Goudsche Courant, donderdag 13 oktober 1864

266 Zondag 16 October 1§04 1 t ijtlfii he ïben de cciliUï ncü L inUu 1 ju i t L cr n st tu riiiü yicu tu iJcrig d it ij lor liet derend saisoen vooiuanden hebben EEN GROOT ASSORTIMENT van HAARDEN en KAGCHELS van nieuw = to en elegantste Tnodellen fijn engeUch gelakt met gebronsd ornement dal er niet afbrandt en niet behoeft gepoetst te V orden Ke ikenl ornm zen van geheel nieuwe constnietic die uitine ntend a iii het K be iutwoorden waarvoor wor lï ii i taan AUmede Brandkasten ijzeren Mangels Bascules Ledokanten Wiegen Vunmianden en ai hetgeen verder tot het vak ehoort T N r EF KEE GoTTE OUDSCHE COURANT i De prijs der Advtrteutitn an e én tot zes I regels met inbegrip vi ü het zegel ia SO Ctut voor eiken recel daarboven 10 Cent Biiit engewone letters worden berekend naar plaat srnini te Uitgave van A BRINKIMAN luiige Tiendexcerj D n J OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping Op VR J G den 21 October 1SG + i i = voormiddags ten 9 ure ten huize van G v iN DAJI herbergier te S Jinjk van Ecne Bouwmanswoniiijs met SCHUUR HOOIBERG verdere GETIMKERTEN TUIN BOOMGAARD en ERF alsmede diverse PERCELEN WEI H001 B0ÜW cn 6RIEPLAND ECr enA ATER te zamen groot ruim 22 BUNDERS alles staande en gelegen in de gemeente Stolwijk Te aanvaarden de landerijen den 15 NOVl JIBEll 1S64 en de bouHmansnoiiiiiiren en verdere gctimmerleu den P = Ml l l3Ü Nadere informatien ten kantore van deu Notaris G J Sl RUIJT ii Oud kerk n den JJssel I AA BESTEI 1 G van LEVENSMIDDELEN Den 20 October 1864 zal door de Voedings C ommissie van het 3 Batailluu ei liet l ep t l Regcment Infanterie in garnizoen te GOUDA onder nadere goedkeuriuï van den Regiments Kommandant aan den minst inschrijvende worden a iiilie te d de leverantie van de hieronder vermelde LEVENSMIDDELEN en r i ii01 iTi X ais Rundvlcesch en Vet Spek gerookt en gezouten Van 1 NOVEMBER aanstaande tot en met 31 OCTOBER 1865 Kruidenierswaren Erwten en Boonen Groenten Turf Aardappelen van l NOVEMBER aanstaande tot en met 30 JUNIJ 1S65 De voor iarden van aanbesteding zullen van deu 10 dezer ter lezing liggen bij deu Adjiidant Onderoflicier RENARD in de kazerne van genoemd corps De inschrijving zal aldaar geschieden met rfrcf eWe briefjes bevattende de prijzen van inschrijving per Nedcrlandsche maat en gewigt en de handteekeniug van den inschrijver te werpcu in eene gesloten bus welke brieijes op genoemden dag des namiddags ten e en ure door de Voedings Commissie zullen geopend worden GOVD I den i October 1S64 Anti Rliumatische V ALr VOLAVATTEN a 25 en 50 Centen het pakje DENNENNAALDEN OLIE a 35 en 70 Centen het flescbje en verdere verschillende GEZONDHEIDS KLEEDINGSTUKKEN volgens Prijscourant en Brochure grath verkrijgbaar zijn een onfeilbaar middel tegen alle Rhumatisehe aandoeningen zoo als HOOFD KIES TAND MAAG BUIK BORST SCllOUDERriJN enz Sedert het bestaan derzelve hebben zij de bijzondere aandacht der Geneeskundigen getrokken en worden door HEd in voornoemde gevallen zeer aanbevolen Verkrijgbaar a u het CENTRAAL DEFOT voor XEDERLJND en BELGIË bij M i C IL M te l trecht verder te Gouda Wed BOSMAN Oudeicater A BUIJS IJssehtei i J B MOLLE HazersiciMde Mej J GUÜRKEUKEN Woerden Gebr PFENNING En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen Aanvraag om DEPoT bij M J C HAM l trecht I OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping VAN EENE binnen weinige jaren nieuw gebouwde BOUWMANSWONING met ZOMERHUIS CHUUR en VIJF ROEDEN HOOIBARG met en benevens omstreeks 10 bunders uitmuntend goede WEI CD HOOlLANDEiV waariu gelegen een bij uitstek goede EENDENKOOI alsmede BOUWAKKERS alles staande en gelegen in LA iG Bilwuk binnen de gemeente van HAASTRECHT doch nabij net Dorp STOLW YX op Woensdag 26 October 1864 des Voormiddags ttn 11 ure in de Herberg Het Vliegende Ham zijnde ten huize van AART de VREüGT te STOLWUK Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te ZVlDWADDiNXVEEN Prijzen der Effecten AMSTERDAM Dingsdag 11 October Hoogste kotfs 71V4 95 Vl6 13578 Laagste koers 1358 4 42V16 3V4 98 69 SIV4 81V8 Gebleven koers 59 vi6 71V4 95 4 1357 a 937 8 81 4 31 8 pCt Ned w sch 2V dito 3 dito 4 Amort Sijnd S j Handelm op resc België Rüths 21 2 Spanje obl t l Portuiral obl 3 Rusl obi H 5 d 1S2S 29 5 d 1840 4 d 5e serie 5 dO 6 = serie 5 553 8 62Vi6 55 28 8ÜV2 Só is do bijH lSeOiVs Volgei Spw 5 Oost Metall 5 623 8 dito dito 2V1 d renteAmst 5 do nat 1854 5 Pruisen 1859 Italië 1861 207 8 20 2OV2 dito Amst Griek snland Ver Stater d 1871 47V 47 Vis 1 25 48V4 47 l 25V8 7V8 47V8 d d i 1882 6 Mexico 1851 3 ERRATUM In de ads ertentie van Mej M PALMEN in ona laatste nommer staat de prijs der cylindermangels abusivelijk genoteerd ƒ 35 55 en ƒ 60 doch dit moet zijn ƒ 4 5 ƒ 65 en ƒ 60 Ter Boekdrakkerii van A BRINKMAN Deze Couraut crsrhijut des J üderdags eu Zomla s Ia de St d fresLhii dt de uitj a dea axonds te Overzigt GOUDA 15 October Eindelijk begint de overtuiging meer algemeen ingang te vinden dat de amerikaansche opstand ten einde spoedt want aan vrede is niet te denken tenzij de zuidelijke staten de slavernij opheffen De zuidelijken zijn voor zij aangerand of zelfs verkort werden in hun gewaand regt de aanvallers geweest hebben eduTeade bijna vier jaren alles ingespannen otn zirh los te scheuren van de unie en een eigen slaven rijk te vestigen Het is schande voor Europa dat zij zooveel sympathie vonden maar het was onkunde dat men zooveel van hen verwachtte en den voortgang van het noorden ontveinsde dat met opofferende volharding vasthield aan zijne goede zaak Eindelijk begint men in te zien dat het zuiden bezwijkt en dat men Abraham Lincoln herkiezen zal Geheel anders zal hel oordeel der nakomelingschap zijn over dezen strijd dan dat der vooringenomen tydgenooten en de republiek der vereenigde staten bevrijd v a den afgrijselijksten kanker zal ais een wonder verrijzen tot verhoogden luister en de verbazende opofferingen dezer dagen zullen gering geacht worden bij de zegenrijke uitkomst Enorm is inderdaad de schuldenlast uit den oorlog geboren maar onuitputtelijk zijn de rijkdommen van het onmetelijke gebied en onoverwinnelijk is de kracht van het bedrijvige volk Dat men zich bekoamere over de schulden van het zieltoogende Oostenrijk dat in vollen vrede telkens leent om de rente te voldoen waar bekrompenheid eu onkunde de volksontwikkeling belet en dat geene toekomst heeft dau in het uiteen spatten der door onregt en dwang verbondene deelen Oostenrijk zoo luiden herhaalde geruchten zal zijn leger aanzienlijk verminderen en wel op het oogcnblik dat het in Italië bedreigd wordt Het behoorde naar de gewone politiek zijn leger Ie verdubbelen Waar of onwaar spreekt dau het gerucht de diepgewortelde overtuiging uit dat Oostenrijk onder zijne schulden wegzinkt Toch is er geen hoop dat het den lastpost Venetië opgeven zal en den vijftigjarigen roof zich zal laten afkoopen Veeleer mag men verwachten dat het zich in nieuwe moeijelijkheden zal wikkelen met Frankrijk om door onhandige politiek Napoleon gelegenheid te geven Italië nog eens aan zich te verpligten Frankrijk is overigens dood onschuldig n die italiaansche zaak het heeft volstrekt geene neveubedoelingen nu Florence hoofdstad wordt van Italië volgt daaruit zeer logisch dat Rome geene fraosche bezetting meer belioeft Rome zal een eigen lïger hebben hetzij dan Polen of Ieren of andere gelukzoekers een eigen generaal de overwinnaar van Castel Fidardo Lamoliciere en de kosten zullen gevonden worden uit buitenlandsche inzamelingen Victor Emmanuel zal geduldig toezien tot dat de Romeinen zelven hem de opperraagt komen aanbieden Het wordt tijd dat de deensche kwestie van de rol afgenomen wordt het onweder trekt van het noorden naar het zuiden De financiële gesohillen eu die ook betreffende de grensregeling zijn naar men van verschillende zijden berigt afgedaan of op het puüt van afgedaan te worden De afloop van het oonfiict is ontmoedigend en de toekomst der hertogdommen duisteir Fniisen aast op den buit Duitschlaud is magteloos Oostenrijk wordt ir eigen boezem bedreigd Griekenland werkt aan den opbouw eener constitutie het heeft eene nuttige bezuiniging aangenomen in de afschaffing der eerste kamer die daar verbazend kostbaar was en eene uitgaaf eiscbte van een miüioea en anderhalve ton s jaars Zij hebbep gelijk die weelde over te laten aan r iker volken öuttenlanlr LcildSIl 12 Oct Volgens de particuliere berigten die wij hier uit Amerika ontvangen moet de toestand van het zuiden op dit oogenblik uiterst hagchelijk zijn De vele overweldigende nederlagen welke de zuidelijke legers in de laatste tijden op a punten ondervonden hebben moeten hetgeen trouwens ook wel tj verwachten was eene groofe neerslagtigheid bij de zuidelijke bevolking hebben te weeg gebragt Niet alleen de massa van het volk maar ook een aantal der voornaamste staatslieden beginnen nu den moed te verliepen en i i te zien dat het zuideu indien het aan zich zelven bhjft overgelaten spoedig genoodzaakt zd zijn den strijd op te geven De hulpbrounen van net noorden blijven onnitputtebjk terwijl het zuiden om zich nog voor eenigen tijd staande te hoi J n tot de meest wanhopige maatregelen de toevhigt heeft moeien nemen De jongste schitterende zegepralen van generaal Sheridan en de totale demoralisatie van de armee der zuidelijken hel ben generaal Grant in staat gesteld om op nieuw en met zeer veel succes de verdedigingswerken van Petersburg aan te vallen en verder op naar Richmond voort te rukken Als een laatste hulpmiddel heeft het gouvernement aldaar nu de geheele mannelijke bevolking van tusschen de 10 en 50 jaren ondtr de wapens geroepen Het is evenwel duidelijk dat die jonge en ongeoefende rekruten tegen de soldaten van generaal Grant weinig z dluu kunnen uitrigten Onder die omstandiglieden wordt de bemagtiging van Richmond slechts eene kwestie van tijd en moet die plaats toch vroeg of laat in handen der noordelijken vallen en het zuiden genoodzaakt worden zich te onderwerpen Het schijnt dat de vooma mste siaatkundigi n in het zuiden die evr tniiiteit zeer wel berekenen Volgens particuliere berigten al nier uit het zuid n ontvangen wenden zj althans weder pogingen aan om nog bij iijds een cervolien en voordei ligen vrede met het noorden te sluiten Zg veri ngeu lurrbij evenwel meer dan het noorden gezind zal zijn oe tp su n n van linen De Morning Post besluit uit de vermind riu d c oosteurijksche armee dat het nu niet anders k n of Venene za welbij Itaü ingelijfd worden Het behoeft nuui veln egd teworden zoo redeneert het blad i 1 ra ikoning Victor Emmanuel even zoo zi r zijmverlangen Venetië bij het koningrijk liahi zien e bewering dat te dien opzigtc aldaar irrschil i zou bestaan is te ongerijmd om er op te antvvo i stand van Venetië is nog slechts eene kwestie v m tn ie bezitting van grondgebied is de kosten van een aan u en oorlog waard en Oostenrijk heeft nu reeds tot zijne schade cndervcnden dat het tot het behoud van Vr netie werkelijk aldaar eene strijdmagt moet onderhouden en zich onkosten moet getroosten naauwelijks m nder dan het tot een oorlog zonie noodig hebben Door uitputtiug komt mei wel niet zoo spoedig om als door een plotselingen dood maar toe i cveu zeker tot ondergang en dat vooruitzigt heeft zich nu bj Oostenrijk voorgedaan Het kan dus zijne legers niet lanser op den tegenwoordigen voet houden en al is het ter elfder ure zoo heeft het daarom toch tot vermindering besloten De motieven die daartoe aanleiding gaven zijn wel van zulk een specialea aard dat Oostenrijk hiermede niet aan de andere mogendheden als een voorbeeld ter navolging kan wordeu voorgesteld m iar het zou toch vooT Europa wenschelijk zijn wanneer ouk de andere groote militaire en maritieme mogendheden wilatn besluiten tol een vermiudering van wapening die zoo als zij nu bestaat slechts dient om de welvaart te verwijderen van hen dte haar moeten staande houden Parijs 12 Oct De onstitutionuf l bevat een artikel van den he r Limayrac naar aanleiding der onrustwekkende geruchten a Oostenrijk De conventie rat t tt ilie zegt de schrijver betreft alleen Rome zonder eenige wijziging aangaande deu toestand van andere gedeelten van Italië Al moge er in de gemoederen der Venetianen eene agitatie plaats hebben al kunnen de comités in hunne proclamatien spreken an oifeiwieve en defensieve alliantien en van het voorjitjigt op oorlog tegen het voorjaar zoo ligt er in dien staat vaa z aken niets nieuws en kan dit niet op rekening der conventie gesteld worden Ieder die er verstandig over denkt moet begrijpen dai FiMukrijk volstrekt geen lust kaugooelen om de romt lnsche i we st e 1 door de venetiaansche nog meer te compliceren eveKip r als