Goudsche Courant, zondag 30 oktober 1864

irtba docH ik C ljiiide maanJ Aordt nog nift ecnig e bezor dheid te gemoet gezien omiiiit men weet dat alsdan een groot bedrag moet worden betaald aan wissels voer katoen en andere producten welke bij de daling der prijzen in den laatsten tijd thans niet anders dan met zwaar verlies verko ht kunnen worden Pe hau Jci in de fabriek districten is gedurende de vorigeweek zeer gedrukt geweest de aanhoudende daling der grondsLoT duet deu prijs van katoenen en wollen goederen al meeren meer acli ïruitgaan Parijs 25 Oct Men v rzckert dat de hertog van Magenta de vervanging gevraagd heetl van een deel van het personeel der hooge administratie in Algerie en dat hij aan den keizer vcrk a ird heeft zijn ontslag te zullen nemen als gouverneurgeD r ial van die kolonie indien aan deze eischen geen gevolg wierd gege en Ook heeft hij eene algeheele hervorming geeisrht van de zooge aarade bureaus arabes Men wil weten dat prins Mettemich te Parijs hetvoorstel van Oostenrijk zal overbrengen om het koningrijkIt iiie te erkennen mits de regering van Victor Emanuel zieh Pe heer von Bismarck die gisteren bij den keizer tengehoore is octvangen zal morgen vertrekken Zijn bezoek te tr St f loud gei ft r anlciding tot allerlei geruchten o a ookv iu hot sluiten eener triple alliantie welke voornamelijk tegen Jestcünjk zou zijn gerigt T it MadrM wordt gemeld dat de meerderheid der proïrres iistische pirtij in hare nieuwe vergadering bij haar vorigbesluit heeft volharil om bij de aanstaande verkiezingen geengebruik te in iken van haar kiesregt onthouding dus zoowt onder dit k ibiiipt als onder het vorige liet zal de vraag zijn of dit besluit door de minderheid verbindeml zal worden geHcht Men heeft het onder het afgetreden ministerie gezien d it niet alle leden der partij zich aan het besluit der meerderheid gehouden hebben Onder hen die thans tot de minderheid behooren telt men deu heer Madoz een warm liberaalvan veel invloed die vroeger miuister geweest is Als zeker wordt gemeld dat de spaansche reget ag voldaan over de ophelderingen dezerzijds gegeven omtrent he verdrag van 15 sept te kma eft gegeven dat het geenbezwaar heeft tegen het ten uitvoer leggen der conventie ende gebeurtenissen zal afwachten 27 Oct üe Moniteur berigt dat de keizer ten Si a ure te Xizza is aangekomen Nizza 27 Oct keizer Xapoleon wordt heden avond ten 8 ure verwacht De heer Sonnaz is hier aangekomen om de beide keizers nam M den koning van Italië te complimenteren 2S Oet Keizer Napoleon is gisteren door de bevolking metgeestdrift begroet des avonds ten 10 ure bragt Z M een bezoekaan den keizer van Rusland Heden morgen heeft de czaar denkeizer bezocht het onderhoud heeft zeer lang geduurd Morgen zal d keizer te Toulon revue houden over het eskader men verzekert dat de czaar hem vergezellen zal Brussel 26 Oct De Indépendance bevat twee dépêches door den minister V conto aan den heer Nigra gezonden ter zake van de conventie an 15 sent Daarin wordt verklaard dat de bezetting van Rome door frausche troepen volgens de plegtige verklaringen van den keizer en zijne ministers ten doel hal om eene toenadering te bewerken tusschen Italië en iet l of van Rome Dit doel niet bereikt zijnde moest men de waarborgen waarmede Frankrijk tot dusver den h stoel had omringd vervangen door andere maatregelen van veiligheid welke het nationaal gevoel der Italianen niet kwetsten en die tevens geeiie afwijking waren van de beginselen die den grondslag uitmaken van het publieke regt in italie en Frankrijk Jns ontwerp biedt het eenige middel aan cm langzamerhand ie geraken tot eene oplossing en tot de onfeilbare zegepraal der zedelijke kracht waarop het italiaansche parlement steeds beroep beeft gedaan dat is door de progressive toepassing der beginse en van regt en van godsdienstige vrijheid De Indépendance belooft ook de dépècla van heer Nigra bekend te maken en deelt voorloopig mede dat in dit stuk de staat van zaken goed wordt uiteengezet en aangetoond dat Italië zich het gebruik ontzeggende van middelen van geweld om het wereldlijke gezag des pausen omver te werpen niet minder vast besloten heeft om zijne regten op Rome te handhaven ia naam van het beginsel der eenheid van het schier iland Berlijll 26 October Dezer dagen heeft in MecklenburgSchw TÏn ep e verpachting plaats gehad van domaniaie goederen welke op nieuw het bewijs heeft geleverd van den verbazenden vooruitgang van dat land in materielen zin en den rijkdom des bodems Er zijn verpacht 12 boerenwoningen met het daartoe behoorende bouwland de vorige pachtsom was 39 20i th thans is die geklommen tot 71 030 th Ter eere van dra lieer Weber lid der regtbank te Sens bnrs j3 dezer dagen door do liberale partij ceu prachtig feest gegeven toen hij die stad verliet om zich naar Butow te begeven werwaarts l ij tot zijne straf was verplaatst omdat hij een beroep op de liberale kiesgeregtigden had onderteekend hetwelk voor eenige dagen in het licht is gezonden Tevens heeft men den heer Weber een zeer sierlijken beker ten geschenke aangeboden De berigten uit Denemarken betreffende den graanoogst luiden zeer gunstig behalve wat Jutland betreft waar de langdurige en zware regens gedurende de lente en den zomer grooteschade aan het te veld staande graan hebben toegebragt De Prov Correspondenz deelt een berigt mede betreffendede onderhandelingen te Weenen welke met het gunstigste gevolg worden voortgezet Het oponthoud hetwelk men heeftondervonden is uitsluitend het gevolg dat aan zekere formaliteiten moest worden voldaan maar betreft in geenen deele debeginselen waarop de onderhandelingen zijn aangevangen envoortgezet Tusschen Oostenrijk en onze regering blijft voortdurend de meeste eensgezindheid bestaan Reeds is aan deinderhandelaars een concept acte van het vredesverdrag voor pipo gd hetwelk spoedig zal worden ondertcekend naar men gemeen onderstelt Frankfort 35 Oct Het nationale Verein had tegen eergisteren namiddag eene bijeenkomst te WdUuf aan den Rijn uitgeschreven Voor echter de verhandelingen begonnen verscheen de ambts assessor I adelinetti met een aantal landjagers en verbood de v ergadeiing als zijnde gevaarlijk voor den staat De aanwezigen voeren nu in groote met vlaggen versierde booten ove den Rijn onder het zingen van het lied Was ist das Deutschen Vaterland in het hessische dorp Budenheim had toen de bijeenkomst plaats Er waren vijf honderd leden vereenigd 28 Oct De Postz behelst een telegram uit Weenen inhoudende dat de keizer het ontslag van graaf Rechberg heeft aangenomenen dat graaf Mensdorf Pouilly tot zijn opvolger benoemd is ötnnenlanïr GrOUda 28 Oct Men verneemt dat het eerste damesconcert van het muzijkgezelschap Euphonia alhier hetwelk aanst donderdag zal plaats hebben opgeluisterd zal worden door de medewerking van den heer August Eichholtz van Amsterdam in de muzijkale wereld als uitstekend dilettant tenor bekend Verder zal dien avond als solist optreden de heer Ernest Appij solo violoncellist te Amsterdam wiens talent en smaakvol spel ook hier zeker deu kunstliefhebbers een groot genot zal verschaffen Naar men van goedcrhand verneemt zal de tijdelijke j voorziening in het wiskundig onderwijs aan het gymnasium alhier reeds met het einde dezes jaars eindigen daar men eerst daags weder een vast docen voor de wis en natuurkunde denkt aan te stellen waartoe de voorbereidende maatregelen reeds genomen zijn Z M heeft benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen tfc Woerden m H P de Gavere thans als zoodanig teHarderwijk Men verneemt bereids dat door eene engelsche maatschappijbij de regering concessie is aangevraagd tot het aanleggen vaneen spoorweg van Rotterdam langs Schiedam Vlaardingen enMaassluis naar den hoek van Holland aan de uitmonding vanden nieuwen waterweg naar zee en van daar door het Westland naar Scheveningen In de donderdag te s G ravenhage gehouden algemeenevergadering van de hoofd commissie en de afgevaardigden dersubcommissien voor het monument ter herinnering van I8I3is met 97 tegen 5 stemmen aangenomen het preadvies derhoofdcommissie tot aanbeveling aan Z K H Prins Frederifcvan het ontwerp Ebenhaczer behoudens de verandeiingen diede prins in overleg met de ontwerpers raadzaam mogt oordeelen Het ot arp is gelijk men weet afkomstig van de heerenvan der Waaijen Pietersen en Koelman van s Gravenhage Aminerstol 28 Oct De zalmvisseherij wordt tot heden met gunstig gevolg voortgezet De oude zomerzalm in vorige jaren om dezen tijd reeds geheel ontbrekende wordt thans nog dagelijks gevangen en ofschoon er onooglijk uitziende geldt zij nog ƒ 0 75 a ƒ 1 per sned S Van de nieuwe winji zalmen zijn er in de laatste weken meer gevangen dan in de vorige De prijs is dan ook van 2 50 op ƒ 2 15 a ƒ 2 25 gedaald hetgeen evenwel nog een zeer buitengewoon hooge prijs is In de laatste 1 i dagen zijn er 178 stuks gevangen waaronder ongeveer gedeelte nieuwe winterzalmen Boskoop 27 Oct Gisteren avond had de aangekondigde buitengewoue vergadering met dames van de alhier gevestigde zang en leesvereeniging Apollo plaats Benevens de leden met geïntroduceerden waren vele vreemdelingen tegenwoordig In de opvoering van Vondel s treurspel Gijsbrecht van Aemstel is men boven alle verwachting naar wensch geslaagd en menigeen moest bekennen dat men ditmaal weder getoond heeft niet alleeA zich bezig te willen houden met stukjes die de lachspieren in beweging brengen maar men ook iets dagelijks op stapel durft zetten Ook de zangvereeniging heeft zich op allezins loffelijke wijze van hare taak gekweten en ware het ons vergund gaarne zouden wij hier den naam noemen van en openlijk hulde brengen aan hem die ons zoo aangenaam verrastte met zijne komische koupietten Inderdaad zij waren komisch Onwillekeurig moest men hierbij denken ti an den alom bekenden Judels want het schijnt onzen geachten dorpsgenoot te doen hem zoo niet te overtreffen dan toch te evenaren Alles liep in de beste orde af en voorzeker zal iedereen met ons moeten instemmen dat zoo ergens hier eene nooit genoeg te waarderen eensgezindheid heerscht Naar men verneemt zal d = W Zwart predikant bij de ned hervormde gemeente alhier op zondag den 6 der volgende maand in de voormiddag godsdienstoefening zijne afscheidsrede houden Op deszelfs verzoek een eervol ontslag bekomen hebbende zal ZWEerw zich met er woon naar Leyden begeven Gemengde Berigten Frankrijk heeft geen geld noodig de gercchteo betreffende eene leening worden tegengesproken Von Efckberg te Weenen moet toch eindelijk scheiden van zijne portefeuille üe deensche bladen droomen nog van het heroveren van Sleeswijk natuurlijk in eene verre toekomst Hoe benard de geldelijke toestand is worden te Londen nog nieuwe maatschappijen beproefd de eene voor theeplantages in Noord Assam de andere oor koffijplantages op Cejlon Frankrijk vlei zich nog altijd dat men te Rome tot hervormingen en verbeteringen zal overgaan De Saltan schenkt aan Ali Pacha een millioen piasters schadeloosstelling wegens zijne verliezen bij den laatsten brand Wel arm maar toch gul Twee ge aarlijk geachte personen worden van Java verwijderd In de noordelijke provinciën is de late booioogst bijzonder meegevallen Amsterdam heeft drie uitmuntende candidaten voor de tweede kamer gesteld Het geschil tusschen Engeland en Brazilië is nog altijd niet geschikt Peru wil wel oorlog voeren tegen Spanje maar heeft noch geld noch schepen A Dumas heeft 100 fae simile s zijner handteekening ten behoeve der Pittsborgers naar Amerika gezonden die daar voor 600 frs per stuk verkocht zijn Voor het oraoje weeshuis te Huizen zijn nog ontvangendrie bankbilletten elk a ƒ lOGÖ Bij Sheffield is eene bokspartij omeen fK nd sterling geëindigd met den dood van een der strijders TeVenetië is de Sirocco beginnen te woeden op deu door Mathieu de la Drome voorspelden dag Eene tentoonstelling te Liverpool gebonden ten behoeve uer zuidelijken in K Amerika heeft ruim ƒ 130 000 opgebragt Het pruisische tractaat ret de koningen van Siam is te Berlijn aangekomen Thiers heeft zich tegen de conventie uitgelaten Van allekanten verneemt men van aanzietilyke faillissementen als te Praag teMilaan in Zwitserland doch zij schijnen nergens zoo talnjk als te Rio Janeiro Te Faenza is een gedenkteeken gesticht voor den beroemden natuurkundige Torricelli den leerling van Galilei Donderdag is teAken in 74 jarigen leeftijd overleden mevr de gravin dooair vanKassau geb gravin d Oultremont weduwe van koning W Uem I Verschillende stammen in Algerie zijn tot onderwerping gekomen Kantongeregt te Crouda Door het kantongeregt alhier z jn op den 12 en 19 October jl veroordeeld Zes personen ieder in een geldboete van 3 bij wanbetaling elk in een gevangenisstraf van een dag ter zake van bet vervoeren van stieren ouder dan een jaar langs den weg zonder ijzeren of koperen riug door den neus en daaraan verbonden cidstok Een ia eene geldboete van ƒ 3 wegens het w pen naar iemand met harde ligchamen te Moordrecht Een in een geldboete van ƒ 25 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zake van het lossen en laden op eene andere plaats te Gouda dan die daarvoor aangewezen is zonder schriftelijke vergunning van den burgemeester Een in zes geldboeten elk groot ƒ 25 bij wanbetaling zes dagen gevangenisstraf ter zake als voren Een in drie geldboeten elk groot ƒ 50 bij wanbetaling zes dagen gevangenisstraf ter zake als voren bij herht ig Een in eene geldboete van ƒ 1 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf wegens het uitslaan van een vloerkleed op de publieke straat te Gouda na des morgens tien ure Een in eene geldboete van ƒ 1 50 bij wanbetaling een dag gevangenisstraf ter zake van het beryden van een voetpad met een trekdier te Waddinxveen 4iier elk in eene geldboete van ƒ 6 bij wanbetaling ieder zeven dagen gevangenisstraf wegens het visschen zonder acte en zonder vergunning met een vischtuig waarvan de mazen de vereischte grootte niet hadden Twee elk in eene geldboete van bij wanbetaling ieder drie dagen gevangenisstraf ter zake van het visschen met een gebbe waarvan de mazen de vereischte grootte niet hadden En al de veroordeelden s lidair in de kosten Maïktberigten Gouda 27 Oct Tarwe Poolsehe per last ƒ 300 Zeeuwsche per mud ƒ 9 a ƒ 9 50 Rogge Inlandsche ƒ 5 a ƒ 6 builen landsche Ca 6 50 Gerst ia f 6 50 Haver f3 a 4 25 Boekweit Frausche per 2100 ned S 180 Noordbrabautsche 200 Dniveboonen 6 a ƒ 6 50 Bruine boonen 11 Hennepzaad 8 a ƒ 8 50 De veemarkt met goeden aanvoer de handel iets levendiger magere varkens tn biggen lusteloos Aangevoerd 25 partijen Kaas 22 a 25 Goeboter 1 35 a ƒ 1 45 Weiboter ƒ 1 15 a ƒ 1 25 Delft 27 Oct De aanvoer ter gr ianmarkt grooter doch de handel lusteloos Eenige vraag naar gerst en zaaisoorten Tarwe f 6 50 a 9 naar kleur en waarde Rogge ƒ 5 90 a ƒ 6 40 Wintergerst ƒ 5 50 a ƒ 5 73 Zomergerst ƒ 4 70 a ƒ 5 25 Korte haver ƒ 4 a ƒ 4 30 Lange do ƒ 2 40 a 3 40 Dniveboonen 8 Paardeboonen 7 Groene erwten 8a 9 Witte erwten 7 50 a 7 7a Aan stads waag gewogen vau 20 27 oct 20 4 655 8 en 79 16 boter te zamen 14690 n S Boter ƒ 58 a 6S het vierde ƒ 1 45 a ƒ 1 70 per n Sï Ter markt 1550 mud aardapp hoogste pr ƒ 2 laagste 1 70 DordreCllt 27 Ooi Tarwe traag nagenoeg onveranderd in prijs Puike jarige witte zeeuwsche bij gerieven ƒ S SO 3 ƒ 9 mindere 8 20 a ƒ S 70 Nieuwe dito met weinig vraag de beste 8 a 8 2C afwijkende ƒ 6 70 a 7 70 Rogge prijshoudend Voor jarige overm z en vl 5 7n a 6 25 Nieuwe dito 5 70 a ƒ 6 40 130 2 S jarige pruis a ƒ ISO aangeboden Gerst meer gevraagd 10 c hooger Winterzakmaat 5 30 d 5 51 ge tj t 5 70 Zomerzakmaat 4 60 a 5 10 gestort 5 30 Spelt ƒ 3 80 a 3 10 Haver lul voeder 2 80 a 3 50 dito dikke ƒ 3 40 a ƒ 4 Paardeboonen ƒ 5 ü 7 Dniveboonen f7 50 a S Bruine boonen 9 ii 10 50 Boekweit 6 lager N Brab op 70 S 1S9 eu pr 2100 B Pe4 lüO en VI ƒ ISO Goed kokende bl erwten ii c hoohooger ƒ 8 25 a 8 30 Mestiugsoorten ƒ 7 5il a ƒ 7 70 Middelburg 27 Oct Puike jir waleh tarwe ƒ 9 fi 9 30 Goede nieuwe met matigen aanvoer en weinig kooplust Sa ƒ 8 25 Puike jar Zeeuwscbe rogge ƒ 6 ook nieuwe dito dito ƒ 6 Puike wiutergerst 5 75 dito zomergerst ƒ 5 N walch paardeboonen Ga 6 50 N walch unte boonen 11 dito dito br boonen 11 dito dito gr erwten 8 Zomerzaad 10 a f 10 50 met weinig handel Deventer 2S Oct Tarwe 8 a ƒ 8 75 Ro gc 5 60 a ƒ 6 10 Boekweit ƒ 5 73 ü ƒ 6 75 Gerst ƒ 4 i 5 Haver 3 30 a ƒ 3 75 Boter per 20 n E 1 = s ƒ 23 a ƒ 24 50 2 = s 20 a ƒ 21 50 Zwolle 28 Oct Middelprijzen Tarwe 7 9S o ƒ 9 Rogge 5 50 Boekweit ƒ 5 25 Aard pp ƒ 1 90 Boter per n IC ƒ 1 05 20 n ffi ƒ 25 37 Groningen 28 Oct Tarwe Rogge Boek fit en Gerst onveranderd Alle soorten van havei iets 1 iger afgegeven IiOnden 24 Oct Granen Tarwe stil op ciroa vorige prijzen gerst en haver nagenoeg overanderd Aanvoer vaa 17 22 Oct 1393 qr inl en 226S9 qr vr tar e 2 5 qr inl en 12245 qr vr gerst en 678 qr inl en 1533 nr vr ha Aan de veemarkt van heden werden ajugehodf i rndderen 346 kalveren 24030 schapen en 570 varkei = beste runderen werd 5 4 voor do kalveren 5 j schapen 5 4 en voor do varkens 4 10 per steen be 25 Oct Boter Friesche 112 ïi lit K ia5 E l imgras 50 ii 56 eu Gouda 44 a 50 2 Oct Granen Tarue stil op vorige prij cn havermet redelijke vraag en haver va t invoer vaii 22 25 n t 610 qr inl en 1300 qr vr tarwe 2S0 qr inl en 16u qr vr gerst en 400 qr inl en 340 qr vr h iMr Aan de veemarkt van heden werden a ingeboden p 70runderen 450 kalveren 40 50 schapen en l U varkens oorbeste kalveren werd 3 eu voor do varkens 3 per st betaald Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 25 Oct Willem ouders J vnn der Horst en P Srheciv 28 Catbarina ouders J Brpnkmtiii en J van Houten Maria iJtrnardina Anthonia ouders H Taaij en A M Hermans OvEELEDEN 23 Oct A J Koeman 46 j 26 W Slnijter 11 27 C Palsgraaf 8w 28 E JanVnecbt 21 d J Spruijt 1 j 3 m Gehttwd 26 Oct V J an I 1 c i P de Kuoing J D Kxer ling en G van der Kemp 2b H C Bonger eu J M Kool n SCHOÜNHOVËN Ingeschreven van 14 tot en met 21 Oct 1S64 GeborenMari ouders P A Burghoorn en J M 3u idartiju €a Andnes ouder = L Gobits en B CuDe ÖÜMVVATKÏL Ingeschreven van deii 19 tot den 25 Oct ISiU Bevallen Cornelia Horten=iu5 rb de Koui d Htlena de Gehl wd Hermanus Linnebank jm 2i j tuPhilji v cd van Pieter Rijkelijkhuizen 27 j iTk van i AVijctie de Jong jd 26 j