Goudsche Courant, donderdag 27 oktober 1864

1 1 1 mr oiV b kolen en andere mijnen tcru ji de 1 j UI p rjlfuni dit j iar evciieins rootei is d iii het j uii p jiT tcr ijl ook de oogst zeer voldoende is l it Xuii iurk verneemt men van 13 October dat voor Hl innn 1 reen nieuwe veldsl ig heeft plaats gehad De geuer ial Sheridan der noordelijken is teruggetrokken naar Straatsliiir De generaal Price der zuidelijken zet zijne operatien voort 111 l sou i hl Indiana en Ohio is een republikeinsche cani ii voor hot presidentschap gekozen Parijs 1 O t Wanneer men onze statistiek raadpleegt l c armwezen dan beviniU men dat te Parijs op iedere iv i 1 ecu noodlijdende is Die verhouding wordt iii iiscr v rniieer men de arrondissementen afzon cnii Het lo arrondissement bijvoorbeeld telt een e op iedere 5 31 inwoners het 11 = 1 op 9 6b en op 10 14 Dit alles i liet natuurlijk gevolg van ie nmrde opeenbojpiiig v ui zoo veel menschen op een jiTi ik beperkt teneiii lul u zic i in de hoof lstad 10 536 gezinnen die in wo iii e vu mi 1 r i iii 100 francs huur per jaar Wie t i b l lige hoogte waarop hier de huur 1 jh een denkbeeld kunnen vormen 1 UK c ii lukkigcn gehuisvest zijn fÜLTfii il e zich in de hoofdstad bevinden k v iii ia Wege 4 200 0u0 fi iucs betleeling an f 11 ecu oudirstand a m lnii= ittende i ciCM centimes daags beiira ït ilen iii ue b j ondcre liefdadigheid groote offers 0111 ie belctieu dat al die lieden niet van lonuen dat het Ie Londen nog veel erger inoord bij voorlieeld neemt daar nog in ue dan hier a nil bevat een artikel van den lieer Li cm d it de conventie van sept ter £ ri b i n is en ter goeder trouw zal uitgevoerd r i r j ll voorts de overdrijvingen van de uiterste p r oblie en het oude régime n elke beide de dui 1 1 L koerd nil ieggen il NiLrri en Pepoli hadden met den heer Drouin 1 i ii M gt bijeenkomsten die hoogst waarschijnlijk iL h ku i hJi 1 op de conventie an 1 5 sept Men liit r v T rne uilgemaakte zaak dat ï lorence de Il v u II il orden zal Wanneer de generaal de M o te l me teruggekeerd zal zijn zal hij hoogst waar st ctne proclamatie uitvaardigen welke den zin van oiii bepalii in der conventie nader zal omschrijven i lgens Ie Monde weigert Oostenrijk om aan de con vei tii van l i sopt jne goedkeuring te hechteu en is daar an ill f i p dt pt he au deii gr uif Reehberg aan den heer Drouin Ie Liinvs kennis gegc n In diplomatieke kringen is van die d p ebt niets btkend Gel jk oor e ge dagen te Napels is thans ook cenecroolc vei tLlerir schonden te Salerno om over de conventiete beraadslmen e uiterste partijen waren in beide bijeeni in ten virtegenwourdiid en men was het eens dat zonder 1 te zien v ii Home Florence tijdelijk als hooldplaats van hetiai 1 gekozen en de conventie met Frankrijk uitgevoerd behoortU worden De heer Nicotera een invloedrijk afgevaardigdevan de uiier te partij was in de vergadering te Salerno ooktctrT woordig ec hij deelde et gevoelen der vergadering Niet ande de oppositie van Garibaldi staat dus de kaas voor 1 r rerings ontwerp in het algemeen goeJ De miihtoombjot van Aera Cruz over wier uitblijvenmen zich ongerust maakte is heden te Xazaire aangekomen aan ncrd hebbende 103 000 piasters De aankomst is J dagen er raa d ten evolce van de zware en aanhoudende stormen welke het schip hebben beloopen De Moniteur zegt dat volgens de meening der ofFieierenvan de amer noordstiten Richmond vóór 1 nov moet vallen De officiense bladen echter stellen den veldtogt van het potomae leger a s dit jaar mislukt voor Uit AVashington wordt ineen particnlicr schrijven gezegd dat voor het einde van oct voor Petersburg en Richmond een groote slag zal geslagen norden Moirt die niet beslissend zijn dan zouden de noordelijken toch hunne positien niet verlaten Mogten zij eene nederlaag lijden zoo zon dat slechts ecu gedeeltelijke zijn wantLee s magt is niet groot genoeg om het gefaeele leger dernoordelijken te verslaan zoodat versloeg hij al een corps üjden volgenden dag den strijd toch tegen de rest zou moetenvoortzetten Men is dus te Washington zeker dat Richmond zal vallen zoo niet dadelijk dan toch binnen een niet al teTer verwijderd tijdstip Weenen 2 1 Oct De gasfabrieken zijn bier ter stede voor een gedeelte veranderd in hospitalen Sedert eeaigen tijd heerscht hier de kinkhoest en ee aantal lijders vooral kinde ren zendt men met het beste gevolg in de bedoelde fabrieken alwaar ij dagelijks eenigeu tijd doorbrengen Spoedig ondervinden zij diuirdoor verligting en bet gehecle herstel volgt n deu regel binnen korten tijd De minister v in financiën zal een groot aantal wetsontwerpen bij den rijksraad indienen zoodra de rijksraad zal fijngeopend Bij dit berigt voegt het blad de verzekering dat hetdeficit op de dienst van het eerstvolgende jaar niet minder danhonderd millioen lor zal bedragen Een der voorna imste dagbladen zegt dat in de verzekeringen door keizer Napoleon gegeven dat hij opregt het behouddes vredcs wenscht en daartoe inderdaad al zijne magt wildienstbaar maken volstrekt geen vertrouwen mug worden gesteld gelijk uit zijne zonderlinge belangstelling in den militairentoestand van Oostenrijk voldoende blijkt Voor zeer konentijd heeft keizer Napoleon deu generaal Frossard naar Venetiëgezonden met liet doel om die vesting te bestuderen Ten eindeeen des te juister rapport omtrent de sterkte der vestingwerkeu enz van Venetië te erlangen zond bij bijna te gelijkertijddeu viceadmiraal La Roncièrc deniairts die zich met deneerstgenoemde zou vereenigen in hot doen der vereischte nasporingen Het rcsuliaat van hun onderzoek is naar men vangoederhaiid verneomt dat de keizer beeft ge egd Venise c estune bouehce maritime de quinzo jours hetgeen betcekent datVenetië binnen li dagen kan genomen worden Een andergcner ial Noirfontaiue lieeft zijne schreden gerigt naar den vierliock en buitendien Tyrol met zijne passen en vestingwerkenin oijgeiischouw genomen zoodat de kcizar naauwkeurig isonderrigt omtrcrt de positien en de mag om die te verdedigen Dat dit alles zeer den schijn tegen ich heelt indien mendaarin vredelievende bedoelingen moet zien behoeft niet uitvoerig te worden aangetoond laat bedoeld blad er op volgen De heer von Rechberg heeft zijn ontslag gegeven en hetdeereet waarbij het wordt aangenomih is reeds den keizer teronderleekening aangeboden Berlijn 21 Oct Men spreekt veel van eene aanstaaude alliuitie tussehen Pruisen en Frankrijk met welk plan de heer von Bismarck zich zou bezig houden Het ware van de zaak is dat le haislo den koning geraden heeft zich den weg open te houden voor eene goe le verslandhouding met Frankrijk en I ankri k niet voor het hoofd ic stooten zoo als het liberale kabinet gedaan liccft dat vooral eene aanslnitmg bij Engeland wilde Op die wijze zou Pruisen eene voortreifelijke positie bekomen en zijne alliantie door andere staten bij voorbeeld door Ojstenrijk gezocht worden De koning voiul dit denkbeeld goe i en men verzekert dat de pour p irlers van den heer von Bistn irck te Parijs niet verder zullen gaan dan dit programma Men verneemt dat de beide huizen van den landdag inde eerste helft vin december zuKcn bijeenkomen Reeds worden de vereischte voorbcreidene maatregelen genomen om doorniouue verkiezingen het huis der afgevaardigden voltallig tedoen vergaderen Volgens de Hamburger Nachrichten voedt men in midden Duitschland de verwachting dat na de vereffening derza ik met Denem arken het vraagstuk der staatkundige hervorming vtin Duitsehland weder op den voorgrond treden zid Hier deelt men echter die verwachting niet omdat niet de minste neiging schijnt te best Tin om den tijd met strijdvragen vandien aard door te brengen Men berigt uit Moskou dat de tentoonstelling van landbouw ald iar sedert eenigen tijd geopend in bijzondere mate deaandacht trekt De ingezonden voorwerpen geven een bewijsvan den schier onuitputtelijkeu rijkdom van den bodem en dereeds zeer hoog ontwikkelde landbouw nijverheid in een grootgedeelte van Rusland De zweedsehe en noorweegsehe dagbladen zijn schier gevuld met berigten betreffende de feesten gevierd naar aanleidingvan de 5 0 jarige vereeniging der beide koningrijken en den50jarigen vrede 25 Oct Men beweert dat Pruisen niet gevoegelijk gevolg kangeven aan het besluit van den lauenburgschen landdag tot aansluiting bij Prtusen omdat dit hertogdom kraehtensovereenkomst zoowel aan Oostenrijk ab aan Pruisen is afgestaan en Oostenrijk buitendien door de alliantie zekere morele regten heeft verkregen waarop het kabinet van Berlijn naauwkeurig behoort acht te geven Overigens moet de bevolking van Lauenburg zich overtuigd houden dat Pruisen haar op eene eervolle wijze gaarne zal te gemoetkomen en dat het niets zal verzuimen om eene met hare wenschen overeenkomende regeling van zaken te bevorderen Frankfort 25 Oct Er wordt thans druk onderhandeld te Bern over een handelsverdrag tussehen Zwitserland en Pruisen Al de kamers van koophandel in de verschillende kantons hebben voor eenige dagen aanschrijving ontvangen van deu bondsraad om memorien deswege zoo spoedig doenlijk in te zenden Men meldt uit Geneve dat de enquête ter zake van de onlusten welke aldaar hebben plaats gehad bij de laa ste verkiezing is aCgeloopen lu het r vpport wonlt voorgesteld acht beschuldigden voor de jury te brengen onder deze bevindt zich de heer James Fazy de bekende leider der radicalen Turijn 23 Oct De stad is volkomen rustig er is geen het minste spoor van listing bijna al de afgevaardigden en sen atoren zijn aangekomen Er zijn proclamatien afgekondigd docr den burgemeester en den kommandant der nationale garde alsmede een manifest van de vereeniging der werklieden waarin de bevolking tot rust wordt aangemaand De taal der dagbladen is verzoenend Algemeen koestert men de hoop dat de rust niet gestoord zal worden gedurende de zitting van het parlement Uit Udine meldt men van den 21 dit de ojistauilelingen den 19 te CapodiMonte hebben gebivouakkcerd met het doel om zich van Belluno meester te maken Daarna hebben zij bevel ontvangen ora uiteen te gaan en hunne wapens te verbergen De leiders hebben zich uit de voeten gemaakt Er zijn cle arrestatiëu bewerkstelligd op de grenzen wordt streng toezigt gehouden de uitgewekenen worden afgewezen 24 October In de zitting der kamer van afgevaardigden op beden heeft de heer Lamarmora de met Frankrijkgesloten conventie ingediend met de daaromtrent gehouden diplomatieke briefwisseling De heer Latiza diende van zijn zijdeeen wetsvoorstel in waarbij Florence wordt verklaard de hoofdstad van het koningrijk te zijn en drong op eene zeer spoedige behandeling aan Een groot aantal leden der kamer steldevoor d at eene enqiirte zou plaats hebben na ar aanleiding vande gebeurtenissen waarvan Turijn het tooneel was Daartoe werdbesloien waarna de commissie van enquêie uit negen ledenwerd zamengesteld In den Senaat waarvan thans de heer Manno voorzitter is werden door de regering dezelfde voorstellen ingediend als bij de kamer zijn ingekomen Het wetsontwerp waarbij wordt voorgesteld om de hoofdstad van het koningrijk naar Florence over te brengen raamt de kosten van dien maatregel op zeven millioen francs W at de met Frankrijk gesloten conventie aangaat verklaart de regerirg dat hare goedkeuring door de wetgevende magt niet slechts door polileke redenen gebiedend gecischt wortlt maar dat het giuverne ctnt bovendien overtuigd is dat de uit de conventie voortspruitende voordeden oneindig z vaardcr wegen dan de daaraan verbonden bezwaren De verplaatsing der hoofdstad vorderi zware opofferingen maar daardoor wordt bewerkt dat vreemde troepen van italiaansch grondgebied worden verwijderd en wordt eene bevredigende en definitive oplossing van de romeinsche kwestie voorbereid Het is in naam van de via ardigheid de onafhankelijkheid en de nationale eenheid van Italië dat bedoelde opofferingen worden gevergd De aan de kamer en den senaat overgelegde documenten best aan uit de conventie en protocollen van 15 september en 3 October uit twee nota s van d in heer Visconti aan den heer Nigra eene nota van den heer Nigra aan den heer Visconti en uit het verslag van de afgetreden ministers aan den koning De gedeputeerden waren in grooten getale opgekomen De vergadering werd door de vorige ministers b jgewoond denieuwe waren op hunne banken De stad is volkomen rustig zonder dat er eene buitengewone militaire magt ontwikkeld is De nota van Nigra omtrent de gevoerde onderhandelingen verklaart dat de fransche regering geen andere belofte heeftverlangd dan dat Italië het pauselijk gebied niet zou aanranden alsmede eenige feitelijke waarborg die vertrouwen konschenken De ital onderhandelaars hadden tot formele instructiealle voorwaarden te verwerpen strijdig met de regten der natie De heer Pepoli zeide dat toen den keizer van Frankrijk werd te kennen gegeven dat de ital regering zich om strategische politieke en administratieve redenen met de kwestie der verplaatding van den zetel des bestuurs bezig hield hij antwoordde dat dit besluit de bezwaren grootelijks had uit den weg kunnen ruimen Nigra constateerde dat bij de onderhandelingen vast stond dat de overeenkomst niets meer of min beteekende dan dat Italië zich erbindt af te zien van alle geweldadige middelen i3tnnenlanïi Gk Uda 26 Cct Uit Batavia schrijft men van 14 Sept De slechte tijdingen van Borneo s Westkust in ons laatste overzigt medegedeeld zijn Goddank door zeer heugelijke berigten vervangen De aanvoerder der muitelingen Pangerang Nata Widjaija door zijn aanvankelijken voorspoed en het nemen van de verlaten stoomboot Kapoeas overmoedig geworden waagde een aanval op Sintang die door den dapperen tegenstand der on n geheel mislukte Een uitval van slechts 45 man onder aanvoering van de luits de Grijs en Smeets joeg den vijand op de vlngt en verloste de bezetting van Sintang uit haar neteligen toestand Ongelukkig verloor de officier van gezondheid Tresling daarbij het leven Het gevaar is althans voor hot oogenblik geweken het be vust ju on rr meerderheid ts bij den vijand herstelden bet verlies van de Kapoeas geuroken De van Soerabaija gezonden versterking van twee kompagnien is aangekomen de resident en de militaire kommandant zijn naar Pontianak teruggekeerd Voorzeker is er overvloedige reden tot vreugde en dankbaarheid over den zoo gunstigen afloop dezer zaak dien wij naast God aan het uitstekend gedrag der kleine daar ter plaatse aanwezige strijdmagt verschuldigd zijn maar de v raag of door dt regering de vereiscliie voorzigtigheid in dezen in acht is genomen wordt nog altijd door deskundigen ontkennend beant vuord De boven verwachtin gelukkige uitslag moet het gevaar niet doen vergeten Wtuiraan de heldhaftige bezetting van Smt ing is blootgesteld geweest ea d IL door tijdig genomen maatregelen had kunnen voorkomen zijn Blijkens het verslag der cimm bel ist met het afnemenvan het examen B volgens art UI van d wet regelende hetmiddelbaar onderwijs aan deu min v in bini eiil ztken h i lienzich op de daartoe gedane oproeping 4 2 kiuflidateii t t hetafleggen van het examen aaiigcmekl allen kweekelingen van devoormalige koubikl ak id ter opleiding van b rgrrljke ingetiieiirs enz die aan deze iiirig ing d le a vri de drie eerstestu liej iren hadden gei o 1 ü i it lij iii liet Door wijlen diMi heer H ü v m Z l an den ILim te s Gravenbage overleden is lU i i d i ouie fouds der gem Haastrecht bij testament ie matk v van SL ccessieregt enverdere kosten eene som van ƒ I i d o nt int benevens tweewoningen en een koetshuis e erve e d i r plaa sP in d larvan zes woningen te slicli en v jor L lioefiigen bjvcn de 50 jaren met bepaling dat de e siiclniiig den naaui z d dragenvan hofje van van ZijU van licn Ilam Hekendorp 23 Oct H lm morren ma ikte de vleerw heer N Caro AVz hiilppredikaiit alli er a n de 2 u iite bekend lat hj cene Leroepiiig oiitv hgei had ai i kant ti jde evang protestantsclie gemctntt te M ri i Ho in het koiiiiigr jk Helmie Die reinec itc d iit a u t j 1 der kerkhervorming der zestiende eeuw hei t ttii enol giiig e i staalkua lige troebelen nci n il icu is liler als afzonderlijke ge neente crkei i sering in aantal van leden onltr 11 v t üj iro testantsche gemeenten in Bel rie u i i v s j gmg vcor predikanten verbonden is Gcüiengde Ber iicti Garibaldi her ft zich ttjen de convttir t t s Bc opbreng t vau deu tatocuoogst in Napt Te Nottingham weeft meu kant uir i i stüTeii De fabrit ka it Kru ip tL E i i d T die borg 1 Lrlijke kvis 20Ó vKt men cli De unldcdd of 1 aan zijn Tc qlr ic tf to jr pbragt d oT werklieden De lauenburgBche landd g beeft het oor i t jt aaalm ting bij Pruisen aangenomea In September zijn door A kiijg ndci in Gallicie 400 Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 22 Oct Anthonin ouders l ï j y i c i A a i Mif r 23 Mrrtinus Antboniu ouders iii i ktu i i L Oltbuij ci 24 Jacob ouders J Zandvoort en M w i r Ki t Overleden 21 Oct E II KtijMhit i i r a i M Ve heugt l j II C Vermeulen 2d 22 J mi M arcn 3 j 2 ï P i tidijk Ij 2j J AV Moerman 18 m Bischen koning om hem in d ii adul l wd t zen Pnus Alfred an Enirelr iid L aat te j is eene revolutie uitiiL broken het Mjik v i Prins Humbert wordt uitgehuwelijkt aan t hem Venetië aanbrengt In hti brunch i den ontvangen door den cxkoni ig au Xap in Jutland is eene groote papicrLibritk Terbra i bibliotheek te Petersburg zijn thans ter besrbikkirg buitenlandïchc en 105 russische dai bladen i Iri aan de oprigting van