wil doen gelooven dat aan zulk eene uitkomst niet wordt gedacht Florence zal de hoofdstad zijn van Italië en de nietige overblijfselen van den kerkelijken staat zullen door een eigen leger beschermd worden Indien men nu al wist hoe dat lege zou betaald worden dan nog blijven er zoo vele wegen ci middelen over om bij den afkeer der bevolking gedurige woelingen te onderhouden en het regeren onmogelijk te maken dat men zeker voorspellen kan het aftrekken der Franschen z i de vervulling van Italie s wensch zijn Want geven de Franschen de bezetting van Rome op zij kunnen niet toegeven dat een ander tusschen beide kome Het magtelooze Spunje zal het toch niet wagen het gevreesde Frankrijk te trotseren En Oostenrijk moet bedacht zijn op aanranding van Venetic de verandering der italiaansche residentie is te dezen aanzien niet londer ernstige beteekenis Oostenrijk is bovendien de eenige mogendheid die voor de handhaving van het wereldlijk gezag groote opofferingen zal willen doen Zoude het welligt nijt daarop afgezien ziju om Oostenrijk nog eens zoolang te plagen dat het weder aanvalt en aan Napoleon de gelegenheid biedt om de andere helft van zijn programma af te spelen In Italië begrijpt men de bedoeling zeer goed te Rome is het volk dronken van vreugde de oostenrijksche en pauselijke regeringen denken er anders over maar wat is er te zeggen tegen de opheffing van eene te langdurige interventie mogen gc verneraenten blijven bestaan die duurzaam gehandhaafd moeten worden door vreemd geweld Wij bewonderen de schrander van den keizer die zoo juist het oogenblik weet te kie i zijne voornemens in zoo ondoordr ngbaar duister weet te hullen en onder zoo schoonen glimp tot zijn doel weet te komen Dat is bewonderenswaardige staatkunde al is het geene edele handelwijze Maar Pruisen en Oostenrijk zijn niet beter omdat zij dommer zijn Wij gaan nieuwe onrust te gemoet de eene beroering volgt op de andere en zoo lang geene hoogere beginselen in de staatkunde geëerbiedigd worden zal de beschaafde wereld niet zonder schokken kunnen vooruit streven op de baan der ontwikkeling In Noord Amerika duurt de oorlog wel altijd voort maar het zuiden spant zijne laatste krachten in tegen het overmagtige noorden Lincoln zal waarschijnlijk den oorlog ten einde brengen De democraten klampen zich vast aan MaeClellan maar het is ondenkbaar dat hij na zijne verklaring ter handhaving der unie de overwinning zou behalen op zijnen tegenstander Het noorden zegeviert en de slavernij bezwijkt öuttenlanïr liOnden 4 October Uit nadere berigteu omtrent het springen van de kruidmagazijnen te Eri h blijkt dat er slechts 66000 pond kruid aanwezig was het getal slagtoffers bedraagt 20 de sangerigte schade wordt op 4 miUioen galden berekend Boor De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte ijverigen arbeid van 2400 personen waaronder 2000 soldaten heeft men den Theemsdijk die 170 el was weggeslagen nog bij tijds kunnen herstellen zoodat overstrooming is voorkomen Zaturdag werd de plaats van t ongeval door 20000 eergister door 100000 personen bezocht In StaffonNhire duurt het verzet der kolengravers opzorgwekkende wijze voort zij volharden in hun besluit om totgeene andere schikking te komen dan de door hen vcilangdeverhooging van loou men vreest dat ten gevolge van dit geschil aldaar gebrek aan steenkolen zal worden ondervonden Berigten uit Xe York van 24 sept deelen mede Generaal Sheridan der noordelijken heeft het legercorps van Early tot Straatsburg vervolgd en hem aldaar geslagen Early verloorhierbij 16 stukken geschut Bj de af ending van dit berigtwerd de vervolging door Sheridan voortgezet Bij Petersburg hebben geene nadere gevechten plaats gehnd De vredes democraten hebben besloten tot ondersteuning der candidainur van Mac Clellan Parijs Oct Ieder die gewoon is dieper door te denken zal in den maatregel tot verplaatsing van den zetel der regering van Italië naar Florence wel niets am ers blijven zien dan een fijn uitgedacht middel om de fransche troepen terug te kunnen roepen en het cicldlijk gez ag drs piasen eindelijlc aan het beginsel der eenheid van Italië ten offer te brengen Men zij er van verzekerd dal Italië op het oogenblik waarop het Florence tot hoofdstad verheft vast besloten blijft om Eome tot hoofdstad van Italië te maken Eenmaal de fransche troepen vertrokken zijnde heeft Victor Enimannel schoon spel want zijn cousin Napoleon heeft zich natuurlijk tegenover bem verbonden om de Oostenrijkers in bedwang te houde H mueer zij de Franschen eens te Rome mogten willen ver th Victor Emmanuel zal zelfs geen geweld behoeven te gebr n om 7 ch van Rome meester te maken De Romeinen zuile i n if pla s zelven overleveren ouder betuiging van hunnei e vour if kerkelijk gezag des paus Het zal de laat e c e er comédie wezen met een naspel Venetië geheten n iar aii Je au eur Napoleon thans nog arbeidt 5 Oct De Moniteur berigt dat de gev in irJ i luFrankrijk België Engeland en de Xederlanden iIk hierbjeen waren voor de suiker wetgeving het eens iijn geu orden omtrent de bepalingen lie het onderv erp zullen uitmaken eenerdiplomatieke overeenkomst binnen eene maand of langer tesluiten De Temps verzekert dat de paus zich voorbehnu It nade ontruiming van Rome door onze troepen de hulp eenerandere bevriende mogendheid in te roepen ten e uile tcjeneventuele aanvallen eene bescherming te hebben die hem nietin voldoende mate door het te organiseren pauselijk leger zouworden verzekerd Indien aan zoodanig beroep gehoor wierdgegeven zou de oorlog niet lang uitblijven als toch ons kabinet om der wille van het beginsel van non mterventie jnetroepen terug roept zal het niet dulden dat eene andere mogendheid in zijne plaats dal beginsel schende Uit Madrid wordt gemeld dat Peru afwijzend heeftgeantwoord op de eischen van Spanje Wel was de perua anscheconsulgeneraal de heer Moreira gemigtigd om te Mr drid tt onderhandelen maar Spanje bleef niet bij zijne eerste eischenen beriep 7ich daarbij op de slechte behandeling welke de heerSalazar y Mazzarredo heeft ondervonden De regering van Peruloochent echter die slechte behandeling 7 Oct Het geheimzinnige stilzwijgen v m het romeinschehof intrigeert hier iedereen Men had algemeen i erwacht datde paus terstond zou geantwoord hebben luel eeu i on possumus gelijk wij dat in gelijke gevallen van hem geuoonwaren In plaats daarvan heeft het pauselijk gouvernementtijd tot overweging gevraagd als ware het bereid om ernstig de bepalingen van het fransch italaansche us eraal tewikken en te wegen en als nilde men doen gelof n dat deaanneming dier bepalingen door het hof van Rope nje tot oeonmogelijkheden behoort Zij die hieruit opmaketfdïl dK bewi s