Goudsche Courant, zondag 23 oktober 1864

J Vi fu ib ij k 1 J C V 11I Xin g b Vivit n d C Kurg iaat g b t U Vi Pcnnevvaavd geb isser z OvtKLKbLN Frauciscus van Zoeien 10 w Maria Hcndrika vaa Geel 5 vv OUHEWATEK Ingescbrcven van den 5 tot den 11 Oct 1864 Bevalllx Christina Marïa van Bueren geb Klerk d Jantien Bos geb an der Veen z O DEBTK0L D licrmamis Linnebauk jm 24 j en Philomioa van Liesbout wed van Pieter Rijkclijfchuizen 27 j Geiiuwd Hendrik Doesburg jm 28 j en Commeriua van der Bree jd 28 j SCHOONHOVEN Ingeschreven van 7 tot en met 14 Oct 1S64 GtBOEEX Hendrika Catharina ouders A Murk en G tensen Trijujte ouders C Vcniicij en ï Lommerde OvuiLLDjN C Fi uk 3 3 1 r jk I leii i j v v ii l tlIila tegen ICt ii r lijtLugeroepeij TiU L i iueunc italia in t ie ministers zij faerkozcu uïa k dL ii der iiii t ii 1 puil tü Castcl maggujic gekozcu 1864 Zondag 23 October 268 De faillisscmeittcii nemen loe te L i Burgerlijke Stand GOUDSCHE COÜRAWT GOCDA Gr iioUF t Oct JacoLa Goserdiua ouders C van Amcroniren ned r M lu i t N 1 Oit W de Kaddcr 53 j 10 G van Iccst hnisvr u f l ooiidLrwoerd 29 j 17 J van der Steen 14 j A i Jui IG d Uitgave van A BRINO AN Lange Tiendeweg D n 6ö AVOEUUEX tot en met 13 Oct Palv J II van Eijk geb XijenhuiSj v m t t Li ADVERTENTXEN Blï WI ïN X i OPENBARE VRIJWILLIGE Vei lvOOpiïlg op Bondenloij 21 Oc uhirr ISCi des voor iii idags teu 11 ure in het Logement UE i iui aan de Markt te GOU DJ van Eene in 1S59 nieuw gestichte BOUW SLA NSWONING met STALLING if r 15 stuks co SCHUUR HOOIBERG en ERF TUIN cr verschillende pcrceelen uitmuntend hest WEI en HOOILAND te zamen groot 8 buuders 70 roi tluii 74 ellen alles aan of zeer nabij ciki n ier staande en liggende onder de gemccr ic WILXIS op den polder Vestvcen aan het AVoer l u he Verlaat En cjH stuk best HOOILAND ook gesctiiAt tot vervccning liggende in den Achttii iove isfIitn polder onder NIEUWKOOP groot 97 roeden 79 ellen Te a U vaardeu de landerijen 15 December IS il en het gebonv ue 1 Mei 1SC5 Zijnde jij biljetten in porceelen breeder omschreven terv ijl nadere iuformatieu te bekomen zijn ten kantore van den Notaris J G BEOUWEU NIJHOFF te IlaaüncU Prijs van het gedestilleerd bij G F van de VELDE te goüd v met inbegrip van Eijks en Uemeente accijns bil eene hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jg o per kan 59 cents Jenever 2 = soort Moutv ijn a 46 jo per kan 57V2 cents inl BU VXDEWI IN if per kan 62 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GOL DA ig Oct 1SC4 De Thee Soorten LiT BET MiG VZlJN V V Sinderani en Siblesz te ArnJiem zijn fijn gcTirig en waterhoudend zij munten daardoor boven Tele andere soorten bijzonder uit en zijn in verzegelde pakjes van 5 2 2 en 1 ons Terkrijgbaar Uij G KABEL Lange Tiendeiceg D N 24 te GOUDA D BOER Az te Oudeicater en verdere Députs OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping Op VRIJDAG den 21 October 1804 des voormiddags ten 9 ure ten huizp van G VAX AM herbergier te Stolicijk van Eene Bouwicanswoning met SCHUUR HOOIBERG verdere GETIMMERTEN TUIN BOOMGAARD en ERF alsmede diverse PERCELEN WEI HOOI BODW en 6RIENDLAND te zamen groot ruim 22 BUNDERS rlles staande en gelegen in de gemeente Stolicijk Te aanvaarden de landerijen den 15 NOVEMBER 1864 en de houvvmanswoningen en verdere getimmerten den 1 MEI 1865 Nadere informaticn ten kantore van den Notaris G J SPEUIJT te Ouderkerk aan den IJssel J M VAN MINDEN Tandmeester dubbele buurt GOUDA Plaatst KUNSTTANDEN en GEBITTEN zonder het uitnemen der aanwezige wortels aUC KUNSTWERKEN worden docr hem zelven geplaatst met de meeste soliditeit hij verrigt al wat de TANDHEELKUNDE vereischt op eene gemakkelijke manier Alle aanbeveling is onnoodig daar hij zich verheugen mag in het algemeen vertrouwen der geneesheerea zoo hier als elders Men kan zich abonneren met geheele gezinnen en tot regeling der tandwisseling bij kinderen Dagelijks f e cmsulteren BOELHUIS te STOLWYK aan het sterfhuis van KRIJN BLANKEN OM CoN TANi Geld op Vrijdag den 28 October 1864 des voormiddags ten 10 ure Als 8 K aPKOEIJEN met Kaif 1 VA VEKOE 2 VAARSEN met Kalf 3 PINKEN 2 Overlooper VARKENS 1 Boerenwagen 1 Speel wagen 1 Kar 1 Ploeg 1 Schouw Staren Kuipen Emmers Kaasplanken Schragen 1 Kelderwind Horden Hekken Zeissen Graven Kieken en veel andere Goederen meer tot de bouwerij behoorende alsmede eenige MEUBILAIRE GOEDEREN Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Notaris A N MOLENAAR te ZuidWaddinxveen Prlizen der Effecten AMSTERDAM Dingsdair 18 October ï aag5te Hoogste Gebleven pCt kfKTS koers koers Ned w sch 27 593 ss Vtfi 59 o dito 3 7IV 71V8 71V = dito 4 95V8 asVifi 95V Amort Sijttd 3 Va Handelm op resc 1353 e België Roths 2V2 52 Spanje obl 2V4 ti 4 Portugal obl 3 45Vi6 45 Rusl obl H 5 93V4 dO 1828 29 5 98Vs d 1840 4 dO 5 serie 5 69 d 6 serie 5 80 4 80 i6 d0 bijH 18604Vo 81V 81 8 SlVs Völgef Spw 5 18üV 181 180V2 Oost Metall 5 54 4 547 8 547 8 dito aito 2V3 27 Vin 27 277 d renteAmst 5 mi 8OV4 80V4 dO nat 1854 5 62 62V4 62V8 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 60 6OV4 60 dito Amst 5 Griekenland 5 Ver Staten 5 46 46V4 d 1871 5 d d 6 46V 46V3 46V d 1882 6 46 46V2 46Vi Mexico 1851 3 25 25V8 25V8 Ter Boekdrukken van A BRINKMAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avond i te voren De prij per drie maanden is 3 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan ges hiedeu tot des morgens ten 11 ure Overzigt GOUDA 22 October Hoewel nog altijd de vreJe niet gesloten is bestaat er weinig twijfel of deze kwestie zal binnen weinige dagen ten einde gebragt worden 5Ien verneemt ten anuiit s der voorwaarden dat het aandeel der hertogdommen in de deensche schuld is bepaald op 29 millioen waartegen zij voor 9 millioen deelen zullen in de werkelijke bezittingen de grens =cheitling is eenigzins ter gunste van Denemarken vastgesteld daar eene kleine streek lands in h ïl noorden van Sleeswijk bij Jutland zal blijven Daarmede zal dan nu de kroon gezet zijn op het heldenfeit van Pruisen en Oostenrijk die ten aanzien van de overige werkelooze mogendheden het voorbeeld geven der verdêeling eener kleine monarchie die althans niet slechter was zamengesteld dan Oostenrijk Het is of dit altijd onataatkundige land aan Frankrijk den weg wijst om de verdrukte nationaliteiten te hulp te komen Met dezen vrede voorziet men het einde van het pruisischoostenrijksche bondgenootschap door ouderlingen naijver van elkander vervreemd hebbeu de beide magtigen zich vereenigd tegeu den zwakke maar waar het nu gelden zoude oui de handen in een te slaan tot een beter c el om namelijk Duitschland den rang te doen innemen waartoe het zoo veelzins geroepen is daar scheiden zij zich om elk voor zich eene suprematie te zoeken die het krachtvollc Duitschland tot een weerloozen buit der vreemde heerschzucht maakt Ziet Oostenrijk zich door financielen nood gedwongen in het oogenblik van het opkomend onweder zijne krijgsmagt te verminderen ook Italië put zich uit door het onderhoud jvan een te groot iegor en zal nu het voorbeeld van den nabuur volgen ofschoon dit neg altijd wordt tegengesproken Waar of niet waar de zaak is dringend noodig en zelfs het rijke Engehnd wilde wel bezuinigen op ïijne wapening Men zal nog lang praten over de fransch italiaansche conventie men zal die naar de uiteenloopende bijzondere belangen verschillend beoordeelen maar in het einde zal de eerste indruk de ware blijken te zijn Napoleon geeft aan Italië zijne ware hoofdstad Het feit wordt ontkend en bewimpeld doch dat is men gewoon in de politiek De een veinst de ander ontveinst maar elk weet waaraan zich te houden Alleen de tweejarige termijn kan uitzigt bieden op onvoorziene gebeurtenissen Vreest men in Denemarken voor het invoeren eener reactionaire politiek die de kort genoten vrijheden bedreigd in Pruisen kan men zeker zijn van de booze bedoeling en moet men de toekomst somber inzien bij den overmoed van v Bismarck en zijne aanhangers De liberale partij heeft zich zoo eenstemmig bedaard en krachtig betoond maar de groote hoop kon wel eens weifelen en door den oorlogsroem bevangen het Tooroordeel huldigen Bij gebrek van feiten wekken de reizen en ontmoetingen der vorsten belangstelling De russische keizer is in Frankrijk zal NF poleon hem ontmoeten zal Victor Emmanuel hem komen begroeten men kan veel vragen gissen onderstellen vermoe De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het ztgel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 ent Buitengewone letters worden beregend naar plaatsruimte den en uitvorschen maar men zal niet doordringen tot de waarheid alleen uit de vergadering der volksvertegenwoordigers gaat het licht op dit is vooral in Engel md het geval omdat daar ware vrijheid woont Het itaiiaansohe parlement komt nu weldra bijeen om de conventie te bekrachtigen dan is het begin van het einde der italiaansche kwestie daar Uit Amerika geene nadere berigieu de hoop is levendig de verwachting gespannen Eene ontknooping schijnt nabij Wat men beweert van voordeden der zaidciijken in Missouri kan niets afdoen tot beslissing van het geheel De uitkomst li t in hel van alle kanten benaauwde Richmond d i ir moeien Je orermoedige slavenhouders bezwijken en aan de iiersielde uuie de baan eopend worden au de luistcrrijkstp o itwikkcling öuttenlanö Londen 20 Oct De minister van oorlog heefi bij gelegenlieid van het jaarlijksch feestmaal v a den gemeenteraad eene rede uitgesproken waarin hij eenige bijzonderheden beireflende de uitgaven van zijn depirtement ui etuïette Het voornaamste waarop hij nederkwam was dat het baJir van oorlog ia 1853 nog geene £ 10 000 000 bejroe tf rMijl irentegcu thans tot i 14 500 000 opgi vcjfrd is 1 ring dezer vermeeulering die in een iijlvai v velen onverklaarbaar noest zijn wees de Jniirscheidene leemten die de regering sedert den K het krijgswezen ontdekt had en die haar gf u eene herhaalde verhooging der uitgaven te v in sterkte als anderzins op zoodanige hoo tc met den eisch der omstandlgheJeu oven i nknam v as da rtoe te meer overgegaan de v jl zij de uve dat naar mate de natiën meer volledig geAapeu te beter tot deu oorlog zijn toegerust en z van ook zooveel te meer kans hebben op vredes De minister kwam hierbij tot Jj nog geen tijd was om tot vermindering vja budget van oorlog te besluiten en dat men de regering niets anders kan verlangen dau l 1 j ut v jk r der uitgaven voldoende kan rcgtvaardigen eu de uepialde noodzakelijkheid daarvan kan aautoonen 21 Oct In het zuidelijke gedeelte van Yorkshire iicerschtbij voortduring zooveel droogte dat f ibriekcn scii f j v art landerijen en zelfs huishoudelijke behdcften de nadeeiigi geiolgen daarvan ondervinden Dit gebrek aan water duurt rceJsverscheidene maanden en h laat zich niet aandien dat hierineerlang verbetering zal koii n Lord Clarendon de bekende britsche stwt m in die = ederteenigen tijd weder lid van het kabinet is bcviiidi zicii thansop het vasteland en heeft zich onlangs ook u Weeneu opgehouden Duitsche en fransche bladen hebbr n uiet o cren ophefvan deze reis des ministers melding gemaakt en l arbij ookgewaagd van gesprekken over de staatkundige aanj Icgenhtvlcnvan den dag die hij te Weeneu met oosteurijksL Le staatsliedenzou gehouden hebben Deze opgaven hebben h er te Uadeweerklank gevonden in sommige dagbladen en naar a mieiJiugdaarvan behelst nu een orgaan van ons gouvernemeiit de Observer de volgende teregtwijzende toelichirng Hetgeen sommige onzer bladen op het voetspoor van buiteulaudsche berigtenomtrent lord Clarendons verblijf te Weenen hebben medegedeeld maakte de verklaring noodig dat zijn verblijf aldaar volstrektgeen politiek karakter heeft gehad en dat hij met geenerleipolitieke zending belast was Gelijk andere personen hpeftiiird Clarendon van de schorsing der parlemeuts zitting gfuruik gemaakt om ter wille van zijne gezondheid eenige ou spaaningte neraen Na eenigen tijd te Baden te hehbeuf doorgebr gt heeft hij zich naar Tüpliiz begeven alwaar zijae eehtgeuoot