Goudsche Courant, zondag 23 oktober 1864

rAi onhieid Weenc u p 33erenJe is hij korten tijd daar gebicv J e i heefi hij gelijk va i zelf preekt outmoetingen gehad me Voorname pLi soneu zeer waarschijnlijk heeft hij bij die rele ti I Jen in den loop der gevoerde gesprekken zijne meenin omtrent de gebeurtenissen vaa den dag vrijelijk te kennen co eicQ Het is zeer natuurlijk dat men met aandacht eu cer bled het oor heeft geleend aan hetgeen door een zoo uitstekeud staatsman die met de zaken van Europa zoo grondig b kfud i in het ir üden srcbrart werd maar evenmin is er an te twijfelen d it hij wel zorg gedragen heeft om te kennen ie even dat hij sprak zonder met eene bijzondere zending of ceif bijzonder ge ag bekleed te zi Pei c cni dv d rlt eene boodschap mede van den konin van fekenlandi gedatc 7 1 van iu dezer wajinn de U i zi l fa l i t over den b ngzamen voortgang der dis ïcn indrwctc vende ver de lie het volk verbitteren llc kou telt den termijn x u eene maand bmuen welken de bcraa TsULii o de coustiiutie en de kieswet moet zijn len ciude brl t Ue koning behoudt zich de vnjheid van Ir Mcn voor al die termijn zal verstreken zijn eu stelt de J v ie v r iderinï verantwoordelijk Pirii s 1 e Kr is meer dan ooit sprake van eene toe f V c in Fr aukrijk eu Oostenrijk hetg eu men vooral j i ft d a laatssenoemde mogendheid het met metVr r iC è ns ehijüt te kunnen worden Daa door toch gevoeltOostenrijk zich meer en meer geïsoleerd en het natuurlijK svoW 1 = het naar de zijde van Frankrijk overhelt Menvraa t ich in tusschen nie zonder verLaring a welke hulpOostinri K bij onze regering vinac m l s r erzcrneiitïal toch wel niet te bewegen zijn om aan Oostenrijk bet bezivan Venetië lloiis jc ca i a v a o et = üetweener kabinet eerg en alleen om d l g e doen HeteeTi e wal mogelijk zou zijn as Prankrijk er in toeZZ om Ver Tie voorilsnog in het bcr an Oostenrijk te of ijne Rocle diensten aan te wcndcu ten einde diekwe de tot eene min ie sJulkking Oor to bereiden Daardoor en vooral wanneer de oostenrijksche regermg het voorsteld keizere tot het houden van een congres ondersteunt ou s aal althans J nogeVjbh l t l ü t v kr gea vanPenise eo P Vv a l gton is oo U voor eeni e o vcrd gemeld benoemd Iol gezant Mulrid Daar deze diplomaat een groot voorstander is vani kennins der zuidelijke sf u V en de rankrijk lUit men uit zijne erplaat5ing af dat iranscne regeringdiV erkenning wiaraan zij naar men beweerde vroeger gedachthoert eheel en al verwerpt Berlijn l J Ooi Zood c t=t st nd zijn geMKQfii 7 al voorioui cr 1 1 ns door Oosterrijk en I ruisscn wordt uitgeoefend moe enwo en voorzien da ai J de kwc tie der successie besliswoX Tot dat ei Ir zullen Pr i n en Oostenrijk zich metrikander verstaan o u eene vergadering van regtsgelecrden bijeenroepen Alle berig en Bii be4uit des keizers van Rusland zal eene herziening van den poolschen adel plaats hebben leder die aanspraak maakt op adelijke privilegiën moet zijn diploiua v or J j a Sten viseren indien hij verder op die voorregten aanspraak iP nnMcrt 21 Oct Het besluit der bondsvergadering wia i dTbondsraad te Bern zitting houdende wordt gemagtiïid om de noodige voorsteilen te doen tot wijziging der con s itutie voornamelijk met het oog op de emancinatie der is raeliten in Zwitserland zal aanleidmg geven tot een fel en rijd Hieraan zullen hoofdzakelijk deelnemen de ultra raaicalen Ti wie deze discussie het sein i om eene geheele verandering in de grondwet te brengen en de ultramontanen De vereeni4 4Helvetia is zoo te zeggen het hoofdkwartier der eei tgefoemden dat der laatstgemelden Je Pius vereenigmg De hoofden der ultra radicalen zijn Eydel uit aadland Kaïser uit oïotturn Philippin uit Keuchatel Yernet uit St Gallen die der ultramontanen Segesser uit Lucern Vcklin en Schleuniger uit Aargau Baumgartner uit St üallen Steiger uit Schweiz eu Aliet nit Walliseriand Bij de meerderheid der zwitsersche natie vindt dit plan echter geen bijval Hei faillissement van het bazebche handelshuis Sigrist en Fender heeft alom in Zwitserland een diepen indruk gemaakt De bazelsche privatbank verliest daardoor waarschijnlijk eea millioen fr Hoe groot het totale deficit zal zijn weet meu tot heden nog niet hoewel men thans reeds met zekerheid kan berekenen dat het zeer aanmerkelijk is De beide chefs der firma de heeren Sigrist en Fender bevinden zich in verzekerde bewaring beschuldigd van bedriegelijke bankbreuk ömnenUnïr GrOUda 22 Oct Woensdag namiddag is bij insluiping alhier ten huize van den heer Bomeijn med docter wonende op de Gouwe gestolen een zilveren inktkoker welk voorwerp door de pogingen van de politie alhier in Rotterdam bij verschillende zilversmeden is teruggevonden als zijnde door den dader geheel uit elkander gebroken en aan gedeelten verkocht ter opsporing van den dader worden alle middelen in het werk gesteld Z M heeft het eereteeken tot belooning van eervollelangdurige werkelijke dienst bij de schutterijen o a toegekendaan J van Staveren sergeant en J de Graaf tamboer beiden bij de dd schutterij alhier Men verneemt dat de heeren Schretlen en Maxwils dezerdagen op nieuw bij den minister van binnenlandsche zakenhebben aangedrougea op het aan hen verleenen der concessievoor den spoorweg s Gravenhage Gouda Al de ontwerpen donderdag bij de tweede kamer derstat iugeneraal aan de orde gesteld zijn aangenomen De heervan Bosse heeft een voorstel aangekondigd tot wijziging vanhet reglement van orde in het belang vEn de bespoediging derwerkzaamheden en hare afdoening De kamer is daarna uiteengegaan Het Handelsblad zegt Als men de oppositie geloovenwil dan verkeereu wij in den uitersten Snancielen nood Inhet voorlaatste jaar het eerste der optreding van het tegenwoordig bewind was onze positie onhoudbaar Verleden jaarwaren wij op den rand van het staatsbankroet Dit jaar wordt omdat men toch niet nog erger dan bankroet kan zijn met grooteu ophef gewezen op het ongunstig verschil bij verleden jaar vergetende dat toen reeds volgens de holle deelamaiien van destjds het toppuut van financiële ellende wasbereikt En zie hier nu in enkele cijfers de bevestiging van die waarheidslievende voorstelling der oppositie quand même Er is behalve de voorziening in de gewone dienst welke ongeveer 73 a TS millioen sjaars vordert sedert driejaren voor de spoorwegen besteed of bestemd ƒ 61 000 000 00 Voor de afschaffing dei slavernij in WestIndien is afgezonderd 12 500 000 00 Er is buitengewoon geamortiseerd bij de wetten van 4 aug 1862 ƒ 3 000 000 13 dec 1862 4 000 000 6 julij 1863 aflossing der 4 pCt O I schuld 12 179 500 31 dec lb63 10 000 000 Voordragt begrooting 1865 10 000 000 39 179 500 00 Te zamen ƒ 112 679 500 00 terwijl daarenboven de inkomende regten zijn verlaagd vrijdom van regien voor grondstoffen van nijverheid in Indie is tot stand gebragt de belasting op de brandstoffen is afgeschaft de rentegarantie voor den spoorweg van Samarang naar de vorstenlanden is verleend idem voor de doorgraving van Holland en sommen zijn aangewezen voor den waterweg naar Rotterdam en verdere kanaal en havenwerken behalve de gewone subsidien voor wegen en andere werken van openbaar nut Geene enkele belasting is aan de natie meer opgelegd behalve eene verhooging van den jenever accijns en het plan is 1 aanhangig om de gemeenten in staat te stellen tot afschaffing van alle plaatselijke accijnsen met gelijktijdige ophefTuig van alle toUinien die den handel en het verkeer belemmeren Blijkens het voorloopig vsrslag over het wetsontwerp tot vaststelling van hoofdstuk VI der staatsbegrooting Marine vond het eindcijfer dezer begrooting op zich zelf geene bestrijding Algemeen erkende men dai indien onmisbaarheid van eene marine voor een kustland met zoo uitgestrekte koloniën als het onze wel niet kon worden betwijfeld daarvoor ook zekere sommen moeten beschikbaar zijn en dat de tegenwoordig I daarvoor aangevraagde ook niet te hoog zijn te achten Ook kon men niet anders dan den loffelijken geest van bezuiniging goedkeuren die mfet opzigt tot verscheidene onderdeden der begrooting den minister bleek te bezielen Maar eene gansch andere vraag was het naar veler oordeel of met datgene wat voor de toegestane millioenen verkregen en voor de nu aangevraagde beloofd is wel het doel wordt bereikt hetwelk men bij de inrigting onzer marine zich heeft voor te stellen Tot zeer veel verschil van gevoelen leidde de vraag aan welke oorzaken is de algemeen erkende slechte staat onzer marine toe te schrijven Van de eene zijde werd daarvan de schuld voor een groot gedeelte aan den tegenwcordigen minister en diens gemis aan vastheid van rigting geweten van den anderen kant werd de ongunstige toestand enkel als een noodwendig gevolg van omstandigheden onafhankelijk van den wil des ministers beschouwd Zij die den minister van stelselloosheid beschuldigden wezen op den achteruitgang onzer vloot Terwijl er vroeger overspanning bij den aanbouw van schepen heette te heerschen wordt er nu voor hetzelfde geld te weinig geleverd stoomschepen zijn vier jaar ouder geworden en op stapel staa te Vlissingen niets te Helvoetsluis niets te Willemsoord niets te Amsterdam één oorlogschip De voorraad in de magazijnen gaat ook bij de meeste directien niet vooruit Het gemis aan een vast beginsel hetwelk den minister wordt verweten en ook door zijne verdedigers geenszins ten eenenmale geloochend kan worden is voor een groot deel het gevolg van een onjuist begrip omtrent den waren aard en de wezentlijkc eenige roeping onzer marine Nederland moet niet als eene zeemogendheid zij het dan ook van den tweeden rang worden beschouwd onze marine kan ons tot geen ander wezentlijk nut zijn dan tot dr handhaving van ons gezag in de overzeesche bezittingen en tot de eigen verdediging van ons land In eene der afdeelingen vond het uitzenden van schepen naar Japan afkeuring GrOrillCb 6111 20 Oct De handel in hennipzaad is voor dezen waard grootendeels afgedaan Bijna alles is verkocht tegen ƒ 8 25 a ƒ 8 75 het mud Zeer weinige landbouwers weigerden dien htm geboden prijs als te laag De opbrengst van het zaad is der verwachting nog tegengevallen Er waren boeren die ongeveer de helft der hoeveelheid zaads van het vorige jaar dorschten De meesten één vierde minder dan het vorige jaar Bijaldien het natte weder blijft aanhouden zullen vele veehouders binnen 14 dagen hun melkvee moeten opstallen Gelukkig schijnt thans het weder eenigzins te verbeteren De voorraad gras in de weilanden is niet groot en het gras groeit slecht De opbrengst der late aardappelensoorten is goed en de kwaliteit best Men besteedt 1 50 a ƒ 2 00 het mud De prijzen van boter en kaas ondergaan weinig verandering Gemengde Berigten Te Rio Janeiro komen aanzienlijke faillissementen voor De telegraaflijn tusschen Konstantinopel en Bagdad is reeds in werking Een wijnkooper te Nijmegen heeft in de laatste drie jaren ruim elf duizend kan wijn meer uitgevoerd dan ingeslagen De ongeregeldheden op Candia loepen met een sisser af Te Amsterdam is in de koolteerstokcrij buiten de lUambarrière brand ontstaan die zich door spoedige hulp bepaalde bij het uitbranden vaa het steenen laboratorium De koningin der dieren is te Oxford van zes vorstelijke telgen bevallen Te Montfalcone in lUyrie heeft eene bende roovers zich meester gemaakt van het district tel de ambtenaren gekneveld en al de aanwezige geldswaarde en spetie ten bedrage van 20 00Ü fl medegenomen In Frankrijk denkt men aan het invoeren der schoolplïgtigheid De legitimisten te Parijs beginn n weder in het geheim maar op groote schaal troepen te werven voor den paus De ongeregeldheden in de engelsche mijndistrieten loopcn ten einde Mirès heeft een groot lokaal gehuurd om daarin een nieuw bankiershris te vestigen Op Haïti is de gele koorts uitgebroken Tusschen Newport en Cardiff is een passagierstrein door de wrijving eener gesprongen veer in brand geraakt in tijds outdekt werden ongelukken Tocrkomen Ook het italiaansche leger wordt ingekrompen Door het kanalii i ren van de March en de Oder wil men den Donau verbinden met de Oost zee De kolonie Victoria in Australië protesteert krach Jg tegen het verder overzenden van gedeporteerden Op het eiland Trinidad gaat men de petrolpum bronnen ontginnen Men verspreidt telkens ongunstige berigten ten aanzien van den gezondheidstoestand van den franschen keizer De fransche bank is in de laatste week bijna vier millioen verbeterd In het Venetiaansche is in de omstreken van TJdine door zuid tyrolsche onrust stokers in garibaldiaansch kostuum een poging tot opstaid beproefd doch weldra bedwongen De hertog van NewCastle oudminister ijverig liber al en zwak bestuurder is op zijn landgoed in 53tig jarigen leeftijd overleden Men beweert dat keizer Napoleon voornemens is Algerie te bezoeken Er 13 sprake van een demokratisch polen congres te Brussel Eene fabriek te Lyon heeft eene bestelling ontvangen van 300 000 kilo s stalen veren voor crinolines Op den grooten noorder spoorv eg zijn twee treinen geladen met thee zijden stoffen en andere kostbaare waren van Manchester in botsing gekomen twaalf goederen wagens zijn geheel verbrijzeld twee beambten zijn doodelijk gekwetst Te Koningsbergen is diugsdag jl het standbeeld onthuld van Immanuel Kant 60 jaren na zijn afsterven door de inwoners opgerigt De vorst van Lichtenstein wil zijn land afstaan aan Oostenrijk het volk wil zich bij Zwitserland voegen De Franschen willen ÏQ CochinChilli efi e bank oprigteo Vergadering van den Gremeenteraad Zitting van Bhifj Alag 21 October Voorzitter mr A A van Bergea IJzendooru Tegenwoordig ziju alle leden met uitzondering van den heer Prince Do notulen van het verhandelde in de vergadering gehouden 11 dezer worden goedgekeurd Is geiL tü en wordt voor notificatie aangenomen eene missive van het r c kerkbestuur op ds haven daarbij kennis gevende vooreerst geea gevolg te zuilen geven aan het plan van een toren te bouwen De begrootiog voor 1865 van heeren regenten van het vereenigd Weegen jEleiuocseniershuis ingekomen zijnde wordt gesteld m handen eener personele commissie bestaande uit de Üi Droogleever Remij eu van Ge uep Ter visie wordt gelegd om in de voigeudp vergadering tot bet doen eener benoeming over te gaan eeue aanbeveling lijst aarop voorkomen de hh Post Drost en G C van der Want door hb regenten der gasthuizen ingeleverd ten einde te voorzien in de vacature van bun collegle ontstaan door het bedanken van den heer van Bergen IJiLudoom Een gewijzigd ontwerp van verordening op het bouwen en op de brandweer wordt door den B ingeleverd en op de secretarie ter inzage nedergelegd De B deelt mede tegeu aanstaanden maandag te ziju gedagvaard door de commissie van liquidatie der voormalige momboïrkamer de dagvaarding te hebben toegezonden aan den advocaat Blussé en procureur te zulb n stellen zulks wordt goedgekeurd Aan de orde is de gemeentebrgrooting voor lSfi5 Zij wordt gearresteerd in outvang tot een bedrag van f 179 396 115 en in uitgaaf van ƒ 179 364 79 en alzoo mtt een batig slot van ƒ 11 32 De belangrijkste wijziging bestaat iu de vermeerdering van het getal policie agenten me een en het De raad gaat over tot bet benoemen van drie regentessen voor het vereenigd ees ca Elomoescuiershuis en stellen daartoe aan raejulVrouwen Kabel geb Biezenaar Knaap gcb Koot ec Dyxhoom geb van Bentnm De B stelt voor hij Z M den koning te ondersteunen het aanzoek om concessie tot het leggen van een spoorweg an s Hage tot Gouda door de rhiju ipoorRcg maataL happij en de heertu Schretlen c Maxwils bij de hooge regering ingeleverd ten einde te verkrijgen dat aan een dezer verzoeiiers de concessie verleend worde ZEd doet voorlezen een concept in gezegden zin opgemaakt hetwelk zonder hoofdtlijke stemming word goedgekeurd Daarna gaat de vergadering over tot eene fitting met gesleten detiren I Marktberigten Gouda 20 Oct Tarwe Poolsche per last ƒ 300 Zeeuwsche per mud ƒ 9 a ƒ 9 50 Rogge inlandsche ƒ 5 a 6 buitenl ƒ 6 i ƒ 6 25 Gerst ƒ 4 a ƒ C 50 Haver f i a ƒ 4 25 Boekweit fransche pr 2100 ued ƒ ISU N Brab f 200 Duiveboonen ƒ 6 a ƒ 6 25 Hennipzaad ƒ 8 a ƒ S 25 I Bruine Boonen ƒ 11 De veemarkt met goeden aanvoer doch flaauwen handel eerste kwaliteit gevraagd magere varkens en biggen traag Aangevoerd 40 partijen kaas ƒ 22 a ƒ 25 Goeboter ƒ 1 34 a ƒ 1 44 Vv eiboter ƒ 1 14 a ƒ 1 24 Delft 20 Oct De graanmarkt als vorige week graneu voor I veevoeder gezocht Zaaigranen zeer gezocht en hoogerin prijs Tarwe ƒ 8 20 a ƒ 8 90 Rogge ƒ 5 90 a ƒ 6 30 Wintergerst ƒ 5 10 a ƒ 5 60 Zomergerst ƒ 4 80 a ƒ 5 40 Korte haver 4 Lange d ƒ 3 40 i 3 60 Duiveboonen f 8 Paardeb ƒ 7 Gr erwten ƒ 8 a ƒ 9 Witte erwten ƒ 7 50 a 7 75 Aan de stads waag gewogen van 13 20 oct 21 4 075 S en 69 16 boter te zamen 15290 n 8 Boter ƒ 59 a ƒ 69 het vierde I 47V2 ƒ l T A P r n S Ter markt 1332 mud aard ƒ 1 70 a ƒ 2 Dordrecht 2a Oct Tarwe Jarige witte zeeuw = he bragt vorige prijzen op Puike ƒ 8 80 af 9 miudere ƒ 5 20 ƒ i 70 Nieuwe tot verbeterde prijzen wel zoo afgaande de be=te S a ƒ 8 20 mindere naar waarde van ƒ 6 70 tot ƒ 7 70 Rogge onverauderd jarige overm z en vl ƒ 5 7ö a ƒ 6 20 Xieuvve d ƒ 5 70 a 6 40 150 2 S jarige pruis als voren tot ISO aangeboden Wintergerst prijshoudende zakmaat ƒ 5 30 a 5 40 gestort ƒ 5 60 Zomergerst gevraagd en hooger verkocht zakm ƒ 4 50 a ƒ 4 90 gestort ƒ 5 20 Spelt ƒ 2 S0 a ƒ 3 10 Haver met zeer kleinen aanvoer en afwijk kwal de puikste wel zoo goed te plaatsen Inl voeder ƒ 2 00 a 3 50 d dikke ƒ 3 40 a ƒ 4 Paardeboonen ƒ 5 a ƒ 7 Duiveboonen ƒ 7 i ƒ 8 Br boonen lager ƒ 9 a ƒ 10 50 Goed kokende bl erwten prijshoudend met ruimen aanvoer 8 Mestingsoorten 7 50 a 7 60 Witte koning b afwijk kwal ƒ 7 60 Boekweit met beperkten handel Op 70 S voor een gerief XBrab ƒ 195 besteed tot welken koers rijn pr 2100 tü gelaten werd Middelburg 20 Oct Puike jarige walchersche tarwe weinig aangevoerd ƒ 9 a ƒ 9 25 Goede nieuwe zeeuwsche tarwe met weinig kooplust ƒ 7 50 7 75 Goede nieuwe walch tarne gemakkelijk te koopen voor ƒ 8 a ƒ S 50 doch zonder handel Puike wintergerst ƒ 5 7 5 Zomergerst met goede vraag doch weinig aangevoerd ƒ 4 75 a ƒ 5 Xiea e walch witte boonen matig aangevoerd goed gevraagd naar deugd f 10 a ƒ 11 d d br boonen ƒ 10 50 a ƒ 11 d d gr erwten weinig aangevoerd en dringend gevraagd ƒ 7 50 a ƒ 7 76 Zomerzaad 1 met weinig handel ƒ 10 a 10 25