Goudsche Courant, zondag 16 oktober 1864

Zuiver overgsLaalde JENEVER a 46Vj o per kan 59 cents Jenever 2 = soort Moutwijn a 46 io o per kan Pfa cents inl BRANDEWIJN 46 io 7o per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GöüDA 15 Oct 1864 Uit de hand te koop TDIN Tni IBniS ISfWW annex gelegen in de nabijheid dezer stad Te bevragen met franco brieven onder lett X Z aan het bureaj dezer courant het ge inj kan ziju om iu het noordea an het schiereiland i e gemoederen in beweging te brengen ter vijl het zich beijvert om in het zuiden de rust te bevorderen Men schrijft nit Madrid dat indien de minister van financiën geene financiële operatien kan doen op voorwaardendie reeds vroeger door de Cirlea zijn aangenomen dan zal hijte dien aanzien de beraadslagingen der nieuwe kamers afwachten De Constitutionnel bevat nog een artikel ten doel heirbende Oostenrijk gerust te stelieü Het blad tracht te betoogen 1 dat Oostenrijk ongelijk heeft ontevreden te zijn over deconventie van 15 sept met betrekking tot den paus antFr inkrijk heeft gehandeld in het belang van den h stoel diein zijne vrijheid van handelen belemmerd werd door een corpsvreemde troepen en Frankrijk heeft van een anderen kant hetpauselijk gouvernement gewaarborgd tegen aanvallen van buiten door het tot beschermer te geven den koning die gewoon iszijn woord te houden il re galantuomo 2 dat Oostenrgk ongelijk heeft zich te v rontrusten voor hetgeen Venetië betreft a ingezien Frankrijk reeds genoeg te doen heeft met de moeijelijkheden van ih zijde an Rome om zich ook nog moeijelijkheden met Oostenrijk op den hals te halen Nopens de houding die het romeinsche gouvernement zalaannemen is nog niets bekend Wanneer men onze oflic eu epers gelooven mag dan is men te Rome j1 vertrouwen enacht het pauselijk bewind zich volkomen veilig KardinaalAntonelli heeft rustig de onderhandelingen over het sluiten vaneen postverdrag met Frankrijk weder opgevat daar waar zygebleven waren Zelfs meent men te kunnen opmerken datAntonelli zijne oplettendheden ea beleefdheden jegens het keizerlijk gouvernement verdubbelt Ddaruit kan men echter noggeen deugdelijke gevolgtrekking maken Alleen is het begrijpelijk 13 Oct Het voorname onderwerp van den dag is thans een artikel van de l resse l it orgaan komt heden terug op de vroegere eruchten aangaande eene heilige alliantie en verklaart uit eenegoede bron vernomen te hebben dat er den 24 julij trsschenPruisen en Oostenrijk werkelijk eene conventie in den zin eener oodauige alliantie is tot stand gekomen en dat Rusland daartoe vervolgens insgelijks is toegetreden Wat den inhoud vandit document betreft zoo zou Pruisen aan Oostenrijk het bezitzijner niet duitsche staten vooral van Venetië gew urborjfd eutevens beloofd hebben het VVeener kabinet te ondersteunen inZijne aanvraag om hulp van wege den duitsenen bond evenwel alles slechts voor het geval dat Oostenrijk mogt wordenaangevallen Op deze laatste voorwaarde zou Busland insgelijkszijne ondersteuning aan Oostenrijk hebben toegezegd en deitlaatste mogendheid zou teu gevolge daarvan en ten bewijzeharer inoffensieve bedoelingen alstoen besloten hebben tot devermindering harer troepen in Venetië Weenen 12 Oct De geruchten omtrent eene ministeriele cruis waarvan de dagbladen melding maken zijn reeds uit aanmerking van de afwezigheid des keizers blijkbaar ongegrond Alleen heerseht er eene zekere ontevredenheid aangaande de buitenlaudsche politiek der regering waaruit sommigen afleiden dat graaf Eechberg vermoedelijk zal aftreden Ieer en meer schijnt meu hier te lande tot de overtuiging te komen zegt een dCi dagbladen dat het venetiaansche gebied te cenigertijd denzelfden weg zal gaan als Lombardije I e bevolking blijft even afkeerig gezind als vroeger hare houding is steeds vijandig jegens de regering Van eene gewoonlijk goed onderrigte zijde dt medegedeeld dat het voorstel door het kabinet ingediend bij den keizer om den rijksraad tegen 8 nov e k bijeen te roepen de vereisehte bekrachtiging heeft erlangd Berlijn 12 Oct Heden heeft de onderteekeniag van het tractaat van toetreding tot het nieuwe toiverbond door Beijeien Wurtemberg HesseuDarmstad en Nassau alhier piaato gehad Sedert een paar dagen is hier ter stede het geniebt in omloop dat de heer von Bismarck zal benoemd worden tot kanseher Uit Kopenhagen meldt men dat bij de tweede lezing van het wetsontwerp door den minister van financiën bij het Folkething ingediend is medegedeeld dat de regering het voornemen heeft opgevat om de vestingwerken van Fridericia te doen sloopen De heer Scholier heeft gisteren Kopenhagen verlaten zichbei evende naar Weenen Hij is overbrenger van de bekrachtiging der overeenkomst door de vredesgevolmagtigden getroifenmet betrekking tot de grenskwestie Bij de beraadslaging over het adres van antwoord op detroonrede in de zitting door het Folkethirg eergisteren gehouden heeft de minister van binnenl zaken medegedeeld datwel is waar wijzigingen in de grondwet zullen moetca plaats hebben maar dat de regering voor het oogenblik in het midden laat of de grondwet van 1S49 al dan niet in hot leven zal geroepen worden Het schijnt thans inderdaad ernst te Worden met het vredeswerk te Weenen en als er niets buitengewoons plaats vindt kan njen he sluiten van een definitiven vrede spoedig te gemoet zien De fransche regering heeft ou langs e Kopenhagen laten weten dat zij zich ev inmin nn als vroeger met deze aangelegenheid wil inlaten en dit heeft te Kopenhagen gewerkt en de deensche regering tot toegeven bewogen Ook heeft de conventie van 15 september Oostenrijk schrik aangejaagd en een toenadering te weeg gebragt tusschen de beide groote dui 3che mogendheden hetgeen tevens ten gevolge had dat het kabinet te Kopenhagen inschikkelijker werd Thans al natuurlijk de successie kwestie weer op den voorgrond komen Uit goede bron verneemt men dat de heer von Bismarck heimelijk de kandidatuur van deu groothertog vaa Oldenburg heeft laten vallen en wel om Ccsc b jzsiidere reden Toen iamclijk vroeger van d e fcandidatunr sprake was was daaraan het flan verbonden om Ol lenVurg te verdeelen en de aan de mond van de Jahde gelegene helft van het gebied aan Pruisen ten deel te laten vallen Ook hield men daarbij het oog op Brunswijk welks verdeeling nog altijd problematiek is Later bleek echter dat de groothertog van meening was dat als hem de hertogdommen te beurt vielen Oldenburg aan den hertog van Angustenburg zou te goed komen en de heer von Bismarck werd hierdoor zeer teleurgesteld In eene opwelling van tüorn moet hem toen het woord bekrompen ezelsbegrippeii van regt ontvallen zijn In alle opzigten zag men toen in dat men met den groothertog nog minder j c i klaar komen dan luel hertog Fredeiik Hierbij kwam ook nog J t de binnenlandsehe politiek van eerstgenoemde te liberaal was T en en ander was oorzaak dat men den kandidaat van Rusland li t vallen doch hiermede zij niet gezegd dat men het plan heefl hertog Frederik te begunstigen Onze premier heeft nog altijd zijne annexatieplannen niet vaarwel gezegd en meer d iu ooit speculeert iij thans op de italiaansohe verwikkelingen om tot zijn doel te geraken Er is nog niets bepaald omtrent de bijeenroeping der kamers De offioieuse dagbladen hebben ditmaal gelijk als zij verzekeren dat eerst na de terugkomst van den heer von Bismarck uit Frankrijk te dien aanzien een besluit zal worden genomen Alle geruchten die hiermede in strijd zijn zijn onjuist Frankfort 12 Oct De heer von Beust vertegenwoordfger van den duitsrben bond ter londensche conferentie heeft lezer dagen aan de bondsvergadering oirergelegd de noodige bewijsstukken ter verantwoording zijner vordering wegens re presentatiekosten van den bond te Londen tijdens de conferentie de gemaakte onkosten bedragen 14 600 flor 0mnenlan I Ck Uda 15 Oct De mini ter van binnenlandsche zaken I heeft bepaald dat de verkiezing van een id van de tweede kamer der staten generaal ter vervanging van den heer S Cool zal geschieden op donderdag 3 november ea de herstemming zoo noodig op 15 daaraanvolgende Uit de begrooting voor hoofdstuk III a buitenl zaken blijkt dat uit de onvoorziene uitgaven art 19 iu 1863 gekweten zijn ƒ 71 70 tot aankoop van een generaalsuniformhoed ten geschenke bestemd voor den eersten koning van Siam overeenkomstig het door dien vorst te kennen gegeven verlangen Volgens de Amh Ct is n 2 der siamesehe broedersnu zoo boos op ons dat wij een oorlog te vreezen hebben tenzij wij zijn toom stillen door toezending van een admiraalsuniformhoed Ingevolge aansohnjving van het bestuur der brandeisvereeniging gevestigd te Schiedam zullen 258 korenwijnatokerijen verdeeld over de steden Schiedam Rotterdam Delfshavenen Delft in ce tweede helft van October een dag in de weekhunnen arbeid staken Ket doel van dezen maatregel is omdoor minder fabricaat van gist spoeling en moutwijn welligtin den meerderen prijs van een dezer artikelen vergoeding oftegemoetkoming te verkrijgen in het verlies waarmede dezefabrieken thans moeten werken Betreffende de werken aan den hoek van Holland voorden rotterdamsohen waterweg naar zee verneemt men dat dezegeregeld voortgaat Het landcinde van den zuidelijken dam isnagenoeg geheel gereed terwijl het zeeèinde over ene lengtevan ongeveer 90 ellen is afgewerkt Voor de verlenging met 200 el zeewaarts zijn reeds zeven zinkstokken gezonken Ookde timmeren ijzerwerken worden met kracht voortgezet Gemiddeld zijn aan deze werken dagelijks 80 personen werkzaam s GraveoliagO 14 Oct In de bijeenkomst van de tweede kamer van heden zijn de aan de orde gestelde voordragten van wet afgedaan De door de commissie voorgestelde conclusie betreffende het adres van den heer Stieltjes is door de hh V Goltstein en Wintgens bestreden maar door de meerderheid aangenomen De bestrijders van de bedoelde commissie werden vergeefs door den minister van koloninn uitgenoodigd een votum van wantrouwen te dien i anzien voor te stellen De kamer heefl besloten om nog voor het reces het ingediende ontwerp op de inrigting der schutterijen iu de afdeelingen te onderzoeken Gemengde Berlgten Te Konstantinopel is eene InaDciele crisis de wettige rente is gestegen tot 14 pCt Victor Emanuel zal beweert men afstand doen zoodra de verplaatsing van de residentie is goedgekeurd Te Hartlepool heeft zattirdag jl in een italiaansch scbip eene ontplofiiüg plaats gehad door zelfontbranding eener gevaarlijlce soort vao steenkool Verscheiden matrozen werden gekwetst doch de brand werd spoedig bedv ougen De beroemde Scbleiden professor iu de buianie te Dorpat beeft zijn ontslag gevraagd hij wijkt voor deu haat der weteuschaphateude orthodoiie l e costeurijkscbe schuld bedroeg op 1 april jl 3 106 573 235 ü en deinterest lil 219 lli fi en toch houden zij nog altijd vast aan de leer onze schuld wordt dagelijks grooter Te Kemagen zal van 22 30 oct gevierd vv orden het 700 jarig feest van het overbrengen der overbiijfpp envan den h Apollinaris naar zijn berg Prins Napoljon verzekert datmen op nieuw en met kracht voortgang zal maken met de ditgave dergedenltschriften van Napoleon I Te Praag zallen weldra 73 liberalente regt staan voor politieke stoutigheden Te Hoorn is een broodfabriekin werking gekomen Te Steenwijk ia eei sloomzaagmoien verbraiid In Algerie bevinden zich reeds 73000 soldaten Bij de laatste onlustente Turijn zijn 155 personen gedood eu 160 gewond Aan den Bosporus eu de Dardauellen werden vestingwckcn aangelegd aarvan de kosten rijn geraamd op 100 millioen frs Vele Polen worden in Belgiëaangeworven voor het mexicauuscbe leger De deensche regering isvoornemens de vestingwerken van Fridericia te doen sloopen Op heteiland Candia ia eene revolutionnaire beweging uitgebroken waarin deGrieken betrokken zijn Spanje is nog altyd weinig gezind om metPeru in billijke schikking te komen Donderdag heelt de parijschebank het disconto vp i 7 op 8 pCt gebragt In Engeland hebbenweder twee botsingen ♦ isscben treinen plaats gehad de eene bij Guildford en de andere bij Puiii enkele personen werden gekwetst en eenige njtui en verbrijzeld M t wil in Oostenrijk de dooistraf op de binnenpleinen der gevangeniasen doen uitvoeren De invlo d der emancipatie in Kubland is allerwegen blijkbaar in toenemende welvaart Lord Enssell heeft eene eerste waarschuwing gezonden aan Griekenland Te Utrecht 2 n 40 dronkaards veroordeeld De Amsterdammers gaan eigengemaakt beijersrh bier drinken In den franschen ministerraad zou beslottmzijn tot da vernietiging van het tractaat met Annam Men onderhandelt over eene algemeene ontwapening men zal eindigen met iets anders De bank te Turijn heeft het disconto verhoogd tot 9 pCt Marktbdrigten Gouda 13 October Tarwr poolsche per last ƒ 300 Zeeuwsche per mud f 9 a 9 50 Rogge inlandsche ƒ 5 a 6 Buitenlaudsche ƒ 6 a ƒ 6 25 Gerst 4 a ƒ 6 50 Haver J 3 a 4 25 Boekweit Fransche pr 2100 n S 180 N Brabandsche f ZOO Duiveboonen 6 a 6 25 Hennepzaad ƒ 7 50 a ƒ 8 Bruine boonen ƒ 11 De veemarkt met goeden aanvoer de beste soorten gingen vlug van de hand doch de mindere soorten waren moeijelyk te plaatsen evenzoo w aren vette schapen gezocht en magere varkens en biggen moeyelyk te verkoopen Aangevoerd 50 partijen Kaas ƒ 23 a 26 Goeboter ƒ 1 36 a ƒ 1 42 Weibote 1 16 a ƒ 1 22 Delft 13 Oct De markt van rogge en tarwe was heden iets beter ir stemd de goede en puike soorten vonden gretiger koopers gerst en haver tot minder prijzen zaaikoom eer gezocht Tarwe ƒ f 90 a ƒ 8 60 Rogge ƒ 6 10 a ƒ 6 50 Zon ergerst ƒ 4 60 a ƒ 5 Duiveboonen ƒ 7 75 a ƒ 8 Paardeboonen ƒ 6 75 a 7 25 Groene erwten ƒ 8 a ƒ 9 Witte erwten ƒ 7 25 a ƒ 7 40 Aan stads waag gewogen van 6 13 oct 24 4 723 8 en ADVERTElVTrEN Bevallen van eene dochter G HARDENBERG van MERLEN GoPDA 13 Octobe r 1864 Na een smartelijk lijden overleed dezen nacht mijne hartelijk geliefde zuster AHIJAANTJB in den ouderdom van 58 jaren A HOOGENDIJK Gouda 12 October 1864 Prys va n het gedestilleerd bij G P van de VELDE te GOüDA met inbegrip van Rijks en Gemeente accijns b eene hoeveelheid van minstens tien kan j contant 82 16 te zamen 18340 n S BoUr f 60 a ƒ 70 het vierde 1 50 a ƒ 1 75 pr n B l er markt 900 mud aardapp ƒ 1 70 a ƒ 2 Middelburg 13 Oct Puike jarige zeeuwsche tarwe met goede vraag f 8 40 goede nieuwe d met einig handel ƒ 8 Puike jar walch tarwe ƒ 8 75 a ƒ 9 25 goede rieuwe d d met weinig kooplust ƒ 8 a ƒ 8 50 Puike nieuwe z rogge zonder handel ƒ 6 Puike wiutergerst ƒ 5 75 d zomergerst ƒ 4 80 N Walch wit boonen matij aangevoerd en d d bruine d veel aangev ƒ 11 a ƒ 11 50 N Walch groene erwten goed gevraagd ƒ 7 50 a ƒ 7 60 Zomerzaad ƒ 10 a ƒ 10 40 Dordrecht 13 Oct Tarwe Het aangevoerde goed teplaatsen tot vorigen prijs Jar puike wittt z en overm S gO a f9 mindere ƒ 8 20 a ƒ 8 70 Meuwe ƒ 7 80 a y 8 enmindere ƒ 6 70 a ƒ 7 70 Eno ge prijshoudend Jar overm t en vl ƒ 5 70 a ƒ 6 2C öferm 10 e hooger ƒ 5 7t a ƒ 6 10 de overige soorten ƒ 6 30 en 150 2 S jar pruis ƒ ISO Gerst winterzakmaat ƒ 5 20 a ƒ 5 40 gestort ƒ 5 60 Zomerzakmaat ƒ 4 50 ü ƒ 4 80 g stort ƒ 4 90 Spelt ƒ 2 80 a J 3 10 Haver weinig aa gevoerd 20 e hooger Inl Deventer U Oct Tarwe ƒ S il ƒ Rogge ƒ 5 60 a ƒ 6 20 Boekweit ƒ 5 73 a ƒ 6 50 Gerst ƒ 4 50 k f 5 Haver ƒ 3 40 i ƒ 4 Boter pi 20 n 1 = s ƒ 0 50 i ƒ 26 75 2 s ƒ 21 50 a ƒ 22 50 JïWOlle 14 03t Jïiddelprijzen Tarwe 7 93 Rogge 5 2 Boekweit ƒ 5 55 Airdapp ƒ 2 Boter pr n iS ƒ 1 12 20 n S j 27 Groningen 14 Oct Tarwe rogj boek rcrst en dikke haver onveranderd Witte voer 10 c lager Zv arte 5 c hooger Londen 10 Oct Granen Eng tarwe grif vcikocht tot vorigen prijs vreemde stil op vorige i jtering perst vast ea haver 6 d hooger Aanvoer van 3 8 oct 2 9b qr lal en 27745 d vr tarwe 1 149 qr inl en 2967 vr ger=i en 1436 qr inl en 6 676 qr vr haver Aan de veemn rki van heden werden aantrebodcn runderen 162 kalveren 29 060 schapen eu 19U varkens beslé runderen werd 5 t voor d kalveren 5 i schapen 5 6 en voor d varkens 4 lU per steen b 11 Get Boter Friesche 122 Kamper en a 120 Kaas Edam gras 50 a 56 en Gouda 12 October Granen Eng tarwe vast op vreemde stil gerst grif verkocht en haver vii t 8 11 oct 210 qr inl en 4190 qr vr tarwt en 1100 d vr gerst en 1860 qr inl en 512i 13 Oct Aan de veemarkt van heden erJ 2010 runderen 320 k lvren 7130 schapen ti Voor beste runderen werd 5 2 voor d kalvcnnd schapen 5 6 en voor d varkens 4 1 o pr s e 6950 Voor d voor aid 7 onell6 44 a J eL prijs oer van qr inl f haver boden arkcns voor sn betaald Burgerlijke Stand Gebokeh 11 Oct Maria Magdalena ouders G JJsiiclsteijn en A M van ïtiemsbergen 12 Xeeltje ouders J rbnr lu N aL Hofwegen Evert ouders L Onweneel en J C MithacLs Mi rinus ouders L Hoogensteger eu J M Straver 13 Lambertus J hai nes ouders J T Jaspers eu B E Zwanenburg Keina ouders D 1 K Hardenberg en G H van Merhu OvEBLEDtJi 12 Oct A Hoogendijk 58 j J van Adricheia wed van C Hogerdijk 49 j A Hedelman 3 j 13 J van der Brng en 57 j A van der Stam 5 m 14 M Bloemendaal 12 w P M Morie 3 m A Spruijt wed van K di Bruio 62 j Gehuwd 12 Oct B tVeeldenburg en M van HolVegea J J de Roos en M C Boute 3 Vlaamsch Llonenhuis GOUWE C 241 Ontvangen eene schoone coileciie modellen EEN WINTERIANTELS MET alsmede voorhanden RL IME KEUZE iii alle soorten i an goederen tot het vak behoorende Hoogachtend recommanderen wij ons UEd Dv Dienaren KAfLING BENILAGE Gouda 15 Oct 1864