Goudsche Courant, donderdag 13 oktober 1864

J J Grrootendorst IJDSTEAiT Tiijk A NO 50 heeft de eer te berigten dat hij ontvangen heeft e ne ruime collectie WINTERSTOFFEN voor HEEEEN KLEEDlNGSTUKkEN benevens een ruim assortiment RIMLR HANDSCHOENEN CACHE NEZenz tot zeer billijke prijzen Pnj3 van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOUDA met inbe ip van hijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tien kan k contant Zuiver overgehaalde JENEVEB a432 io g per kan 59 cents Jenever 2 5 soort Moutwijn a 462 per kan öTVjcents inl BEVNDEWIJN 467 0 per kan 62 cent Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GotDA 12 Oct 1864 Het la 11 n te outkemien dat teii gevuige der onveiitie lu 1 ep liLt n ipjlL0uti h cuugrtaplin dit gcliL op den acbtfrgiui l eacUoici sibcen weder a ui uen pohtieken horizont verschijnt hen liooiJdoel waarom Napoleon III bijni een jair geleden het iniuitief tot eea europeeach congits nam as de regeling van den sedert ISSa in Italië outalanen toeataud Wat hem door de lerwerping van zijn vooratel toen onmogeIjk gema kt werd tracat hij nu door de september conventie te bereiken en zijne handeling ten deze heeft reeds te weeg gebragt dat te penen wair an vroegei wel igt hoofdzakelijk het lerzet tegen het congre plin uitging nu de meening schijnt te ontataan dat een emdcongres het beate zoo met het eeuige iriddel la om de geiaren door het sept ver Irag in het leven geroepen af te wenden daar men op aat cobgrea die overeenkom ten welligt ongedaan zou kunnen maken of althaua belangrijke wij igngen er m zou kunnen verkrijgen Men meent hier dat l rui aen Ooatennjks wenschen teu deze zij het elligt ook om redenen van anderen aard ondersteunt en brengt de r ia van v Bismarck naar Irankrijk daarmede in V erli ind Frankfort 9 Oct De breede commiasie der nationale vereenigiiig alhier geveatigd heeft het bealuit genomen oji op 16 lezer tmc algemee ie vergadering te houden te eimar De finaneuli co u Mia ie der vereenigmg heeft voor do derde mial uit Porio Vlijro m Brazdie gcMtlijke bijilrigen tot ondersteuning v ui i behngenviu hertog I rieiliieh ontvangen Ie oon etKo uaireeu te Stuttgart vrij ilgemeeu verapieid gerucht heefi de koning het voornemen opgev it on zich te doen kroonen Tur 111 O Oct Te Milaan is aan dea markiea Pepoh een fee ni d i ii geboden 1 heer heeft bij deze gelegenheid een toi t mi j iriiït op de stad lurijn m de overeeukomst van 15 ept zevvaiïende zegL Inj dit zij niet allten eene weldaad 1voor Iiiiie m ir ook ceue zegcpr al v m den vooruitgang inde b chaviiig Het vrdrig benadeelt geene der partyenen rhendt ook het uitioiial programma niet Het verbreekt de i i tt f ch ikel v elke Irankrijk a in onze vijanden verbond Wiji ra wi lcrleEde de heer Ftpuli met verontwaardiging de seru hten vin een vernederenden afa and van gebied en toont de orgcrjmdheid dier geruchten aan Öinnenlanö Gouda 12 On Door Z II is benoemd tot ontvanger der registratie Ie Z M heeft tot hoogleeraar aan de polvtechniacbe schoolbenoemd den heer m J L de Bruiju Kops en hem hetonderwijs m de staatahuishoudkunde het handelsregt en hetadministra ief regt opgedragen Zaturdag i door de politie alhier aangehouden MariaTheresia Beth geboren te Deze V rouw reiade in gezelschap van een persoon handelende in potlooden die opgaf genaamd te zijn Arnoldus Johannes jhr van Sassen van IJsselt oud 36 jaren vroeger als soidaat hebbende gediend in Indie Italië en bij de pauselijke troepen De proT staten van N Brabant hebben gisteren met 35 van de 5b stemnitn tot lid v de eerste kamer der sta eugeneraal gekozen den h H E Verschoor Maan ag ia te Het Batav handelsblad meldt Het gewigtigste en tevensireurigate nieuws der laatste veertien dagen wordt opgeleverddoor de westkust van Borneo De opstand aldaar werd doorde rfgering weinig geleld en de herhaalde aandrang van denmüitairen commandant den luitenant kolonel de Neve om ve sterkmg werd afgewezen waarschijnlijk omdat men zijn berigten V m overdrijving verdacht en met gezind was eene nieuweexpeditie te ondernemen dan in het geval der uiterste noodzakelijkheid Die noodzakelijkheid is nu echter gebleken tebestaan want de Daijakkers hebben zich tegen de onzeu metgroote hardnekkigh id te weer gesteld en hen volgens de laatsteberigten in het fort Sintang ingea oten dat zonder spoedigontzet wel met tegen den overmagtigen vijand bestand zal ziju Zoowel de mihtaire commandant als de resident Wijnen ba nevena vrouwen en kinderen jCv inden zieh m het fort gelukkig biedt de daar aanwezige stoomboot Celebes in het ergate geval een veilige toevlugt aan Bij het laatste gevecht zijn achttien der on en waaronder tnee officieren gewond en drie gesneuveld De stoomboot kapoeas die door haar vuur onze troepen beschermde geraikte door liag water in de nvier Mehwie vast en daar er geen genoegzame magt ter plaatse aanwezig was om haar tegen den vijand te verded gen zagen de onzen zich genoo 1 1 ikt haar in brand t steken Overeenkomstig het besluit onlangs in eene buitengewone vergidenng n aandeeihoudera in de ned rijnapoorwegmaatsch ippij genomen heeft de directie van die maatschappijeonccaaie gevraagd voor een spoorweg Goudi sHage Schevenm gen Zij verklaart daarin dat zij oischoon bereid die ganschelijn in eens tot stand te brengen er echter ook genoegen mede OU nemen dat het verzoek voor zoover het den weg vanbcheveningen naar sllage betref oorloopig werd aangehouden mdien bezwaren van bijzonJereu aard ten ogzigte van datgedeelte mogten bestaan Uit Utrecht achnjft men dat de toestand der schippenj invele jaren met zoo ongunatig is geweest als tegenwoordig£r IS zoo weinig scheepvaart en de verdiensten zijn zoo gering dat de meeste schippers den naderenden winter met kommer tegemoet zien Vla hierin met spoedig verandenng komt dan zullen vele kleine schippers genoodz uikt zijn de bij zoo menigI een reed grootendeels bezwairle vaartuigen te verkoopen ec I zich als knechts bij de meergege len te erhuren I De Goessche courant zegt ten aanzien van het zwijgen dtr ministers bij de discussien over het adres van antwoord m e tweede kamer W iaroin zwegen de mmiaters Die vraag verdient overveguig voord omdat de oppositie nu dat zwijgen l it rusten ternijl zij ijdens de discussien de ministers als liet w ire uittart e De heer Groen die er bovenal op uitscheen om hen aan het nr iten te krijgen zeide zelfs dat zij wel op de tribune konden pints nemen alsof de ministers m de kamer overbodig waien geworden Vooreerst mag niet vergeten worden dat niet ee i minister zweeg wanneer bepaalde vragen tot hern werden gerigt tn dat z j zich verder met in het debat men f len mag als politieke wijsheid gelden hoe heftig de oppositie OOK dat zwjn en aangevallen heeft De commissie van relae ie had voorop gezet dat de kamer zelfstandig haar gevoelen zou uitspreken Dit eenmaal a ngenomen zijcde moest de regering het zwijgen ben aren wilde zij den schijn niet op zich laden dat zij op de zelfstandigheid der kamer inbreuk wilde m ikeo De oppositie had mets liever gezien dan een herhaal i spreken der minis eriele hoofden om bij den uitslag d 3 toch wel dezelfde zou geweest ijn te kunnen zeggen dat die adeen verkregen was door het overwigt dat de ministers hadden uitgeoefend Zj had zoo gaarne dezen of genen minister een n oord laten ontlokken waarvan zij een oorlogswapen had kunnen smeden Alen doorzag dat plan en verijdelde het Maar van daar dan ook nu die woede Wat het adres uitdrukt dat heeft de kamer v rij en naar overtuiging uitgesproken En deze eerste stemming heelt bewezen dat waar in den loop van volgende beraadslagingen de meerderheid aan de zijde der regenng zal staan dit het gevolg is van die natuurlijke ongcdw ongene overeenstemming tusschen hetminiaterie en de meerderheul der kamer die reeds bij de opening der zittmg schit erend gebleken is Gorinchein S October Xaar wij vernemen ontving de burgemeester der gemeente Nieuw poort de heer J A van der Stok voor een paar dagen over den post een ongeteekenden brief waarin hem op de onbeschaafdste wijze memgerlei beleediging werd toegevoegd en het verwijt gedaan dat door hem op het beroep van den kandidaat Tjelders grooten invloed waa uitgeoefend Alhoewel nu de toezending e de inhoud van gezegden brief bij het verstandige deel der burgerij algemeene verontwaardiging verwekte zoo heeft de burgemeestei desniettegenstaande den inhoud van meergemelden brief in zijn geheel van het ri adhui3 doen voorlezen en eene som van ƒ 25 uitgeloofd aan hem die den steller doet kennen De brief blijkbaar door eene andere hand dan die des stellers geschreven doet meer en meer vermoeden dat de dader wien het tellen niet ongewoon schijnt te zijn ook met verre te zoeken ia Gemengde Berigten Men wil te Amsterdao opritten een groot staatkundig dagulad lo de fraüscbe taal Eene asi urantie maatschappij m Engeland weigert de schade ti vergoeden veroor aalct door het springen der kruidmagazijaen te Erith Den 4 October heerschte een panische schrik aao de beors te V eenen Prins apoleon kan nog altijd zijne kinderen niet gedoopt krijgen De onderzeesche telegraafkabel op Algene is na een lialveu dag in werking e zijn geweest op weinige mijlea van de spaansche kust gebroken De schade wordt begroot op 500 000 frs De stroom is te sterk om m het vervolg betere uitkomst te wachten Op N Zeeland meeut men hoop ce mo n voeden op het tmde au den oorlOj Mtn begint weder te dt nkcii aan ten algemeen coi s In Japan verwacht men een aan tl op dt vtstingwerken van pnua Nagato m de ba i Simonosaki Dt ooötLiirijksthc schatkist i zoo ledig dat men nietttgeDataande de dreigende omstandigneden denkt aan leger era mdenng De orde der Irauciscanen lelt thans 500 000 leden waaronder drie vijfden In Algene behalen de Franseben opnieuw schitterende overwinningen De ma or van Sunderland heeft eene lofrede gcbouden op Napoleonen zijne staatkunde Te Condover Engeland zm twee boerenkncchtstot e Ln di cn gevangenisstraf veroordeeld omdat zij geweigerd haddenop be el vau hun raec ter naar de kerk te gaan Te Birmingham heeft in een hosi itaal een geduchte gasontpluihng plaats gegrepen ver ehei dene muren zija wtj aiagen maar de zieken o tvingen geen letsel Mazzini protesteert tegen de conventie an 15 september De perooonlijkebezitting van Ingezonden MaatKÏag 9 October 11 werd id de St Janskerk alhier een concert gegeven floor de uit verschillende bladen ons reeds bij naam bekende kerkelijke zangeres mej Augusta Bornholdt onder weluiliende medewerking van den heer Miüdei Een tairjjk publiek as opgekomen om de aitvcc mg van hetwelgekozen programma aan te hooren De Zc ngerea bezit eeneschoone krachtv olie stem echter laat methode en intonatie nogte wenschen over Den heer Middel brengen wij onzen dankvoor de voordragt der juweeltjes van Niels Gade en Mendelssohn D dur Vergadering van den Gremeenteraad Zitting van Bmgsdug 11 October Voorzitter mr A A van Bet gen IJzendoom Tegenwoordig zijr de hh de Grave Prince Braggaar Droogleever van Gennep Kist van btraaten en Luvten terwijl de hh Kemper en Remij kennis hebben g gv ven door ongesteldheid verbinJerd te zijn De notulen an het vrbandelde in de vergadenng van 20 September worden gelezen en goedgekeurd Zijn gelezen de volgende ingekomt stukken eene di positie van hh gedeputeerde staten hoodende goedkearing van het besluit betreffe Ie n afstand aan het rijk van het gebouw van het gymnasium ten behoeve van de njks hoogere burgerschool ADVERTEiV TlEN Voorspoedig bevallen vau eene dochter C van VEEN Vis der IMEL GouDi 9 October 1864 Na een smartelijk lijden overleed desen nacht mijne hartelijk geliefde zuster APJJAANTJE in den ouderdom van 58 jaren A HOOGENDIJK Gmda 12 October 1864 De THEEËN van het gereuommeerde merk THEEOOGST zijn alt gedeponeerd en iii pikken van 5 2Vi 1 ons te bekomen bij H J KABEL Banketbakker Oosthaven Zeer fijn en geurig 1 50 i 2 50 zeer goed 80 a ƒ 1 Zeer goed en geurig ƒ 1 a ƒ 1 30 Vn goed 60 a 80 cents EvHt dispos tie van dezelfd houdende goedkeuiiu vaü eene wyzi iDj der b groo van 1SIj4 Notificatie Eeue mi sue van hit colkgie viu regent n over het Wets ta JUemoeseniershuis iii i ndeude eeu rooster van aftredm j Not Eene voordiagt vau U ca W van dubbdtalUu ter b no ming van regentessen over h t laatslgcnoemde gesticht bestaande uit de dames Kabel en Peeters Knaap en vau Gogh en Djsbojrn ei Middtl Eeue misS ve van de gezondheids commi ie hoadtudt aandrang tot het n wcrkiug stellen dtr verordening op htt bou t i na eemge di cu aieo en de verklaiiu vau den voorzitter dat dt wi lJ a zal ge ch eden is btsleten die aau te uemen voo ktmusgeviug feue missive van dtn adiokaat Blus e hoidende advie om nit t aütv oordtu op de OdUViige betrclTendc het do n an rekt Uing en veraatwocdmg over het kapuaal van da wees en L omüoirkamer a eeuige discus sie aangenomen voor notif De heer Rtutinger komt ter vereadcrmg Aoorts ziju lugekomen eenige adressen ter benoeming tot marktmeester Ter Eeu adres van D de Bru n om in huur te mogen hebben bet zakkedragershuisje Ter visi Een rapport der commissie btla t met het nazien ier btfrrootmg over 1865 Ter visie u rapporteren B en aa he uazicu der boeken eu vaa de ko vau den gemeenteouf ger dat aii a 13 in oide bevondtn tu dat m kas 19 f 1721c 70 Notihca ie Op een adre van H J van Hcluen en andere varkenasla Tt rs betreffende het gtbj utn ter markt b enzeu van varkeua wordt op p £eadfic3 vau B en A bealottn dit af te wijzen cp grond dat hierop gi lc keur bestaat Op ecu adrci vau de hh Sehoneveld en W t erbaan om vergnuomg tot het pluaten van jukken m hit water au den raam ten einde door üaarop te Itggeu planken de gtmei ischip te kunnen ouderhondeu met een aau de overzijdt vau hun fabricn 1 gen pakhuis word op advies der Cüiu ni asie van ibr cage door B tu voorttsttld en na eea ge mscussie gotdj ekturd dit vir oek lutevv jlli cn tot nader opzesg n Op een adies VaU dLi n A Br ujn 01a vtrVoojrmg der toelage voor de in de Goud che Courant te p ai en af koadigingen wordt op voorstel van B tn W aluijzcLd be thikt Op htt ddreo van de agenteu vap p i e van de + W cdc kla om verhoo mg unüer bczolduiu wordt djjr B en A voor e t ld die te brengeu vau ƒ 300 op d2ü doth op voorstel vau dtn heer Ueu lUj er be loten dce zaak te behaudelen bij d bcgrootin Op eeue missive v n den stliutttrsraad vragende magtigmg tot den verkoop van onbruikbare kltet ukkeu wordt üie verleend Op Toor tcl van B en W v urdt bLsiu eu ter ove =Lhnjviiig van 200 op eeu audereu post der begrooting Hierna gaat de verjijadenug o r tot eene ge lotene tot üei ontvangen tener mtdedetliug Bnr ger lijke Stan d GOLDA Glboeen 7 Octooer Elizabeth oudtr A Janknegt en X trkerk Johanna oudrrn G kit ligtr eu M van leeuwen n mïrednk ouders i Dntrkauf tu M G Hofmeester Ik i h cobua lhtlra ouders D Tttling wed J 11 van Lee t f a Catbanna ouders A van A een en K va 1 der W tl OvEELLDLN 7 October A van dtr P cl 3 m M j b en 9 m M van Leest 3 j C II Jongeueel 2 j n J Verhoog 10 w 10 J A van den A iiit beer 1 j m tts ei Om 11 G de Jong 2 m J tite tdon c u SCHOON HOM N Inseschreien van 30 Sept toi 1 Ge i ± ipu Baa 4 m Poaw Gebobfn Dieles ouders D Hartman u J W j ouders W van Baaren eu de Piter OVEELEDEN Philippus van Baaren j n zoon ai ren en Aagje de Pater nna Christina Mar j L Y dothter v a Andnes Gravfs Kooiman Jz en Maa Ui v Geteouwd P J Gaillard met M M van der H MANUFAGTDREN Eduard Meijer MAEkT CO heeft het genoegen yieii geetrden begunstigers te berigten dat bij hem ontvangen la eene fra e en ra ini coLec e MEüWE WINIEEM NTLL = r fiT N en TAPILS bH La en DOEKEN FEANSCHE en Dl ITSCHE kLEEDJESSTOFFEN PTILTERIJEN en vc e andere wollen artikelen Door vroegtijH cn koop an E KIAIO S TEIC OT L k I N 3 Dl FFELS S BLCKSkIN S Is het hem mogelijk eene goede kwaliteit oor matigen prijs te leveren waartoe hij zich beleefdelijk blijft aanbevelen