Goudsche Courant, zondag 9 oktober 1864

vn toeindcriHg i = tot de beginselen van de en tijd zullen spoedig uit hunne illusie n orden mkker geschud Zoo de kirdmiil Men eriic it dit het pmselijk gouvernement eeiiigeklpir ller orl ugen zal m oereu om zoo doende te trichtenIe lolk m Küine voor zich te winnt en het gevaar te ontX Ijken Uit dit gouvernement bedreigt zoodra de frinschetrippen de t 1 1 verl iten 1 ir men Lew eert het laatste bedrijf m de deensche k e ieuog met afïcapeeld miar bereiden zich durin ernstige sebturteni sen voor l e er tprkiiig nn het garnizoen van Kcpe hagen wordt als een verontrustend teekeu bcachound keiler le inder legt duidebjk svmpithien voor Denemarken aan len d g 11 j heett een zeer hirtehjken brief geschreven aan den kouiravin Denera irken ten geleide van de ridderorde vin at ith irina vcor pnnaea Digmar en vin die van st Ml 1 Lhrjft uit Spanje dit het geen vernondering moetbireii H nrieer men eer tihigs de optreding verneemt van eennieuw ministerie ditm lU uit de progressistiache partij gevormd Lit Kume c irijfi meu De Eomemen zijn dronken vmvreii2j If over het e loien verdrag hoewel de inhoud er nognitt b ke vaa In de regeringskringen scbpen men een vvanho i veidmiïing in den zin te hebben en zich met allem nn ui 1 lai tc overblijfselen v m een verdwijnend gezagie iLU V ik emmen Men zil ten spoedigste een leger orga111 ei II zoodat het wel w larachijnlijk is dat de triiischen 111 g VOO den geateldeu termijn het pinselijk gebied zullenlipütien verlitpii De vriiir zal alleen zijn hoe het nieuwe le r Ie be Tleii Weeneil 5 Oct in de heden gehouden zitting der confireiitie hebben de deensche gevolinigtigden mar men zegt conu s leii ge i lan ter zake v in de greiisregeling en de hi luriele kvc tie zij bleven chier aandringen op de uitsluiting der ifkoipaum v m deu hondtol van het letivc vermogen t§n lotte hebben zij een nieuw voorstel ged lau tot verefleuiug Ier gic uilen De heer v Bahn was bij de conferentie tegen w oordi Mei leest in een onz r bl ii en Oai het evenwigt in hl i budget te heratellen is eeue totale verandeiiiig der oostenr politiek noo iiï eeiie pol Sci die eene doortastende vermindiring V m het sMinde leger toelnt De meeat gereede eg diirtoo Mire de vrjwillige ontruiming van enetie welks bfzit ciaclii dit WIJ 1 0 0Ü0 min op de been hebben BGrlyn Ott De Provmc Correap deelt in het jongst ver clieiien nonuner bet volgende mede De krichtige wijze waarop de bei Ie groote duit che mogendheden zijn opgetreden heeft de deeiiac ie regering do noodzakel jnheid doen zien on de hand van vertOeuiog aan te bieden en pogingen te doen om de b sleuhlmg uer fiuauoicic j eatien te verj era iKkelijken Op grond hiervan mag de hoop worden gekoesterd dat de 1 eraad ligingen over den vrei e spoedig tot een gewenacht result iat zu len lellen W betreft de bijeenroeping van den 1 nldag dis km bezwaarlijk voor de eerste heltt van december worden te gemoet gezien u Oct De kreuzzt bevat eene corre pnn lentie uit Roue waarin gemeld wordt dat kirdiuaal intoneili in eene nota aanmgr Chigi nuntius te Parijs geantwoord heeft op de hemdoor den graaf van Sirtiges gedane med deeling nopens deconventie van la sept De k irdm lal beklaagt zich m bedoeldenota daarover dat de fnuaohe regering den h stoel zoolangonbekend gelaten heeft met de conventie en beweert dat depau te aden tij Ie het fnnsche garnizoen door troepen eenerandere mogendheid kin doen vervangen wanneer eigen militaire magt ontoereikend mogt zijn om de onafhankelijkheid vanden paus te steunen De kardin aal gelooft verder dat ofschoon Fiemont van een opeutlijken aanval op Rome afzie diemogendheid toch den lUova en oorlog zal voortzetten De pausziet m de conventie slechts een waarborg voor de revolutie welke Piemont aanzetten zal anueer meu voortgaat den pauslu de uitoefening zijner souvereiciteitsregten te hinderen en hemhet rtgt te betwi=teu zich te verdedigen gelijk hvOi dat goeduunkt z al de p lus zich verpligt zien daartegen te protesterentn eene houding aan te nemen die zijn pligt als pius en alssouvereiu hem voorachnjft SopOILhageil 5 October In de beide kamers van den njksraad hebben de boerenvnenden een adres aau den koning ötnnenlanï Qouda 8 Oct Naar men verneemt bestaat het plan om in de 11 ibijlieid dezer stad op te rigten eene aanzienlijke beetwortel suikerf ibriek Ongetwijfeld zou deze onderneming strekken tei verbuoging v m dei bloei onzer gemeente eu he s te hopen dit de ingevangen bespreking tot een gunsti sultuUt moge leiden Men verneemt met betrekking tot de spoorneo verb nding tussclieu Nijmegen en Kleef dat nadat na onlang dovereenkomst die lijn betreifende tussehen Nederlanden Pi i=gesloten is ook dezer dagen de plannen voor den ai nlenvan den spoorweg op pruisisch grondgebied zijn goed gekeurd en de onteigeningen zijn aangehangen Op nederlaunschgrondgebied is dit reeds ijna geheel volbragt Er zullen tn schea Kleef en Nijmegen twee halten ziju een op pruisischterrein b j Ci iiienbunj en eeu in Gtlderl lad bij Groesbeek LI z ilurd ig IS m hauden gesteld v m den amerika henconsul te Amsterdam het volgend adies voorzien van di dteekeniugeu van 160 leden der internationale vereejig ot bevordering der sociile weeuschappen Aan Sedert zga ontstian volgen wij met de grootste belangstelling deu strgd die gevoerd wordt tussehen de energieke burgers van het Noorden ii de slavenhouders van het Zuiden Hoewel betreurende bet vergoten bloed en de rampen die de ooilo na zich Sleept vveuachen wij u geluk met de standvastige degelijkheid waarmede gij en het groote volk dat u heeft gekozen het regl en de menscheiijkheid hebt verdedigd Overtuigd dat het volk der Vereenigde Staten uit deze beproeving sterker dan ooit zal te voorschijn treden en met eene toekomst voor zich w lariu geen slaiferuij meer zal bestaan verwachten wij de aansuiinue zegeprial van de heilige zaak der vrijheid Wij zijn verzekerd dat door u nimmer de bestemming van de roote republiek zal worden uit het oog verloren De ouderteekeuaars leden der internationale vereenigiu tot bevordering vin de sociale wetenschappen aanwezigIte Amsterdam sept 18 j4 In den omtrek vm Arnht m bespeurt men weini vande zoogenaamde a ird ippelenzickte Op de booge gronden der eluw e en in deu zoogenaamden achterhoek vindt men er ditjaar meer sparen van Het is alsof die epidemie die bij hiareerste verschijnen inzonderheid de lage en mee zuidelijke streken trol deze thans verschoont en de hoogere en noordelijkeheeft opgezocht Lvenwel schijnt het er mede te gaan als metvolksepidemien die uit vreemde landen of v erelddeelen overgeplant worden ainvmkeliji woeden zij hevig hugzamerhandvermindert hare kracht eiudelijk worden zij mheemsch eu vertoonen zich sporadisch om dan weinig ot geeu n ideel meerte doen Lit het Westhn wordt het volgende geschreven Gelijk reeds gemeld is hebben de tuiniers dit jaar eene onvoordeehge rekening gem nkt met de aardappelen Overvloed vanboomvruchteu die tegen spotprijzen eu met weinig graai teworden verkocht heeft op nieuw de rekening tele irgesteld De vrachten vm uen wijnstok dit jiar tamelijk beladen zijnwegens den wi elvalligen en koelen zomer zeer traa m wasdom toegenomen du m uind September deed evenwel het vooruitzigt ontstaan hoewel later dan anders nog rijpe druiven tezullen kunnen plukken De temperatuur heeft echter zuik eenegroote verandering ondergaan dat men zich omtient de drjiven van deu kouden grond vooral van de blaauwe geengunstig resultaat meer voorstelt Neemt men hierbij in aanmerking de hooge prijzen w urtesen het land wordt gehuurd dan hebben de tuiniers door eik inder genomen dit jaar eenekleine winst zoo niet een nadeelig saldo De Goess courant zegt De aanneming van het adresvan antwoord met eene groote meerderheid heeft e ngting vande kamer duidelijk aangewezen en geconstateerd aan welke zijdehet overwigt moet worden gezocht Dat feit is doodend voorde verwachting der oppositie en zij betitelt daarom die uitspraakder meerderheid met den naam van tiranny Het schijnt vooreene magtelooze minderheid een soort van troost te wezen wanneer ze met dergelijke hatelijke namen het krachtiger elementbestempelen km Maar dan is elke meerderheid die zich vrijen roud uitspreekt een dwingeland te noemen en hoe zoumcu dit w illeii keeren Moet dan de meerderheid zich aan deminderheid onderwerpen eu op hare beurt zich laten t ranniseren Of moet zij eene transactie aangaan en zoo als m ditgeval door een kleurloos adres geschied zonde zyn liever nietszeggen dan uitkomen voor haar beginsel haar gevoaen Daaromzeker hadden velen een bloote weerklank op de troonrede gewenscht omdat dan met zoo aanatouds zou gebleken zua hoe klein de kracht is der party die zich uitgeeft voor ie magtigste die zegt dat zij de natie vertegenwoordigt t Zou maar uitstel van executie geweest zijn en de zaak was er volstrekt niet door veranderd Maar dwazer is het om nu van eene t rannv gepleegd op het gezonde verstand en de waardigheid van het denkende wezen te spreken Of moet aan de groote meerderheid der tweede kamer gezond verstand worden ontzegd en wat is eene tiranny gepleegd op de waardigheid van het denkende wezen Men kan dwingelandij uitoefenen over een oenke ezen maar n mmer over zijne waardigheid want de overheerst verliest zijoe waardigheid niet zoo hij die ten minste bezit als hij voor de overmagt bukken moet Het schouwspel 13 vermakelijk waar wij de oppositie als de razende Boeland zen opvliegen tegen de feiten door geheel het volk toegejuicht wanneer men de zaak beschouwt buiten verband mpt de hooge aangelege ueden die hier op het spel staan Maar nemen wij aan dat zij die nu m scheld woorden en hatelijkheden voor hunne nederlaag eene vergoeding zoekpn ook gerekend willen worden voorstanders van s lands belangen zijn dan wordt bet een waar treurspel Indien de oppositie manaeu ook onder de denkende wezens willen gerangschikt worden wat dan te denken van hun gp ond verstand als zij zoo reaeneren Waar blijft hunne waardigheid als zij zich zoo aitp verlagen V ij eerbiedigen het regt der minderheid om trouw aan hare beginselen even onverholen hare meening uittespreken maar de geheele natie zal haar het regt betwisten om van dwingelandij te gewagen waar zij m eeuen eerlijken strijd verslagen wordt Eene minderheid die met waardighe d wijkt verdient eerbied eene die hare overwinnaars smaadt en miskent verdient slechts medelijden of verachting Ammerstol 7 Oct Nu de vrucht van boom en veld zoo goed ala ingehaald is kan men wat deze streek betreft met erond zeggen dat dit jaar de verwachting niet te leur gesteld heeft I5oomvrucbten zijn er overvloedig de aardappelen leveren een ruim beschot en de prijzen van het zuivel vergoeden eenigermate de mindere opbrengst De hennip laat wel iets te wenschen over het Imt zal niet zwaar vallen en er wordt ten gevolge der laatste koude regens wemig en mm deugdzaam zaad geoogst Wat de zalmvangst betreft deze wordt nog met vrij goed succes voortgezet waartoe de buitengewoon hooge prijzen het hare toebrengen I de laitste acht dagen werden gevangen 69 stuks waaronder verscheidene nieuwe winterzalmen Prijs oer oude zalm ƒ 1 20 a 1 50 pe h n pond nieuwe ƒ 2 30 a ƒ 2 40 per n n pond Onder deze laitsten waien er enke en die van ƒ 50 tot ruim f 10 per stUii opbragtcn Boskoop 7 Oct Door den raad dezer gemeente is aan den kouiug een adres n gediend wairin de belangen der ge meente worden aangetoond bij het tot stand komen der Haarlemmer spoorwegmaatschappij volgens het ontwerp van den heer mr J P Amerafoordt burgemeester der gemeente Haarlemmermeer daarbij aan Z M verzoekende met het oog op de vele aanvragen reeds gedaan of nog te Joen b j et voi lppuen Tan concessie Boskoops belangen daarbij mogen worden lu aanmerking genomen o k op grond der directe verbinding met de rhijnspoorweg nabij Gouda Een afschrift van dat adres 13 aan den heer minister van bmnenl zaken gezonden De gewone najaarsverzendingen van boomen en planten naar elders nemen lejds weder een aanvang De lust tot aankweek van al wat fraai en edel is wordt hier krachtig aangewakkerd door den goeden aftrek dien de kweekers steeds mogten ondervinden Gemengde Bcrigtcn De fraascb italiaanscbe conventie wordt genoemd eene bedreiging voor ome en eene naarschuwing oor Oostenrijk Italië wil 20 millioen te koste leggen aan meawe vestingwerken om Bologna Oostenrijk heeft Oriekenland erkend Te elp ia eene boerenwoning verbrai In Scbotlaou en in N Amerika leest men de couraot in de kerk In Noorwegen is de wet op de intrest gewijzigd Naar de bronnen Tan den Nyl woi t eene nieuwe expeditie uitgenut onder directie ran den Venetiaan Miani De keizer van Rusland zendt prachtige geschenken aan prinses Dagmar De nederlandscbe bank heeft het disconto verhoogd tot 7 pCt In de eerste nachten van October heeft het te Panjs genjpt Maria Christina beeft by haar vertrek naar Spanje 200 milboen aan diamanten a n de fransche bank ter bewanng gegeven De gemeenteraad van Zutphm heeft het maken van de vaste brug over den IJssel opgedragen an Herkort te Keulen voor ƒ 260 000 In Yorkshire en Linccïi aiT komen vele gevallen van hraDdslichtmg voor Men wil den j iaua een leger Polen doen werven Ook de prnisische bank heeft het disconto op 7 pCt gebragt De luchtreiziger Nadar beeft gedineerd by koning Leopold Te Lyon begint men het eten 7an paardevledsch in te voeren JNadar zal nog dit jaar te Amsterdam opstijgen De toleanferentie te Praag is vergeefs afgeloopen Te Oudshoorn is een vader verdronken met zijne dochter die hij uit het water trachtte te redden Keizerin Ëogeme is naar buis terug gekeerd In België gelooft men dst de nederl udscfae dames Terstandig zija eik goed onderwezen zonder pedauterie Het spoorwegstation te Deventer i aanbesteed voor ƒ 221 700 Pruisen cucht van Denemarken athadeversioedi g voor de blokkade De romeinsche schatkist kan geeu lezer btkoatiÉ tii Een groot marmeren standbeeld des keizers ia in een der zilen vau HlI fransch wetgevend ligchaam geplaatst I it T e bengt mto dat m dt provincie Adana de Vato oo Bt mihluU s loor di Ingezonden Die zich aau eeu ander piegelt apie elt zich zacht Dit hoilandsche spreekwoord kwam mij omvillekeurig in de gedachten b j het lezen van het verhaal dT p te Erii i Ook WIJ lu en opgezelenen van Gouda Woerden Bodegraven en de tusachenliggeiide gemeenten staan vot diezelfde ramp bloot door het vuur des hemels of de hand eens onvoor istisen Immer als de geruchten waarheid spreken bevindt zich in het krnidmagtzijn aan de Wie iLkerachana vaik eene enorme hoeveelheid buakruid Het ligt met m mijnen weg om te onderzoeken of die stapplplaats met met minder üeviir eldert zou kunnen worden gevestigd muu ci olIh hl m j I oe d om onder de a inddcht van net Bestuur dezer semeente te breügeu of het niet raadzaim zou ziju aan het hooger Bfa uur met beaclieidenheid een bepaald onucrzoek Ie verzoeken 1 nopens de erraoedelijke u mo eljke rrevjijei bj eene ontploffing der lenkkeracii n bijdlen al nar het wax s Je f vi nnon v i r j kruid aauiveyig i ook met het oog op de at ui jjudi 2 of bij het loasen ot laden v lu bu uid de schepen waarmede het vervoer ge chie re la hunne lea p ita des nachta of bij onneder op eeu iïejOLgziim vcrwijdTden afataud hebben VdU het m igaz jn w lui elke w aarborgen toch zijn er Jat met een dier Lhepeu iioor den blikaem worde getroffen en zal dai het maguju zelf ongedeerd blij ven Ueuschelijk nare het dat nu men het principe der openbaarheid huldigt zeifa bij de onbeJuilen a e plaai eljke aanirelegenLedi lok nopens dit gen igiig belang der lu en opgezetenen een zaakkui dig onderzoek wierd iu iLateld eu de reaultuen daarvan mede wierieu opeubuir g ma ikt Gouda 6 October Ibb M Marktbengten Gouda 6 Oct aam e PooKeht pr Ja Zeeuw sche p mud ƒ 9 a ƒ 9 jO lul R i ƒ i Bui e i ƒ 0 a 623 Gerat ƒ 1 a ƒ b oi lluer Bo weit franac ie per 2100 n IMJ Brib ƒ Uu v o i ƒ j 2i Ileumpzial ƒ 7 50 y 5 De veemarkt met goeden aa jer dju h n nng 1 handel schapen gevriigd maïere v r ua en l n t 1l vendigen handel V ngevoerd 43 par i ku ƒ 2t 1 Goeboter 1 30 a ƒ 1 40 Weibof f l 0 1 1 0 Tj i f D r I icUni igeT ai voir v ia 1 atemmiBï ter graanmarkt niet vviin r Ta we ƒ 20 ly j 1 Eogge ƒ 5 80 i ƒ 6 20 Zomergerst ƒ 4 faO i ƒ 5 Kor e hiver 4 a ƒ 4 10 Lange d ƒ 3 JO i ƒ 1 CO Groene erwten ƒ 7 a ƒ 8 üO Witte erwten ƒ 6 50 1 7 Aan stadswaag genogen vin 29 p 6 oct 2 j 1 1 4 en 70 16 boter te zamen 15420 n ÏÏ Boter ƒ oO a ƒ 70 het Tierde ƒ 1 50 a ƒ 1 75 pr n Ter markt 740 mud aardappelen 2 a ƒ 2 30 Eordrecllt 6 Ou De aangevoerde pirtjen tarn e werden tot ruim vorige prijzen vlu geplaatst Jirije Z M en Overm ƒ 8 80 a 9 Bl en afwijkende ƒ 8 20 a ƒ S 60 Nieuwe Z 1 en Overm ƒ 7 ƒ 8 Ro ie minier ter veil en wel te verknopen jarige Z M ei Gitrin ƒ o 70 i 6 20 nieuwe d ƒ 5 70 a 6 150 3 S jdri e pruisiathe a ƒ IbJ te bekomen Gerst met meer kooplust nieu eZ Flakk en Overm winter ƒ 5 a ƒ 6 b0 zomer ƒ 4 40 a ƒ 4 0 p lt ƒ 80 i ƒ 3 Haver we mg ter veil bragt vorige pnjze i p Z en inl voeder 2 40 a ƒ 3 20 dikke ƒ 2 0 i 3 Boekweit slap en tot ƒ 10 lager moeijehjk te plait=ei alleen Bredasche op 70 8 en puike Gelder che per 2100 S tot ƒ ISï verhandeld N I aardeboonen wdUg 40 c hooger f 30 i ƒ 7 Bl erwten wemig aangevoerd 7 20 a ƒ 7 00 U itte crnten duurder ƒ 7 50 a ƒ 7 75 voor mesting Middelburg 6 October Puike i rii eenvs le tarwe wemig aangevoerd goed gevraag 1 ƒ 4 l u i eji se n ikh tarwe met wemig handel ƒ 8 50 a 9 Fuike nieuwe z tarwe met matigen aauvoer ƒ s 25 leu e goede n il h tarwe ƒ 8 20 a ƒ 8 50 Puik d voor de aai 9 Nieu v puiiie z rogge ƒ 6 Puike wmtergerst met wemu hindel ƒ 3 O Puike zomergerst weinig aangevoerd ƒ 4 60 Xieuwe wilch witte boooen ƒ 11 50 a ƒ 12 d d brume boouen ƒ 11 a ƒ 12