Goudsche Courant, donderdag 20 oktober 1864

v r ii p iiieiaeiilï2euouv to stielitcu Lr is een wed ii i r rvtu uir uii bkvli s miandsche arehiteclen Ki 1 tcl no iieü iSeriijU l Uet Gisteren heeft men in tegcnwoordijrheid dcs knii n rb het stoiVelijk overschot van wijlen koning Friedvic h Vinn i ii naar do Friedenskirche overgehragt alwaar het naar den wtnsch des overledenen is bijgezet De l erliner Hevue bespreekt de bekoiidn zaak van het ntslia aan drie officieren der garde gegeven wegens het weii ia Mi om ie duf Ucri n ca beweert dat een oiücier cuirps niet in at is 7aA van zijne dienst te kwijten indien het duel wordt af hift MiH ir ii zal de tonimissio bestaande uit desknnüigen di iiH t de rrondmcting iiier te lande zijn belast hare eerste i l udea N ia luid der berigte i nit Ju land heeft men in ver li i iie steden de be etting verLuihderd uitlioofi e het is geblcl iii dat de inwoners df drukkenden last lcr inkwartieringniet liiisger kunnen verdragen Kr worden nu weder vele troepen 1 aar het platte land verlegd Volgens odieiclo opgaven medcgeileeid door het ministeriavu iiüiueiii iaken te Petersburg heeft de brand welke voor taLTeii tijd to Sini ii k is uitgebarsen een zoo groot gedeeltedl r ad ver voest dat de schade op 10 millioen zilv roebelswonil é eiiat Te Warschau zijn eergisteren twee zoogenaamde gensilarlucii der reïuhitionaire regering met de koord gestraft op lastvan hit revolutionaire bewind hadden zij verscheidene personen van het leveu beroofd Frankfort n Oet Volgens berigt uit AVecneu kan iii de conferentie een lanvang worden gemaakt met de redactie van de hooliiaelc van hel ontworpen vredestractaat Otnncnlaub Gouda 1 Oct Gisteren morgen omstreeks zes ure hee t nn s Hd uLt van het garnizoen zich door een geweerschot inde b rt van liet leven beroofd De reden die den ongeluk 1 kigc tot deze rampztiligc daad bewoog is onbekend 1 Aan het algemeen overzigt van de Java iiode van 31 aug 1 ontleenen wij het volgende De eilanden Borneo en Celebes heb I ben in de laatste weken dfr regering de meeste zorg gebaard j Op Celebes heeft er een verzet der bevolking plaats gehad 1 t echter spordi is geweken voor de geregelde krijgsuiagt I ilea birigi on dat Let mctr eene als emeene amokpartij geweckt is dan nel een opstand Djeueponto verkeert dan ook wederoiii in ni t Op Borneo is de toestand evenwel minder bevredigend Wij hebben vroeger ree Js in ons algemeen overzigt van de gebeurtenissen te öintiing melding gemaakt en bij die gelegenheid tevens als ons gc oelen opgegeven dat de uitbreiding van h t nciL gezag ons niet r iadzaam voorkwam vooral niet op d e plaatsen waar de uiitveluing zoc vele zorgen opleverde en de belooning voor opofferingen van geld en bloed zoo gering bleken te z jn De regering heeft toen zieh onthouden van het zenden der aangevraagde versterking van drie kompagnien en heeft daarmede in zekeren zin te kenifen gegeven dat zij eene meer passive en verdedigende houding wenschte aan te nemen eene wijze van zien op dat oogenblik onzes inziens verkeerd Vermijden w at aanleiding kan geven tot ontevredenheid en van het daaruit ontspruitend gevolg verzet is eeae wijze van handelen die wij gaarne onderschrijven maar van den anderen kan 13 het onze meening dat geene toegevendheid en passive hondng voeg geven wanneer er verzet heeft plaats gegrepen i an worden tot het bewaren van het gezag krachtige muatrogelen gevorderd Door eeoe defensive houding aan te nemen wanneer er eenmaal onlusten ontstaan zijn zoo hebbeu wij vroeaer gezegd wakkert men slechts de beweging aan en doet h ar in omvang toenemen Onze toen gedane voorspelling is helaas bewaarheid geworden De onzen verkeeren thans in een hagchelijkeu toestand De Dajakkers verzetten zich hardnekkig zijn zelfs zoo verre gregaan van het fort Sintang geheel in te sluiten en de daarin aanwezigen worden met een zekeren ondergprg bedreigd zoo niet spoedige hulp hen komt redden Gesneuvelden en gekwetsten hebben wij te betreuren daarenboven het verbranden van een stoomschip De regering heeft daa ook hoewel laat maar beter laat dan nooit eene versterking van twee kompagnien onder de bevelen der officieren N G van Hutfel en H Termijtelen van Soerabaija derwaarts gezonden Wij drukken den wensch nit dat de onlusten spoedig beLindigd mogen worden en Borneo alsdan voor gernimen tijd van dergelijke tooneelen verschoond zal blijven XJit Bantara be igt men De onophoudelijke regens in de laatste dagen gevallen hebben alle rivieren in deze residentie r i O i uiig jca aellet dat overal overstrooraing is geweest Jlc hoüge v i rr iaiid van de rivier Trate e veroorzaakt door den lioogen vloed in de zee heeft eeiiige zoutpaniicn ouder water gezet bij welke gelegenheid ruim 30 pikols zout zijn verloren gcgaiii Deze onophoudelijke regens hebbeu veel kwaad geihian aau het tweede gewas zoowel als aan alle soorten vau tiardvrnciitcu en voornamelijk aan de katoeuteelt welke in deze resicienlie nog al belangrijk genoemd kan worden De jonge bloesem van de koffijboouicn is voor ecu groot gedeelte afgevallen of verrot zoodat de oogst voor het aanstaande jaar niet veel belovend zal zijn De dam in het Sultans kanaal zoomede de zontpakhuizen te Tanara en Tratce hebben van de gedurige overstrooiningen in de laatste maand niets geleden alleen eenige liriiggcii en wegen en kleine afdammingen hebben door i en aandraiig van het water eenigzins geleden Men sclirijlt nit Paramariiio van 20 sept o a het volgende de verkoop der gouvernemcnts plantaadjes heeft den 15 sept uitstekende residtaten opgeleverd de opbrengst was De suikerpLie tagcs atharina Sopltia aan de rivier Saramacca A Dcssè ƒ l ii 000 Tiictenhnr ai u de rivier Periai N ï A Arlaud en G A Dandlaii ƒ 39 500 Zorg en Hoop a an de rivier Beneden Comraewijue U Wricli qq A Pearson ƒ 33 000 Eparata en Lemraerskamp aan de rivier boven Gottica Niclson ƒ 3 100 de kost en koffijplantages Frederiksdorp gelegen aan de rivier Beneden Commewijne A Hoefelman voor twee derde en M L Hoefelman voor een derde ƒ 28 500 en St Germain in de Odeanakreek divisie Beneden Commewijne T Noordberg ƒ 4 200 Allen aankomende het gouvernement dezer kolonie De fameuse rijzingen in waarde der plantaadjes en zelfs van verlaten plantaadjes sedert de emancipatie is een gelukkig voorteeken Vóór de emancipatie hadden de gronden zelven en de gebouwen weinig waarde alleen werden de negerkoppen gerekend Met de emancipatie werden dan ook vele plantaadjes voor weinig geld verkocht zoo kocht bijv het gouvernement de plant FreJeriksdorp voor ƒ 18 000 die het nu weer voor ƒ 2S 5Ü0 verkocht niettegenstaande het hoofdgebouw eenige bijgebouwen en een groot stuk land door het gouvernement I er waren afgenomen om te dienen voor woningen voor distriktcoinmissaris secretaris en een detach marechaussees Met de vernieuwing der contracten gaat het of al het ook zeer goed gaan de meeste negers gaan uunne oude plantaadjes terug Met eene flinke emigratie er bij zal het hier 1 dus perfect kunnen loopen Het vonnis der arrondisscments regtbank te Zwolle waarbij de e xpredikaut J G an Rijn tot 45 dagen eenzame opsluiI ting is veroordeeld wegens poging tot omkooping van een gevangenbewaarder is zaturdag morgen door het provinciaal geregtshof van Overijssel in hoogcr beroep bevestigd De verocrueelde is van zijn uitstapje in gezelschap van mevr de wed Pruimers natir Zwitserland tot zaturdag nog niet terug gekeerd I Onder de grieven zegt de Goessche Courant die men 1 van tijd tot tijd tegen het tegenwoordig ministerie inbrengt is niet de minste dat het werkeloos is en de meest belangrijke zaken ouafgcdaan laat Het valt echter ieder aandachtij gen beschouwer in het oog dat dit verwijt slechts grond heeft in de eischen der oppositie die voor het tegenwoordige bij ons niet is de uitdrukking van een stelsel gerigt tegen dat der regering maar eene coalitie tegen de personen der ministers warrbij het taktiek is om elke handeling van dezen af te keuren Wordt een tal van wetten voorgedragen dan is er met overhaasting gsarbeid en de kamer wordt bedolven onder j eene massa waaruit zij het hoofd niet opheffen kan Die wetten daarentegen die men moet terughouden omdat de gelegenheid tot eene goede werking ontbrak zijn juist altijd die welke de oppositie het meest noodig acht Met onstuimigheid wordt er aangedrongen op het geen niet komt om als het gekomen I is te zeggen dat het beter nog ware teruggehouden Waarlijk de natie is het ministerie dank schuldig dat het onder ai dit geschreeuw met kalmen vasten tred zijnen weg gaat en zich noch door het eeu noeh door het ander laat verschrikken Maar zij merke dan ook op dat wat haar nu eens van overijling dan weder van laakbare traagheid wordt voorgespiegeld niets anders dan misleiding is uitgedacht door hen die gaarne de portefeuilles temagtigen zouden om dan te laten wachten zoo lang het hun goed dacht naar alles wat zij niet wilden geven of wat hun moeite baarde De uu geopende zitting der staten generaal zal het bewijs leveren of de regering gezorgd heeft dat er genoegzame stof ter bearbeiding zij en indien hetgeen aan de kamers voorgedragen wordt misschien niet i T alles kan afgewerkt worden dan zal men toch niet ver dat er eene menigte onafgedane voordragten blijven lij ocn als ware het land met de bloote indiening van wetten I gebaat jiene regering heeft wel eens behoefte om aangespoord te worden en meer nog om bekend te worden met de meest 1 diingeude eischen van haren tijd maar zij heeft nog veel meer behoefte daaraan dat men naar den tijd late om die eisclien grondig te leeren kennen en op de rcgte wijze te voldoen En heeft men aan de ministers meer dan eens voorgeworpen dat zij doldriftig hunne ontwerpen tot stand wilden brengen men begrijpe dan dat het even dwaas is om met onstuimigheid te eischen dat zij met luchtige sprongen de eischen niet van den tijd maar van de oppositie zouden voldoen Dezelfde courant deelt nog de volgende opmerkingen mede Eene der meest gewone beschuldigingen die men tegen de tegenwoordige regering inbrengt is die van despotisme De regering dat is volgens de oppositie de heer Thorbecke beurtelings de meester of het eminente hoofd genoemd is de meest willekeurige die ooit in ons vaderland heeft geregeerd Een romeiiisch dictator was daar niets bij en het is dus de edele taak der oppositie om zooveel gruwelen aan den dag te brengen daartegen te waarschuwen daartegen te strijden Het is intusschea opmerkelijk dat het meest tegen dat despotisme der regering wordt geschreeuwd door ben die geene beginselen hebben en daarom de consequentie der beginselen noch begrijpen noch verdragen kunnen en door hen die eenzijdig hun beginsel voorstaan en die onder den fraaijen schijn van s volks verlossing en heil te willen dood eenvoudig hun stelsel alvermogend zouden willen zien om dat van anderen te vernietigen Het ligt in den aard der zaak dat eene regering die met vasten tred en vaste hantl hare taak voortzet van willekeur beschuldigd moet worden door hen die elke afwijking zouden prijzen mits die in hun belang werd gedaan Het woord van den wijze der oudheid dat men slaven der wet moet zijn om waarlijk vrij te wezen is een wanklank in het oor dat slechts voor den lof van eigen inzigten geopend is en de regering die aan dit beginsel getrouw vóór alles de wet getrouw wil wezen wordt als despotisch bestempeld ook waar zij met de geschreven w et in de hand zou kunnen bewijzen dat zij boven alle willekeur verheven is Bij de anti revolutionaire partij van deze dagen komt het een en ander duidelijk aan den dag Waar zij geene organieke wetten naar haren zin heeft kunnen krijgen en bij de wetstoepassing tegen haren zin telkens op de geschreven letter stuit wil zij de laatste eenvoudig veranderen om daarvoor in de plaats te stellen wat zij als het toppunt van politieke wijsheid beschouwt Men moge dat met den naam van grondwetsherziening in het belang van s volks hoogste aangelegenheden bestempelen maar waar blijkt het despotisch karakter eener partij sterker dan waar zij de grondbeginselen wil aantasten en omwoelen om naar haar stelsel ongehinderd te kunnen heerschen En dezulken maken der regering een verwijt over haar despotisch karakter Het is hier zooals het in het dagelijksch leven dikwijls gaat als iemand een vasten wil toont dan heet men hem ras een dwingeland en zijne beste daden worden afgekeurd als anderen aan zijne beginselen zich aansluiten dan zijn zij zijne slaven en men noemt den wil van allen de willekeur van eenen Een volk mag echter niet oordeelen op bloote kennis van cén beginsel maar het moet de uitkomst van het geheele stelsel tot maatstaf nemen niet aan één oogenblik zijne goed of afkeuring hechten maar de vraag zich voorleggen wat op den duur gebleken en verkregen is Ook hier geltlt het dat men tijd tot handelen moet laten en dan uit de uitkomst oordeelen Indien deze regel door onze natie in toepassing wordt gebragt wij twijfelen niet of men zal zich later niet meer over dit zoogenaamde despotische beklagen en wij hopen genadig bewaard te worden voor de proef die de oppositie zoo gaarne nemen zou met haar regerings systeem want wij twijfelen er niet aan of haar despotisme zou even spoedig blijken en zeker vrij wat zwaarder drukken s Gravenliage is Oct De tweede kamer der staten geueraal heeft heden eene korte zitting gehouden Tot rapporteurs wegens de schutterijwst zijn benoemd de hh Wintgens Mensonides Dumbar van der Linden en Pijpers Tegen donderdag zijn eenige kleine ontwerpen aan de orde gesteld Aui6id 6 14 Oct Gisteren werd alhier de bekende jaarlijksche paardenmarkt gehouden De aanvoer van paarden maar vooral van veulens was buitengewoon groot Naar bekomene stellige opgaaf bedroeg het gezamentlijke aantal paarden en veulens ongeveer 2000 De geringe voorraad hooi en het min gunstige weder werkten nadeelig op den handel Teel meer dan de helft bleef onverkocht en de gemiddelde prijs was voor de veulens wel ƒ 20 a ƒ 30 minder dan het vorige jaar Slechts de beste veulens konden ruim ƒ 100 gelden Naar gering soort was zelfs geen vraag Vreemde kooplieden waren er zeer weinig vooral miste men hen die voor dnitsche rekening koopen Bleskensgraaf 16 Oct Het buitengewoon heldere weder der laatste week gepaard met Oostdijken wind is ongemeen dienstig geweest voor de bemaling der polders die geheel van het overmatige water ontlast zijn zoodat de landerijen uitmuntend zijn opgedroogd Het weinige nahooi is nog goed ingezameld en het dorschen van de zaailinghennip allergunstigst afgeloopcn Ofschoon het hennipgewas zeer goed kan genoemd worden levert het beschot van het zaaJ weinig uit eu word de opbrengst maar op ruim de helft van een gewoon goed gewas berekend De prijs van het zaad is nog niet te bepalen De veestapel is gez td Het vette rund duur en het spek insgelijks rijzende Men besteedt levend 60 a 65 cents voor het eerste en 44 a 48 vooi het laatste per kilo De kaas geldt platte ƒ 24 tot ƒ 25 bollen ƒ 26 50 de 50 kilo De boter ƒ 1 40 a ƒ 1 50 het kilo De boomvruchten zijn overvloedig appelen en peren worden nog druk geplukt daar zij later dan gewoonlijk rijp zijn Naarmate van de soorten gelden zij ƒ 1 ü ƒ 1 50 per mud Boskoop 18 Oct Blijkens de reeds uitgegeven programma s bestaat bij de alhier gevestigde zang en leesvereeniging Apollo het voornemen om op woensdag den 20 dezer eene buitengewone vergadering met dames te houden des avonds ten zeven ure in de zaal vau de heereu Hulsbos Comp waarop ten gehoore zal worden gebragt Vondels treurspel Gijsbrecht van Aemstel voor rederijkers bewerkt iü vier bedrijven door Dercksen gevolgd door zang met accompagnement van pianino van de meest beroemde componisten voordragt van komische coupletten enz Gelijk ApoUo zoo dikwerf ons een gcnotvoUen avond heeft bezorgd twijfelen wij niet of zij zal ook nu weder trachten hareu rcem staande te houden De vreemde handelaren in boomen alsmede elders gevestigde boomkweckers bezoeken als naar gewoonte wederdeze gemcenie om bij verschillende kweekers hunne inkoopente doen Men verlangt hier algemeen naar drooge en bestendige weersgesteldheid De overvloedige regen in den iaatstentijd gevallen en het koude weder veioorzaken in het rooijenvau boomen soms groote vertraging Het aantal concessien voor stoombootdiensten verleenddoor den minister van biunenl zaken en welker booten hetkanaal de Gouwe moeten passeren bedraagt dertig zoodat menzicii gemakkelijk een denkbeeld maken kan vau de drukke stoomvaart op de Gouwe als men daarbij in aanmerking neemt dat niet zelden 3 a 4 booten voor één concessionaris varen Er is hier eene nieuwe sociëteit opgerigt genaamd Gezelligheid bestaands uit Icdeu van den burger stand endie in eene lang gevoelde behoefte voorziet De straatverlichting met petroleum voldoet hier geheelaan het oogmerk Bij een licht hetwelk door geen gaz kanworden overtroffen heeft de lantaarnopsteker bij vorst niet tevrcezeu voor bevrozen lampen hetgeen bij de pateniolie eenegroote last veroorzaakte Men hoort hier weinig of niets meer van het plan totbouwing eener roomsch kath kerk die door Gemengde Berigtcn Men beweert dat Eogeland op het punt is het keizci rijk Mexico te erkennen Te Torija hebbca de werkUedcu teoe der conventie vi andige meeting gehouden Uit Japan wordt op nieuw verzekerd dat de vloct zieh met geweld een doortogt zal banen in du japan ehe zee Te Zennewyuen is eeu huis ea inboedel verbrand w tarbij tevens eeu üLUtal varkens zijn omgekomen De oorlog ii verklaard tusscheu Brazilië en Uragnay Te Parijs is het disciiuto der bank 15 oct tot S pCt verhoogd Men gelooft te AVeeneu dat Pruisen de frar chitaliaan sche conventie heeft goedgekeurd Te Kome is onlangs iveder eene razzia tegen de rooverij uitgevoerd Te Frankfort is besloien tot de politieke gelijkstelling der Israëlieten De doodstraf is afgeschaft te Zurich De zuid amerikaansche republieken wïUen zich veretuigcii ttgen Spanje De leening voor de amsterdamsche bouwmaatschappij gaat op zijn amsterdamsch De anierikaansehe opstandelingen zullen tot finale sluiting nog eens honderd millioen gulden leenen Bij de verkiezingen in Portugal zijn al de conservatieven uitgevalicn In Tunis zijn de opstandelingen geslagen Men verftacht voor het eiude der inau u vrede met Denemarken De oostenrijkscbe legervermiuderiug zal 52 JOO man bedragen De atheensehe wetgevers zitteu met revolver Ia de haad op hunne zetels Nabij Madrid is op den noordcr i poorwcE rea ongeluk gebeurd dat aan zeven menschen het leveu kostte Uit Indie zijn 4S schepen met 223 621 balen katoen op weg naar Liverpool Te Bargate in Engeland zijn 15 huizen door brand vernield Iü Brazilië dunrt de bandelscrisia voort De opstand iu Algerie schijnt ruccr en meer het karakter van een heiligen oorlog aan te uemeu Ook Rusland begint zijne legermagt in te krimpen door het geven van langdurige verloven De liberale ambt naren cü dagbladen worden in Pniisen systematisch geplaagd De oorlogskosten der noordelijken in Amerika worden begï X t op twee millioen gulden per dag Lord Palmerston denkt er aan om op zijne lauweren te gaan ru tcu De koning van Italië heeft amnestie verleend aaa de gevangenen vau A promonte Men beweert dat voor rekening van ons gouvernement in Kngcland is besteld ecu gepantserd schip model Monitor D generaal Todleben de verdediger van Sebastopol bezoekt ons land ca eaat naar Londen T italiaanschc regering heeft aan de franschc beloofd de diacu ien in het parlement over de conventie zooveel mogelijk te bekorten De keizer van Iluslaud zal Nizza iucoguito bczoekeu De beidt huizeu vau