Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1864

1864 Zondag 30 October GOUDSCHE COURA Uitgave van A BRINOIAN Lange Tiendeweg D n 60 ADVE lTENTIE Voor de vele blijken van deelneming mij betoond bij het overlijden van mijne geliefde zuster betuig ik bij deze auijncn oprcgteii dank A IIOOGENDIJK Gouda 26 October lb64 OPENBARE VHIJWnjJGE Verkooping te STiPMjWrvti Op Vrijdag 4 Novemc 1864 lcs Toorm til hiyt ten 9 urt uilen teu Stiifhuize van AEIS as DAM n 171 te STOLirVK iu hit openbaar worden vn rllt 11 K ilfkocijfii i K dfvaarzen 3 Vaarki i f i j guste Vaarzen 5 Pinken 2 arkei ccne anii ienlijkc partij Hooi lïocn iiuagen l Speelwagen 3 Sleden i Si lifUHpn 1 Karn 1 Karustaar 1 AVrint t ii p 1 Koperen Wringaker Staren Kuip Milk en tcremmer3 Kaasplauken on Sclmigen en diverse andere BOr en MF LKGEREEBSCHAl PEN X idcre inforraatien ten Kantore van den Notaris G J iVKmilic OUDERKhHh W VSSEI mmm OF Antl RheuffiatischeWatten l e voortdurende vorderingen welke deABriHAÜBlilN S op het gebied der genrcikuiuie maken grenst aan wonderen In het uittrekken van het ligchaam totlast zijnde stoffen treffen zij meestal metzulke in het oog loopcnde zekerheid dat èn gebruikers èn getuigen haar hunnenwaardigen lof toebrengen boven zeer veleandere midLelen welke helaas vóór dezeAVatten vruchi oos werden beproefd Zooomvang ik heden wederom eene verklaringuit Poeldijk fgeltj ea in het Westland dat de heer Th Bents meester smid aldaar sedert eenige dag n leed aan koorts welke koorts hem in ü beeuen was geslagen n aaraan ZEd zmke ontzettendepijnen leed dat die niet ware uit te staan ook daar werden na gepapt gewarmd engezalfd te bcbben eindelijk de Ai trRheu matische Watten van Aesh acbbin gtbrnikt clkL zifh niet beleedigd achtten ook daarhet laatste te zijn beproefd en haren rtemtp handhaven waar alle andere middeltivruchteloos waren want binnen den kortentijd van drie dagen was de kwaal en oorzaak spoorloos verdwenen zoodat ZEd als het ware de menschheid toeroept twijfeltniet arme lijders omdat het middel goedkoop is maar profiteert Verkrijgbaar opfranco aanvrage a 30 cents per pakje aanhet hoofddépót te Delft bij A BEEETVELT Az en verder bij T A G VAN DETH Gouda Wed BOSMAN A PRIXS Zevenhuhen G WILHELMUS Woerden 1 W DEN LEL Scliocmliacen Geb KAÜLING Alphm J GOUDKADE Boikoop 3 H KELLER Boilerdam Weste wagen A EEIJNGOPDT Oost Ov rt En meer bekende depCis in ons Eijk Openbare Verkooping BUEGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA zijn voornemens op Woensdag den 9 Noveniier 1864 des namiddags ten een we in het Raadhuis aldaar bij Insclirijving ie crkoopcn De voormalige GEVANGENIS en daarbijbehoorende Gebouwen sliumde aan den Croenenweg zooals die bij de Voorwaarden zijn omschreven en op den l en 8 = = Nonemher aanstaande tusschea des morgens 10 en 12 vre zullen worden aangewezen Van welke Verkooping de Voorwaarden dagelijks de Zondageti uitgezonderd des voormiddags van 10 lot 1 en des namiddags van 4 tot 5 ure ter Plaatselijke Secretarie en aan de ïimmerwerf ter inzage zullen liggen zullende de Inschrijvings biljetten op Zegel geschreven behoorlijk gesloten en door don aannemer en zijne borgen geteekend voor des namiddags ten o ijf ure van den b November 1864 op de gezegde Secretarie moeten ingeleverd zijn Openbare Verkooping te GOUMiJl Op Woensdag den 2 November 1864 des voormiddags ten elf ure in het STATiONb KOFFiJiRisaan den Kattemingel aldaar van Een HUIS SCHUUR EBP en stuk GROND staande en liggende onder de Boompjes aan de Wachterstraat aan de zuidzijde van de Kromme Gow e te GOV DA Wijk P NO 204 Kadaster Sectie E N 726 en 727 Een OOFTTUlN met TUINHUIS liggende en staande aan den Flmceelea Singel te GOUDA Wijk R N 236 Kadaster Sectie A N 794 en 795 groot 2 Eoeden 95 EUen En een OOPTTUIN liggende in de Heerenkade in de Kefte Akkeren te GO VDA Kadaster Sectie S N 378 en 758 groot 10 Eoeden 75 EUe Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van den Notakw W J FOE TUIJN DBOOGLEEVEB te GOUDA Prijs van het gedestilleerd bij G P van de VELDE te goüda met inbegrip van Eijks en Gemeente accijns bij eene hoeveelheid van minstens tkn kan contant Zuiver overgehaalde JENEVER a 462 jo per kan 58 cents Jenever 2 = soort Moutwijn a 462 per kan Sey cents inl BRANDEWIJN 46Vio O pe kan 6i cents Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid GoüDA 26 Oct 1864 Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Recept waarop men ia het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongc teldheden der WAAG en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Zij zijn uilmunte d tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zijn ZACHT LAXEREND en SLIJMAEDRIJVEND Verzegelde doozen en dubbele Doozen zijn in onderstaande Depots verkrijgbaar Aimlerdam J Alsteede Droog H Weg D 321 4rii iem F Romeijn Apoth Dnenter J Muller Del t H W de Kruijff Gouda H V Erankenhuizen s Gravenhage J M v Renesse Apoth Boekhorststr Leyden J T Terburgti Apoth Haarlemmerstr hoek Bakkersteeg Oudshoorn C A t Hoofd Rotterdam A v d Toom Apoth Weste Wagenstr Schiedam D Maltha Tlel D V Werroeskerkeu llfrecltt F Altena Apoth en Droog op het Steenw over de Dronkerstr n 372 Woerden L Ruijten jMen wordt instantelijk verzocht wel attent te willen zijn dat door cns bij niemand anders de Uiid U3 Piilen bereid volgens het oude en echte Recept in Dépót zijn v rkrtjgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Sleden en plaatmi dan bij de hier koven genoemde Depóthonders In elk doosje is een billet voorzien met de eigenhandige naamfeekening van de vervaardigers Ved Kt ENEN Zooy Apothekers welke Hamlteekening zich ook beiiudt on het Zegellak waarmede de Docsjes verzegeld zijn Wij ver oc en de gebruikers imfantelijk daar wel op te letten en raden hun aan Wfel toe te zien bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen die Doosjes waarin een billet met onze Handteekening is zich aan te achalren en zi h te wachten voor het gebruik van de vele naraiaksels U Prijzen der Effecten AMSTERD VM Dings dag 25 October pCt Ned w sch 2 dito 3 dito 4 Amort S jnd 3 2 Handelm op resc België Eoths 2i s Spanje obl 21 Portugal oül 3 Rusl obl H 5 d 1S2S 29 6 d 1 840 4 d 5 serie 5 d 6 = serie 5 d bijH 18604V3 Volgef Spw 5 Oost Metall dito dito d renteAmst dO nat 1854 Pruisen 1859 Italië 1861 dito Amst Griekenland Ver Staten d 1871 d d 6 d 1882 6 Mexico 1851 3 59V8 71V4 4 134 67 54Vg 62 5 5 5 5 5 5 5 5 451 8 44 i6 251 Gcijlcveft koers I aafrste koers Hoogste koeio 7IV 943 s 591V16 71V8 134V8 134V3 40V4 98V 407 3 45 9sv 677 SOV4 82V8 27=A 79 62V 68 80V 181 Vs 541V 6 27 i6 62Vi6 20V 20V8 451 8 45 23 16 45 45Vl6 251 2 Ter Boekdrukkerij van A BRINKMAN Deze CoTirant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren Do prijs per drie maanden is 2j franco p post ƒ 2 25 De inzending der Advertentieu kan gc ihieden tot des morgens ten il ure Overzigt GOUDA 29 October ic Eindelijk is het toch na eindelooze tegenstrijdige geruchten tot eene zamenkomst der beide grooie keizers gekomen Plu sland en Frankrijk daarnevens zinkt het zwakke Oostenrijk het niet Wanneer die twee gebieders de handen in een sloegen zou het er in Europa vreemd genoeg uitzien Oostenrijk en Pruisen zouden niet slechts pijnlijk in de klem raken maar ook de dierbaarste regten en vrijheden zich allerwegen bedreigd gevoelen Wij wenschen hun dat zij elkander mogen ontzien en vrede houden zonder het ooit eens te kunnen worden over de wegen en middelen om de wereld gelukkig temaken Niemand verlangt naar fransche vrijheid of naar insssische grootmoedigheid Schrikken wij terug van eene vernieuwde heilige alliantie niet minder vreezen wij de overeenstemming der twee magtigste despoten al waren zij de beste menschen I e fransch italiaansche conventie zal hoogst waarschijnlijk weldra tot stand komen Bij de zamenkomst der kamer is Turijn rustig gebleven de afgevaardigden betoonen zich gunstig gestemd en van de negen afdeelingen der kamer hebben ze en rapporteurs benoemd die de aanneming der conventie voorstaan Het goedkeuren der overeenkomst is blijkbaar in het belang van Italië en zij zullen dus verstandig handelen die daaraan hunne goedkeuring geven Dat Garibaldi zich daartegen verklaart strekt hem tot eer hij wil t geen regt en goed is u iet verki ijgen langs slinksche wegen hij is geen diplomaat en haat den veinzenden sluipweg Weinigen nen en het zoo naauw met de middelen om tot het doel te komen en de overgroote meerderheid in de kamer zal het slim uitgedachte middel aangrijpen Het is vermakelijk al die gemoedelijke fransche officiële en halfofficiele verklaringen te vernemen die de strekking hebben den ndruk te verzachten van den toegebragten slag Rome zwijgt en het eenig woord dat het van zich zal doen hooren non possumus zal blijken te kort te schieten voor dat andere woord als men moet dan wil men wel Spanje berust in de zaak ook omdat het moet en Oostenrijk omdat het nooit een wil heeft als het op willen aankomt Napoleon is allen te schrander en als hij tijd van leven heeft zal hij de wereld nog menigmaal verrassen met zijne aardige invallen Engeland houdt zich buiten alle bemoeijing maar erheugt zich in het uitzigt op het ontruimen van Italië door de fransche indringers De vvöclingeu der mijnwerkers duren nog altijd voort en nog altijd zijn dertigduizend gezinnen zonder bestaan Maar dit is een voorbijgaand bezwaar daar de nood de onwilligen weldra dwingen zal tot het weder opvatten van het werk De gunstige berigten uit Amerika worden nu afgei isseld door geruchten die de herneming van Atlanta door den luidelijken generaal Hood beweren dit kon Lincoln een geweldige streep door de rekening maken en de naderende beslissing vertragen Welligt is het geheele berigt onwaar en zonder nadere bijzonderheden zal het beste wezen het oordeel op te schorten Wij zijn gewoon aan onjuiste en overdrevene tijdingen Uit Mexico krijgt men over Frankrijk altijd eene menigte gunstige berigten die de eindelijke onderwerping slechts wat vooruit loopen Nog altijd is de deeniche vrede niet gesloten altijd blijft er iets ontbreken Nu zal alles in eene enkele laatste zitting afgedaan worden Bij herhaling verzekert men dat de zaak ten einde loopt en nu bepaaldelijk dat het vredesverdrag morgen zal geteekend worden en dan zal v Bismarck de lastige afgevaardigden nog eens doen zamenkomen om met hen hf t vredelied te zingen en als zij dan niet van harte instemmen eu opregt gelooven in zijne politieke wijsheid jaagt hij de on villigen naar huis en regeert zonder die bemoeiallen Hij kan ze missen het volk moet bukken en het roemrijke Pruisen zal zich te vrede stellen met deensche laurieren zonder constitutionele uitloopers i tï È i De prijs der Ad erteatien van één tot zes regels met iubegrij an liet zegel is SO Cent voor eiken regel daarljü en 1 J Cent Buitengen Olie letter worden berekend nasr plaatsri imtv öurtcnlanïr ÏKUK en 26 Oct Gedurende verscheidene dagen heeft een allerhevigste storm gewoed cp de kusten van Northumberland ten gevolge waarvan vele schepen die met hunne ladingen reeds vertrokken waren nnar de kust zijn ferujgekeerd om er eene wijkplaats t oeken Eenige schepen hebben echter hierin niet kunnen slagen fn led i b hipbreuk en de redding der bemanning ging met vue gci ircn gcp iard De storm heeft zich ook geopenbaard in i i ih of Fort i te ILirtlepooi eu op de iersct e kust Sedert 1 51 i hecit nica geen zoo holle ee ezien De ministeriele ilorning Post zegt o a het volgendeomtrent het koningrijk Griekenland Naar het zich Liit aanzi is de crisis In Griekenlanl voorbij Er zijn neiui natiën J hare staatshuisiiouding regelen zoh ler eeni2 e opbruisingvan aen partijgeest Waar geregeerd orït oiuier upphiCmiugvan de bevolking iu eenen of anderen vorm d r z jn schieronvermijdelijk faction van eenen of andereu aard of aUl aus kringendie verschillende gevoelens voorstaan Zuidelijke n ticn hebbendoorgaaus meer geestdrift en dus ook meer hartstogt dan nijEngelschen bij haar steekt ligter eeit stunn op maar bedaarthy ook te eerder Intus Jhen heeft ons gouvernement een aanzoek om ijucn invloed bij de zoogenaamde engelsche part j in de natioLale vergadering ter bespoediging der grondwctsIivT liurr a ih tft wenden afgewezen onder verklaring dat het u ccin iumpngii g van buiteulai dscbe mogendhevlen niet v l k uniite Dit zal hopen wij het grieksche volk a iiijj r j jfïi zich het vertrouwen waardig te maken helwptk ons gou drnenient daardoor toont in hetzelve te steileii Het proces van I rinz Muller worit dojr rt publiekmet brandentl verlangen te gemoet gezien De i Z v tn hetcentraal crimineel geregtshof is geopend De rtco hal i etegen hem uitgebr igte beschuldiging met ai de d i irmedL ai verband staande feiten voorgedragen doch in d t alles v cnievenwel niets vermeld dan hetgeen reeds in die bijz uideilie icii vroeger is medegedeeld Under de aihier lertoevrhdf vreem Llingeu inzonderheid onder de Duitschr is hoers bt nog al het gevoelen dat hij vrij zal komen Z u g cotste kaus hier bestaat in de niet overeenstemmius v i i leii j ir uie vo eene helft uit Engelschen en vuor de a 1 li schers zal zijn zamengesteld Het hof heeft ji e u De ongeregeldheden in de steeökool Lt altijd voort Nnar men berekent zijn ald 1 1 ecr 30 000 huisgezinnen zonder bestaan In e n eek hebben er weder verschil ende botsingen lusscheu t pj iui en de arbeiders plaats gehad Ei n aanuil dezer la itstcii zijn nu in de gevangenis Voor alsnog bestaat er weinig of ireen vooruitzigt dat het geschil tusscheu de meesters en de ir inders spoedig zal worden bijgelegd daar beide partijen zich mu hardnekkig toonen Üit St Andrews wordt gemeld dat iii den storm n eergisteren op de kust is verbrijzeld hei schip X ipoleon n riil jde geheele bemanning van 7 personen is cmzckoiaen 111 uit Buckie verneemt men ddt niet minder dan C6 iissc r3 iu Jegolven hun graf hebben gevonden Naar luid van mededeehngen lit Xcw York per j ic tfmail aangebragt wordt het gerucht be estii d d it de zuiiiel jken in de nabijheid lan AUatooua eti e nc iirhiag heblitn g leden Tot heden is nog niet bekend cf de mecrderhei iuPennsylvanie zich bij de republik ii si e pari j J uiu uitcn in Maryland zal men zich Bnarsch iJijk verklaren voor departij der afschaffing vnn den slavcnh mdel De democratischenationale commissie protesteert tegen de geHelddadige maatiegelen der regering I de er dte Ie betreffende Uit ut i 27 Oct Berigten uit Ne v Tork v r zuidelijke bladen ongunstis c tijdingen ia die nog grootelijks bevestiging veio seiui Ér is onder ouzeu haudel=st uiJ t i eiue