Goudsche Courant, zondag 9 oktober 1864

i l 4 305 Donderdaii 13 October © Voor beste runderen werd 5 4 voor d kalveren 5 Toor d schapen B 8 en voor d varkens 4 10 pr steen betaald Btirgerijjke Stand GOtJDT GEBOEts Oct Gerhard oaders G rince en J C Leeflang OvLKi KuEN 4 Oct E Roraijn wed D de Jong 71 j 6 G B van Stapelen 4 m W Steenwinke 9 m H Driebrink 13 m 6 T vau der Velden wed P Swauenburg V5 j W de Haau 6 m Gehuwd 5 Oct A vaa Leeuwen en M J Janknegt Ingeschreven van der 2S Sept tot den 4 Oct 1864 Bevallen Jannigje Zentner geb van Puffelen d Jannigje i ciitaer geb Kouwenhoven z OvEBLEDES Pictcr Willeoj Roozenboom 4 m Agatha Elisabeth van Wijk 4 m woeiïden van 30 Sept tot en met 6 Oct OvEKLLDEN Adrïaoa Griffioen 52 j gehuwd met Pieter Roosenboom Gehuwd Jilles L ltee ruim 2 j met i tasje Elisabeth van Veldhoven ruim 25 j Theodorns Verhoef 34 j met Willemijna Bnsio 41 j Johannes Frederik Houffelaar ruim 25 j met Aletta Plomi 27 j GOUDSCHE COUEAWT yy T DT TT T A NT V der A d vef t e Q t i o II van éen tot zes Uitgave van A bKllN KMAiA regels met inbegrip van htt zegel is 80 Cent roor LajwP Tiendewea D nO 60 eiken regel daarboven 10 Cent l ange lienaeweg U n OU i Buitengewone letters v örder berekend naar I plaatarrimte ADVERTENTIEN Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 io o per kan 59 cents Jenever 2 = soort Moutwijn a 462 jj per kan 57 Vs i inl BRANDEWIJN 46Vio o per kar 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GocD i 8 Oct 1864 BERIGT De gemeente O KERKE uit Gouda heeft uit de gemeente O K V K ITTü te Schoonhoven eene ligting opgeroepen ten einde zamen met het NIEUWJ AARSFEEST een iROOTEN VERZOENDAG te mana u reren ieu e walcii gr erwten weinig aangevoerd goed gevraagd f 7 50 Zomer zaad bij matigen aanvoer 10 a ƒ 10 50 IiOndsn 3 Oct Granen Eng tarwe met zeer weinig haniiel maar niet lager in prijs vretmde eer iets lager gerat ook iets flaauner haver 6 d a 1 lager Van 28 sept 1 oct werden aangebragt 31S7 qr inl en 2S S4 2 qr vr tame 1 tSrt qr inl en 13 765 qr vr gerst en 1838qr ini en 12 250 qr vr haver Aau de veemarkt van heden werden aangevoerd 6740 runderen 40 3 kalveren 26 350 schapen en 690 varkens Voorbeste runderen werd 5 4 voor d kalveren 4 10 voor d schapen 5 3 en voor d varkens 4 10 per steen betaald 4 Oct Boter Friesche 128 Kamper en Zwolle 113 il 124 K ias Edam gras 50 a 56 en Gouda 44 a 50 5 Oct Granen Er is weinig vraag naar tarwe tot vorigeu prijs gerst en haver stil Aanvoer van 1 4 oct 1060 qr inl en 101120 qr vr tarive 910 qr inl en 9960 qr vr gerst en 31 SO qr inl en 3S330 qr vr haver 6 Oct Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1020 runderen 410 kalveren 7960 schapen en 190 varkens V W D SCHENK heeft de eer de ontvangst te berigten van de NIEUWSTE l AKIJSER MODELLEN van MANTELS eene schoone collectie DOEKEN en KLEEDINGSTOF FEN benevens eene EXQUISE SORTE BIXG PELTERIJEN GOUDA October 1864 Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip vun Kijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant AANBESTEDING van LEVENSMIDDELEIV Den 20 October 1864 zal door de Voedings Commissie van het 3 Rataillon en het Depot 4 = Regement Infanterie in garnizoen te GOUDA onder nadere goedkeuring van den Regiments Kommandant aan den minst inschrijvende worden aanbesteed de leverantie van de hieronder vermelde LEVENSMIDDELEN en BEHOEFTEN als Rundvleesch en Vet Spek gerookt en gezouten Van 1 NOVEMBER aanstaande tot en met 31 OCTOBER 1865 Kruidenierswaren Erwten en Boonen Groenten Turf Aardappelen van l november aanstaande tot en met 30 JÜNI 1855 De voorwaarden van aanbesteding zullen van den 10 dezer ter lezing liggen bij den Adjudant Onderofficier RENARD in de kazerne vau genoemd corps De inschrijving zal aldaar geschieden met verzegelde hxiei Ci bevattende de prijzen van inschrijving per Nederlandsche maat en gewigt en de handteekening van den inschrijver te werpen in eene gesloten bus welke briefjes op genoemden dag des namiddags ten een ure door de Voedings Commissie gullen geopend worden GOUDA den S October 1864 VOCAAL en ORGELCONCERT in de GROOTE RERR te GOUDA op MAANDAG den 10 OCTOBER s AVONDS ten 7Vs Ure DOOS MEJUFVEOUW Augusta Bomholdty KEKKELIJKI ZANGERES CIT COPENHAGEN MM WELWILLENDE MEDEWERKING tan den heek obganist MIDDEL Gedeeltelijk ten roordeele der armen ENTEÉE KAAETEN a 0 60 z jn te verkrijgen bij dea boekhandelaar P C MAAS i J M VAN MINDEN Tandmeester dubbele buurt GOUDA Plaatst KUNSTTANDEN en GEBITTEN zonder htt uitnemen der aan wezige wortels aJle KUNSTWERKEN worden door hem zelven geplaatst met de meeste soliditeit hij verligt al watdeTANDHEELKUNDEvereischt op eene gemakkelijke manier Alle aanbevelir g is onnoodig daar hij zich verheugen mig in het algemeen vertrouwen der geneesheeren zoo hier als elders Men kan zich abonneren met geheele gezinnen eu tot regeling der tandwisseling bij kinderen Dagelijks ie consulteren Groote Markt A 54 De ondergeterkende heeft ontvangen eene sortering STEENKOOLTAZEir TurfbakkenenHaardstelIen elegant rai soliede gewerkt waarvan de prijzen zoo billijk mogelijk gesteld z jn Vüte PANTOFFELS en OVERSCHOENEN zijn in alle nummers voorhanden GTUNDERIIIANGELS de op de LONDENSCHE TENTOONSTELLING van 1 62 bekroonde soort van 35 ƒ 65 en ƒ 60 Worden voor de kostende prijzen vrij aan huis geleverd ze worden zoo doelmatig bevonden dat ze in ds voornaamste plaatsen van ons Rijk bijna algemeen reeds in gebruik zijn M FALMEM CORRESPONDENTIE Aan E D zij berigt dat het iigezonden en aangedrongen stulqe in geen geval geschikt ia Tocr plaatsing Ttr BttckdraUerij van A BRINKMAff Ueze Courant verscliijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonda te voren De prijs per drie maanden is fi franco p post SjSS Dt irizendiug der Advertenticn kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttcnlanïr IiOndOn lO Oct De Advertiser beijvert zich om aan te toonen dat Italië en Oostenrijk zeer g vrienden konden worden indien laatstgenoemde mo oudheid het haar van geen nut zijnde Yenet ilde afstaan Wanneer dit gebeurde zoude Italiens afhankelijkheid van Fankrijk ophouden en de e omstandigheid alleen zoude aan Oostenrijk naar buiten zooveel veiligheid en sterkte verschaffen dat zulks tegen Venetiens verlies ruimschoots konde opwegen De Baltimore Daily Gazette van 20 Sept deelt berigtenmede omtrent de laatste bewegingen van de cavalerie der zuidelijken tegen een gedeelte van de armee van den Potomac Daarinleest men o a dat de zuidelijken door eene behendige manoeuvre zich hebben meester gemaakt van een aanmerkelijk i veestapel die volgens eene depêche aan de geassocieerde en wordt begroot op 2500 stuks hoornvee doch vol jen bij de armee aanwezigen correspondent der Washing Chronicle wel uit BOOO stuks heeft bestaan behalve nog een aantal paarden Die coup werd zoo behendig uitgevoerd dat generaal Kautz die de zuidelijken onmiddellijk achterna zetre bij Hawkinsville terug moest trekken doordien de vijand aldaar de brug afgebroken en verschansingen opgeworpen had Gener ial Stedman die vervolgens met zijne cavalerie tegen de genoemde positie oprukte werd teruggeslagen waarvan nog twee brigades die ter zijner versterking kwamen opdagen insgelijks onverrigter zake moesten terugkeeren doordien het bleek dat de Unie der zuidelijken veel uitgestrekter en veel sterker was dan die der noordelijken Er zijn tijdingen uit New Tork ontvangen l opende tot 1 dezer die bepaaldelijk gunstig voor het noorden luiden Degeneraal Grant aldus wordt daarin gemeld heeft de verdedigingslinien des vijands genomen en twee corpsen van hetnoorden wareu reeds naar Richmond den zetel van de regeringder confederatie opgerukt In dezen neteligen toestand is degeheele mannelijke bevolking van 16 tot 50 jaren in het zuidenonder de wapens geroepen Volgens de berigten die de Times uit Amerika mededeelt zijn alle troepen die den admiraal Farragut behulpzaam warenin zijne aanvallen op de forten voor Mobile naar New Orleans van waar zij waren gekomen later teruggekeerd met uitzondering van de bezetting die hij op de forten Gaines en Morgangelaten heeft Men zal zich herinneren dat het gerucht liep dat bovengenoemde vlootvoogd van een aanval op Mobile zelveheeft afgezien Het berigt van de Times ni schijnt hiermedeovereen te komen Zooveel is althans zeker dat men sedertde verovering vaa het fort Gaines niets meer vernomen heeftvan operatien tegen Mobile Volgens nader berigt had generaal Birney der Noordelijkenzich den vorigen dag van eene belangrijke positie bij Newmarket road meester gemaakt Richmond wordt thar s door denoordelijken ernstig bedreigd zij bevinden zich op slechts vijfmijlen afstands van de stad Generaal Sheridan zet Early nogsteeds achterna In den toestand van Japan doen zich nieuwe verwikkelingen voor door de waarschijnlijkheid van vijandelijkheden inde straat van Simonosaki alwaar men verwacht dat het toteen aanval op de forten van den prins van Nagato zal komen FaorijS 9 Oct De benoeming van den heer Benedetti tot gezant bij het hof te Berlijn heeft in diplomatieke kringen diepen indruk gemaakt omdat men weet dat hij een der grootste voorstanders is van de italiaansche eenheid De keuze van dien diplomaat toont derhalve aan dat er eene wending heeft plaats gehad in de politiek van de fransche regering ten opzigte van Italië of althans het gerucht schijnt te bevestigen dat men invloed in Oostenrijk wil uitoefenen om het te doei besluiten in orderhandeling te treden over den afstand van Venetië Daarbij doet men uitkomen dat Pmisen door de benoeming van den heer Benedetti goed te keuren blijken geeft dat het er zich weinig om bekommert of het zich welwillend jegens Oostenrijk betoont aan hetwelk deze benoeming niet aaugenaain kan zijn en dat Pruisen derhalve de hand schijnt te leencn om het isolement te bevorderen waarin men Oostenrijk w l brengen Wat ook van die gissingen zijn moge onbetwistbaar is het dat de keuze van den heer Benedetti eenige beieetenis heeft Surmiigeu ieu er zelfs de voorbode in van de aftreding des heeren llrouiu de Lhuys van wien de heer Benedetti de meest verklaarde politieke tegenstander is De heer Drouin de Lhuys heeft eergisteren een iaufidurig onderhoud geliad met den heer Nigra en heden met den pauselijken nuntius Er is ook spr ike van eene tweede depêche van den minister van buitenl zaken a in den gnuif de Sartiges en aan den baron de MaU ret In die depêche wordt de pauselijke regering onderrigt dat Frankrijk sireug ile hand zal houden aan d uitvoering der overeeiivomst van 15 Sept Te Tiiryn is de geldverlegenheid zoo groot dat men erernsiig op bedacht is om het leger met t 00 man te verminderen waaronder vooral het gehee nacelsche contingent op hetwelk men weinig kan rekenen en dat iii geval van eenoorlog slechts geringe diensten zou bewij xu Het vraagstuk der opheffing van de oclroojjeii komt weder op het tapijt Men zegt dat di keizer gunstig gestemd isvoor de afscliatiing behalve voor Parijs en de groore steden 10 Oüt De heer de Limajrac bestrijdt in den Constitutionel de uiterste partijen die in de conventie den val vanhet wereldlijk ezag des pausen zien door het verlaten vauKorae De con cntie zal naar de letter en den geest uitgevoerdworuen Wanneer de ultra italiaansche en de clericale persanders denken dan doen beiden een groot onregt de eene aanden koning van Italië de ander aau den paiis Weeuen 7 Oct De vredesconfereuiieu wrtd r tot bispoediging der beslechting sedert een paar dagen il or twtenieuwe leden bijgewoond Deze ziju de heer vuu lïaian herwaarts gezonden door de pruisische regering en de heer von Brenner die op last onzer regering de bera idsiagingeu bijw i t Men hoopt dat beide heeren een gunstig n invloed aloop der conftrentien zullen uitoefenen want Of dr toestand van Denemarken van zeer u bckeu i te Kopenhagen langen tijd hebben gewoond In welonderrigte kringen wordt verzekerd i ccr ferentien te Praag tot het sluiten van een handel tr r usschen Oostenrijk en het tolvt jnd onder deelneiniiii J t gevolmagtigden van Beijeren en iksea binnen kort zui uworden voortgezet De Alig Ztg meent uit eene goede broa te weten dat het voornemen om de domeinen te vervreemden een besli ïcnde 11 dec Heden is de negende zitting der conferentiegehouden Men verzekert dat de met Ijver vojrigezette onderhandelingen eenen gunstigen loop nemen Barlijll 9 Oct Uit Petersburg wordt gemeld dat de keizer heeft bevolen dat alle personen ge ij eld voor eene schuld welke niet van hoogcr bediag i dan lÜUÜ zilveren roebeU op vrije voeten zullen WDiden geateiJ en hunne schuld zal worden aangezuiverd j r v e ehied nanr men zegt in navolging van hetgeeu kti r Nikolaas deed bij gelegenheid van de plegtige verlDvin van zijn ondstea zoon en opvolger den tegenwoordig i keizer en dit vf orbeeld volgt de kei er thans bij eeiii dergelijke heif iire gebeurtenis namelijk ter gelegenhc d van de vcrlovjifg van zrn oudsten zoon met prinses Dagmar de dochter v i koning Ohristiaan van Denemarken