Goudsche Courant, donderdag 27 oktober 1864

iJdX eUter i Oa T rncy y Roïrge 5 7U a J I f v ci ƒ i u n jml + sa u 5 Ilavcr l ter pr 20 n IC 1 = s ƒ 3i a ƒ 2G S s j z 2 Zwolle i Out iliddelprijzen Tarv e ƒ 7 S3 o ƒ 10 i l ikva ii ƒ ö Gü Aardappelen ƒ 2 U2 IJotcr pr 11 Mil Jü n Sï ƒ 21 e Gronillgeil 21 Oct Xicuwc tarwe 10 o lager overigens jiivtraïitk ril c rig aanvoer Londen 17 Ort Crr nen Eug tarne met T einig vraag tot lorireii pr js vreemde stil maar soms iets lioogcr amerik meel H il higi gerst goed gevraagd en G d hooger haver vast Aaüvoer van 10 ir oct ÏOSS qr inl eii l7 tl5 d vr tarwe S91 qr in en 2 03 qr vr gerst en 1 J2 qr inl il 20G9 qr vr haver Aan de veemarkt van ie i n crlcn aauge juucn S150ruiii crcn 377 kaherfa 2y74U si hapra en G2ü vaikens Voor lie beste runderen eri 5 2 voor u Kalveren j 3 voor d schapen 5 2 en voor d varkens 4 10 pr stenn betaald IS Oct Boter IViesche 123 M2V Kamper en ZwolleIIG 120 Kaa Edammcr gras 50 a 56 en Gouda 44 5 19 Oct Granen Kng tarwe stil vreemde vast gerst i i inw behalve goede en fraaije kw haver vast Aanvoer van 18 ® 969 Donderdag 27 October 15 is O t GlO qr ml eu 5Sly qr vr tarwe 920 qr inl en 52G0 qr vr gerst en 2070 qr inl en 1007 qr vr haver 20 Oct Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 2470 runderen 43S kalveren 5270 schapen en 260 varkens De prij en w iren onveranderd o GOUDSCHE COURANT Burgerlijke Stand GOUBA GtBOREx 17 Od Hendrik ouders S Spruit en E Grendel 18 Xicohuis Wijimuaas Anthouius Lueas ouders E D van lilavercn en M £ viin Lcemen l J Josiiia Leua ouders J H van deu Bos en J maiius Cornilis ouder C ermcnlcii ca J van der Burs 21 ilar giretha Coiuelu oud i s C vau den Ilu g cu JI C J van Blokland Ovua ini 17 Oct 1 Nourrisse 1 m 18 H Piepenbroek 32 j 20 s aa dcu Berg 9 j G van Eek G3 j GtH vM lU Ott C C Kabouw ea JI Smient L de Jlooij ca J de A cgtr Uitgave van A BRINKMAN Lange Tiendeweg D n 60 WOEEDEX van 14 tot en met 20 Oct BtVAlLcx J Knijt gcb Rietveld z Joliauna Luberta Maas dH G Moes geb Xijenhuis z V Lcmaier cb Kooijjuan d OvKi ihijt N Viillem Grocncndaal oud bi iia drie m ADVERTEMTIEN C UOOGEXBOOM m a n i F A c t u r e Aanstaanden DINGSDa G LAPFENDAG Prijs van het gedestUleerd b j G P van de VELDE te GOUDA met inbegrip van Kijks en Gemeente accijns bij eeue hoeveelheid van minstens tien kan a contant Zuiver overgehaalde JEXEVER a46 jQ o P cents Jenever 2 soort Moutwijn a 4G jj per kan Sfi j cents inl BRAXDEWl IX 46 n per kan 61 cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoTOA 22 Oct 1 GK OPENBABE VRIJWILLIGE Verkoo iiig op Bonderda j 27 Odohtr 1SG4 des voormiddags ten 11 ure in het Logement DE ZALM aan de Markt te GOUDA van Eenein 1S59 nieuw ge ichte BOÜW MANSWONING met STALLING vooi 15 stuks Vee SCHUUR HOOIBERG en ERF TUIN en verschillende pereeelen uitmuntend best WEI en HOOUiAND te zamen groot S bunders 79 roeden 74 ellen alles aan of zeer nabij elkander staande en liggende onder de gemeente WILKIS op den polder AVestveen aan het Woerdsche Verlaat En een stuk best HOOILAND ook geschikt tot verveeniug liggende in den Aehttienbovenschen polder onder NIEUWKOOP groot 97 roeden 79 eUen Te aanvaarden d e landerijen 15 December Is 64 en netgebouwde 1 Mei 1S65 Zijnde bij biljetten in pereeelen breeder omschreven terwijl nadere informatieu te bekomen zijn ten kantore van den Notaris J G BROUWER XIJHOl E te UaadrtcU GoLDA Oct 18G4 QANS GüftSÜS ƒ V De ondcrgeteckende neemt de vrijheid zijnen geachten begunstigers bekend te maken dat zijn DAXS CURSÜS geopend is in een daartoe ingerigt locaal te zijnen huize Spieringstraat wijk F n 7S Echter moet hij ÜEd attent maken dat zij die zieli bij deze les willen aansluiten zich voor niet minder dan VIER achtereenvolgende lessen kunnen verbinden en zich vooraf moeten aanmelden vóór dat zij tot de les toegang hebbeu De les wordt gehouden des Tf OEXSDAGS AFOXDS v n S 10 uur PEIVAAÏ LESSEX kunnen naar verkiezing aan huis of ten huize van den ondergeteekende gegeven worden Zich vleijende door UEÜ vertrouwen i uimsehoots begunstigd Ie mogen worden teekent hij zich met achting H F GORISSEN OPENBARE VRIJWILLIGE Verkooping te STOJLtnM Op Vrijdag 4 November 1864 des voorMi lda j i ten 9 ure zullen ten Sterf huize van AKIS va i DAM n 171 te STOLWYK in het openbaar vvorden verkocht 11 Kalfkoeijen 2 Kalfvaarzen 3 Vaarkoeijen 3 gusts Vaarzen 5 Pinken 3 Varkens eene aanzienlijke partij Hooi Boerenwagen 1 Speehvagen 3 Sleden Schouwen 1 Karn 1 Karnstaar 1 Vv ringtobbe 1 Koperen Wringaker Staren Kuipen Melken Water mmers Kaasplauken en Schragen en diverse andereBOÜVVen MELKGEBEEDSCHAPPEX Voorts eene partij MEUBELEN en HUISRAAD en verdere Roerende Goederen Xadere informatien ten Kantore van den XoTAKis G 1 SPRUIJT te 0ÜD£ EMRK aid YSSEL ZANGSCHOOL De ondergeteekende berigt aan belanghebbenden dat hij met N ovember a s eene ZANGLES voor eerstbeginnendea opent J H BEKKER Aan het PAKHUIS van A JONKER aan de Vest bij de Vlamingstraat zijn gedurende den winter a COntanl te bekomen Engelsche Haardkolen ƒ 1 pr mnd Eng grove Kagchelkolen 0 90 Ruhr Haardkolen 1 Ruhr Kagchelkolen 0 65 Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 21 October Laagste koers 593 4 95V8 1351 = GLbleven koers 5 j o H oogst e koers 59Vs 95V8 135V8 135 41 93 453 16 69 sovs 82 I8IV4 5413 27V4 SOVb 101 59 46 I 25V8 69 807g S9 3 181 54JVi6 277 6 V4 80 ooi 1811 2 27 Vi l Ct Ncd w sch 21 2 dito 3 dito 4 Amort Sijnd 31 2 Handelm op rese België Roths 2V2 Spanje obl 2 Portugal obl 3 Rusl oW H 5 d 1S28 29 5 d 1840 4 d 5 = serie ö d 6 = serie 5 d bijH lsGöéVs Volgef Spw 5 Oost Metall 5 627 16 60 5978 dito dito 2V2 dO renteAmst 5 d i nat 1854 5 Pruisen 1859 5 Italië 1861 5 dito Amst 20 46V4 16 463 Griekenland Ver Sta en d 1871 d üP d 1882 Mexico 1851 3 46Vi6 Ter Boekdrukkerij van A BREJKNfAN Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maandcu f2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure KENNISGEVING Verkiezing van Leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten Uat de vergadering tot het kiezen van tier Leden voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken aldaar ter vervanging van de Heeren C A Schouten G J de Jong J F Kenian de Groot en A Koot Jz welke met den 1 Januari 1865 als zoodanig moesten aftreden doch waarvan de heide laatsten overleden zijn zal worden gehouden den 29 NoviMher 1S64 ten RAADHUIZE dezer Gemeente Dat de inlevering der Stembriefjes door de kiesgeregtigden in de ter vergadering aanwezige stembus alsdan zal aanvangen des morgens ten 10 ure en voortduren tot des namiddags ten 1 ure na welk laatstgenoemd uur geene stembiljetten meer aangenomen zullen worden dan van de Kiezers in de zaal tegenwoordig zullende onraiddelijk daarna met de opening der biljetten worden aangevangen Dat aan ieder kiesgeregtigde acht dagen voor den dag der verkiezing een stembiljet zal worden bezorgd en dat wanneer ecnig Kiezer geen stembiljet mogt hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter plaatselijke secretarie zal kunnen vervoegen Dat de lijst der kiesgeregtigden zijnde die ter zake van eeuig bedrijf van handel of fabriekwezen in het Patentregt tot eene hoofdsom van ƒ 6 00 en hooger zijn aangeslagen van heden van des voonniddags tien tot des namiddags ten één uur ter inzage zal liggen ter plaatselijke secretarie En dat de bezwaren tegen deze lijst hetzij die den klager betzij die de andere ingezetenen betreffen gedurende 14 dagen na heden bij het gemeentebestuur ingeleverd kunnen worden docTi na dit tijdstip geene bezwaren meer in aanmerking zullen komen Wordende den kiesgeregtigden voorts medegedeeld dat om tot lid der kamer benoem ar te zijn wordt vereischt dat men den ouderdom van 30 jaren hebbe bereikt wone ter plaatse waar de kamer gevestigd is en aldaar gedurende ten minste vijfjaren bestuurder eener onderneming van handel of van fabriekwezen of in cenige met die takken van nijverheid in verband staande betrekking zij geweest GOUDA den 25 OcMer 1864 BüEGEMEESTEE en Wethoudees voomoemd De Secretaris De Burgeineester DROOGLEEVER FORTUIJN v BERGEN IJZENDOORN öuttenlanïr Londen 24 Oct Uit de dcpi ches die het gouvernement ten opzigte van den nienw zeelandschen oorlog heeft openbaar gemaakt blijkt dat men aldaar met de onderhandelingen over den vrede nog niet zoo ver gevorderd is als men hier meende Het blijkt namelijk dat alleen de stam van Tauranga zich onderworpen heeft doch dat de andere stammen zich nog blijven verzetten De grondbezittingen der inlanders die zich onderwerpen worden in eigendom aan de britsohe kroon afgestaan doch de gouverneur heeft aan de thans onderworpen inlanders het gedeelte daarvan in eigendom gelaten omdat zij bij hun gewapend verzet niet zijn te werk gegaan gelijk men van de wilden doorgaans te wachten heeft maar zich strikt hebben onthouden van moord en roof De gonverneur is van oordeel dat die maatregel van genoegzamen invloed zal zijn om ook andere stammen tot onderwerping te nopen Berigten uit Bombay van 20 sept melden dat de britschindische regering nadat alle pogingen om de Bhütanezen te bewegen tot het vragen van vergiffenis voor de hunnen vertegenwoordiger aangedane grove persoonlijke beleediging gebleten waren vruchteloos te zijn tot het besluit is gekomen om dien weerspannigen volksstam gewapenderhand tot onderwerping I De prijs der Advertentien van één tot zcb regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent oor I eiken regel daarboven 10 Cent Bnitengewone letters worden berekend Boar plaatsruimte te dwingen Voor die belangrijke expeditie was eene aanzienlijke krijgsmagt niet alleen uit infanterie en artillerie maar ook uit ruiterij bestaande aangewezen Deze troepen in twee brigaden verdeeld onder ue bevelen vau den geiiera il Muleaster en den kolonel Dunsford zouden onder het oppTbevel van den generaal Showers staan en van vier kanten in de dcor Bhütanezen bewoonde meestal woeste slrekeu van het Hinialayage bergte trachten door te dringen De laatst in de bergstreken gevallen regen heeft de rivieren Tweed n Ettrick zoodanig doen riJ7 en dat zij stortvloedengelekeu en veel schade veroorzaakten in onderheid was dithet geval in den omtrek van Selkirk w iar onder anderen eenenagenoeg voltooide fraaije steenen spoorn esrbrug over de Almond voor het toomelooze ge APul ties uaters moest bezwijken Volgens de laatste berigten ui Anieiika bleef het geruchteener neilerlaag van Grant no j altoos a inhouden ofschoon hetzich nog niet bevestigd had Men moet hierbij ook wel in hetoog houden dat dit gerucht van de zijde der zuidelijken isgekomen Daarentegen scheen het zeker dat Grant zijne armeeheeft verlaten en naar Washington is gekomen om ten aanzien van sommige aangelegenheden in beraadslaginir te treden Inmmiddels werd de conscriptie in de noordelijke st iten voortgezet doch meer tot bevordering der hieroui rfiit bei=taandeontevredenheid dan tot aanwinst voor de arme la de mijndistricten van Pennsjlvanie zijn de officieren die tot het krachtigdoorzetten der conscriptie waren uitgezonden op hunne routein die districten doodgeschoten Omtrent de petrolenm hronnen in Pennsylv anie meldtoen der new yorksclie dagbladen dat ald iar eeoe enorme massavaten petroleum gereed liggen tot welker verzending de aldaaraanwezige voertuigen niet toereikeiHle zijn Onophoudelijk zegt de berigtgever vertrekken er geheele treinen met vollevaten beiaden zonder dat men in die massa eenige werkelijkevermindering bespeurt Alleen kings de spoorwcirvertakking die van den atlanlischen en grooten n esteKjken spoorweg naarde petroleamdistricten is aangelegd worden dagelijks gemiddeld 2500 vaten vervoerd welk aantal wel verdubbeld zoukunnen worden wanneer er slechts waggons genoeg beschikbaarwaren Naar men berekent zullen de kosten voor den aanlegvan die afzonderlijke spoorwegiijn binnen weinige jaren meestdoor de opbrengst van het petroleum transport en het daardoortoenemend verkeer geheel gedekt zijn Het laatsie halfjaarlijkschdividend dezer onderneming bedroeg 25 percent Uit Amerika fijn eenige berigten omtrent de voorloopigebijeenkomsten van afgevaardigden der verschillende koloniën ter bespreking van het plan tot oprigiing van een bond D iar uit volgt dat de bond zou omvatten Opper en Ne erKanada die twee staten zouden vormen de drie Prince Edward eilanden Newfoundland en Nieuw Schotland die te amen denderden staat zouden uitmaken terwijl de vierde zou bestaanuit britsoh Columbie en de van Com ers eilanden De bondzou bestuurd worden door twee wetgevende kamers en eenuitvoerend gezag dat de britsche kroon zou vertegenwoordigen doch door de bevolking verkozen zo i worden Het bondsgezagzou tot attributen hebben de souvereiniteit de burgerstrafwetgeving de scheepvaart de posterijen en spoorwegeii de belastingen het budget van ontvangsten en uitgaven Elke staatZott zijne bijzondere wetgeving eii inwendige autonomie hebben De berigten uit Washington gewagen van de stelligeovertuiging dat Richmond binneu kort vallen zal Elk vreemdt ng die New York bezoekt zou verbaasdstaan dat hij er zoo weinig merken kan van den vreeselijken oorlog waarover hij zooveel gehoord heeft Alles gaat tot dusverre goed De oorlog kost veel doch verarmt het volt daarniet het leger neemt vele menschenlevens weg doch de natuurlijke aanwas en de sterke immigratie komen 4aUI iQ t Kg moet en alsnog is in de groote steden geene wmiu ringj l pbevolking veeleer vermeerdering op te merben De hulpbrön nen van het land worden met elk jaar gro Jtér en l JnJjn werken hebben in den regel veel opgelevfetd nïet alieeu de