Goudsche Courant, donderdag 20 oktober 1864

1804 üüHöerdag 20 October 2 7 GOUDSCHE COURANT Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeiceg D n GO Het uiterlijk voorkomen is meestal de beste cii altijd iemands eerste aanbeveling Al is men ook met de beste en edelste hoedanigheden van hoofd en hart toesorust zoo moet men daarvan eerst blijken geven terwijl een beva j en aangenaam voorkomen ui dadel J avmpathie inboezemt Tot fen goed uiterlijk behc reii vooral fraai en goed onderhouaen lioofdliaar en baard welke het schoonste sieraad aan het gelaat bijzetten Geen woniler dns dat men er reeds zoo l mg op bedacht was om door allerlei kunstmiddelen den glans de kleur en den groei der haren te uevorderen of te verbeteren onder de vele dier middelen die tot heden bekend werden is er e hter geen hetwelk wedijveren kan laet de reeds algemeen zoo gunstig bekende Oud Cartagena s BergplanLenOlie dat alle voordeden der reeds bekende haarmiddekn in zich vereenigt zonder een enkel van derzeiver nadeelen in zich te bevatten Hare haarversterkende en hrarontn ikkelende eigenschappen door vele genomen proeven voldingend bewezen beletten het uitvallen ft ontijdig grijs worden der ha n De prijs is 60 Cents per fleschje verkrijgbrisr aan het hoofd dépót te Delft bij A BREKTVELT Az en verder bij Mei de Wed BOSMAN Gouda J il KELLER ifc errfamAYestewageatraat 181 27716 79 61 6 07l6 li j het lei der advertentie omtrent de verlofgangers van O KERKF te Schoonhoccn en Gouda kwam mij onwillekeurig voor den geest dat ik ook zekeren LEEVli te s Hage ie ien manoeuvreren juist tegen een paaschfeest en nog eens te Eoitifrilai t in een groot gebouiv op de h ioL ir iiit v ajr men niet uit mag wanner n iii Mil en Cic ergste dier mana uvres IS iiu ALllT JAEEN geleden hetwelk SNEL zoude kunnen ge aigcu Dus Maniie r men zooveel boter op het hor fil lieeft hoe durft men dan nog zoo bnuaiil in de zon blijven staan Keesneet Hst is m de laatste dagen overtuigend gebleken dat de heer LEVIE JUDA öAyUEKS waardig is aan het hoofd der fsraèl gemeente te Gouda te staan De kerkeraad mag er dan ook trotsch op zijn ulk een persoon in hun midden te hebben f i 7t Kn iortn 13 Oct iSG4 EEN BOLBOOS Aan het PAKHUIS van A JOMKER laJ Je Vcat bij de lajiiugstraat zijn gedurende den inter a Contant te bekomen Fngelscbe Hiarjkolen ƒ 1 pr mud Eng grove Kagchelküleu ƒ 0 90 Piuhr Haardkolen 1 Kuhr Kngehelkulen 0 65 i n Slijm en Maagpillen Deze PHiLEN die sin s vele jaren met het bc te gevolg tegen de slijm en Is niaagversterkend gebruikt worden docr liare z entc werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder gücd tegen de gal en zeer zacllt laxerend zijn zyn tegen 32Vi eent het Doosje mei berigt van het gebruik verkrijgbaar door ius=chenkomst van de heeren Anvttriam KuijS en Weissenbrnch Apoth bij de Stüsteeg Atiüi m V F Verster I j Jiareii J Koch JJeventer G J Erenst Dordrecht H J Giltay Gowla Wed J v d Heijden W ijdstraat s llojje J Visser en Zoon Apoth Spuistraat LeyikH O A van Tricht Apoth Haarlemmerstraat Oudshoorn G van deu Boom Sotterdam v Santenkolff Apoth korte Hoofdsteeg Schiedam Wed A Romboiits Schrji nhoveti L Okhuijsen Stolmjk A Zijderlaan Ctrecht F Altena Apoth en Dreg opden Steenweg over de D nkerstr n 37 2 Zetet hm en A Prins 4 Om eik doosje der echte en sints onheugelijke jaren gi bruikte Slijm en Maagpillen is een biljet voorzien met de hanJietkeiiing van J 1 SCHEEITDEE Apotheker we ie handtcekening zioh ook bevindt op hei zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn TAN TAPIJTEN KARPETTEN LOOPERS TAFELKLEEDEN WAS EN ZEILDOEKEN IJZERGAAS BHATTEBir enz Daar de ondergeteekende met Notbmbeb aanstaande in de zaken zijns Vaders te Gravenhage gev stigd overgaat zoo berigt hij aan zijne geëerde begunstigers onder dankbetuiging voor het zoo ruim genoten vertrouwen dat zijn magazijn nog eenige dagen geopend al blijven tot opruiming van de nog voorhanden zijnde goederen tegen de minst mogelijke prijzen H PANDER Allen die nog iets van mij te vorderen hebben gelieven tjnnc rekeningen voor den 23 dezer bij mij in te leveren openbare vrijwillige Verkooping Op V KIJDAG den 21 October 1864 des voormiddags ten 5 ure ten huize van G TAN DAM herbergier te Stolwijlc van Eene Bouwmanswoning met SCHUUR hooiberg verdere GETIMMERTEN TÜHf BOOMGAARD en ERF alsmede diverse PERCELEN WEI BOOI BODW a GRIEPLAND V EG AVATER te zamen groot ruim 22 BtlNDEES alles staande en gelegen in de gemeente Stolwijlc Te aanvaarden de landerijen den 15 NOVEMBEE 1864 en de houwmanswoningen en verdere getimmerten den 1 = MEI 1865 Nadere information ten kantore van den Notaris G J SPEÜIJT te Ouderkerk aan den IJssel Prijzen der Effecten A rijdag 14 October Laagste 1 Hoogste G ebleven koers I koers l oers AMSTEEDAM Oostpoort Woerden Zevenhuizen Gorinchem Dordrecht Vtrecht A EEIJNARD pCt Ned w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm op resc België Eoths 2V2 Spanje obl 21 4 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1828 29 5 d 1840 4 d 5 = serie 5 d 6 = serie 5 d bijH 18604V2 Volgef Spw 5 Oost MetaU 5 dito dito 2Vj do renteAmst 5 do nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst Griekenland Ver Staten d 1871 d df d 1882 C WILHELMUS 59 A6 957 16 135 42 45V 937 59V 7IV2 591 2 7IV3 951 8 135 42 451 4 93V 6 A PEINS W BASES A D LITEU A J T D BEEKHOF 1361 421 8 45 93V16 En meer bakende depots in ons Eijk IMDFAGTUREN Sduard Meijer 63S 69V4 81 807 8 181 54 78V4 60JA 21 483 I8II 2 541 27V4 79V8 621 8 MAEKT A 60 heeft het genoegen zijnen geëerden begunstigers te berigfen dat bij hem ontvangen is eene ftaaij Mi ruime jolleotie NIEUWE WINTEEMANTBLS TAETAN en TAPIES SHAWLS en DOEKEN ÏEANSCHE en DUITSCHE KLEEDJÏSSTOFFEN PELTERIJEN en vele andere wollen artikelen 48Vi6 4811 ie Mexico I8ÓI 3 I 251 16 I 253 8 T Boekdnikkerij van A BRmKMAir Door vroegtijdigen aankoop van ESKIMCrS TEICOTS LAKENS DUFFELS BUCKSKINS is het hem mogelijk eene goede kwaliteit voor matigen prijs te ieveren waartoe hij zich beleefdelijk blijft aanbevelen Deze Courant verschijnt des Bonderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave aes v nds te voreu Deprijsppï driemKanden 13 2 fran op postƒ2 25 De inzending der Ad erteutim kan gescliiedeu tot des morgens teu 11 ure j APKONDIC ING BUEGEMEESTEH en WETHOUDEES der gemeente Gouda Gezien het besluit van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid Holland herinneren ten gevolge van hetzelve de Ingezetenen dezer emeente aan de hun bij Art 42 der Wet op de PEESONELE BELASTING van den 29 Maart 1833 Staatsblad N 4 opgelegde verpligting tot het doen van suppletoire aangiften wanneer zij met betrekking tot nieuwe aanschaffing of verwisseling van belastingsvoorwerpen vallen in de termen van Ari 27 ier voormelde Wet om namentlijk als nog of zoodra zulks bij hen in het vurJer gedeelte van het biastbi ir jaar het geval mogt worden zich te adresseren aan den Ontvanger van s Eijks Belastingen ten eiude een biljet ler invulling te bekomen en daarbij de e aangifte ie bewerkstelligen en zulks ten einde bevrijd te blijven van de strafbepalingen vervat in Art 35 en 39 der voormelde Wet welke voor de belanghebbenden ter Secretarie dezer Gemeente steeds ter visie is liggende GOCDJ den 18 Ocioier 1864 BuKGïMEESTEE en Wethocdees voornoemd De Secretaris De Burgemeester DEOOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOOEN 6uttenlttn Londen 16 October De berigten uit de fabriek districten en bepaaldelijk uit L jncashire zijn niet gunstig Het aantal werkelooze arbeiders is in de laatste dagen aanzienlijk toegenomen vermits verscheidene fabriekmeesters te rade zijn geworden hunne werkplaatsen te sluiten en anderen hebben besloten om ten minste vooreerst de werkuren aanmerkelijk te 3rminderen Gebrek aan grondstof kan kwalijk als de oorzaak van dezen toestand worden aangemerkt en het schijnt veeleer dat de bedoelde maatregelen in Verband staan met de aigemeene bezwaren welke op den handel en de geldmarkt drukken De heer Gla stone die als het meest hervormingsgezindelid van het engclsche kabinet wordt beschouwd heeft in hetbegin der vorige week eeiien uitstap naar Iiancishire gedian en er te Bolton en Liverpool in het openbaar o er de aangelegenheden des lands gesproken Hij heeft daarbij vooral betoogd dat het engclsche parlement eene uitstekend getrouwetolk der publieke opinie is en dat die volksklassen welke eenenieuwe parlementshervorming met uitbreiding van het stemregtverlangen daarnaar enkel met zedelijke miüilelen behoorden testreven vooral door verdere uitbreiding der beschaving enverlichting onder de arbeidende volksklassen wa arvan hij eenigeheugelijke blijken deed opmerken De vergaderingen en de ongeregeldheden der arbeidersin de steenkool districten blijven nog steeds aanhouden Opsommige plaatsen is die staat van zaken zelfs erger dan eenigent jd ge den Te Coseley heeft gepasseerden woensdag alwedereene lei i talrijke bijeenkomst plaats gehad waarvan even alsvan de vorige geen gunstig resultaat te vern achten is In den loop van het volgende Jaar zal zoowel in Indieals in onze overige overzeesche bezittingen aanzienlijke vermindering van strijdkrachten worden tot stand gebragt Onder de Unionisten alhier begint het gevoelen meeren meei veld te winnen dat Eiohmond thans spoedig in handen der noordelijken zal vallen al heeft de krijgskans hun ookin de laatste dagen versehillenue nadeelen opgeleverd De nadere berigten die de Persia van heden aanbrengt omtrent demanoeuvres van generaal Grant zijn trouwens wel geschiktom dat gevoelen te regtvaardigen Uit die berigten blijkt o a dateenige noordelijke troepen infanterie en cavaiierie tot binnen devestingwerken ten oosten van Richmond waren doorgedrongen zonder aldaar eenigen tegenstand te ontmoeten Ilet schijntdat generaal Lee de troepen welke iie vestingwerken moestenverdedigen naar men zegt ten getale van 20 000 man ter De pHjs der Ad crtentien an eén iot zes regels met inbegrip an het zegel is 80 Cent voor eiken regt daarboven 10 Ccut L iiiteugewone lettLi o rlcn berekend naar plaat ruimlt versterking aan geuer ial E irly had geiondeii en die maatregel zal de noordelijken dus waarsAijiilijk in staat stellen aldaar eene sterke positie in te nemen alvorens de vijand zich tegen hen zal kunnen concentreren Parijs 15 October De generaal di Thuii in dienst van deu keizer van Mexico is alliier aangekomen Men zegt dat zijne reis ten doel heeft om het noadije voer te bereiden voor den ovcr oer van 4200 oosleurjlsclie nj villiger3 naar Mexico meest belang bij medegewerkt Het Ten aanzien van Oostenr JL bewceiuc nen heden d it hetnog altijd in groote finjuciele moeijclijkliedcu verkeert waarvan de IVaiischs en italiaausclie diplomatie partij trekt om tetrachten het tot den verkoop van Venet c te beucgen Het Mémorii 1 Diplomatique behelst lieden een artikel waarin het de vraag behandelt oi eene coiivemie als wettig tebeschouwen is waartoe de partij die er het meest belaheeft de pauselijke regeriugl niet heeftblad lost uie vraag op door mede te deLlen dat de franscheregering reeds vroeger den uensch had ts keiineii gegeven om betreti ende de ontruiming van Eoine met Iiilie en RomeecLe conventie te sluiten maar dat uc paus tceii te kennenheeft gegeven dat hij verlangde dat nioa hem b j de regelingvjn dit punt niet zou raadplegen daar hij audcia vtrpUg zouZijn in overleg met de italiaansche diplomatie te tr len hetgeen hij liever wenschte te vermijden De Osservatore Romano een half ofüoieel orgaan derpauselijke regering houdt staau le d l volstrekt aan geene ee Let blad i met Het inüat ii ering cri er kan er et ver lijke uitvoering der conventie sedicat kan worden geeft vrij onbewinpeid te keuueu d t dubjclli ini alleen van Italië maar ook van Fraikrjk te w wijst op het tractaat van Zurich hetwelk ouiui I het gesloten was geschonden werd en dit k strekken voor de toekomst Maar at het rr u zijn nog twee jaren iu het ver chiet e i in dien zooveel voorvallen dat het welliï de C i r i t tnieii n gui d zal zijn de veruezeutlijking huuner p ui ien te zien he Volgens berigten uit Rome is het irjt t ver u hteii dat de paus op de openingen der fran he rrger n otieleelzal autwoorden alvorens ui de disenssitu in hetparlement gebleken is w at de ware bedoeling vansche regering is Marseille 17 Oct Tijdingen uit Algerie v m U dezer houden het volgende in De generaal Jolli et he t den vijand op 8 dezer bij Daya verslagen Zyne magt bestond uit 300Ü ruiters en voetvolk van nelke hij er 2U0 heeft verloren terwijl wij niet meer dan een doode en zeven gekwetsten hadden De stam der Marabouts der Haras s heeft aan de generaal DeUgay bij Geryviile zijne onderwerping aangeboden Jok Je stam van het district Bonsuada heeft verklaard zicb te willen oii lerwerpeu Weenen 15 Oct Onder de geruchten behoort dat de keizer van Oostenrijk zich weldra naar Pcsth zal begeven teu einde de werkzaamheden aan de spoorwegen te inspecteren en zich in het algemeen persoonlijk met den staat van zaken in Hongarije bekend te maken Hoewel Oostenrijk teg nwoordig meer dan ooit behoefte krijgt aan eene verzoening met ue Hongaren is het echter te betwijfelen of het daartoe komen zal zoo lang men hier weigert aan hunne grieven te gemoet te komen en daar hiervan nog niets blijkt verliest de reis des keizers gesteld dat het gerucht gegrond is al h iar genigi De General Correspondenz meldt dat de conferentie hedeneene elfde zitting hield waarbij het is gebleken dat de gerolmagtigden het nu weldra eens zullen zijn Men vleit zich nogvoor het einde dezer maand tot het sluiten van den vrede metDenemarken te zullen geraken Blijkens den gisteren bekend gemaakten staat van de nationale bank is het bedrag der circulerende bankbiljelteu 393 230 657 fl de waarde van den voorra id Men verneemt dat de regering het voornen u hterf op